Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Státní statistická služba.

2.61 STÁTNÍ STATISTICKÁ SLUŽBA

7. platová třída

1. Zpracovávání statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby.

2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu technických projektů jednotlivých statistických zjišťování.

3. Zajišťování sběru statistických údajů ze zpravodajských jednotek a kontrola průběhu jejich zpracovávání v působnosti státní statistické služby.

4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při složitých statistických šetřeních.

8. platová třída

1. Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých státních statistických zjišťování.

2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.

3. Zjišťování statistických údajů ve vymezeném území v rámci státní statistické služby včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.

9. platová třída

1. Koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb, příprava dat pro správu statistických registrů.

2. Metodické usměrňování úsekových statistik pro oblastní statistické orgány a metodické zajišťování jednoduchých statistických šetření v rámci státní statistické služby.

3. Zpracování nestandardních technických projektů pro zpracování dat a pro výstupy.

10. platová třída

1. Koordinace přípravy jednotlivých statistických zjišťování mezi jednotlivými pracovišti státní statistické služby.

2. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb.

3. Stanovování zásad a postupů na vymezeném úseku statistiky s celostátní působností.

4. Koordinace činnosti územních pracovišť státní statistické služby.

5. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytické vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle zadání.

6. Organizování složitých celostátních statistických výběrových šetření.

7. Dílčí správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.

11. platová třída

1. Tvorba jednotlivých typů metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací s celostátní působností a řešení nestandardních případů.

2. Komplexní správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.

3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik.

4. Hodnocení konzistence výsledků statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji dat.

5. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí.

6. Analytické posouzení a transformace požadavků uživatelů statistických informací do systému poskytovaných statistických informací.

7. Technologická podpora u prováděných celostátních statistických zjišťování.

12. platová třída

1. Komplexní tvorba statistických registrů, statistických klasifikací a statistických číselníků s celostátní působností, harmonizovaných na mezinárodní standardy a jejich aktualizace.

2. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a imputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.

3. Zpracovávání komplexních analýz výsledků úsekových a regionálních statistik v rámci státní statistické služby a kvalifikované odhady vývoje ekonomických, sociálních a ekologických ukazatelů.

4. Tvorba metodiky úsekových statistik a potřebných metainformací na celostátní úrovni v návaznosti na další orgány státní správy a uživatele statistických informací v souladu s mezinárodními požadavky a doporučeními.

5. Zpracovávání nestandardních komplexních statistických výstupů o ekonomickém, sociálním, ekologickém a demografickém vývoji České republiky a jejích částí, koordinační a gesční činnost v poskytování těchto výstupů do zahraničí.

6. Tvorba technologického postupu zpracování celostátních statistických zjišťování.

7. Provádění analýz pro ověření konzistence statistických dat a zpracování aktuálních analytických případových studií a materiálů .

8. Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.

9. Koordinace statistické analýzy a vývoje.

10. Tvorba metodiky statistických datových skladů a tržišť a jejich integrace.

11. Celostátní koordinace přípravy a průběhu zpracování voleb a referenda.

12. Tvorba technologických postupů zpracování výsledků voleb a referenda.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů na úrovni mezinárodních standardů včetně normotvorné činnosti v oboru státní statistické služby, evropského statistického systému, statistických registrů nebo predikcí a analýz.

2. Tvorba koncepcí informační a publikační politiky v oboru státní statistické služby, volební statistiky, statistických registrů nebo predikcí a analýz.

3. Tvorba integračních nástrojů statistické služby a jejich koordinace.

4. Metodické vymezení makroekonomických analýz a predikcí ekonomického, sociálního, ekologického a demografického vývoje včetně ověřování a využívání matematicko-statistických metod pro potřeby státní statistické služby.

5. Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků vývoje hrubého domácího produktu včetně metodického vymezování zásadních položek.

6. Tvorba koncepce jednotlivých subsystémů statistického informačního systému a vymezení vazeb na ostatní subsystémy statistické služby a na standardní nástroje evropského statistického systému.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce státní statistické služby nebo statistického informačního systému České republiky.

2. Tvorba koncepce systému analýz, projekcí a predikcí sociálního, ekonomického, ekologického a demografického vývoje České republiky a informační politiky.

3. Celostátní koordinace tvorby koncepce resortních statistik a evropského statistického systému.

4. Tvorba koncepce rozvoje systému čtvrtletních a ročních národních účtů a jejich koordinace.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie státního statistického systému České republiky.

2. Vývoj a vytváření jednotného evropského statistického systému.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno