Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo obrany. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 4 853 112 780
Výdaje celkem 52 535 043 598

Příjmy

Daňové příjmy 1) 203 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 3 977 950 950
– pojistné na důchodové pojištění 3 535 956 400
– pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti 441 994 550
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 874 958 830
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 37 480 284
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 837 478 546

Výdaje

Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 33 324 363 671
Vytváření a rozvoj systému obrany státu 8 674 671 095
Zajištění strategického zpravodajství 2 784 096 818
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 578 874 658
Zajištění dávek důchodového zabezpečení 4 250 000 000
Zajištění ostatních sociálních dávek 2 658 000 000
Zajištění státní sportovní reprezentace 265 037 356

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 460 507 641
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 5 354 971 121
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 252 574 138
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 383 761 741
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 9 594 917 640
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 650 027 453
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. prostředků ze zahraničí 3) 434 652 000
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 101 652 000
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 333 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 333 000 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle dosažených výsledků 5) 89 778 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 8 534 000
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program sociální prevence a prevence kriminality 6 671 015
Program protidrogové politiky 784 499
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 624 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 39 842 391
– ze státního rozpočtu 2 362 107
– podíl rozpočtu Evropské unie 37 480 284
Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 8 363 331 560

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno