Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Zemědělství.

2.41 ZEMĚDĚLSTVÍ (VČETNĚ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT)

9. platová třída

 1. Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd krmiv, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy a kontrolu vstupů do půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
 2. Vykonávání specializovaných činností souvisejících s výkonem státního dozoru a kontrolou vstupů do zemědělství a půdy.

10. platová třída

 1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
 2. Ověřování a zajišťování vlastností krmiv, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, půdy, chmele nebo rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
 3. Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu, hnojiv, krmiv, půdy, přípravků na ochranu rostlin včetně přípravy a posuzování dokumentace. Vedení a provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd rozmnožovacího materiálu včetně odběrů vzorků a jejich distribuce pro následná technologická hodnocení a biologického zkoušení krmiv a hnojiv.
 4. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 5. Komplexní zajišťování procesu registrace hnojiv a registrace a schvalování krmivářských provozů.

11. platová třída

 1. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a plemenitby s členěním na jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, označování a evidence podle jednotlivých druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování, posuzování a hodnocení u vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat a výsledného deklarování objektivity testace.
 2. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru v oblasti chovu, šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
 3. Komplexní výkon inspekce a zkoušení vlastností půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a krmiv.
 4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů pro výkon státní inspekce a dozoru v oblasti zemědělských vstupů.
 5. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, toxikologických, mikrobiologických, monitorování hladiny toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
 2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického a konvenčního zemědělství, včetně integrované produkce.
 4. Tvorba koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném území.
 5. Příprava a zpracovávání státní politiky zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
 6. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oborech ochrany práv k novým odrůdám rostlin a registrace odrůd rostlin, kontroly a certifikace rozmnožovacího materiálu, šlechtění, rostlinolékařské péče nebo chovu a ochrany, plemenitby, identifikace a registrace hospodářských zvířat.
 7. Zpracovávání návrhů, programových dokumentů včetně dotačních programů k rozvoji a trvalé udržitelnosti a rozvoje zemědělství.
 8. Metodické usměrňování kontroly pravidel pěstování geneticky modifikovaných plodin.
 9. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
 10. Celostátní koordinace a stanovení metodických postupů v oblasti zkoušení odrůd.
 11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekční činnosti v oblasti společné zemědělské politiky Evropské unie.
 12. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně půdy a vstupů do půdy v oblasti státního monitoringu kvality půdy, příprava a aplikace metodik analýz pro vypracovávání odborných podkladů při přípravě správních rozhodnutí. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce pro přípravu správních rozhodnutí. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.

13. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti vstupů do zemědělství a půdy a v oblasti krmiv a potravin.
 2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování chovu a ochrany, rozvoje šlechtění a plemenitby zvířat nebo ochrany a výživy rostlin nebo zvířat včetně ochrany genofondu.
 3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělské prvovýroby včetně vedení správních řízení dle zákonů vztahujících se k zemědělské prvovýrobě.
 4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad chovem a ochranou půdy a vstupy do zemědělství.
 5. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního dozoru nad chovem a ochranou, šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.
 6. Tvorba koncepce, celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického zemědělství.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace společné zemědělské politiky Evropské unie.
 8. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování vysoce náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčných, molekulárních, ochrany půdy a vstupů do půdy a dalších vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality půdy.
 9. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce zemědělské výroby.
 2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat.
 3. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým odrůdám rostlin a registrace odrůd rostlin.
 4. Stanovování rozvojových oblastí a cílů společné zemědělské politiky realizované z prostředků Evropské unie.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno