Státní zaměstnanci mají velikou moc, a proto podléhají zvláštním předpisům. Dostali svoje platové tabulky, kde najdeme správný tarif (základní hrubý měsíční plat) podle stupně (započitatelné praxe) a třídy (nejtěžší vykonávané práce). Přitom musíme prolistovat katalog správních činností, který tady zpřehledňujeme. Ať už připravujete právní předpisy, smlouvy, dotace, statistiky, chráníte utajované informace, zadáváte veřejné zakázky, děláte audity nebo něco jiného, pomůžeme vám najít vaše správné zařazení a platové ohodnocení.

Platové tabulky státních zaměstnanců (úředníků ve služebním poměru)

Státní zaměstnanci nejsou v obyčejném pracovním poměru, nýbrž ve služebním poměru. Při nástupu přednesli nebo potvrdili následující formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ (Zákon o státní službě, č. 234/2014 Sb.)

Než dostane prostor katalog správních činností, podle kterého jsou úředníci zařazovaní do platových tabulek, projděme právě tyto tarifní stupnice.

VĚTŠINA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ od 1.1. 2020
Stupeň Platové třídy, které specifikuje katalog správních činností – vizte níže
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 14.660 15.770 16.980 18.300 19.730 21.260 22.980 25.130 27.980 31.670 36.200 41.740
2 15.200 16.330 17.560 18.950 20.400 22.010 23.780 26.010 28.940 32.780 37.470 43.220
3 15.700 16.890 18.180 19.610 21.130 22.800 24.660 26.970 30.010 34.020 38.880 44.870
4 16.250 17.480 18.810 20.300 21.870 23.610 25.510 27.910 31.090 35.230 40.290 46.490
5 16.800 18.080 19.470 21.010 22.640 24.440 26.410 28.920 32.200 36.490 41.740 48.170
6 17.380 18.690 20.150 21.770 23.430 25.290 27.360 29.950 33.360 37.810 43.250 49.940
7 17.970 19.350 20.840 22.520 24.290 26.200 28.340 31.030 34.580 39.200 44.850 51.780
8 18.600 20.020 21.560 23.310 25.140 27.120 29.340 32.130 35.810 40.620 46.480 53.670
9 19.250 20.720 22.330 24.130 26.020 28.100 30.380 33.270 37.080 42.050 48.150 55.610
10 19.930 21.450 23.090 25.000 26.960 29.090 31.470 34.470 38.420 43.600 49.920 57.640
11 20.640 22.210 23.940 25.910 27.920 30.150 32.610 35.710 39.820 45.180 51.740 59.760
12 21.370 22.990 24.780 26.830 28.920 31.240 33.790 37.030 41.290 46.840 53.650 62.000

(↑ Stupnice platových tarifů podle novelizovaného nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 2, účinného od 1.1. 2020.)

LÉKAŘI ORGÁNU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ od 1.1. 2020
Stupeň Platové třídy, které specifikuje katalog správních činností – vizte níže
11 12 13 14 15 16
1 33.420 35.480 39.900 42.510 45.060 47.840
2 34.330 36.490 41.000 43.630 46.300 49.180
3 35.350 37.560 42.140 44.810 47.590 50.570
4 36.330 38.620 43.310 46.030 48.900 52.020
5 37.370 39.760 44.540 47.300 50.290 53.490
6 38.460 40.930 45.810 48.600 51.710 55.020
7 39.610 42.160 47.130 50.010 53.190 56.640
8 40.770 43.440 48.500 51.400 54.750 58.320
9 41.960 44.740 49.910 52.880 56.350 60.030
10 43.230 46.100 51.400 54.410 58.000 61.820
11 44.530 47.530 52.940 56.000 59.720 63.690
12 45.900 48.990 54.520 57.650 61.490 65.630

(↑ Stupnice platových tarifů podle novelizovaného nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 3, účinného od 1.1. 2020.)

Zákoník práce v § 123 přikazuje: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ Za vynikající výsledky lze k započitatelné praxi připočíst 5 let. Od 12. platové třídy výše může „klíčový“ právník, IT specialista, finančník, auditor, zadavatel veřejných zakázek nebo manažer dostávat dvojnásobek tarifu, na který by jinak musel čekat celou kariéru; například ve 13. třídě jde potom o více než 80 000 Kč, v 16. třídě dokonce o více než 120 000 Kč měsíčně. Obyčejně jsou připočítávány ještě příplatky.

Předešlé platové tabulky státních zaměstnanců najdete ZDE pro rok 2019, ZDE pro listopad 2017 až prosinec 2018, ZDE pro listopad 2016 až říjen 2017, ZDE pro listopad 2015 až říjen 2016.

Katalog správních činností podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb.

1. ČÁST – Zařazení společných správních činností do platových tříd

Katalog správních činností pro 5. platovou třídu

 1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů.
 2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
 3. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence zvláštních skupin občanů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci.
 4. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.

Katalog správních činností pro 6. platovou třídu

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
 2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
 3. Vyměřování správních poplatků ve sporných a složitých případech.
 4. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům.
 5. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
 6. Provádění dílčích kontrolních činností podle daných postupů v rámci kontroly vykonávané kontrolním orgánem při výkonu jeho působnosti (dále jen „kontrola, inspekce nebo dozor“).

Katalog správních činností pro 7. platovou třídu

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
 2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
 3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
 4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
 5. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
 6. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
 7. Zajišťování odborných služebních agend ve vymezeném dílčím úseku, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 8. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních úkonů v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru, například ověřování správnosti vykazovaných skutečností a navrhování dílčích závěrů.
 9. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 10. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.

Katalog správních činností pro 8. platovou třídu

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci, popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
 2. Zajišťování ucelených odborných služebních agend, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných služebních agend včetně vydávání stanovisek, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
 5. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.
 6. Zajišťování procesní stránky vyřizování stížností a petic, například kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti jejich vyřizování v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 7. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

Katalog správních činností pro 9. platovou třídu

 1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných služebních agend (dále jen „obor služby“).
 2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
 3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
 4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
 5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné služební agendě včetně vydávání stanovisek.
 6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
 7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
 8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
 9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 10. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu.
 11. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru včetně jejich vyřizování.
 12. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.

Katalog správních činností pro 10. platovou třídu

 1. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
 2. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
 3. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
 4. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Provádění výkonu rozhodnutí prodejem věci.
 5. Vykonávání dílčích legislativně technických činností v oboru služby nebo dílčích právních činností ve správním úřadě.
 6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
 7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
 9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.
 10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
 12. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru v celém rozsahu správního úřadu s územní působností.
 13. Analýza výsledků kontroly, inspekce nebo dozoru včetně návrhů opatření.
 14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.

Katalog správních činností pro 11. platovou třídu

 1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů územních správních úřadů nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 3. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
 4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
 6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.
 9. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.
 10. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 11. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby.
 12. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti územního správního úřadu.
 13. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

Katalog správních činností pro 12. platovou třídu

 1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.
 2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru státní služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
 3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu.
 4. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
 6. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.
 8. Tvorba koncepce oboru služby správního úřadu s celostátní působností.
 9. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
 10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

Katalog správních činností pro 13. platovou třídu

 1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
 2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
 4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech.
 5. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti ústředního správního úřadu.
 6. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Katalog správních činností pro 14. platovou třídu

 1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 2. Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.

Katalog správních činností pro 15. platovou třídu

 1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

Katalog správních činností pro 16. platovou třídu

 1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

2. ČÁST – Katalog správních činností podle odborného zaměření

2.1 Finance
2.2 Daně, poplatky a jiná odborná peněžitá plnění
2.3 Katalog správních činností pro Audit
2.4 Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
2.5 Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
2.6 Loterie a jiné podobné hry
2.7 Katalog správních činností pro Finanční trh
2.8 Ekonomická ochrana státu
2.9 Průmyslové vlastnictví
2.10 Katalog správních činností pro Zahraniční vztahy
2.11 Školství, výchova a vzdělávání
2.12 Mládež, tělovýchova a sport
2.13 Správa vědy, výzkumu a vývoje
2.14 Katalog správních činností pro Umění
2.15 Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
2.16 Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech veřejných knihovnických a informačních služeb
2.17 Správa ve věcech církví a náboženských společností
2.18 Ochrana práv duševního vlastnictví
2.19 Správa ve věcech médií a audiovize, regulační činnost v oblasti rozhlasového a televizního vysílání apod.
2.20 Katalog správních činností pro Sociální věci
2.21 Zaměstnanost
2.22 Pracovní vztahy
2.23 Katalog správních činností pro Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění)
2.24 Ochrana a podpora veřejného zdraví
2.25 Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog
2.26 Správa justice
2.27 Katalog správních činností pro Lidská práva
2.28 Bezpečnost státu a veřejný pořádek
2.29 Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
2.30 Všeobecná správa vnitřních věcí státu
2.31 Katalog správních činností pro Systém veřejné správy a kontrolní řád
2.32 Správa archivnictví a spisové služby
2.33 Správa průmyslu a obchodu
2.34 Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
2.35 Regionální politika a podpora regionálního rozvoje
2.36 Katalog správních činností pro Bydlení
2.37 Územní plánování a stavební řád
2.38 Katalog správních činností pro Cestovní ruch
2.39 Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální a investiční fondy
2.40 Veřejné dražby a realitní trh
2.41 Zemědělství (včetně zemědělských komodit)
2.42 Katalog správních činností pro Lesní hospodářství
2.43 Vodní hospodářství
2.44 Potravinářská výroba a bezpečnost potravin
2.45 Veterinární péče
2.46 Rostlinolékařská péče
2.47 Pozemková správa a krajinotvorba
2.48 Obranná politika státu
2.49 Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
2.50 Dopravní soustava státu
2.51 Dráhy a drážní doprava
2.52 Silniční a městská doprava
2.53 Civilní letectví
2.54 Plavba a vodní cesty
2.55 Pozemní komunikace
2.56 Elektronické komunikace
2.57 Informační systémy veřejné správy
2.58 Poštovní služby
2.59 Ochrana přírody a krajiny
2.60 Technická ochrana životního prostředí
2.61 Státní statistická služba
2.62 Zeměměřičství a katastr nemovitostí
2.63 Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny
2.64 Hospodářská soutěž, významná tržní síla, dohled nad poskytováním veřejné podpory a dozor nad zadáváním veřejných zakázek
2.65 Jaderná bezpečnost a radiační ochrana
2.66 Ochrana utajovaných informací
2.67 Odborné zabezpečení činnosti vlády
2.68 Organizační věci služby a správa služebních vztahů
2.69 Ochrana osobních údajů
2.70 Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

24 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, bylo by možné zaslat e-mailem Katalog správních činností podle odborného zaměření, a to 2.2 Daně, poplatky a jiná odborná peněžitá plnění? Moc děkuji.

 2. Dobrý den,
  pracuji jako státní zaměstnanec (na krajském úřadě), který měl dokončené středoškolské vzdělání s maturitou. Podle druhu vykonávané práce a délky praxe jsem v této chvíli zařazen do 8. platové třídy a 7. stupně odměňování, což odpovídá. V průběhu let jsem si ale dokončil plné vysokoškolské vzdělání s titulem Mgr. Podle těchto internetových stránek je v seznamu platových tříd uvedeno, že pokud má zaměstnanec titul Mgr., znamená to minimálně 11. platovou třídu. Z mého pohledu bych minimálně do této třídy měl být nově zařazen. Po předložení VŠ diplomu jsem však i nadále zůstal zařazen ve stejné platové třídě.
  Prosím o zodpovězení otázky, jestli můj zaměstnavatel takto postupuje nezákonně a zda mi dodělání VŠ titulu zaručuje automaticky vyšší platovou třídu, byť jen v minimální 11. platové třídě pro VŠ.
  Velice děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Honzo, myslím, že došlo k nedorozumění. Pro 11. platovou třídu je skutečně vysokoškolské magisterské vzdělání vhodné, ale „jenom“ v tom smyslu, že potom nedochází ke krácení „započitatelných let praxe“. Dám 3 příklady:

   A/ Státní zaměstnanec patří podle Katalogu správních činností do 11. platové třídy, ale je „pouze“ bakalář, tudíž dojde k odpočtu 2 odsloužených let a možná klesne na platovém stupni.
   B/ Státní zaměstnanec patří podle Katalogu správních činností do 11. platové třídy, nově dokončil magisterské vzdělání, a díky tomu má nyní započítaná všechna léta praxe.
   C/ Státní zaměstnanec vykonává „pouze“ činnosti odpovídající 8. platové třídě (což je, chápu-li dobře, Váš případ) – a potom patří do 8. platové třídy, i kdyby obdržel třeba profesuru.

   Zkrátka platová třída záleží na nejnáročnější vykonávané práci, vyšší vzdělání je „odměněno“ pouze tak, že nedochází ke „penalizaci“ za nedostatečné vzdělání.

   • Dobrý den,
    rád bych se zeptal na platovou třídu na ossz. Hlásím se jako referent na úřad sociální správy. V roce 2016 bych měl nastoupit a nemám žádnou praxi odpovídající v oboru, jelikož jsem teprve studoval a nyní studuji dálkově. Hlásil jsem se do 8. platové třídy a vyčetl jsem, že tedy bych měl mít 13 980 Kč v první roce. Toto číslo můžu považovat za hrubou mzdu nebo za superhrubou? Děkuji za odpověď a případné upřesnění.

    • Pane Formánku, v tabulkách jsou uváděny hrubé platy. Platové třídy státních zaměstnanců (kteří jsou ve služebním poměru a složili „služební slib“) v sociální oblasti jsou popsané ZDE. Do 8. třídy tam patří například: „Zajišťování agendy státní sociální podpory.“ Většina ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru má jiný katalog, kde je taky referent sociálních věcí. I tam najdete v 8. třídě například: „Zajišťování agendy státní sociální podpory.“

 3. Dobrý den, kdy přibližně dojde k nárůstu platů v roce 2016? Jaký máte na to názor? Děkuji a přeji příjemný den.

  • Paní Jančíková, mateřskou a rodičovskou dovolenou podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. započítáváme, maximálně ovšem 6 let a pouze pod podmínkou, že „se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu“. Tzn., nelze pobírat rodičovský příspěvek, přitom studovat prezenčně třeba vysokou školu a potom mít tuhle dobu v započitatelné praxi. Nelze ani započítat 7. rok mateřské nebo rodičovské, pokud měla žena více dětí. Podrobnosti najdete v tematickém článku pod TÍMTO odkazem.

 4. Dobrý den, platová tabulka platná od 1.1.2016 pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení opravdu končí 13. třídou?

  • Paní Víšková, platová tabulka pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení platná 1.1. 2016 končí 14. platovou třídou – vizte kompletní tabulky ZDE. V Knihovně připravované legislativy (ZDE, textový soubor „Materiál“) jsem ještě včera viděl, že od 1.11. 2016 mají uvedenu nejvýše 13. platovou třídu, což mě taky zarazilo. Ovšem mezitím byl zřejmě dokument doplněn, takže nyní – tam i tady – můžete vidět zase všech 16 tříd pro většinu státních zaměstnanců a 14 tříd pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení.

 5. DD, mám dotaz k započitatelné praxi :
  1) Vykonávám činnost znalce z oboru (soudního). Jak se tato doba započítává do započitatelné praxe pro přiznání platového stupně?
  2) Vykonával jsem v souběhu dvě pracovní činnosti, každá samostatně je způsobilá jako započitatelná doba pro přiznání platového stupně. Zaměstnavatel mi ale tvrdí, že v případě souběhu může započítat jen jednu činnost – respektive roky. Domnívám se, že v případě praxe lze započítat obě doby.

  • Pane Kalousku, díky za otázku, i za podporu na sociální síti. Budu citovat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 4, 2. a 3. odstavec:

   „(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
   (3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.“

   Citovaným pasáží rozumím následovně:
   1/ Pokud ve státní službě potřebujete stejné nebo podobné znalosti jako dříve, měli bychom započíst celou předchozí praxi; jinak záleží na zaměstnavateli, zda uzná 2/3, méně, anebo třeba nic z odlišné praxe.
   2/ Pokud jde o souběh více pracovních činností, bohužel souhlasím s Vaším zaměstnavatelem; protože ani když zaměstnanec dělá přesčasy, praxe není násobena žádným koeficientem (například 1,1 standardní pracovní doby/rok = 1,1 roku praxe) – prostě rok je rok a nelze jej urychlit.

 6. Dobrý den, prosím o sdělení zařazení pověřené úřední osoby k projednávání přestupků a to vzhledem k § 111 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich?

  • Paní Cupáková, zákon č. 250/2016 Sb. teprve vejde v účinnost od 1.7. 2017, že? V obecném popisu platových tříd obsahuje Katalog správních činností přestupky zde:

   „Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.“ (8. platová třída)
   „Řešení přestupků a jiných správních deliktů.“ (9. platová třída)

   A potom v podrobnějším členění. Díl 30.: Všeobecná správa vnitřních věcí státu – tam jsou přestupky zmíněny v 10., 11. a 13 třídě. A díl 50.: Dopravní soustava státu – tam jsou přestupky v 9. třídě.

 7. Dobrý den. Může zaměstnavatel odepřít zaměstnanci zařazení do 10. platové třídy s odůvodněním, že činnost spadající do 10. platové třídy vykonává jen občas? Předem děkuji.

  • Paní Čehovská, v zákoníku práce, § 123, odstavci 2 stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ Rozhoduje tedy nejobtížnější smluvně sjednaná a prakticky vyžadovaná činnost, bez ohledu na (ne)pravidelnost nebo občasnost. Takže s důvodem Vašeho zaměstnavatele nesouhlasím.

 8. Dobrý den, v katalogu správních činností jsem objevila mezi 10. až 13. platovou třídou (PT) zajímavost v jednom pracovním úkonu, který spojuje téměř všechny.

  10 PT – Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
  11 PT – Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.
  12 PT – Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
  13 PT – Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.

  Jak je zde patrné, v jedné záležitosti si můžeme vybrat, kam zařadit daného státního zaměstnance. 🙁

  • Petro, souhlasím, že naši ministři a zákonodárci občas používají jazyk, který zní normálnímu člověku jednotvárně. Ale zrovna tady ve Vámi uvedených příkladech čtu rozdíly: Sice jde pokaždé o přezkoumávání nějakých rozhodnutí, ovšem buďto na jiné úrovni, anebo v jiném stupni obtížnosti (10 PT – jde o nadřízený, nikoli nutně ústřední správní úřad; 11 PT až 13 PT – jde o ústřední správní úřad a rozhodnutí, která jsou „jednoduchá“, bez přívlastku, nebo „komplikovaná“).

   Podobné nuance jsem řešil se zaměstnavatelem, který patří pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde mi vysvětlili rozdíly na konkrétních příkladech. Vládní resorty někdy mají pro rámcové stupnice podrobnější metodické pokyny. Ale asi nelze zcela detailně popsat každou činnost ve státní správě, přestože jsou všelijaké katalogy a související právní předpisy poměrně obsáhlé :-(.

   • Tyto činnosti jsou v praxi uváděny jako 9. platová třída. Je to správně? Mimochodem, jde o pracovní nabídku v Praze. Co na to říkáte, pane Woffe? Není to šílené?

    Požadavky: dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání
    Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 9. platová třída
    Hlavní náplň činnosti na služebním místě: – vede a projednává správní řízení na úseku nepojistných sociálních dávek, zejména řízení o odvolání a řízení o stížnostech a v těchto řízeních činí veškeré procesní úkony a rozhoduje o všech procesních otázkách; – rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu; – odpovídá za správné posouzení jednotlivých případů; – zpracovává podklady a stanoviska k rozkladům a pro soudy; – vykonává činnost vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhoduje při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci, pravidelně provádí konzultační a poradenskou činnost ve směru k občanům, jakož i podává přímé odpovědi a informace účastníkům řízení a ostatním osobám; – provádí sociální šetření v přirozeném sociálním prostředí fyzických osob; – zajišťuje a provádí kontrolní činnost na úseku nepojistných sociálních dávek; – vykonává technicko – administrativní práce spojené s chodem oddělení, mimo jiné zabezpečuje činnosti spojené s poštou, podatelnou a výpravnou, spisovou službou, kontroluje po formální stránce materiály a podklady oddělení určené pro vypravení; – zajišťuje správu a evidenci řízené dokumentace oddělení; vyřizuje a ukládá jednotlivé písemnosti podle spisového a skartačního řádu; vede rejstříky správního řízení; odpovídá za příruční spisovnu, kterou vede ke své agendě; zajišťuje archivaci spisů oddělení.

  • Davide, zde je odpověď přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí:
   „V současné době teprve probíhá projednávání návrhů jednotlivých resortů na změny příslušných katalogů. Nejbližším možným termínem pro nabytí účinnosti případných novel je 1. leden 2018.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno