V oficiálním katalogu pracíREFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY číslo 2.10.08. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Svoji pozici objevíte následovně. Platový stupeň odráží počet započitatelných let praxe a vzdělání, zatímco platová třída zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci. Nyní podrobněji rozebereme, jak určíme právě obtížnost úkonů, které odvádí konkrétní referent finanční a daňové správy.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Správa jednotlivých daní nebo poplatků nebo provádění nedaňových agend, například dotací, pokut a odvodů v rozsahu působnosti správce daně podle obecných postupů.“ Referent finanční a daňové správy obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za přesčasy, za vedení apod.

Referent finanční a daňové správy

Referent finanční a daňové správy v 6. platové třídě

1. Příprava ucelených podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém a správním řízení včetně odborného ověřování zpracování podání daňových subjektů podle obecně stanovených postupů.

2. Ověřování kreditní strany osobních daňových účtů s doklady bank nebo pošty včetně objasňování nejasných plateb a zúčtování daňových povinností a plateb v automatizovaném daňovém informačním systému.

Referent finanční a daňové správy v 7. platové třídě

1. Správa jednotlivých daní nebo poplatků nebo provádění nedaňových agend, například dotací, pokut a odvodů v rozsahu působnosti správce daně podle obecných postupů.

2. Provádění daňových kontrol, místních šetření, vytýkacích řízení, kontrol dotací nebo vyhledávací činnosti podle přesně stanovených postupů.

3. Ověřování výše daňové a platební povinnosti daňových subjektů a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích a platebních poukazů.

Referent finanční a daňové správy v 8. platové třídě

1. Samostatné zajišťování odborných agend v rámci správy jednotlivých druhů daní nebo fází správy daní.

2. Provádění odborných prací pro výkon rozhodnutí, například ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů.

3. Vedení složitých daňových řízení formou ústních jednání.

4. Samostatné zajišťování včasnosti a správnosti uzávěrek evidence daní včetně identifikace nepřípustných stavů a koordinace činností při jejich odstraňování.

5. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní do veřejných rozpočtů.

6. Provádění daňových kontrol a kontrol dotací podle rámcových pokynů nebo úzce zaměřených revizí hospodaření se státními prostředky.

Referent finanční a daňové správy v 9. platové třídě

1. Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení více druhů daní nebo více fází daňového řízení.

2. Kontrola čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně zajišťování správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále.

3. Zajišťování agendy vyměřování více druhů daní, správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků.

4. Komplexní správa registrů daňových subjektů včetně přebírání a využívání dat registrů jiných správních úřadů.

5. Metodické usměrňování úseku daní v obci.

6. Zajišťování agendy správních poplatků.

7. Komplexní správa a metodické usměrňování úseku evidence daní včetně řešení složitých případů platebního styku a komunikace s bankami a poštou.

8. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.

9. Samostatný výkon cenové nebo finanční kontroly v působnosti územního finančního orgánu.

Referent finanční a daňové správy v 10. platové třídě

1. Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového řízení.

2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu cenové kontroly, státního dozoru nebo správy cizích pokut v působnosti finančního ředitelství.

3. Komplexní vyměřování daní ve složitých případech daňového řízení u subjektů se zahraniční majetkovou účastí a jiných specifických subjektů, například bank nebo subjektů kolektivního investování.

4. Koordinace územní správy jednotlivých druhů dotací nebo účelově vázaných rozpočtových prostředků.

5. Provádění specializovaných daňových kontrol nebo vytýkacích řízení u specifických subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí nebo u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.

6. Komplexní zpracovávání rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku v případech daňového řízení s výraznými dopady a vazbami na široké vrstvy obyvatel.

7. Komplexní zajišťování správy nebo vymáhání daní podle předpisů Evropské unie v rámci mezinárodní spolupráce.

8. Zajišťování vyhledávací, analytické a vyhodnocovací činnosti v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

9. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství zřízením zástavního práva včetně zajišťování výkonu exekucí na prodej movitých věcí nebo nemovitostí.

10. Koordinace kontroly daní nebo komplexní zajišťování daňových kontrol a vytýkacích řízení.

11. Komplexní zajišťování výkonu daňové exekuce a zajišťování dražeb, provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí, přihlašování a vedení řízení se soudy a soudními exekutory o pohledávkách územních finančních orgánů, realizace žádostí na mezinárodní vymáhání do zemí Evropské unie i ze zemí Evropské unie.

Referent finanční a daňové správy v 11. platové třídě

1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní ve vymezené územní působnosti.

2. Koordinace postupů realizace správy dotací, návratných finančních výpomocí, půjček, státní podpory hypotečního úvěrování a dalších účelově vázaných výdajů ze státního rozpočtu v územní působnosti finančního ředitelství včetně realizace správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím) poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu.

3. Stanovování jednotných zásad a postupů výkonu správy daní v působnosti územních finančních orgánů včetně poradenství a konzultačních činností.

4. Vyhodnocování účinnosti finanční a daňové správy v územní působnosti finančního ředitelství včetně systémových analýz.

5. Komplexní výkon specializovaných daňových kontrol u specifických subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí a u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.

6. Koordinace mezinárodní spolupráce při správě nebo vymáhání daní podle předpisů Evropské unie.

Referent finanční a daňové správy ve 12. platové třídě

1. Určování rozhodujících směrů a koncepcí finanční a daňové správy vykonávané specializovaným územním správním úřadem, s výraznými dopady do příjmů veřejných rozpočtů a širokými vazbami a součinností s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a dalšími orgány, například činnými v trestním řízení.

2. Metodická, normotvorná a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících právních předpisů s celorepublikovou působností nebo předpisů Evropské unie.

3. Vyhodnocování výsledků řízení o mimořádných opravných prostředcích a výsledků rozhodování soudů ve správním soudnictví včetně návrhu opatření při výkonu daňové správy.

4. Provádění svodných analýz daní a poplatků pro koncepční a legislativní výstupy.

5. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti územního finančního orgánu.

Referent finanční a daňové správy v 13. platové třídě

1. Vypracovávání návrhu celostátních systémových opatření pro zvýšení efektivity výkonu daňové správy a provádění analýz souladu výkonu finanční a daňové správy s právními předpisy.

2. Koordinace výkonu finanční a daňové správy s celostátní působností a stanovování jednotných zásad pro zajišťování daňových zájmů státu.

3. Zpracovávání predikcí plnění daňových příjmů na celostátní úrovni.

4. Kvantifikace dopadů legislativních úprav na vývoj daňových příjmů České republiky pro účely sestavení návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.

5. Koordinace a sjednocování postupu v rámci vzájemné mezinárodní pomoci při správě daní a vymáhání finančních pohledávek s mezinárodní působností.

Referent finanční a daňové správy ve 14. platové třídě

1. Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje daňové soustavy včetně simulace rozpočtového dopadu a vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných změn v oboru finanční a daňové správy.

2. Vytváření strategie realizace daňové politiky včetně posuzování mezinárodně právních, makro i mikroekonomických souvislostí.

3. Komplexní příprava návrhů věcného řešení na úseku daní a poplatků se zásadními rozpočtovými, ekonomickými a sociálními dopady.

4. Tvorba systému správy účelově vázaných rozpočtových prostředků státu a Národních fondů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno