110/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o životním a existenčním minimu

Změna: 261/2007 Sb.

Změna: 239/2008 Sb.

Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb.

Změna: 306/2008 Sb.

Změna: 85/2010 Sb.

Změna: 73/2011 Sb.

Změna: 329/2011 Sb., 366/2011 Sb., 409/2011 Sb.

Změna: 399/2012 Sb., 401/2012 Sb.

Změna: 44/2013 Sb.

Změna: 458/2011 Sb., 105/2013 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

(1)   Tento  zákon  stanoví  životní  minimum  jako  minimální  hranici
peněžních  příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“)
k  zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční
minimum  jako  minimální  hranici  příjmů  osob,  která  se považuje za
nezbytnou  k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na
úrovni umožňující přežití.

(2)  Tento  zákon  dále  upravuje  způsob  posouzení,  zda  příjmy osob
dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3)  Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady
na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na
bydlení stanoví zvláštní právní předpisy^1)

§ 2

Životní minimum jednotlivce

Částka   životního  minima  jednotlivce  činí  měsíčně  3  410  Kč.  Za
jednotlivce  se  pro  účely  tohoto  zákona  považuje osoba, která není
společně posuzována s jinými osobami uvedenými v § 4.

Životní minimum společně posuzovaných osob

§ 3

(1) Pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými
osobami  (§  4), jsou částky životního minima odstupňovány podle pořadí
osob.  Pořadí posuzovaných osob se stanoví tak, že se nejdříve posuzují
osoby,  které  nejsou  nezaopatřenými  dětmi,  a poté osoby, které jsou
nezaopatřenými  dětmi.  V rámci každé z těchto skupin posuzovaných osob
se  pořadí  stanoví  podle  věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem
osoby  rozhodným  pro stanovení částek životního minima je věk, kterého
osoba  dosáhne  v  kalendářním  měsíci,  za  který  je  životní minimum
zjišťováno.

(2)  Částka  životního  minima  osoby, která je posuzována jako první v
pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.

(2)  Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo
další v pořadí, činí měsíčně

a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

(4)  Životní  minimum  osob,  které se pro účely tohoto zákona posuzují
společně,  se  stanoví  jako  úhrn částek životního minima všech těchto
osob.

(5)  Nezaopatřenost  dítěte  se  pro účely tohoto zákona posuzuje podle
zákona o státní sociální podpoře.^2)

§ 4

(1)  Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak,
posuzují

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b)  manželé  nebo  partneři  podle zvláštního právního předpisu^2a); za
partnera  se  pro  účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým
občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na
základě  právních  předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud
tyto  právní  předpisy  upravují  vzájemnou  vyživovací  povinnost mezi
partnery,

c) rodiče a

1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,

2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou
společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d)  jiné  osoby,  které  společně  užívají  byt, s výjimkou osob, které
písemně  prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady
na své potřeby^3)

(2) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností, popřípadě
jednotlivá  místnost,  který  podle  rozhodnutí  stavebního  úřadu svým
stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé
bydlení.

(3)  Pokud  bylo  nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče jednoho z
rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, neposuzuje se společně
s  druhým  rodičem,  nestanoví-li  tento zákon jinak. V případě svěření
dítěte  do společné nebo střídavé péče rodičů se dítě posuzuje společně
s tím rodičem, se kterým má být posuzováno podle souhlasného prohlášení
rodičů.  Rodiče  mohou  měnit  toto  prohlášení  nejdříve  po  uplynutí
kalendářního  měsíce.  Společně s nezaopatřeným dítětem se posuzuje pro
účely  tohoto  zákona vždy rodič, který prohlašuje pro účely zvláštního
právního  předpisu^4), že spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady
na své potřeby^3).

(4) Za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje též osoba, které bylo
nezletilé  nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na
základě  rozhodnutí  příslušného  orgánu;  v  tomto  případě  není dítě
posuzováno společně se svým rodičem. Za rozhodnutí příslušného orgánu o
svěření  dítěte  do  péče  nahrazující  péči rodičů se pro účely tohoto
zákona považuje rozhodnutí soudu o

a) svěření dítěte do péče jiné osoby^5),

b) osvojení dítěte^6),

c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele^7),

d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením^8),

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte^9),

f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou
dobu^10),

g)   svěření  dítěte  do  předpěstounské  péče  zájemci  o  pěstounskou
péči^11),

h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

(5)  Nezaopatřené  dítě  se  neposuzuje  společně s rodiči, pokud je na
základě  rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu
(zařízení)  pro  péči  o  děti nebo mládež. Za plné přímé zaopatření se
považuje  zaopatření  v  ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež,
poskytuje-li  tento  ústav  (zařízení)  dětem  stravování,  ubytování a
ošacení.

(6)  Pokud  společně  užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v
rámci  dvou  nebo  více  okruhů společně posuzovaných osob, má přednost
společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí; v ostatních případech
se  okruh  společně  posuzovaných osob stanoví podle jejich souhlasného
prohlášení.  Osamělý  rodič  společně  užívající byt se svými rodiči se
však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.

(7)  Společně posuzovanými osobami podle odstavce 1 jsou i osoby, které
se   přechodně,  z  důvodů  soustavné  přípravy  na  budoucí  povolání,
zdravotních  nebo  pracovních,  jakož  i  z  důvodu dlouhodobého výkonu
dobrovolnické služby, zdržují mimo byt, který užívají k bydlení.

(8)   Osoba,   která   je  ve  vazbě,  ve  výkonu  ochranného  opatření
zabezpečovací   detence  nebo  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  se
nepovažuje  za  osobu  společně  posuzovanou, a to počínaje prvním dnem
kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém tato
skutečnost  nastala,  za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni
nadále  trvá;  to  neplatí, jde-li o společné posuzování matek s dětmi,
které  mají  ve  své osobní péči v době výkonu vazby nebo trestu odnětí
svobody.

§ 5

Existenční minimum

(1) Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.

(2)   Existenční  minimum  nelze  použít  u  nezaopatřeného  dítěte,  u
poživatele  starobního  důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u
osoby starší 68 let.

Posuzování příjmů

§ 6

(1)  Pro  posouzení  toho,  zda  příjem osoby dosahuje částky životního
minima   nebo   existenčního   minima,   se   porovnává   úhrn   jejích
započitatelných  příjmů  s  částkou  životního minima nebo existenčního
minima.  Pokud jsou však osoby posuzovány podle tohoto zákona společně,
porovnává  se  úhrn  započitatelných příjmů všech společně posuzovaných
osob s úhrnem částek životního minima posuzovaných osob.

(2)  Nestanoví-li  zvláštní  právní  předpisy jinak, zjišťují se příjmy
posuzovaných  osob  vyplacené  v  kalendářním  měsíci,  který předchází
kalendářnímu  měsíci,  v  němž  se  posuzuje,  zda příjmy osob dosahují
částek životního minima nebo existenčního minima.

§ 7

(1) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona považují

a) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů^12),

b)   příjmy  ze  samostatné  činnosti  uvedené  v  zákoně  o  daních  z
příjmů^14),

c) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů^15)

d) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů^16),

e)  ostatní  příjmy  uvedené  v  zákoně  o daních z příjmů, při kterých
dochází ke zvýšení majetku^17),

a  to  po  odpočtu  výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a
udržení,  po  odpočtu  daně z příjmů a pojistného na důchodové spoření,
pojistného  na  sociální  zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, pokud nebyla pojistná a příspěvek zahrnuta do těchto výdajů;
příjmy  z  podnikání  jsou  však  u  osoby, která je poplatníkem daně z
příjmů  stanovené  paušální částkou podle zákona o daních z příjmů^18),
předpokládané   příjmy,  a  výdaji  vynaloženými  na  jejich  dosažení,
zajištění  a udržení jsou předpokládané výdaje, na jejichž základě byla
stanovena daň paušální částkou.

(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují

a) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění,

b) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci^19),

c) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,

d)  výživné  a  příspěvek  na  výživu  rozvedeného manžela a neprovdané
matce,  s výjimkou těch uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů
osoby,  která se pro účely stanovení započitatelných příjmů považuje za
společně posuzovanou osobu s osobou, která takové příjmy přijala,

e)  dávky  státní  sociální  podpory  a  dávky  pěstounské  péče^31), s
výjimkou příspěvku na bydlení a jednorázových dávek,

f) příspěvek na živobytí^1),

g)  mzdové  nároky  vyplacené  Úřadem  práce České republiky – krajskou
pobočkou,  popřípadě  pobočkou  pro  hlavní  město Prahu podle zákona o
ochraně  zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů^20),

h)  příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od
této  daně  osvobozeny^21), nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až
g) nebo v odstavci 5, s výjimkou

1.  příjmů  ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmů fyzických
osob^22), kromě příjmů uvedených v písmenu j),

2. přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z úmrtného a
příspěvku  na  pohřeb  podle  zvláštních  právních  předpisů,  plnění z
pojištění  odpovědnosti  za škody a finančních prostředků na odstranění
následků živelní pohromy,

3. peněžní pomoci obětem trestné činnosti,

4. sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,

5. podpory a příspěvků z prostředků fundace a spolku,

6.  příjmů plynoucích z doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi^22a),

7. příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má
nárok  na  příspěvek  na  péči podle zákona o sociálních službách^22b),
je-li  tato  péče vykonávána fyzickou osobou patřící do okruhu společně
posuzovaných osob podle § 4,

9.  odměn  vyplácených  dárcům  za  odběr  krve  a  jiných biologických
materiálů z lidského organismu,

11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu,

a  to  ve  výši  po  odpočtu  výdajů  vynaložených  na jejich dosažení,
zajištění  a  udržení,  které  se  pro  tento účel stanoví obdobně jako
takové  výdaje  pro  určení  základu  daně  podle  zákona  o  daních  z
příjmů^23),

i)  zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný
v  cizí  měně podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům
bezpečnostních  sborů^24)  vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil
nebo  mezinárodních  bezpečnostních sborů mimo území České republiky po
dobu  působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených
na  jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví
obdobně  jako  takové  výdaje  pro  určení  základu daně podle zákona o
daních z příjmů^23),

j)  příjem  získaný  ve  formě  náhrady  mzdy,  platu  nebo odměny nebo
sníženého   platu   nebo   snížené  odměny  za  dobu  dočasné  pracovní
neschopnosti  nebo karantény podle zvláštních právních předpisů^24a), a
to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a
udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro
určení základu daně podle zákona o daních z příjmů^23),

k) další opakující se nebo pravidelné příjmy.

(3)  Za  příjem  se  považují  též  příjmy ze zahraničí obdobné příjmům
uvedeným  v odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě
po  odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích
1 a 2.

(4)  Je-li  příjem  uvedený  v  odstavcích  1 a 2 vyplácen v cizí měně,
přepočte  se  na českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou
národní  bankou  platného  k  prvnímu  dni období, za které se zjišťuje
příjem,  není-li  dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn, u nichž Česká
národní  banka  nevyhlašuje  příslušný  kurs, se použije kurs této měny
obvykle  používaný  bankami  v České republice k prvnímu dni období, za
které  se zjišťuje příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem
daně  z  příjmů  podle  zákona o daních z příjmů, přepočte se na českou
měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je
obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok.

(5)  Za  příjem  se nepovažuje příspěvek na péči^25), část příspěvku na
úhradu  potřeb  dítěte  náležející  z  důvodu závislosti na pomoci jiné
fyzické  osoby ve stupni I až IV^26), příspěvek na mobilitu^27), příjem
z  prodeje  nemovité  věci  a  z  odstupného za uvolnění bytu použitý k
úhradě  nákladů  na  uspokojení  bytové  potřeby, příspěvek na zvláštní
pomůcku^27)  a  zvláštní  příspěvek k důchodu podle zvláštních právních
předpisů^28).  Za  příjem  se  dále nepovažuje příjem plynoucí z titulu
spravedlivého  zadostiučinění  přiznaného  Evropským  soudem pro lidská
práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu
urovnání  záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě
smíru  nebo  jednostranného  prohlášení  vlády ve výši, kterou se Česká
republika  zavázala  uhradit^28a).  Za  příjem  se dále také nepovažuje
příjem  plynoucí  z  titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním
soudem,    mezinárodním   trestním   tribunálem,   popřípadě   obdobným
mezinárodním  soudním  orgánem,  které splňují alespoň jednu z podmínek
uvedených  v  § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních.

§ 8

Způsob zápočtu příjmů ze samostatné činnosti

(1)  Za  započitatelný  příjem za kalendářní měsíc se u osoby, která má
nebo měla příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c), považuje

a)  částka  odpovídající  měsíčnímu  průměru  těchto  příjmů  za období
uvedené  v  daňovém  přiznání  za předchozí zdaňovací období zahrnující
kalendářní  měsíce,  v  nichž  byla  alespoň  po část měsíce vykonávána
činnost, z níž měla osoba příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c),

b) částka odpovídající jedné dvanáctině příjmů poplatníka daně z příjmů
fyzických  osob  stanovené  paušální  částkou  podle  zákona o daních z
příjmů^18), není-li dále stanoveno jinak.

(2) Za započitatelný příjem osoby uvedené v odstavci 1 se však považuje
nejméně   částka  ve  výši  50  %  měsíční  průměrné  mzdy  v  národním
hospodářství  za  předchozí  kalendářní  rok  s  tím, že tato částka se
zaokrouhluje na celé stokoruny dolů a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a
sociálních  věcí  na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením
uveřejněným  ve  Sbírce  zákonů.  Tato  částka se považuje za minimální
příjem  osoby  uvedené  v  odstavci  1 vždy od 1. července roku, v němž
došlo  k  vyhlášení  průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí
kalendářní  rok,  do 30. června následujícího kalendářního roku. Částka
uvedená  ve  větě  první  se  nepoužije,  jde-li  o  osobu vykonávající
výdělečnou  činnost,  která  se  považuje  podle  zákona  o  důchodovém
pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost^29), nebo o osobu,
jejíž  činnost  se  nepovažuje  podle  zákona o důchodovém pojištění za
činnost  osoby  samostatně  výdělečně  činné  proto,  že  tuto  činnost
nevykonává soustavně^30).

(3) U osoby samostatně výdělečně činné, která nemá příjem ze samostatné
výdělečné  činnosti,  ale  nepřerušila  výkon této činnosti ani jí tato
činnost  nebyla  pozastavena,  se  za  příjem považuje částka uvedená v
odstavci  2;  to neplatí, jde-li o osobu vykonávající činnost, která se
považuje  podle  zákona  o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost^29), nebo o osobu, jejíž činnost se nepovažuje podle
zákona  o  důchodovém  pojištění  za činnost osoby samostatně výdělečně
činné proto, že tuto činnost nevykonává soustavně^30).

(4) U osoby, která má nebo měla příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) a
za předchozí zdaňovací období nepodala přiznání k dani z příjmů a která
není poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, se vychází z
těchto  příjmů  za  zdaňovací  období  předcházející takovému období. V
případě,   že   tato   osoba   v   předcházejícím   zdaňovacím   období
podnikatelskou   ani   jinou   samostatnou   výdělečnou  činnost  ještě
nevykonávala,  vychází  se nejméně z poloviny částky uvedené v odstavci
2. U osoby, na kterou se nevztahuje nejnižší započitatelný příjem podle
odstavce  2,  se  vychází  z poloviny částky uvedené v odstavci 2 až do
konce  kalendářního  měsíce,  ve kterém podá daňové přiznání, nebo sama
určí výši příjmu, pokud není povinna podat daňové přiznání.

§ 9

Zvýšení částek životního a existenčního minima

(1)  Částky životního minima stanovené v § 2 a § 3 odst. 2 a 3 a částku
existenčního  minima  stanovenou  v  §  5  odst.  1  může  vláda zvýšit
nařízením  v  pravidelném  termínu  od  1. ledna, a to podle skutečného
růstu   nákladů   na  výživu  a  na  ostatní  základní  osobní  potřeby
vyjádřeného   růstem   příslušného   indexu   spotřebitelských  cen  za
domácnosti  celkem (dále jen „příslušný index spotřebitelských cen“) ve
stanoveném   rozhodném   období   za   podmínky,   že  příslušný  index
spotřebitelských  cen  vzroste od počátku rozhodného období alespoň o 5
%.

(2)  Vláda může nařízením částky životního minima stanovené v § 2 a § 3
odst.  2  a  3  a  částku  existenčního minima stanovenou v § 5 odst. 1
zvýšit též v mimořádném termínu.

(3)  Rozhodné  období podle odstavce 1 se určuje tak, že prvním měsícem
tohoto  období  je  kalendářní  měsíc  následující  po posledním měsíci
předchozího  rozhodného  období  při posledním zvýšení částek životního
minima  a existenčního minima a posledním měsícem rozhodného období pro
zvýšení  částek  životního  minima  a existenčního minima v pravidelném
termínu  je  září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku,
ve  kterém  dojde  ke  zvýšení  částek  životního minima a existenčního
minima; v případě, kdy došlo ke zvýšení životního minima a existenčního
minima v mimořádném termínu, je prvním měsícem tohoto období kalendářní
měsíc následující po posledním měsíci zohledněném mimořádným zvýšením.

(4)  Růst  příslušného  indexu spotřebitelských cen se zjišťuje z údajů
Českého statistického úřadu.

§ 10

Přechodné ustanovení

Pro účely prvního zvýšení částek životního minima a existenčního minima
podle tohoto zákona je prvním měsícem rozhodného období říjen 2006.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

2.  Nařízení  vlády č. 245/1994 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima a dávky pěstounské péče.

3.  Nařízení  vlády č. 281/1995 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

4.  Nařízení  vlády č. 219/1996 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

5.  Nařízení  vlády č. 123/1997 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

6.  Nařízení  vlády  č. 42/1998 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

7.  Nařízení  vlády  č. 56/2000 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

8.  Nařízení  vlády č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

9.  Nařízení  vlády č. 664/2004 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima.

10. Nařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního minima.

§ 12

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

1) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Zákon  č.  117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.

2) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2a)  Zákon  č.  115/2006  Sb.,  o  registrovaném  partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 115 občanského zákoníku.

4) Například § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

5) § 953 občanského zákoníku.

6) § 796 občanského zákoníku.

7) § 824 občanského zákoníku.

8) § 826 občanského zákoníku.

9) § 928 občanského zákoníku.

10) § 958 občanského zákoníku.

11) § 963 občanského zákoníku.

12) § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)  §  7  odst.  1  a  2  zákona  č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

15)  § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 586/1992 Sb.,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  pokud  nejde  o  plnění  ze zákonného
pojištění,

16)  §  9  odst.  1  a  7  zákona  č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.  §  10  odst.  1  zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

17)  §  10  odst.  1 a § 10 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

18) § 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19)  Zákon  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění pozdějších
předpisů.

20)   Zákon  č.  118/2000  Sb.,  o  ochraně  zaměstnanců  při  platební
neschopnosti  zaměstnavatele  a  o  změně  některých  zákonů,  ve znění
pozdějších předpisů.

21)  §  4  odst.  1  a  §  6  odst.  9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

22) § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22a)  §  33  a  násl.  a  § 36 a násl. zákona č. 111/2006 Sb., ve znění
zákona č. 261/2007 Sb.

22b) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

23) § 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24)  Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní  pohotovost  v rozpočtových a některých dalších organizacích a
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním  poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.

24a)  Například  §  192  až  194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č.
236/1995  Sb.,  o  platu  a  dalších  náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a
poslanců  Evropského  parlamentu,  ve  znění  pozdějších předpisů, § 73
odst.  4  zákona  č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších  předpisů,  §  48  odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

26) § 47f odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb.

27)  Zákon  č.  329/2011  Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů.

28)  Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků
národního  boje  za  vznik  a  osvobození  Československa  a  některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o
jednorázové  peněžní  částce  některým  účastníkům  národního  boje  za
osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.

28a)  Čl.  37  odst.  1  a čl. 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních  svobod,  uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu
č.  11  k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se
mění  kontrolní mechanismus v ní ustavený, uveřejněného pod č. 243/1998
Sb.

29)  §  9  odst.  6  zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.

30)  §  9  odst.  3  písm.  d)  a  f)  zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

31) § 47e a násl. zákona č. 359/1999 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno