Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana přírody a krajiny.

2.59 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

10. platová třída

1. Provádění specializovaných odborných činností v ochraně přírody a krajiny, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby.

2. Zajišťování výkonu státní správy ve zvláště chráněných územích a biotopech druhů.

3. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce ochrany přírody a krajiny v daném území.

4. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v rámci jednotlivých složek ochrany přírody a krajiny v daném území.

11. platová třída

1. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek ochrany přírody a krajiny z celostátního hlediska.

2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce ochrany přírody a krajiny z celostátního hlediska.

3. Koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany přírody a krajiny v daném území.

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku ochrany přírody a krajiny.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany přírody a krajiny.

3. Tvorba koncepce zajišťování ochrany přírody a krajiny v daném území.

4. Tvorba koncepce inspekce a dozoru nad ochranou přírody a krajiny v daném území.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování geologie a nerostných zdrojů.

3. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru nad ochranou přírody a krajiny.

4. Tvorba celostátní koncepce zajišťování ochrany přírody a krajiny.

5. Tvorba strategií v rámci státní politiky životního prostředí.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.

2. Tvorba celostátní koncepce geologie a nerostných zdrojů.

3. Koordinace tvorby strategií v rámci státní politiky životního prostředí.

15. platová třída

1. Tvorba státní politiky životního prostředí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno