Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Plavba a vodní cesty.

2.54 PLAVBA A VODNÍ CESTY

8. platová třída

1. Vedení plavebního rejstříku, rejstříku malých plavidel a námořního rejstříku.

2. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.

3. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.

9. platová třída

1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.

2. Provádění cejchování plavidel.

3. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního a plavebního rejstříku.

4. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.

5. Vydávání osvědčení k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných látek a osvědčení způsobilosti k vedení plavidla pro jednotlivé druhy plavidel.

10. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.

3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.

4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.

5. Zajišťování agendy vydávání lodních dokladů, souhlasů, povolení a omezení provozu na sledované vodní cestě.

6. Odborné šetření plavebních nehod.

11. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.

2. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.

3. Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky zahraničním provozovatelem.

4. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.

5. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.

6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

7. Zpracování kritérií a dat (plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace) pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.

8. Rozhodování o výjimkách ze zákazu plavby a z pravidel o stání plavidel přepravujících nebezpečné věci.

9. Koordinace, posuzování a povolování zvláštních přeprav, které neodpovídají parametrům vodní cesty, zvláštních přeprav plovoucích těles a zařízení, zvláštních přeprav plavidel neodpovídajících požadavkům na technickou způsobilost a zvláštních přeprav s posádkou neodpovídající požadovanému složení na dopravně významných vodních cestách.

10. Zpracování závazných stanovisek ve věci výstavby staveb na dopravně významných vodních cestách. Zpracování odborných stanovisek k technickým normám a předpisům.

11. Vydávání souhlasu a stanovení podmínek ke zřízení a provozování vnitrozemského přístavu.

12. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.

3. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.

4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.

2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno