Sociální pracovnice a pracovníci mají platové tarify od 27 430 po 50 480 Kč hrubého měsíčně. Záleží hlavně na tom, co přesně dělají.

Pomoc slabším jedincům a skupinám navždycky zůstane smysluplnou, možná vůbec nejdůležitější náplní lidského času. Sociální pracovnice a pracovníci jsou dobrým příkladem. Většinou slouží ve veřejných ústavech typu příspěvkových organizací, kde není prioritou okamžitý finanční zisk, nýbrž důstojnost každého člověka. Podprůměrně honorovaní obcí, krajem nebo státem, obětavě dělají lidskou společnost lidskou společností. Co přesně vykonávají a jaké platy pobírají sociální pracovníci ve veřejných ústavech?

Platová tabulka se základními měsíčními tarify

Odpovědi vyčteme především ze Sbírky zákonů, respektive ve vládních nařízeních č. 222/2010 a 341/2017 Sb. Sociální pracovnice a pracovníci bývají většinou odměňovaní podle následující platové tabulky, která obsahuje základní hrubé měsíční platy (tarify). Pokud jsou ale zaměstnáni například u Policie ČR, náleží jim jiná stupnice, čemuž se podrobně věnujeme ZDE.

Platový stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené, nebo taky péče o postižené dítě. Pokud jste dříve působili v jiném oboru, vaše zkušenosti posoudí nadřízená osoba. Například bývalé úřednici bude její praxe uznána maximálně ze dvou třetin, popřípadě vůbec.

Platové třídy probereme v závěrečné kapitolce, protože vyžadují více prostoru.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída23 68024 49025 34026 21027 13028 06029 05030 05031 08032 19033 33034 510
9. třída25 50026 37027 28028 22029 19030 18031 26032 36033 47034 66035 89037 150
10. třída27 43028 37029 38030 40031 47032 55033 69034 88036 10037 39038 72040 110
11. třída29 62030 64031 74032 82033 98035 18036 40037 71039 03040 41041 81043 330
12. třída31 88032 99034 18035 34036 60037 90039 24040 62042 08043 58045 13046 740
13. třída34 36035 60036 86038 14039 49040 89042 34043 86045 40047 05048 71050 480
14. třída37 10038 40039 78041 17042 65044 14045 77047 37049 07050 85052 69054 580
15. třída40 06041 49042 98044 50046 09047 73049 43051 24053 09055 00056 97059 020

Pozn.: Povolání sociální pracovnice nebo pracovníka vyžaduje specializovanou kvalifikaci podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). V soukromém sektoru musíte dostat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jinak záleží na domluvě se zaměstnavatelem.

Práce sociální pracovnice nebo pracovníka

Nyní zalistujeme oficiálním Katalogem prací. Sociální pracovnice tam patří minimálně do 10. a maximálně do 13. platové třídy, což zdánlivě záleží na nejvyšším dosaženém vzdělání: bakalářském nebo vyšším odborném (10.), bakalářském nebo magisterském (11., 12.), magisterském (13.). Ve skutečnosti ovšem můžete dostat nižší tarif, pokud máte příliš lehkou práci. Anebo může naopak dosáhnout na vyšší výplatu, pokud děláte něco náročnějšího, na co nelze sehnat nikoho kvalifikovanějšího. Sociální pracovnice totiž patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu uvedenou odrážku:

10. platová třída

 1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
 2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
 3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
 4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
 5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.
 6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
 7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
 8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
 9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

 1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.
 3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.
 4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.
 6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.

12. platová třída

 1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

47 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice ve Výchovném ústavu, který spadá pod MŠMT. Jaké bych měla mít zařazení? Jsem vysokoškolačka a jde mi o to, do jaké skupiny patřím? Zde dle Nařízení vlády 564 do § 5 odst. 1, nebo odst. 3?

  • Dobrý den Lenko,
   vzhledem k tomu, že jsem tuto problematiku řešila a VÚ jsou stejně jako PPP školská zařízení a spadají pod MŠMT, tak pokud splňujete vzdělání a náplň práce podle zákona o sociálních službách – 108/2006 Sb. (viz výše), máte nárok být zařazena do tabulky č. 3 (pro sociální pracovníky.).
   Petra

 2. Dobrý den, jakožto čerstvý absolvent VOŠ Sociální pedagogika a Sociální práce bych měl na Vás dvě otázky. První: Od listopadu nastupuji do Azylového domu se Sociální ubytovnou a Noclehárnou pro bezdomovce chtěl bych se zeptat, jak je to se zkušební dobou v porovnání s tabulkou? Budu tedy mít ještě nižší plat, než garantuje tabulka, nebo budu zařazen do jiné třídy, než uteče zkušební doba? Druhá: Po dosažení praxe bych chtěl v budoucnu hledat dál, má tedy jiný zaměstnavatel povinnost uznat moji praxi, nebo bych se musel hlásit na podobnou pozici? Děkuji za odpověď.

 3. Dobrý den, pracuji 23 roků jako vedoucí pečovatelské služby v kombinaci s sociálním pracovníkem, od roku 2008 i jako vedoucí druhé služby – denní stacionář. Jsme organizační složka města, mým nadřízený je starosta, takže veškerá metodická činnost a všechny ostatní povinnosti vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb. jsou pouze v mojí kompetenci, takto mám i postavenou pracovní smlouvu a náplň práce. Mám vysokoškolské vzdělání – bakalář. Jaká by měla být moje platová třída? Dodnes mám 8. platovou třídu, nesouhlasím. Marně. Kde mohu požádat o závazné stanovisko? Děkuji za odpověď.

 4. Jaká je platová třída pro sociální pracovnici na městském úřadě, která vykonává sociálně právní ochranu dětí? Lze středoškolské vzdělání nahradit odečtem praxe, která je dlouhodobá a zařazením do vyšší platové třídy?
  Děkuji D.

  • Daško, o sociálně-právní ochraně dětí je v katalogu prací (vizte výše ve článku) řeč od 9. platové třídy. Sociální pracovnice ovšem potřebuje speciální kvalifikaci podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006, § 110), například vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v jiném oboru + praxe 5 let + kurz, případně maturitu + praxe 10 let + kurz. Nemyslím si, že v tomto případě stačí vykompenzovat chybějící vzdělání odečtem započitatelných let praxe.

 5. Dobrý den, do jaké platové třídy spadá pracovnice v sociálních službách, přímá péče, s úplným středním vzděláním? V současné době započtena praxe 10 let a 82 dnů. V platovém výměru nyní zařazena do 5. platové třídy, stupeň 12 s tím, že není další platový postup po dosažení další praxe. A datum dalšího platového postupu neexistuje. Je to tak možné? Tarifní plat je platný od 1.11.2015 a činí 15 160 Kč. Je toto možné? Pracuji ve státním sektoru pro mentálně postižené. Moc děkuji za odpověď.

  • Petro, maximální platový stupeň souhlasí – nad 12. skutečně nelze jít, protože výš už nyní žádný není. Platovou třídu poznáme podle Vaší nejobtížnější náplně práce (podrobnosti ZDE). Do 5. třídy patří například: „Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi.“ Do 6. třídy patří například: „Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby.“ Tarifní plat by měl od 1.11.2016 dělat 15 770 Kč hrubého, bez zákonných nebo osobních příplatků.

 6. Zdravím, mám dotaz – pracovala jsem 7 let ve školství s dětmi, které mají specifické poruchy učení a nyní zastávám pozici vedoucí PS + sociální pracovník. Mám pedagogické i sociální vysokoškolské vzdělání, nynější pozici zastávám 2 roky. Prosím, do jaké třídy a stupně náležím? Moc děkuji za reakci.

  • Andělko, zaměstnavatel by Vám měl uznat 9 let praxe, protože (chápu-li dobře) i dříve ve školství jste potřebovala znalosti podobného zaměření jako nyní. Jde tedy o 5. platový stupeň, pokud použijeme tabulku pro sociální pracovníky.

   Platová třída záleží na nejtěžší práci, kterou aspoň občas děláte, vizte podrobný rozpis ve článku výše (anebo například pro psychologa pod TÍMTO odkazem, rozumím-li správně zkratce „PS“). Například „Poskytování krizové intervence.“ zaručuje minimálně 11. platovou třídu.

 7. Dobrý den. Pracuji jako pracovník v sociálních službách, asistent v chráněném bydlení a domově pro osoby zdravotně postižené (přecházíme mezi oběma, pečujeme o klienty na dvou místech). Dnes jsem dostala nový pracovní výměr, kde jsme měli, jako všichni zaměstnanci, dostat přidáno 23 procent.

  Když nám přidali na výplatě začátkem letošního roku, tak nám zaměstnavatel sice zvedl platovou třídu na 7., ale zároveň nám snížil platový stupeň z 5. na 3, což nás vlastně poškodilo. Argumentoval, že nemáme maturitu, což však nebyla žádná novinka. Zajímá mě, zdali zaměstnavatel nepřekročil svoje pravomoci.

  Nyní, na novém platovém výměru nám zase chybí příplatek za obslužnou péči, který jsme doposud všichni pobírali. Jsem znechucená. Na jednu stranu přidají, na druhou seberou. Ráda bych věděla, jaká máme práva, nebo jak se bránit. Mockrát děkuji za případnou radu. Irena

  • Dobrý den, Ireno, chápu Vaše znechucení. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru nyní dostali větší rozpočet, aby zvedli platy zaměstnancům, někteří však bohužel využívají peníze na jiné účely. Pravidla pro platy a příplatky jsou však naštěstí poměrně jasně vymezená.

   Platový stupeň záleží na předchozí započitatelné praxi a částečně taky na vzdělání. Zaměstnavatel Vám například může „uznat“ maximálně 2/3 času, který jste odpracovala v úplně jiném oboru (kde jste nepotřebovala znalosti stejného zaměření jako nyní). Ale taky se může najednou rozhodnout, že Vám takovou praxi od příštího měsíce nezapočítá vůbec, takže teoreticky dojde k poklesu platového stupně.

   Pokud rozumím správně, příplatkem za obslužnou péči myslíte zvláštní příplatek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tam taky patří:
   „Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
   4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
   4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob,
   4.3. tělesně nebo mentálně postiženým.“

   Uvedené patří do takzvané II. skupiny, což znamená zvláštní příplatek 600 až 2 000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel tedy opět může libovolně rozhodnout, zda Vám vyplatí 600 Kč, 2 000 Kč, nebo něco mezi tím. Ale pokud splňujete uvedenou charakteristiku podle vládního nařízení, není možné, aby Vám zvláštní příplatek zcela zrušil!

   Ve své odpovědi odkazuji, z hlavních pojmů, na podrobnější články. Kdyby Vám zaměstnavatel odpíral Vaše zákonná práva, napište Státnímu úřadu inspekce práce, který podobné případy řeší. Přeji Vám však, ať úřední zásah není potřeba, ať vyjednávání dopadne dobře a dostanete aspoň plat, který zasluhujete podle současných právních předpisů (vím, že pracovníci v sociálních službách nejsou dostatečně ocenění ani samotnými zákonodárci, respektive dnešní společností, takže Vám děkuji, že přesto svoji práci děláte).

 8. Dobrý den. Podle nového katalogu prací patří sociální pracovník Kontaktního centra pro uživatele drog do 10., nebo 11. třídy?

  • Dobrý den, Petře, článek na této stránce byl již aktualizován, právě podle novelizace katalogu prací. A drogy jsou explicitně zmíněny jenom v 11. platové třídě: „Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.“ Takže pokud splňujete tento popis, patříte minimálně do 11. platové třídy.

 9. Dobrý den. Do které platové třídy by měli být zařazeni sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, zaměstnaní v Kontaktním centru pro uživatele drog?

  • Dobrý den, Petře, ohledně sociálního pracovníka jsem Vám odpověděl už výše. A na oficiálním jménu pozice vlastně příliš nezáleží. Rozhodující je pracovní náplň, respektive nejobtížnější vykonávaná činnost. V platových třídách pracovníka v sociálních službách nemohu drogy nebo návykové látky najít, takže bych doporučoval taktéž 11. třídu. Problémem by teoreticky mohlo být vzdělání, protože na této platové úrovni je požadováno magisterské vysokoškolské. Ale lze dělat výjimky, pokud má zaměstnavatel dobrou vůli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno