Pedagogové v privátní sféře dostávají mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů v roce 2021 opět stouply, otázkou však zůstává, zda dostatečně.

Vzdělání patří mezi celospolečenské priority, přestože nepřináší okamžitý ekonomický zisk. Česká vláda proto průběžně novelizuje nařízení č. 341/2017 Sb., aby stoupaly platy ve veřejném sektoru, kde působí většina tuzemských pedagogů. Posuďte sami, jestli dostávají zaplaceno dostatečně, nebo mají raději odejít za nějakým vděčnějším zaměstnavatelem!

Začínající pedagožce, která podle zadaného vzdělávacího programu vychovává děti v mateřské škole, náleží základní měsíční hrubý plat 24 540 Kč. Skoro všichni její kolegové vydělávají více. Platy učitelů dosáhnou maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 49 630 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy leží široká škála, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2021

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, a navíc takzvaným katalogem prací rozděluje jednotlivé činnosti do platových tříd. Zároveň však ponechává prostor pro subjektivní interpretaci. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída15 23015 79016 78017 94019 08020 71021 290
5. třída16 52017 11018 25019 48020 75022 52023 110
6. třída17 87018 61019 80021 17022 54024 40025 080
7. třída19 36020 15021 56022 92024 52026 51027 260
8. třída24 54025 25025 91027 10028 30030 31031 170
9. třída30 67030 94031 30031 95032 94034 63035 420
10. třída30 93031 22031 69032 67033 70035 57036 330
11. třída31 49032 04032 45033 66035 07037 02038 020
12. třída32 17032 84034 16035 58037 80040 96041 940
13. třída32 94033 94035 36037 96040 88044 25045 350
14. třída34 17035 77037 69040 82044 85048 48049 630

Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v letošní tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Zaručené mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Průměrné výplaty pedagogických pracovníků

Probrali jsme základní tabulkové platy (ve veřejném sektoru) a zaručené mzdy (v soukromém školství). Nyní porovnejme celkové hrubé měsíční výplaty, jak byly spočítány Českým statistickým úřadem. Přitom přestaneme rozlišovat mezi veřejným a soukromým sektorem, pedagogy rozdělíme podle jejich specializací a pohlaví.

Výdělky vyjádříme aritmetickým průměrem (nejdříve sečteme všechny mzdy a platy, tento součet následně vydělíme počtem výplatních pásek) a mediánem (pomyslně postavíme zaměstnance do řady podle toho, kolik vydělávají, a najdeme prostředního).

Na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách obě hodnoty přesahují 40 000 Kč. Genderové rozdíly jsou výrazné teprve na akademické půdě, kde vydělávají podstatně více muži, nežli ženy, přestože oficiálně pracují kratší dobu (níže uvádíme počet proplacených hodin za měsíc). Jinak jsou příjmové rozdíly nejširší mezi specialisty, kteří školí dospělé lidi (zaměstnance, vysokoškoláky), čemuž odpovídá nejvyšší variační koeficient.

ZaměstnáníCelkový mediánŽenský mediánMužský mediánCelkový průměrŽenský průměrMužský průměrPrůměrný měsícŽenský měsícMužský měsícVariační koeficientPočet zaměstnancůPočet ženPočet mužů
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání60 43359 19962 64662 19059 77165 871174,1174,1174,10,3310 5006 4004 200
Učitelé na VŠ a VOŠ46 28041 71949 78354 97347 41759 347174,0174,1173,90,5622 7008 30014 400
Učitelé na SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupni ZŠ40 99141 05240 78541 82441 68142 221174,4174,4174,50,1842 40031 20011 200
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři39 62740 12739 32540 58840 03041 115174,3174,0174,60,3114 5007 0007 400
Učitelé na 1. stupni ZŠ41 04141 07140 47241 35441 28642 417174,3174,3174,60,1525 40023 8001 500
Učitelé v oblasti předškolní výchovy33 56733 57731 95933 62333 62633 236174,3174,3174,20,1525 90025 700200
Specialisté zaměření na metody výuky0044 2850046 976174,1174,1174,00,2900200
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami39 86840 15639 32040 33740 46439 975174,1174,1174,20,179 0006 6002 300
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách000000172,7171,900,50000
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách38 18738 32837 95438 45138 59038 224174,7174,8174,70,123 0001 9001 100
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách38 75938 98938 28438 96639 08938 737174,7174,7174,50,141 5001 000500
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní)34 85034 59637 26335 94635 33739 571174,5174,5174,30,2414 00012 0002 000
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech21 24921 200021 18721 0790174,3174,300,251 0001 0000
Asistenti pedagogů26 18026 03228 49126 61326 36529 066174,3174,3174,40,1712 70011 5001 200
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů42 21839 40248 20349 34545 75459 967172,9173,1172,30,631 7001 300400

Autor úvodní ilustrační fotografie: Engin Akyurt

125 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat, abyste nepoužíval sponzorované gymnázium Open Gate jako měřítko pro platy učitelů v soukromé sféře. Neznám privátní školu, která může vyplácet učitelům alespoň tabulkové platy. My pracujeme za mzdy cca o 15 – 20 % nižší, než jsou tabulky.

  Ve veřejnosti převládá názor, že soukromé školy jsou bohaté a mohou vyplácet královské mzdy. Realita vypadá úplně jinak a neustále opakované příklady 2 – 3 škol, které mají bohaté sponzory, deformují povědomí společnosti o soukromé sféře.

  Například my máme školné nastavené tak, aby bylo sociálně únosné pro běžnou rodinu. Konkrétní výši volí sami rodiče, nejčastěji 1 500 Kč měsíčně. Což sice dostačuje na provozní výdaje, ale na nic více. Děkuji.

  • Vážená dámo, ono to bude trochu jinak. Jednak, pokud chcete učit ve státní škole, můžete, problém je, jestli vůbec splňujete vzdělání. Dále, je všeobecně známo, že na soukromých školách mají ve třídách do 15 dětí, kdežto ve státních, tak jak u mé ženy je to běžně 25 – 35 dětí ve třídě, což je podstatně náročnější. Pokud říkáte za a), musíte říci i za b). A to už vůbec nemluvím o náročnosti výuky na soukromých školách, která bývá nižší. Viz školy typu Montessori ap.

   • Tak to by mě zajímalo, kde jsou tak malé třídy. Na naší konzervatoři máme v ročníku až 55 studentů, tak to skutečně je poněkud jinde, než tvrdíte.

    • Vážený pane, psal jsem o základním školství, nikoliv o středním, zcela specifické konzervatoři, kam se už dostanou jen dobře prolustrované dětičky. Na základní škole musíte pracovat se všemi a pěkně od píky, ať se Vám to líbí nebo ne. Srovnáváte jablka s hruškami.

 2. Dobrý den, zajímá mě zařazení do platové třídy, aneb co udělat, abych se vymanila z „devítky“? Jsem bakalářka, speciální pedagog, pracuji v mateřské škole, praxe deset let. Nyní mám 9. platovou třídu a plat 22 010 Kč. Děkuji.

  • Dobrý den, Evo, jako skoro všude ve veřejném sektoru, platová třída záleží na nejodpovědnějších úkolech, které dostáváte podle pracovní smlouvy i reálně na starosti. Speciální pedagogové mají svůj vlastní rozpis, podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem: Platové třídy tam sahají od 11. po 13.

   Takže pokud děláte práci speciálního pedagoga, měla byste dostávat základní hrubý měsíční plat aspoň 22 820 Kč, což by odpovídalo například následujícímu: „Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.“

   Vycházím z Vámi uvedené částky, která odpovídá 9. platové třídě a 3. platovému stupni, po navýšení byste tedy měla 11. třídu a 3. stupeň. Jak už jsem ale psal, záleží na reálné odpovědnosti podle pracovní smlouvy, nestačí „jenom“ vzdělání speciálního pedagoga.

 3. Dobrý den, v jaké platové třídě a skupině bych měla být zařazená, když od roku 1997 pracuji ve školní družině jako vychovatelka?

  • Dobrý den, paní Jančíková, vychovatelé mají svoje platové třídy rozepsané pod TÍMTO odkazem. Jako všude ve veřejném školství, záleží na nejtěžší činnosti, kterou děláte třeba jenom po část pracovní doby. Do nejnižší 8. platové třídy patří například: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“ V nejvyšší 12. platové třídě byste stanovovala diagnostické postupy pro ústavní péči apod.

   Platový stupeň záleží na započitatelné praxi, eventuálně lze přidat ještě maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené a podle úvahy zaměstnavatele taky zkušenosti z jiných oborů. Pokud pracujte ve školství 20 let, máte právo minimálně na 5. platový stupeň (detailní rozbory případně najdete ZDE a ZDE).

   Díky za Vaši dvacetiletou práci, přeju Vám, ať se nadále daří!

 4. Dobrý den, můj dotaz: Mám vysokoškolský titul Mgr. v oboru učitelství 1. stupně základní školy, nyní jsem už třetím rokem ředitelkou mateřské školy. Dle tabulek pedagogických pracovníků a podle dosaženého vzdělání spadám do třídy 12. Přesto je v mateřských školách zvykem, že ředitelka spadá maximálně do třídy 10. Proč, když tabulky jsou pro všechny učitele stejné? Odpověď „tak tomu prostě je“ mi připadá nedostačující. Znáte jiné vysvětlení? Děkuji.

  • Dobrý den, Petro, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na náplni práce. A abyste v mateřské škole měla nárok na 12., musela byste splňovat následující: „Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.“

 5. Dobrý den, podrobně jsem pročetla všechno o platech učitelů, ale přesto nevím, na jaký plat mám právo. Jsem absolventkou bez praxe, mám aprobaci pro ZŠ a SŠ, nyní hledám místo. Jeden potenciální zaměstnavatel – učiliště a střední škola – mě zařadil do 12. platové třídy. Jinde – na gymnáziu – mi nabídli cca 23 až 24 000 Kč hrubého. Nevím však, jak tenhle interval určili, respektive kam podle nich spadám a jak ověřit, která platová třída mi náleží. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Evo, platovou tabulku pedagogických pracovníků ve veřejném sektoru můžete vidět na této stránce, výše ve článku. Tam najdete svůj základní hrubý měsíční plat, neboli platový tarif, jako průsečík 1. platového stupně (který Vám patří, protože začínáte) a platové třídy, která záleží na Vaší pracovní náplni. Takže na různých školách můžete mít nárok na jiné peníze, podle vzdělávacího stupně (základního, středního), vyučovaných předmětů a kompetencí.

   23 až 24 000 Kč hrubého měsíčně považuji za příliš nízké ohodnocení, které by odpovídalo spíše práci ve veřejné mateřské škole, eventuálně v církevní nebo soukromé (s.r.o., a.s.) organizaci, kde platové tabulky nemusejí být dodržovány.

   Myslím, že byste mohla mít v kompetenci toto: „Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.“ V takovém případě byste patřila do 12. platové třídy, což znamená základní hrubý měsíční plat 26 020 Kč.

 6. Dobrý den, do jaké platové třídy spadám, když nastoupím do mateřské školy jako asistent pedagoga (0,5 úvazku) a do školní družiny jako vychovatelka (0,5 úvazku)? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, projděte si tyto kapitoly katalogu prací: asistent pedagoga a vychovatel. Patří Vám nejvyšší platová třída, kde najdete aspoň jeden odstavec, kterému odpovídá něco z Vaší pracovní náplně. Například do 8. platové třídy byste patřila, kdyby Vaším nejtěžším úkolem byla: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“

   Pokud budete mít dva zaměstnavatele (například dvě různé školy – mateřskou a základní), možná budete mít dvě různé platové třídy. Ale pokud budete mít jenom jednoho zaměstnavatele, podle mého názoru byste měla být v obou polovičních úvazcích odměňována stejně; rozhodovala by Vaše nejodpovědnější vykonávaná činnost – ať už jako asistentky pedagoga, nebo vychovatelky.

   V zákoníku práce, § 123, odstavci 2 totiž stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ A v navazujícím nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 3 potom stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

 7. Dobrý den, pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga. Nepodílím se na tvorbě třídního vzdělávacího plánu (TVP), ale pracuji individuálně s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám 8. platovou třídu. Náleží mi dle katalogu prací 9. platová třída?

  • Dobrý den, Šárko, platové třídy pro asistenta pedagoga najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem.

   Do osmé patří: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“

   Do deváté patří: „Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.“ Nebo: „Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.“

 8. Dobrý den,
  absolvovala jsem střední pedagogickou školu – obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
  Zkoušela jsem studium na vysoké škole, ale zvolila jsem obor, který mi nevyhovuje, takže jsem studia zanechala.
  Nyní mám možnost nastoupit do vesnické školky, plat mi ovšem nedokázali říci, prý se řídí dle tabulek.
  Nicméně mi bylo sděleno, že když začínám, nebude to žádný zázrak.

 9. Dobrý článek. Hlavně je vidět, jak jsou hodnoceni učitelé odborných předmětů. Když už si tu odbornou přípravu každý bere do úst. Faktem je, že inženýrům se ve školství počítají jen 2/3 dosavadní praxe pro určení stupně v platové třídě. Proti „vyučeným učitelům“ češtiny, počtů, atd. nemají šanci je platově jen dostihnout. A to si ještě musí „doplnit vzdělání“ tzv. pedagogikou! Není to marná věc. Ale někdo učit umí a někdo ne. To vás nikdo nenaučí. Je celkem lhostejné, jestli na to máte pedagogiku, didaktiku, atd. nebo ne. Učitel musí hlavně svůj předmět umět, děti to poznají celkem spolehlivě. Pak jsou problémy s kázní a konečná!

  • Dle mého názoru neexistuje žádný vztah mezi vzdělaností (přesněji vědomostmi) a platy. Jde hlavně o motivaci k práci pedagoga. Naučit se musí každý sám. Vliv mají především rodiče. Nejcennější na člověku, že není počítač a může dosáhnout čehokoli, když věří, zacílí a koná. K úspěchu vede spolupráce rozumu s duší. Toto se neučí, ba naopak, vzorem je dnes neživý stroj a cíle jsou určovány reklamou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno