Už jsme ani nedoufali, že se aspoň zhruba podaří splnit termín daný Plánem legislativních prací vlády pro rok 2018, podle něhož měl být v prosinci předložen návrh zákona o sociálním podniku a o změně zákona o zadávání veřejných zakázek. Předkladatelem je totiž Úřad vlády a vzhledem ke zrušení pozice ministra pro lidská práva to chtělo podpis premiéra, o němž si nejsme jisti, zda převážně malé, environmentálně a sociálně odpovědné podniky vnímá jako užitečné. Pravděpodobně ale pomohli spolupředkladatelé – Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejspíš i díky nim je nyní zákon v paragrafovém znění na světě a k připomínkám ostatním ministerstvům a dalším subjektům.

Věcný záměr zákona, původně nazvaného „o sociálním podnikání“, schválila ještě Sobotkova vláda 15.5.2017. Pak ale šla příprava paragrafů vpřed jen velmi pomalými krůčky. Měnily se totiž vlády i vnější poměry. Zejména extrémně klesala nezaměstnanost, kterou byl původně zákon, značně nepřesně, zdůvodňován. Sociální podnikání není jen o zaměstnávání znevýhodněných osob, ale o společenském prospěchu tam, kde „jen“ trh nestačí pokrýt místní poptávku nebo uspokojit potřeby a chce to něco navíc.

Jak jsme psali již v roce 2016, zákon upravující podmínky pro to, aby se podnik mohl označovat jako „sociální“, je základním předpokladem, že na trhu jako takovém a na trhu práce vyrostou (nebo aspoň pro legislativní vakuum nezhynou) subjekty, které jsou schopny prospívat deprivovaným koutům naší země, pracovníkům znevýhodněným nejen zdravotně, ale také sociálně (protože tyto osoby zákon jako první v ČR definuje – viz § 18) a přispívat ke kultivaci veřejných zakázek soutěžených nejen s ohledem na cenu, ale také na kvalitu a jejich společenský přínos.

Máme z předložení zákona radost!

Další články od Institutu pro sociální inkluzi: