Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění.

2.2 DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBDOBNÁ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ

8. platová třída

1. Zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

2. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů.

9. platová třída

1. Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

2. Zajišťování oceňování pro potřeby správy daní.

10. platová třída

1. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení nebo v rámci správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

2. Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.

11. platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně.

2. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní u specifických subjektů vyznačujících se složitostí jednotlivých faktorů jako jsou případy s mezinárodním prvkem či komplikovaná daňová nebo správní řízení nebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů.

3. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.

12. platová třída

1. Realizace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností.

2. Koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti dle jednotlivých druhů daní s regionální působností.

3. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní v obzvláště složitých případech s celostátní působností.

4. Provádění svodných analýz daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění pro koncepční a legislativní výstupy.

13. platová třída

1. Koordinace koncepcí v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rozsahu svěřené působnosti dle jednotlivých druhů daní s krajskou působností.

2. Koordinace koncepcí v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rámci celé soustavy daní s regionální působností.

3. Koordinace výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.

4. Stanovování jednotných metodických zásad na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.

14. platová třída

1. Tvorba strategie realizace politiky daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

2. Komplexní zajišťování návrhů věcného řešení na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými a sociálními.

3. Tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace, řízení a kontroly správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno