223/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o katalogu prací vojáků z povolání

Vláda  nařizuje  podle  § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o
platu  a  odměně  za  pracovní  pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších  organizacích  a  orgánech,  ve  znění  zákona č. 40/1994 Sb. a
zákona č. 217/2000 Sb.:

§ 1

Tímto  nařízením  se  stanoví  katalog prací vojáků z povolání a způsob
zařazení prací vojáků z povolání do platových tříd.

§ 2

(1) Práce vojáků z povolání, která spočívá v

a)  plnění  výcvikových  úkolů  v  rámci vojenských jednotek, odborné a
speciální  přípravě  pod  vedením  a  odborným  dohledem nebo ve výkonu
samostatných  odborných  činností při nácviku specializovaných činností
při  zajišťování  provozu  vojenské  techniky  pod  vedením  a odborným
dohledem, je zařazena do páté platové třídy,

b)  plnění  výcvikových  a  bojových úkolů v rámci vojenských jednotek,
vojenských  útvarů  a vojenských zařízení, je zařazena do šesté platové
třídy.

(2) Práce vojáků z povolání zařazené do sedmé až patnácté platové třídy
stanoví  katalog  prací  vojáků  z  povolání uvedený v příloze k tomuto
nařízení.

(3)  Práce  vojáků  z  povolání,  která není stanovena v katalogu prací
vojáků  z  povolání,  se zařadí do platové třídy stanovené pro obdobnou
práci v katalogu prací ve veřejných službách a správě^1).

§ 3

Zrušuje se:

1.  Nařízení  vlády  č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační  předpoklady  a  kterým se mění nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2.  Nařízení  vlády  č.  331/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
469/2002   Sb.,   kterým   se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační
předpoklady  a  kterým  se  mění  nařízení  vlády  o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3.  Nařízení  vlády  č.  398/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
469/2002   Sb.,   kterým   se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační
předpoklady  a  kterým  se  mění  nařízení  vlády  o platových poměrech
zaměstnanců  ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č.
331/2003 Sb.

4.  Nařízení  vlády  č.  213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
330/2003  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě,  ve  znění  nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č.
469/2002   Sb.,   kterým   se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační
předpoklady  a  kterým  se  mění  nařízení  vlády  o platových poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

5.  Nařízení  vlády  č.  533/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
469/2002   Sb.,   kterým   se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační
předpoklady  a  kterým  se  mění  nařízení  vlády  o platových poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

6.  Nařízení  vlády  č.  568/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
469/2002   Sb.,   kterým   se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační
předpoklady  a  kterým  se  mění  nařízení  vlády  o platových poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

7.  Nařízení  vlády  č.  138/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
469/2002   Sb.,   kterým   se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační
předpoklady  a  kterým  se  mění  nařízení  vlády  o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.

Příloha

Katalog prací vojáků z povolání

A. OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ REPUBLIKY

I.

Sedmá platová třída

1.  Řízení  a  velení  osádce, obsluze bojového vozidla nebo prostředku
družstva  (velitel  roje,  prvku,  osádky,  kompletu, obsluhy, stanice,
provozovny, soupravy).

2.  Organizační  zajištění provozu cvičiště, střelnice nebo výcvikového
zařízení (správce cvičiště, střelnice, výcvikového zařízení).

3.  Příprava podkladů a rámcově vymezené odborné práce na štábu praporu
nebo oddílu (starší pracovník štábu, pracovník štábu praporu, oddílu).

4.  Obsluha  a  údržba  technického  zařízení  nižšího  typu  (technik,
operátor specialista, starší operátor).

5.  Ovládání  a  obsluha  hlavního zbraňového systému vozidla (střelec,
střelec – operátor, střelec – technik).

6.  Řízení  a  organizace  práce  ve skladech v samostatných praporech,
plucích,  mobilizačních  základnách  nebo zařízeních logistiky (správce
skladu, správce skladu nedotknutelných zásob).

7.   Organizace   strážní   služby  s  pravidelným  prováděním  výcviku
služebních psů a stanovování výcvikových programů.

8.  Údržba,  oprava,  řízení nebo obsluha bojových vozidel specifických
modifikací   vybavených   zbraňovými  systémy  (tanky,  bojová  vozidla
pěchoty)  nebo  jejich  příprava  k  vedení  palby  anebo  pro provoz v
extrémních  přírodních  podmínkách  pod  vodou  nebo  v  hornatém těžko
přístupném terénu.

9.  Provádění  vnější  ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo
výkonu  strážní  služby  na  čestných  pevných  stanovištích  a  plnění
reprezentačních  povinností  Hradní  stráže v rámci protokolárních akcí
prezidenta republiky.

10. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné nebo nevybuchlé munice,
výbušnin   a   výbušných  předmětů  technickými  prostředky  v  terénu,
provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.

11.  Provozní  přezkušování,  seřizování,  lokalizace závad nebo jejich
odstraňování   u   prostředků  radiotechnického  zabezpečení  letectva,
radiostanic,  přenosových  zařízení,  automatizovaných  a zobrazovacích
systémů (velitel stanice, operátor).

II.

Osmá platová třída

1.  Řízení  a  velení družstvu, jednotce na organizační úrovni družstva
nebo  jednotce  jemu  na  roveň  postavených  (velitel, velitel osádky,
obsluhy kompletu stanice, provozovny, pracoviště).

2.  Technické,  organizační,  materiální  a  finanční zajišťování chodu
roty,  baterie  nebo  samostatné čety (technik roty, výkonný praporčík,
velitel kompletu).

3. Řízení a zajišťování činnosti speciálních zařízení a skladů praporu,
oddílu  nebo  zařízení  pro  účely výcviku a vzdělání (starší mechanik,
náčelník skladů, správce učebního nebo výcvikového pracoviště).

4.  Řízení  a organizace práce v brigádních skladech, skladech zařízení
logistiky  nebo skladech nedotknutelných zásob praporů podle zvláštního
vymezení  (správce skladu brigády, správce skladu nedotknutelných zásob
podle zvláštního vymezení).

5.  Zajišťování  širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na
podsystémy (starší pracovník štábu brigády, praporu).

6.  Vyhledávání  a  částečné  odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice,
výbušnin  nebo výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve
vodních nádržích nebo podzemních prostorách.

7.  Zajišťování  odborných  specializovaných prací v oblasti letištního
zabezpečení  k  zajištění  provozu,  údržby nebo oprav pohybových ploch
nebo  zpracovávání  návrhů  na  vyřazení  letištní  techniky  (velitel,
vedoucí pracoviště letky letištního zabezpečení).

8.   Provádění  oprav  obnovujících  provozuschopnost  radiotechnických
prostředků,  lokalizace  závad  nebo  jejich  odstraňování  u složitých
radiolokačních     nebo    navigačních    systémů    (starší    technik
radiotechnického  zabezpečení  dílny,  technik  systému nebo prostředku
radiotechnického  zabezpečení,  starší technik velitelského stanoviště,
velitel stanoviště).

III.

Devátá platová třída

1.  Řízení  a velení četě nebo jednotce jí na roveň postavené (velitel,
zástupce velitele).

2.  Samostatné  řízení  podsystémů  při plnění odborných úkolů praporu,
oddílu  nebo  letky  (náčelník  služby,  náčelník  kontrolně  technické
stanice, náčelník parku).

3.  Obsluha  speciálních  systémů  a  zařízení  roty, baterie nebo roje
(náčelník – velitel kompletu, radiolokátoru, zbrojního komplexu).

4.   Vykonávání   odborných  specializovaných  prací  nebo  usměrňování
odborných  prací na organizačním stupni velení (starší pracovník štábu,
starší odborný pracovník).

5.  Velení,  řízení  a  komplexní  zajišťování chodu cvičišť a střelnic
specializovaného střediska brigády nebo pluku (velitel, náčelník).

6.  Zabezpečování chodu a obsluha speciálních systémů v rámci střediska
velení,  řízení  nebo průzkumu vzdušných sil (starší informatik, starší
technik).

7.  Řízení  a  koordinace  činností  souvisejících se zajištěním bojové
pohotovosti (stálý operační dozorčí).

8.  Samostatné  zajišťování  odborných agend vojenských správních úřadů
nebo  regionálních  úřadů  vojenské  dopravy  (starší důstojník, starší
pracovník štábu).

9.  Řízení  a  komplexní  zajišťování chodu skladových zařízení brigád,
skladového  úseku  v  rámci  základen  nebo  skladů logistiky (náčelník
skladů brigády, náčelník oddělení skladů).

10.  Řízení  podsystému  v  rámci brigády, základny letectva, ostatních
svazků,   samostatných  praporů  anebo  oddílů  s  užší  působností  do
podřízených  vojenských  útvarů  nebo  zabezpečujících chod velitelství
(náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby).

11. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních
protitankových zbraní.

IV.

Desátá platová třída

1. Řízení a velení rotě, baterii nebo jednotkám jim na roveň postaveným
(velitel, zástupce velitele).

2.  Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti praporu nebo oddílu
na  snížených  počtech  anebo organizačního prvku pro vytvoření praporu
nebo oddílu (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

3.  Řízení  jednotlivých  podsystémů  v rámci brigády, ostatních svazků
nebo  srovnatelných vojenských útvarů (velitel mobilizačního střediska,
náčelník   oddělení,   náčelník   skupiny,  náčelník  služby,  náčelník
pracoviště, starší důstojník).

4.  Řízení  a  velení spojovacího uzlu v rámci základny komunikačních a
informačních systémů (náčelník uzlu).

5.  Řízení rozhodujících podsystémů v rámci praporu, oddílu, vojenských
správních  úřadů  nebo  regionálního  úřadu  vojenské dopravy (náčelník
logistiky,  náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník druhu vojska,
náčelník služby).

6.  Vykonávání specializovaných prací jednotlivých systémů se zásadními
určujícími  vnitřními  nebo vnějšími vazbami (vedoucí starší důstojník,
starší důstojník).

7.  Řízení podsystémů a plnění úkolů v rámci střediska velení, řízení a
průzkumu  vzdušných  sil (náčelník skupiny, starší důstojník, systémový
inženýr, inženýr).

8.  Řízení  a  velení  podsystémů  v  rámci  letových  letek nebo letek
logistiky letectva na leteckých základnách.

9.  Zajišťování  specializovaných prací v rámci radiolokačního průzkumu
(starší důstojník, starší dispečer, systémový inženýr, starší inženýr).

10.  Provádění  třídění  veškeré  známé munice, výbušnin nebo výbušných
předmětů, navrhování způsobů jejich ničení anebo jejich ničení výbuchem
na  místě  nebo  v  trhací  jámě a organizační zabezpečování přepravy a
doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.

11.  Výkon  pyrotechnických  prací  v  souvislosti  s ochranou života a
zdraví  určených  osob  i  objektů  zvláštního  významu  nebo provádění
pyrotechnických  úkonů  při  nestandardních  situacích  i  při  možných
teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.

12.  Delaborace  výbušných  předmětů  v  rámci zkušební nebo analytické
činnosti.

13.  Přezkoumávání  a  vyhodnocování  operací  a  vnitřního kontrolního
systému  zejména  se zaměřením na dodržování právních předpisů, rizik a
opatření  k  jejich  zmírnění  či  vyloučení  nebo  hodnocení účinnosti
vnitřního kontrolního systému.

14.  Provádění  dílčích  prací  pro  výkon  interního auditu operačního
velitelství  nebo výkon jednotlivých typů interního auditu na operačním
velitelství.

15.   Metodické  usměrňování,  koordinace  a  zpracovávání  komplexních
programů  organizace  a  systemizace,  personalistiky,  odměňování nebo
přípravy a vzdělávání vojáků a zaměstnanců Ministerstva obrany.

16.  Provádění  systémových  prací  v oblastech jednotlivých podsystémů
letištního   zabezpečení   k   zajištění  provozu,  údržby  nebo  oprav
pohybových  ploch  a  zajišťování  jejich  ochranných  pásem (důstojník
letištního   zabezpečení   letecké   základny,  opravárenské  základny,
výcvikových praporů, zástupci velitelů letek, správci letišť).

17.  Provádění  systémových  prací  v oblastech jednotlivých podsystémů
radiotechnického  zabezpečení  k  zajištění  provozu, údržby nebo oprav
systémů   radiotechnického   zabezpečení   (důstojník  radiotechnického
zabezpečení   letecké   základny   a   organizačních  celků  v  oblasti
zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).

18.  Provádění  prací  v  oblastech  jednotlivých podsystémů letištního
provozního  zabezpečení k zajištění provozu, údržby nebo oprav letištní
provozní   techniky   a   technického  zařízení  (důstojník  letištního
provozního zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti
zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).

V.

Jedenáctá platová třída

1.  Řízení,  velení  a  zajišťování úkolů praporu, oddílu, regionálního
úřadu   vojenské  dopravy,  střediska  obsluhy  výcvikových  vojenských
zařízení  nebo  vojenských  útvarů  jim  na roveň postavených (velitel,
zástupce velitele, náčelník štábu).

2.  Řízení,  velení  a zajišťování úkolů základen podřízených základnám
logistiky s celoarmádní působností nebo veterinární základny (náčelník,
zástupce náčelníka).

3.  Řízení  podsystému  v  rámci operačně taktického velitelství s užší
působností  do  podřízených  vojenských  útvarů nebo zajišťujících chod
vlastního  ředitelství  nebo  velitelství  (náčelník oddělení, náčelník
skupiny, náčelník služby, vedoucí starší důstojník – specialista).

4.   Řízení   rozhodujících   podsystémů  v  rámci  základny  (náčelník
logistiky, náčelník úseku, náčelník oddělení).

5. Řízení a koordinace složitých činností se značnou psychickou námahou
ve  zvláštních vývojových, výrobních, technických, technologických nebo
obdobných pracovištích.

6.  Vykonávání  činnosti stálého operačního dozorčího Generálního štábu
Armády České republiky.

7. Řízení složitých podsystémů a plnění úkolů v rámci střediska velení,
řízení  nebo  uvědomování  vzdušných  sil  (náčelník oddělení, náčelník
skupiny, velitel směny, starší důstojník).

8.  Řízení  a  velení  letkám logistiky letectva v leteckých základnách
(velitel, zástupce velitele).

9.   Řízení   rozhodujících  podsystémů  velitelství  výcviku  Vojenské
akademie  Vyškov,  vojenské  střední  školy, skupin na ředitelství nebo
operačně  taktickém  velitelství  (náčelníci  rozhodujících  oddělení a
skupiny, náčelník logistiky vojenské střední školy).

10.  Řízení  a  zajišťování  činnosti  vybraných  provozních  středisek
vojenských   ubytovacích   a   stavebních   správ   (náčelník,  vedoucí
střediska).

11. Řízení duchovní služby u vojenského útvaru nebo vojenského zařízení
a  zajišťování  styku  s  jednotlivými  církvemi  působícími  na  daném
teritoriu (kaplan).

12. Řízení podsystému v rámci velitelství Hradní stráže pro zabezpečení
odborné  oblasti  a  plnění  specifických úkolů Hradní stráže (náčelník
skupiny, právní poradce).

13.  Zajišťování  a  výkon  specializované  pyrotechnické  činnosti při
vyhledávání,   manipulaci,   delaboraci   nebo   zneškodňování  munice,
výbušnin, trhavin nebo nástražných výbušných systémů.

14.  Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin nebo výbušných
předmětů.

15. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním
konstrukce a charakteru výbušných elementů.

16.   Zajišťování  informačních,  publicistických  a  tiskových  vztahů
operačně  taktického  velitelství s veřejností a hromadnými sdělovacími
prostředky  zejména  ve  věcech  důležitého  významu nebo publicistické
činnosti   anebo  vystupování  v  hromadných  sdělovacích  prostředcích
(tiskový mluvčí).

17. Komplexní výkon interního auditu operačního velitelství.

18.  Provádění  dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu
ozbrojených  sil  nebo  výkon  jednotlivých  typů  interního  auditu  v
ozbrojených silách České republiky.

19. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky,
odměňování nebo přípravy a vzdělávání vojáků a zaměstnanců Ministerstva
obrany nebo metodické usměrňování a koordinace personální správy Armády
České republiky.

VI.

Dvanáctá platová třída

1.  Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů zdravotnické základny
nebo  vojenského  útvaru  jí  na  roveň  postaveného (velitel, zástupce
velitele, náčelník štábu).

2.  Komplexní  řízení  krajského  vojenského velitelství nebo újezdního
úřadu   a  zpracovávání  koncepce  obrany  daného  teritoria  (ředitel,
zástupce ředitele).

3.   Řízení,   velení   a   všestranné   zabezpečování  centra  podpory
komunikačních a informačních systémů (náčelník, zástupce náčelníka).

4.  Řízení  systémových  činností  ředitelství nebo operačně taktického
velitelství s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami anebo personální,
finanční,   ekonomické   nebo   logistické   zabezpečení,  rozvojové  a
analytické  činnosti v oblasti bojové mobilizační pohotovosti (náčelník
oddělení, náčelník skupiny).

5.  Řízení  rozhodujících  podsystémů  v  rámci Hradní stráže, brigády,
Univerzity  obrany  nebo  letecké  základny  a rozhodujících podsystémů
výuky a výcviku (zástupce náčelníka štábu, náčelník odboru).

6.  Řízení  rozhodujících podsystémů a plnění úkolů ve středisku řízení
nebo  ve  společném  operačním centru Ministerstva obrany a uvědomování
vzdušných  sil  (velitel  střediska, náčelník štábu, náčelník oddělení,
náčelník směny).

7.  Řízení  rozhodujících  podsystémů  v  rámci  základen  logistiky  s
celoarmádní působností (náčelník odborných činností).

8.  Komplexní  zajišťování  úkolů  spojených  s  přípravou  a realizací
dokumentů Bezpečnostní rady státu v působnosti Ministerstva obrany.

9.  Řízení  systémových  činností  v  rámci velitelství Hradní stráže v
oblasti  připravenosti  a  plánování  nebo řízení a plnění specifických
úkolů Hradní stráže (náčelník oddělení).

10.   Komplexní   zabezpečování   vysoce  specializované  pyrotechnické
činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany a stanovování metodiky výuky a
výcviku.

11.  Koordinace  pracovních  činností  pyrotechnických skupin s policií
nebo s úřady státní správy nebo samosprávy.

12.  Zajišťování  informační,  publicistické  nebo  tiskové  činnosti v
působnosti  Ministerstva obrany nebo Armády České republiky ve věcech s
celostátním  nebo  mezinárodním dosahem zejména ve vztahu k veřejnosti,
zahraničním  orgánům  nebo  hromadným  sdělovacím  prostředkům (tiskový
mluvčí).

13.  Komplexní  výkon  interního  auditu hlavních činností Armády České
republiky.

14. Tvorba koncepce personální správy Armády České republiky

VII.

Třináctá platová třída

1.  Řízení,  velení  a  všestranné  zajišťování  úkolů brigády, letecké
základny,  základny  komunikačních a informačních systémů s celoarmádní
působností,  Hradní  stráže,  Posádkového  velitelství Praha a základny
logistiky   s   celoarmádní  působností  (velitel,  náčelník,  zástupce
velitele, zástupce náčelníka, náčelník štábu).

2.  Řízení,  velení  a  všestranné zabezpečování řízení služby letového
provozu Armády České republiky (náčelník, zástupce náčelníka).

3.  Stanovení  koncepce  a  koordinace ochrany lidských práv a svobod v
působnosti Ministerstva obrany.

4.  Stanovení priorit výstavby Ministerstva obrany a jejich zabezpečení
v systému obranného plánování České republiky.

5.  Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného
plánování NATO.

6.  Vytváření  strategie obrany a bezpečnostní politiky České republiky
ve  vymezeném  teritoriu  anebo  oblasti  nebo  koordinace  plnění cílů
bezpečnostní politiky České republiky a obranné politiky NATO.

7.  Tvorba koncepce a koordinace činnosti Ministerstva obrany v oblasti
vyzbrojovací   politiky,   příprava   a   realizace   řízení   projektů
strategických  zakázek  se  zásadním  vlivem na bezpečnostní a obrannou
politiku  České  republiky  včetně  spolupráce s obranným průmyslem a s
členskými státy NATO a Evropské unie.

8. Tvorba koncepce zapojení Ministerstva obrany do činností v rámci OSN
a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v
oblasti  vojenské  bezpečnosti  a  vytváření  evropských bezpečnostních
struktur.

9.  Tvorba  koncepce  přípravy  k  obraně  České republiky v působnosti
Ministerstva   obrany   nebo   jiného   ústředního  správního  úřadu  a
zajišťování  souladu  mezi  koncepcí  obrany České republiky a koncepcí
rozvoje Ministerstva obrany.

10.   Koordinace   zpracovávání   materiálů   a  podkladů  pro  jednání
Bezpečnostní rady státu.

11.  Řízení  rozhodujících  podsystémů  v  rámci ředitelství a operačně
taktického   velitelství  s  působností  směřující  do  celé  struktury
podřízených  svazků  nebo  vojenských útvarů (náčelník správy, náčelník
sekce,   náčelník   odboru   na  ředitelství  nebo  operačně  taktickém
velitelství).

12. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky pro dané teritorium.

13.  Řízení  duchovní  služby Ministerstva obrany a zajišťování styku s
jednotlivými církvemi působícími na území České republiky a zajišťování
styku s ostatními duchovními službami NATO (hlavní kaplan).

14.   Tvorba   koncepce   mediální   politiky  a  mediálních  strategií
Ministerstva  obrany  nebo  Armády  České  republiky, utváření rozsáhlé
komunikační  soustavy  a  koordinace  jejího  začleňování do jednotného
systému v působnosti Ministerstva obrany.

15. Tvorba koncepce personální správy Ministerstva obrany.

VIII.

Čtrnáctá platová třída

1.  Řízení,  velení a zajišťování úkolů Armády České republiky operačně
taktickým  velitelstvím  nebo  ředitelstvím (velitel, ředitel, zástupce
velitele, zástupce ředitele, náčelník štábu).

2.  Řízení,  koordinace a zpracovávání koncepce bezpečnostní strategie,
vojenské strategie nebo výstavby ozbrojených sil České republiky.

3.  Koordinace  činností ústředních správních úřadů, orgánů samosprávy,
správních  úřadů  nebo právnických osob důležitých pro obranu státu při
přípravě k obraně České republiky.

4. Zpracovávání koncepcí programů mobilizace a zásad zajišťování obrany
České republiky.

5.   Zajišťování,  koordinace  a  kontrola  realizace  otázek  vojenské
zahraniční  politiky  České  republiky  pro  dané  teritorium  spolu  s
přípravou zásadních materiálů potřebných k jejímu dalšímu vývoji.

6. Komplexní řízení činností k nepřetržitému získávání, shromažďování a
vyhodnocování  zpráv  o  záměrech a činnostech představujících vojenské
ohrožení České republiky pro ústavní činitele.

7.  Komplexní  koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných
pro zajišťování bezpečnosti České republiky.

8. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.

9.   Řízení,  velení  a  všestranné  zajišťování  úkolů  geografické  a
hydrometeorologické  služby  celostátního  charakteru  a  spolupráce se
zeměmi NATO a Evropské unie (náčelník, zástupce náčelníka).

10.   Vedení  proudových  a  ostatních  letadel  vybavených  zbraňovými
systémy.

IX.

Patnáctá platová třída

1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky České republiky.

B. VOJENSKÁ POLICIE

I.

Sedmá platová třída

1.  Plnění  základních  úkolů  Vojenské  policie  v oblasti dohledu nad
dodržováním  pořádku  osobami  ve  vojenských  objektech  a  vojáky  na
veřejnosti  a  v oblasti dohledu nad bezpečností a dopravou nebo plnění
základních úkolů hlídkové služby s případným využitím služebního psa.

2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.

3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě.

4.  Výkon  základních  činností  u  pohotovostních jednotek velitelství
Vojenské policie.

II.

Osmá platová třída

1.   Výkon  služby  Vojenské  policie  při  zabezpečování  dohledu  nad
dodržováním  pořádku  osobami  ve  vojenských  objektech  a  vojáky  na
veřejnosti a v oblasti dohledu nad bezpečností, dopravou, režimem práce
se  zbraněmi,  střelivem  a výbušninami s možným využíváním technických
pomůcek  a prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je šetření
přestupků v působnosti Vojenské policie.

2. Provádění komplexních dokumentačních činností při šetření dopravních
nehod.

3.      Zajišťování      nebo     provádění     kriminalistických     a
kriminalistickotechnických činností a odborných úkonů Vojenské policie,
zejména     zajišťování     speciálních     prací     při    nasazování
operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací
techniky nebo vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

4.  Zajišťování  a  koordinace  výkonu  činností  Vojenské  policie při
střežení  a  eskortování  osob  omezených  na  svobodě  nebo při výkonu
služební   kynologie   v   rámci   velitelství  Vojenské  policie  nebo
organizačních útvarů velitelství Vojenské policie.

5.  Výkon  specializovaných  činností v pohotovostních nebo speciálních
jednotkách velitelství Vojenské policie.

III.

Devátá platová třída

1.  Koordinace  a usměrňování služby Vojenské policie při zabezpečování
dohledu  nad  dodržováním  pořádku  osobami  ve  vojenských objektech a
vojáky  na  veřejnosti  a  v oblasti dohledu nad bezpečností, dopravou,
režimem   ochrany   v   muničních  základnách,  zbraněmi,  střelivem  a
výbušninami  nebo  vstupem  a  pohybem  neoprávněných osob v chráněných
objektech.

2.  Řízení  a  koordinace činností souvisejících se zajišťováním bojové
pohotovosti  a  operačních činností vykonávaných u velitelství Vojenské
policie.

3. Samostatná operační činnost u Hlavního velitelství Vojenské policie.

4.    Samostatné    zajišťování    nebo    provádění   specializovaných
kriminalistických   a   kriminalistickotechnických   činností  Vojenské
policie,   zejména   zajišťování   speciálních   prací  při  nasazování
operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací
techniky nebo vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

5. Samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob.

6.  Samostatné  plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání
méně závažných trestných činů.

7.  Výkon  policejních  činností  v  trestním  řízení  při odhalování a
dokumentaci skutkově a právně méně složité trestné činnosti.

8.  Řízení  a  velení  skupině Vojenské policie při plnění specifických
úkolů  dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské
policie.

9. Výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných
činností  na  organizačním  útvaru  velitelství  Vojenské  policie  při
zajišťování  plnění  úkolů  dopravní,  pořádkové  nebo  ochranné služby
Vojenské policie.

IV.

Desátá platová třída

1.  Výkon  policejních  činností  v  trestním  řízení  při odhalování a
dokumentaci  skutkově  a právně složité trestné činnosti v příslušnosti
velitelství Vojenské policie.

2.  Samostatné  provádění  náročných  a  složitých  analýz, rozborové a
koncepční  činnosti,  hodnocení  metod,  forem  a účinnosti komplexních
policejních  opatření  nebo  příprava  komplexních  podkladů pro řídící
rozhodování u velitelství Vojenské policie.

3.  Řízení a koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob
omezených na svobodě v rámci působnosti velitelství Vojenské policie.

4.  Výkon  základních  činností  v  útvaru speciálních operací Vojenské
policie s působností na celém území České republiky.

5.   Výkon   specializovaných   odborných   činností  v  pohotovostních
jednotkách nebo odborných odděleních velitelství Vojenské policie.

6.  Specializované odborné činnosti a stanovení postupu při zajišťování
bezpečnosti chráněných osob.

7.  Koordinace  operačních činností vykonávaných na Hlavním velitelství
Vojenské policie.

8.   Samostatné   zajišťování   specializovaných   kriminalistických  a
kriminalistickotechnických  činností  u  Hlavního  velitelství Vojenské
policie,   zejména   zajišťování   speciálních   prací  při  nasazování
operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací
techniky nebo vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

9.  Výkon  policejních  činností  v  trestním  řízení  při odhalování a
dokumentaci   právně  méně  složité  trestné  činnosti  v  příslušnosti
velitelství Vojenské policie.

10.  Řízení,  velení  a komplexní zajišťování činnosti skupiny Vojenské
policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné
služby na velitelství Vojenské policie.

V.

Jedenáctá platová třída

1.  Výkon  policejních  činností  v  trestním  řízení  při odhalování a
dokumentaci  skutkově  a právně složité trestné činnosti v příslušnosti
útvarů  s územně vymezenou působností velitelství Vojenské policie nebo
šetření méně závažné trestné činnosti vojenských policistů.

2.  Koordinace  a  řízení  směru policejní činnosti jednotlivých služeb
Vojenské  policie  vykonávané  v rámci organizačních útvarů velitelství
Vojenské policie nebo na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

3.   Výkon   specializovaných  odborných  kriminalistickotechnických  a
expertizních   činností   zejména  v  oboru  daktyloskopie,  balistiky,
mechanoskopie u Hlavního velitelství Vojenské policie.

4.  Samostatné  provádění  metodického  odborného  dohledu, usměrňování
výkonu  policejní  činnosti  nebo příprava a tvorba normativních aktů a
řídících rozhodnutí u velitelství Vojenské policie.

5.   Specializované  odborné  činnosti  v  útvaru  speciálních  operací
Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

6. Metodická činnost v oblasti služební speciální přípravy v působnosti
Hlavního   velitelství  Vojenské  policie  nebo  provádění  metodického
odborného  dohledu  a  usměrňování výkonu služební, tělesné a střelecké
policejní činnosti v útvarech Vojenské policie.

7.   Vykonávání   činností  stálého  operačního  dozorčího  na  Hlavním
velitelství Vojenské policie.

8.   Samostatné  tvůrčí  řešení  náročných  a  složitých  analytických,
metodických  a  koncepčních úkolů nebo usměrňování policejní činnosti u
velitelství Vojenské policie.

VI.

Dvanáctá platová třída

1.  Výkon  policejních  činností  v  trestním  řízení  při odhalování a
dokumentaci   skutkově  a  právně  velmi  složité  trestné  činnosti  v
příslušnosti   Hlavního   velitelství  Vojenské  policie  nebo  šetření
závažnější trestné činnosti vojenských policistů.

2.   Komplexní  řízení  policejní  činnosti  v  působnosti  velitelství
Vojenské policie.

3.   Samostatné  tvůrčí  řešení  náročných  a  složitých  analytických,
metodických  a  koncepčních  úkolů  nebo  usměrňování  výkonu policejní
činnosti v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

4.  Koordinace  policejní  činnosti  jednotlivých  služeb  v působnosti
velitelství Vojenské policie.

5.  Vysoce specializované odborné kriminalisticko technické, expertizní
a znalecké činnosti u Hlavního velitelství Vojenské policie.

6.   Koordinace   specifických   policejních   činností  a  zajišťování
součinnostních  vztahů  v  rámci  mezinárodní  policejní  spolupráce na
úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

7.  Samostatné  provádění  metodického  odborného  dohledu, usměrňování
výkonu  policejní  činnosti,  příprava  a  tvorba  normativních  aktů a
řídících   rozhodnutí   pro   Vojenskou   policii  na  úrovni  Hlavního
velitelství Vojenské policie.

8.  Řízení,  velení  a  všestranné zajišťování úkolů jednotlivých druhů
policejní činnosti v působnosti velitelství Vojenské policie.

9.  Koordinace zaměření působení policejní činnosti dopravní, pořádkové
nebo ochranné služby Vojenské policie v působnosti velitelství Vojenské
policie z úrovně Hlavního velitelství Vojenské policie.

VII.

Třináctá platová třída

1.  Řízení,  velení  a  všestranné  zajišťování  plnění úkolů policejní
ochrany  ozbrojených  sil  České  republiky  útvary  Vojenské policie s
územně  vymezenou  působností  velitelství Vojenské policie nebo útvaru
Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

2.  Stanovování  hlavních  směrů  rozvoje  jednotlivých druhů policejní
činnosti  Vojenské  policie  na  úrovni  Hlavního  velitelství Vojenské
policie.

3. Analýza postupů a tvůrčích komplexních řešení nejnáročnějších analýz
a  hodnocení  forem  a metod činností při policejní ochraně ozbrojených
sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

4.  Výkon  policejních  činností  v  trestním  řízení  při odhalování a
dokumentaci  skutkové  a  právně mimořádně složité trestní činnosti při
policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního
velitelství Vojenské policie.

VIII.

Čtrnáctá platová třída

1. Řízení a stanovování hlavních směrů koncepce bezpečnostní politiky a
její  tvorby  při  policejní  ochraně  ozbrojených  sil České republiky
(náčelník   Vojenské  policie,  zástupce  náčelníka  Vojenské  policie,
náčelník štábu).

1)  Nařízení  vlády  č.  222/2010  Sb.,  o  katalogu prací ve veřejných
službách a správě.

1 komentář

  1. Byl jsem na základní vojenské službě v Kroměříži (1996 až 1997) u 1. průzkumné roty jako radista. Chtěl bych pomoct státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno