30 400 Kč hrubého měsíčně nebo 181 Kč za hodinu. Aspoň tolik musí vydělávat nejlepší administrativní pracovník v soukromé firmě.

Každému podle jeho zásluh! Toto idealistické heslo zkoušejí alespoň částečně naplnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele platovými třídami a tabulkami. Naproti tomu soukromým firmám ponechávají relativní svobodu, aby uzavíraly pracovní smlouvy podle vlastního uvážení. Státní představitelé totiž neomezují odměnu, kterou dostává například administrativní pracovník, zaměstnaný v privátní obchodní společnosti. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. najdeme pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí dané profese stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Příloha zmíněného vládního nařízení upřesňuje, kolik má dostávat administrativní pracovník. Projděme tedy skupiny prací pro administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti.

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti (administrativní pracovník)

Administrativní pracovník ve 2. skupině

 1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.
 2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

Administrativní pracovník ve 3. skupině

 1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
 2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

Administrativní pracovník ve 4. skupině

 1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
 3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.
 4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

Administrativní pracovník v 5. skupině

 1. Zajišťování personální a mzdové agendy.
 2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.
 3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem daně.
 4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.
 5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.
 6. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.
 7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
 8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.
 9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.
 10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.
 12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

Administrativní pracovník v 6. skupině

 1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
 2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.
 3. Tvorba metodiky účetnictví.
 4. Zajišťování systému financování.
 5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
 6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
 7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

Administrativní pracovník v 7. skupině

 1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových koncepcí.
 2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.
 3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.
 4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

Administrativní pracovník v 8. skupině

 1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Tima Miroshnichenko

27 KOMENTÁŘE

 1. Uklízečka má 2. platovou třídu, ale je vyučena v oboru šička, mám jí opravit platovou třídu na 3.? Děkuji.

  • Paní Ireno, předpokládám, že nepůsobíte v soukromém, ale v platovém (veřejném) sektoru – například v příspěvkové organizaci apod. Do platových tříd se zaměstnanci zařazují podle nejtěžší vykonávané práce, nikoli podle oboru, ve kterém jsou vzděláni nebo vyučeni. Pro uklízečky najdete podrobný rozbor pod TÍMTO odkazem.

 2. Dobrý den. Jsem Mgr., pracuji pro s.r.o. jako asistentka. Zakládám papíry, vedu evidence, počítám cestovní náklady a vedu pokladnu – to vše pro 3 firmy a IČO! K tomu mi má přibýt funkce správce objektu – řešit údržbu, podnájmy, provoz. Nejsem z oboru a nevím, jakou minimální mzdou se ohodnotit. Můžete mi, prosím, poradit?

  • Paní Hladíková, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Zaručenou mzdu odvodíme podle nejvyšší skupiny prací, do které patříte vzhledem ke svojí nejtěžší pracování náplni. Váš „záběr“ přitom zasahuje do několika oborů – přinejmenším sem (do „Administrativních, ekonomických, provozních a správních činností“) a taky do „Ostatních a společných pracovních činností“ (domovnice, údržbáři apod.); tam jsou však garantována poměrně nízká ohodnocení, takže zůstaňme zde.

   Podle toho, co píšete („vedu pokladnu“) patříte určitě ASPOŇ do 3. skupiny prací, která například zahrnuje: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“ Ale podle mého názoru patříte do 5. skupiny prací („Zajišťování správy rozsáhlého majetku.“ – tedy ve Vašem případě správa objektu) anebo 6. skupiny prací („Zajišťování systému financování.“ – ve Vašem případě organizace podnájmů, a tedy zajišťování příjmů z pronájmu). To by letos znamenalo zaručenou („minimální“) mzdu 16 200 Kč, od Nového roku 2017 potom pravděpodobně 18 100 Kč hrubého měsíčně (při standardní pracovní době 40 hodin/týden, bez příplatků).

 3. Dobrý den, jsem zaměstnaná v účetní firmě. Účtuji několik firem, faktury, pokladnu, mzdy. Připravuji podklady ke kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a Finančního úřadu. Nedělám závěrky. Zakládám písemnosti. V jaké skupině mám být zařazena? Praxe v oboru 11 let. Děkuji za radu.

  • Hanko, pokud neděláte závěrky, zřejmě můžeme pominout 5. skupinu prací a výše. V úvahu připadá 3., ale podle mě spíš 4. skupina prací, kam například patří: „Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům)…“ Myslím, že nemusíte vykonávat úplně všechno, co příslušná skupina může obsahovat podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kde stojí, že jde pouze o „obecné charakteristiky skupin prací (…) a příklady prací“.

 4. Dobrý den, pracuji v textilním průmyslu jako kontrolorka výstupní kontroly (prohlížím finální výrobek). Do které skupiny spadám? Děkuji. Miluška

  • Miluško, na této stránce řešíme administrativu ve smyslu spíše kancelářské práce. Textilní výrobu rozebíráme jinde, pod TÍMTO odkazem, kde ovšem vyloženě Vaše pozice výstupního kontrolora zmíněna není. Předpokládám tedy, že půjde pravděpodobně o nejnižší, 1. skupinu prací podobně jako v poslední kapitole: „Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.“

 5. Dobrý den, pracuji 35 hodin týdně, fakturuji, přijímám a odesílám zásilky kurýrní službou včetně administrativy, dělám výstupní kontrolu zboží, přijímám a vyřizuji objednávky, kontaktuji telefonicky zákazníky, dělám internetové kampaně pro zákazníky a spravuji naše webové stránky, vedu sklad, připravuji střihy pro šičky, balím objednávky apod. v soukromé firmě. V jaké skupině bych měla být zařazena? Děkuji.

  • Lenko, rozhodující je činnost, kterou najdeme v nejvyšší skupině prací. Předpokládám, že půjde o následující: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“

   (Kontaktujete telefonicky zákazníky, vyřizujete objednávky a fakturujete – tedy zajišťujete obchodní činnost, přitom možná taky kalkulujete očekávané příjmy; dále děláte internetové kampaně a přitom asi berete v potaz okolní trh, přinejmenším cílovou skupinu nebo nejbližší klientovu konkurenci; taky vedete sklad a balíte objednávky, tedy organizujete zásobování a odbyt). To znamená 5. skupina prací.

 6. Dobrý den, ráda bych se zeptala, pracuji jako skladová referentka (uvedeno takhle v pracovní smlouvě) u s.r.o., ale sedím na pokladně a přijímám hotovost, + skladové inventury a komunikace se zákazníky, na klasický 40 hodinový úvazek. Co jsem tak vyčetla, měla bych spadat do 3. skupiny, takže od roku 2017 bych měla mít zaručenou mzdu 13 400 Kč hrubého.

  Mám základní mzdu na hodinu 75 Kč + 1 200 Kč prémie. Odpracuji 5 hodin za měsíc v sobotu s příplatkem 25 %. Do minimální (zaručené) mzdy by se měla počítat jen sazba na hodinu a prémie? Soboty a svátky jsou navíc, které do minimální mzdy nespadají?

  Jde mi o to, že mi zaručená mzda 13 400 Kč vychází jen při měsíci 168 hodin a více (13 800 Kč hrubého). Ale pokud bude pouze 160 hodin (jako třeba bude v únoru 2017 – 160 hodin), částku splňovat nebudu (13 200 Kč). Jak bych to měla se svým zaměstnavatelem řešit? Nikdy nám nic navíc nedá, ba naopak stále ubírá… A ani nevím, v jaké skupině mě má vedenou a nevím, jak to zjistit. Moc Vám děkuji za odpověď.

  • Zuzko, budu citovat zákoník práce, kde v § 112, odstavci 3 stojí:

   „(3) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek
   a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo
   b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.“

   Ve společnosti s ručením omezeným dostáváte mzdu (nikoli plat), takže se musíme řídit bodem a). Tím pádem pokud nemáte sjednanou měsíční, ale hodinovou mzdu, aktuálně ani od Nového roku 2017 Vám podle mého názoru zaměstnavatel nemusí nic doplácet. Uvedu příklady:

   1/ Pokud například za únor odpracujete 160 hodin, dostanete (160 x 75) + prémii 1 200 Kč = 13 200 Kč, to vydělíme 160 hodinami a dostaneme 82,5 Kč/hod.
   2/ Pokud za kalendářní měsíc odpracujete 168 hodin, dostanete (168 x 75) + prémii 1 200 Kč = 13 800 Kč, to vydělíme 168 hodinami a dostaneme 82,1 Kč/hod.
   Zaručená hodinová mzda ve 3. skupině prací od Nového roku 2017 bude pouze 80,50 Kč. Ale v některé měsíce (třeba v tom únoru) by pro Vás bylo výhodnější, kdybyste měla sjednanou měsíční, nikoli hodinovou mzdu.

   Jinak někteří zaměstnavatelé skupiny prací vůbec neřeší, jiní ano a docela pečlivě – záleží na firmě. Vždycky je nejlepší otevřená slušná komunikace, pokud šéf není vyloženě morous. Taky můžete pozvat na návštěvu Státní úřad inspekce práce, který všechno zkontroluje, ale tohle bych bral jenom jako poslední alternativu.

   • Děkuji Vám za odpověď. Myslela jsem si, že to tak nějak bude… Prý se u nás ve firmě řeší nové mzdové výměry, ale ještě se neví, jestli to šéf podepíše. Tak uvidím v lednu. 🙂 Pěkný den.

 7. Dobrý den,
  pracuji jako uklízečka a domovník na sportovní hale (TJ z.s.), tak to mám zapsané ve smlouvě. V náplni práce mám určené nejen tyto práce, ale jsem ještě na vrátnici, kde zajišťuji pronájem stolního tenisu a příjem peněz, které na konci měsíce po sečtení kasy odevzdávám účetní.

  K tomu ještě na PC píši veškeré rozpisy haly, podklady odcvičených hodin pro město, veškeré evidence odcvičených hodin oddílů – jejich podklady měsíčně odevzdávám účetní, zapisuji a eviduji energie, prostě vše, co je potřeba. Veškeré tabulky na toto zapisování jsem si dělala sama. Jsem také k dispozici údržbáři, elektrikáři (opravy, revize).

  Jsem zařazená do 2. platové třídy. Je to tak správně, i když dělám (dá se říct) administrativu? Jsem vyučená švadlena, ale mám rekvalifikaci na administrativu. Ale to na moje ohodnocení vliv nemá, že? A rozhoduje i to, jak dlouho kterou práci denně dělám? Děkuji D.

  • Dito, pokud má Váš zaměstnavatel právní formu zapsaného spolku (z.s.), nemusí dodržovat platové tabulky, protože nepatří do platové (veřejné) sféry. Je vlastně soukromou společností a svým zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, může vyplácet jenom zaručenou mzdu, jejíž příslušnou sazbu zjistíme podle Vašeho zařazení do takzvané skupiny prací. Řídíme se přitom nejnáročnější činností, kterou vykonáváte (klidně třeba jenom malou část pracovní doby).

   Podle mého názoru patříte do 3. skupiny prací, kam řadíme například: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“ To letos znamená zaručenou hrubou mzdu 80,50 Kč/hod., nebo 13 400 Kč/měsíc (měsíční částka je za plnou pracovní dobu, typicky při jednosměnném režimu 40 hodin/týden.).

 8. Dobrý večer, pracuji jako přijímací technik v autoservisu. Moje základní hrubá mzda od 1.1.2017 činí 11 000 Kč, dříve byla 9 200 Kč. Zaměstnavatel na dotaz, v jaké skupině prací a tarifu jsem zařazený, odpověděl, že firma takovou kategorizaci nevede. Chtěl bych vědět, jaká má být moje základní hrubá mzda. Všichni tvrdí, že dostávám příliš málo a zaměstnavatel mi údajně musí zpětně za celý pracovní poměr doplatit chybějící částku. Děkuji za odpověď.

  • Jaromíre, je dobře, že svoje práva řešíte – nejenom pro Vás, ale také pro Vašeho zaměstnavatele. Pokud Vám totiž nedává aspoň příslušnou sazbu zaručené mzdy, na kterou máte nárok, riskuje pokutu od Státního úřadu inspekce práce v řádu milionů korun! Samozřejmě Vám musí doplatit částku, kterou Vám z minulosti dluží.

   Záleží přitom na konkrétní náplni práce. Tady v kapitole „Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti“ vidíme, že například „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ znamená letos zaručenou mzdu aspoň 12 200 Kč hrubého měsíčně. V kapitole „Provozně technické práce“ začínají sazby od 14 800 Kč hrubého měsíčně. Na svoji zaručenou mzdu (podle nejtěžší vykonávané práce) máte ze zákona právo, což zaměstnavatel musí respektovat!

 9. Dobrý den, pracuji jako účetní ve stavebninách. Fakturace, pokladna, banka, měsíční uzávěrky, DPH, kontrolní hlášení. Podle mého názoru spadám do 5. skupiny, kterou mi však zaměstnavatel nechce přiznat, údajně protože nedělám účetnictví celých 8 hodin denně a nedělám roční DPH. Platí mě podle 4. skupiny.

  A ještě jeden dotaz: Vloni ve mzdovém programu naskakovala tabulka pro dopočet zaručené mzdy. Dala jsem ANO. Může po mně zaměstnavatel požadovat, abych zaplatila vzniklé náklady? Musí dodržovat zaručenou mzdu, anebo jsem zadala dopočet chybně? Děkuji.

  • Dobrý den, Lenko, zaměstnavatel Vás musí zařadit do skupiny podle nejtěžší činnosti, kterou děláte alespoň část pracovní doby. Takže není nutné, abyste daný úkol (například účetnictví) vykonávala 8 hodin denně. Zaměstnavatel MUSÍ dodržovat zaručené mzdy vůči lidem, se kterými má uzavřenu pracovní smlouvu (tedy nikoli dohodu o provedení práce, ani dohodu o pracovní činnosti, v takovém případě stačí minimální mzda).

 10. Dobrý den, ve mzdovém výměru mám psáno: od 1.1.2015 v tarifním stupni 5, měsíční mzdový tarif 13 700 Kč při 40 hodinách týdně. Jestliže mám uvedený 5. stupeň, měla jsem v roce 2016 nárok na mzdový tarif 14 600 Kč, nebo pouze na 13 700 Kč? Děkuji.

  • Lenko, záleží na stupnici, ke které se zmíněné tarifní stupně vztahují. Některé firmy mají svoje vlastní tabulky, domluvené mezi zaměstnavatelem a odbory – v takovém případě šlo vyplácet třeba i 13 700 Kč.

   V ostatních případech a pokud myslíte „tarify“ ve smyslu zaručených mezd, měla vloni zdravá pracovnice (bez invalidního důchodu) v 5. skupině nárok na 14 700 Kč hrubého měsíčně (včetně eventuálního osobního ohodnocení a prémií, bez zákonných příplatků třeba za přesčasy). Chybějící peníze by zaměstnavatel musel doplatit zpětně, aby neriskoval velkou pokutu od Státního úřadu inspekce práce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno