Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Organizační věci služby a správa služebních vztahů.

2.68 ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ

7. platová třída

1. Provádění dílčích úkonů a personalistických činností podle stanovených postupů a pravidel, například vyhotovování rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, vedení personální evidence, příprava a kompletace státně zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů k organizaci a systemizaci, personalistice, odměňování nebo přípravě a vzdělávání.

2. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových státních zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.

3. Příprava a zpracování údajů a provádění dalších činností k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státních zaměstnanců včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností týkající se státních zaměstnanců.

8. platová třída

1. Vyřizování služebních vztahů státních zaměstnanců.

2. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí do služebního poměru v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kritérií.

3. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým státním zaměstnancům, zařazování státních zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů, stanovování dalších složek platu.

4. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

5. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) správního úřadu podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.

6. Zajišťování a kontrola dodržování služebních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.

7. Zajišťování realizace vzdělávání státních zaměstnanců podle potřeb správního úřadu.

8. Zajišťování realizace sociálních programů.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání.

2. Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování státních zaměstnanců.

3. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotního pojištění a to převážně pro státní zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

4. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotního pojištění.

10. platová třída

1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování a přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců (dále jen „personální správa“) správního úřadu.

2. Tvorba personalistických metod, programů a zásad organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců, například metod hodnocení způsobilosti státních zaměstnanců pro výkon správních činností, vzdělávacích projektů a adaptačních programů.

3. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců v působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.

4. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

5. Komplexní koordinace personální správy v správního úřadu s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.

2. Metodické usměrňování, a koordinace personální správy ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností, který se člení na další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky.

3. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v resortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.

4. Tvorba koncepce rozvoje personální správy ve správních úřadech s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.

12. platová třída

1. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace personální správy nebo řízení ve věcech státní služby v ministerstvu, Úřadu vlády nebo v ústředním správním úřadu s podřízenými služebními úřady.

2. Tvorba koncepce, komplexní koordinace a usměrňování personální správy ve správním úřadu s celostátní působností.

3. Tvorba koncepce a komplexní koordinace personální správy v ústředním správním úřadu.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku nebo řízení ve věcech státní služby ve státní správě jako celku.

2. Tvorba koncepce a komplexní koordinace personální správy ministerstva, Úřadu vlády nebo ústředního správního úřadu s podřízenými služebními úřady.

3. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání státních zaměstnanců a dalších osob, kde se stanoví kvalifikační předpoklady pro výkon povolání právním předpisem.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce personální správy ve správních úřadech nebo řízení ve věcech státní služby ve státní správě jako celku.

15. platová třída

1. Komplexní koordinace činností souvisejících se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců v ministerstvu a Úřadu vlády a koordinace vedoucích služebních úřadů podřízených ministerstvu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno