Proč Senát neschválil zrušení karenční doby

Výzva pro akademickou obec k diskuzi!

Reaguji na poslední dva dny v Senátu. Jak se k Vám jistě doneslo, neschválili jsme zrušení třídenní karenční doby, tedy doby, po kterou není proplácena nemocenská. Hlavním důvodem byl ovšem přílepek, který k novele zákoníku práce a souvisejících zákonů poslanci přidali, a to přílepek, kterým se mění zákon o vysokých školách. Velmi mě překvapilo prohlášení poslankyně Kateřiny Valachové, že s touto novelizací souhlasily jak vysoké školy, tak i akademici.

V tomto návrhu zákona je uvedeno (v ust. § 70a odst. 3), že náklady, které akademický pracovník bude mít v souvislosti s výkonem práce mimo pracoviště (práce doma, účast na kongresu, kam bude vyslán), se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem jeho práce. Tedy tyto náklady si budou muset hradit pracovníci ze svého. Dochází k naprostému popření závislé práce jako takové, kdy se akademický pracovník bude účastnit na příkaz svého zaměstnavatele jakékoliv činnosti mimo pracoviště zaměstnavatele a nebude mít nárok na zaplacení nákladů s tím vzniklých (cestovné, ubytování, poplatek za kongres, apod.)

Velmi vážný problém by vznikl i pro vysoké školy samotné, tento problém totiž vyplývá z ust. § 70a odst. 4. Zaměstnavatel má povinnost evidovat pouze pracovní dobu, po kterou je akademický pracovník přítomen na pracovišti zaměstnavatele. To v praxi znamená, že zaměstnavatel nemá vůbec přehled o tom, zda zaměstnanec dodržuje povinné přestávky, zda dodržuje bezpečnost práce, zda dodržuje 40 hodinovou pracovní dobu, zda se nevyskytuje v prostředí pro zaměstnanec nebezpečném, apod., přitom zaměstnavatel za splnění těchto podmínek podle zákoníku práce odpovídá.

Nechce se mi věřit, že by akademická obec s něčím takovým vůbec souhlasila. Více k tomu se vyjádřil legislativní odbor Senátu (viz dole).

Návrh předmětné novely Zákona o vysokých školách

㤠70a
Pracovní doba akademických pracovníků
(1) Akademičtí pracovníci vykonávají v pracovní době
a) přímou pedagogickou činnost,
b) práce související s přímou pedagogickou činností,
c) vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
(2) Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.
(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává akademický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které akademickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je akademický pracovník.
(4) Zaměstnavatel eviduje jen tu část pracovní doby, kterou sám rozvrhuje.“

Stanovisko legislativního odboru Senátu PČR:

Navrhovaná změna zákona o vysokých školách má vyjít vstříc specifikům pracovní činnosti akademických pracovníků, pokud jde o přítomnost na pracovišti a rozvržení pracovní doby. Inspiruje se přitom úpravou obsaženou v ustanovení § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti poukazujeme na to, že úprava obsažená v ustanovení § 22a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., kterou návrh mj. přejímá, je přinejmenším částí literatury vnímána jako problematická.

Problematičnost spočívá v tom, že přestože se i nadále jedná o závislou práci, umožňuje tato právní úprava, aby náklady spojené s výkonem práce pro zaměstnavatele hradil zaměstnanec ze svého. Obdobný případ, kdy by zákon umožňoval hrazení nákladů spojených s výkonem závislé práce zaměstnancem, v jiných právních předpisech neexistuje. Zamýšlená úprava je v tomto ohledu do značné míry v rozporu s charakterem výkonu závislé práce.

Jako ještě problematičtější pak vnímáme návrhem zamýšlené ustanovení § 70a odst. 4 zákona o vysokých školách, podle něhož by zaměstnavatel evidoval jen tu část pracovní doby, kterou sám rozvrhuje. Jde o ustanovení, jež ve vzoru, který byl předkladateli návrhu použit (tedy v zákoně o pedagogických pracovnících), obsaženo není. Na jednu stranu je intence takové úpravy pochopitelná (zaměstnavatel nemá přímý vliv na rozvržení pracovní doby vykonávané v souladu s podmínkami navrhovaného § 70a odst. 3 zákona o vysokých školách), nicméně vyloučení povinnosti zaměstnavatele evidovat odpracované směny ve smyslu § 96 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákoníku práce je podle našeho názoru v rozporu s dalšími povinnostmi zaměstnavatele, jež dotčeny nejsou a dotčeny ani být ze své podstaty nemohou.

Zamýšlenou speciální úpravou se zaměstnavatel nijak nezbavuje povinnosti dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajistit dodržování přestávek mezi směnami, určovat délku směny a dny, na které směny rozvrhuje. I určení délky pracovní doby, která bude dána zaměstnanci k dispozici, aby si ji sám rozvrhl a určil si i místo, kde bude práci vykonávat, je stále v kompetenci zaměstnavatele.

Pokud by si zaměstnanec rozvrhl pracovní dobu v rozporu se zákoníkem práce (nedodržel by přestávky v práci, zvyšoval by náklady práce prací v noci, prací přesčas, prací o sobotách a nedělích, dělil by svou směnu apod.) a místo výkonu práce by určil na takovém místě, kde by bylo ohroženo jeho zdraví či život, zaměstnavatel musí mít možnost rozepsat zaměstnanci s odkazem na ustanovení zákoníku práce celou 40hodinovou týdenní pracovní dobu sám. Oporu pro takový postup má ostatně i ve znění navrhovaného § 70a odst. 2 zákona o vysokých školách. Pro tyto účely však zaměstnavatel musí disponovat evidencí pracovní doby a zaměstnanec by mu měl tedy sdělit, jak si pracovní dobu rozvrhl a kde bude práci vykonávat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno