Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Rostlinolékařská péče.

2.46 ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

9. platová třída

 1. Odborné posuzování podmínek pro registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a pro výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
 2. Vykonávání specializovaných činností souvisejících s výkonem rostlinolékařské kontroly a dozoru na pozemcích a v objektech včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
 3. Provádění zkušební činnosti na pokusných plochách v ochraně rostlin včetně specializovaných odborných prací při ověřování metod integrované ochrany rostlin a biologických účinků přípravků na ochranu rostlin a dopadů na necílové organizmy a životní prostředí.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení povinností fyzických a právnických osob.
 2. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin a dohled nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků.
 3. Samostatné provádění dílčích částí terénní specializované kontroly a dozoru spojených s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
 4. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů.

11. platová třída

 1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých odborných oblastí rostlinolékařské správy.
 2. Komplexní provádění registrace přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
 3. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče spojený s prováděním specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
 4. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
 5. Komplexní výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správního řízení při výskytu karanténních škodlivých organismů.
 6. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče, dozoru nad postupy při provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního použití.
 7. Koordinace a usměrňování výstupů spojených s registrací pěstitelů a dovozců rizikových komodit, s vymezováním chráněných zón a s výkonem rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
 8. Komplexní činnost na úseku registrace zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového materiálu a dozorových kontrol těchto zařízení a výrobců.
 9. Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
 10. Komplexní výkon rostlinolékařské kontroly nad geneticky modifikovanou produkcí.
 11. Provádění detekce a determinace škodlivých organismů a poruch v rámci rostlinolékařské diagnostiky.

12. platová třída

 1. Příprava a zpracovávání státní politiky rostlinolékařské péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
 2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
 3. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
 4. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
 5. Tvorba koncepce rostlinolékařské péče v rámci územní působnosti.
 6. Komplexní zajišťování a provádění detekce a diagnostiky škodlivých organismů a poruch na rostlinách a rostlinných produktech a složité diagnostiky škodlivých organismů a poruch.
 7. Komplexní zajišťování zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy rostlinolékařské péče včetně koordinace se zahraničím.
 2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na úseku rostlinolékařské péče.
 3. Celostátní koordinace zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno