Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Všeobecná pokladní správa. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 677 618 301 800
Výdaje celkem 146 349 025 610

Příjmy

Daňové příjmy 1) 660 801 600 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 16 816 701 800
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 16 816 701 800

Výdaje

Vládní rozpočtová rezerva 4 106 602 968
Rezerva na předcházení, řešení a následky krizových situací (zákon č. 240/2000 Sb.) 140 000 000
Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran. systému) 60 000 000
Stavební spoření 4 600 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 8 360 990 814
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 9 388 550 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) 1 140 548 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí (s výjimkou hlavního města Prahy) 8 190 527 028
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy 906 192 600
Další prostředky pro územní samosprávné celky 273 378 200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 66 353 624 000
Ostatní výdaje 4 583 612 000
Odvody do rozpočtu Evropské unie 37 500 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 745 000 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 745 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno