Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo kultury. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 527 217 024
Výdaje celkem 12 575 868 455

Příjmy

Daňové příjmy 1) 10 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 527 207 024
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 460 717 424
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600

Výdaje

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 366 719 398
– finanční náhrada 2 066 441 698
– příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 300 277 700
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 322 578 843
– rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000
– neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0
– výdaje na činnost úřadu 279 823 343
– platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 875 500
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 5 877 006 893
– příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 757 842 469
– program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000
– rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 571 537 000
– společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000
– kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 537 627 424
Kulturní služby, podpora živého umění 742 278 283
– profesionální divadla, stálé profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory 160 000 000
– kulturní aktivity 522 278 283
– veřejné informační služby knihoven 60 000 000
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 699 185 000
– programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000
– programy na záchranu a obnovu kulturních památek 627 000 000
Podpora kultury národnostních menšin 32 700 000
– podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000
– podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 30 700 000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000
Státní fond kinematografie 990 358 038
– dotace na filmové pobídky 800 000 000
– dotace ze státního rozpočtu 190 358 038

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 160 512 391
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 54 945 612
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 945 033
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 454 973
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 117 078 132
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 518 042 000
– ze státního rozpočtu institucionální podpora celkem 4) 93 042 000
– ze státního rozpočtu účelová podpora celkem 4) 425 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 425 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 88 699 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 537 627 424
– ze státního rozpočtu 76 910 000
– podíl rozpočtu Evropské unie 460 717 424
Výdaje na společné projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000
– ze státního rozpočtu 2 000 000
– podíl prostředků finančních mechanismů 8 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 2 192 044 424

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno