Kvůli bolavé páteři, kloubům nebo končetinám můžete dostávat invalidní důchod. Do značné míry záleží na vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Artritida, revma, dna a další svalové nebo kosterní poruchy tam zaujímají speciální kapitolu.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů, od páteře po periferní nervy. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, co znamená algodystrofický syndrom, fibromyalgie nebo revma, které se projevují bolestí a ztuhlostí. Na řadu přijde také artritida, dna, osteoartróza (postihující klouby), entézopatie (úpony, vazy a kloubní pouzdra), myopatie (kosterní svaly), osteomyelitida (kostní dřeň) a spondylitida (klouby na obratlích). Zavadíme rovněž o Forestierovu chorobu (páteř), úžinové syndromy (periferní nervy), systémový lupus erythematodes (autoimunitní, sebedestruktivní onemocnění) či špatný růst.

Kapitola XIII. – Postižení svalové a kosterní soustavy (artritida apod.)

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení pohybového systému. Přitom je třeba zhodnotit, zda jde o zánětlivé, systémové nebo degenerativní postižení, jeho lokalizaci, rozsah a tíži, aktivitu, stupeň strukturálního postižení, zda je postižen jeden nebo více kloubů, postižení funkce kloubů, přítomnost mimokloubních příznaků, stupeň alterace celkového stavu. Je nutno vzít v úvahu i dosavadní vývoj postižení, tzn. rychlost progrese, odpověď na léčbu a event. komplikace léčby. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost, pohybové schopnosti, schopnost zvládat denní aktivity a na kvalitu života. Pro hodnocení funkčního postižení se využívají dotazníky na hodnocení funkce, kvality života, algofunkční indexy atd. a posouzení funkčních důsledků postižení pohybového a nosného ústrojí a funkčních schopností podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Samotné degenerativní změny bez funkční poruchy nebo provedená operace na pohybovém systému, která má dobrý funkční výsledek, nepodmiňují pokles pracovní schopnosti.

A – Artropatie (osteoartróza, revmatoidní artritida, dna apod.)

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Osteoartróza
Primární lokalizovaná nebo generalizovaná, sekundární vzniklá následkem traumatu, vrozené nebo vývojové vady, z důvodu mechanického přetížení nebo v důsledku jiného onemocnění, erozivní (postihující ruce, s více vyjádřenou zánětlivou komponentou).
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkčně významné postižení kloubů, lokalizace osteoartrózy zhoršující mobilitu (kolenní a kyčelní klouby, zejména ve vztahu k dosažení kritických hodnot pro pohyblivost a běžný život), zda je postižena dominantní horní končetina a ruka nebo zda se jedná o rychle progredující nebo erozivní osteoartrózu. Přihlíží se i k případným komplikacím jako je nekróza kosti, instabilita kloubu. Pro dopad na pracovní schopnost je rozhodující postižení pohyblivosti, schopnosti stání, sezení, změn polohy těla, vstávání a usedání, ohýbání, schopnosti vykonávat koordinované činnosti při manipulaci s předměty, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
1alehké formy,
s lehkým dopadem na funkci kloubů a končetin, pohyblivost a celkovou výkonnost
10
1bstředně těžké postižení,
s funkčně významným postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s funkčně významným omezením většiny malých kloubů rukou nebo nohou, zachovány pohybové schopnosti, snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů nebo prostředků
20-35
1ctěžké postižení,
s funkčně těžkým postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s těžkým postižením většiny malých kloubů rukou (zejména narušení úchopu) nebo nohou, se značným omezením pohybových schopností a celkové výkonnosti při středně těžkém zatížení, některé denní aktivity omezeny
40-50
1dzvláště těžké postižení,
těžké postižení pohybových schopností, celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny
60-70
2Revmatoidní artritida (RA)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí celkové příznaky a aktivita postižení stanovená klinicky a laboratorně, morfologické stadium, vývoj postižení, rychlost progrese, vývojová fáze, strukturální poškození doprovázené kontrakturami, deformitami, atrofiemi svalů. Hodnotí se též délka trvání, u časných forem (méně než 2 roky trvání) je nutno vzít v úvahu, že je větší šance na remisi a funkční změny jsou při účinné léčbě reverzibilní. Zároveň je nutno přihlédnout i k odpovědi na léčbu, přítomnosti mimokloubních projevů (např. plicní fibróza, vaskulitida), přítomnosti kloubních komplikací (nekróza, ankylóza, nestabilita) a systémových komplikací (osteoporóza, amyloidóza, anemie, deprese) a komplikací léčby (žaludeční vředy, orgánová toxicita). Ze zobrazovacích metod se hodnotí RTG jako základní zobrazovací metoda a v určitých indikacích lze použít i magnetickou rezonanci - MRI nebo sonografii. Ke zhodnocení základních ukazatelů u RA je vhodné používat valorizované numerické ukazatele, tzn. pro aktivitu DAS 28 (Disease aktivity score) a pro hodnocení funkce dotazník HAQ (Health Assessment Questionnare).
2alehké formy,
zřídka recidivující, s trvalou lehkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0-0,5, stavy v remisi, bez výraznějších známek aktivity (DAS 28 menší než 2,6)
10-15
2bpomalu progredující formy,
lehká až střední porucha funkce, HAQ > 0,5 a < 1,0, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, aktivita trvale nízká, DAS 28 < 3,2, možná občasná vzplanutí, stavy bez orgánového poškození a systémových projevů, rentgenová přechodná progrese minimální
20-35
2cstředně těžké formy,
HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výraznější porucha funkce horních a/nebo dolních končetin, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny, přítomny deformity a kloubní deformace, svalové atrofie, šlachové problémy, aktivita zpravidla střední až vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová progrese
40-60
2dtěžké formy,
těžká porucha funkce, HAQ > 1,5, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena, destrukce a deformity kloubů, komplikace (nekrózy, subluxace, ankylózy, destrukce), výrazná rentgenová progrese, aktivita vysoká, DAS 28 > 5,1 (u pozdní formy může již aktivita poklesnout)
70
3Reaktivní artritidy
Aseptické, imunologicky podmíněné záněty kloubů, které vznikají v návaznosti na vzdálenou infekci.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno vycházet ze skutečnosti, že jde převážně o postižení prognosticky příznivá, krátkodobá a dočasná.
Pokud je průběh chronický, trvající déle než jeden rok, funkční následky a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle revmatoidní artritidy podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.
4Infekční artritidy
Artritidy bakteriální (negonokoková, gonokoková, při lymeské borrelióze, specifická), virové (retrovirové včetně HIV), parazitární a navozené plísněmi. K artritidám se vztahem k infekci se řadí i revmatická horečka.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí porucha funkce (omezení pohyblivosti postižených kloubů), aktivita a rozsah procesu, strukturální postižení a dopad postižení na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti. Funkční následky se hodnotí a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.
5Dna
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí porucha funkce (omezení pohyblivosti postižených kloubů), aktivita a rozsah procesu, strukturální postižení (destrukce kloubních tkání, deformity, kostní eroze na RTG) a mimokloubní projevy dny (především ledvinové postižení) a dopad postižení na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti.
5alehké formy,
s řídkou frekvencí záchvatů, s minimálním omezením pohyblivosti kloubů
10-15
5bprogredující formy,
s častou frekvencí záchvatů, se strukturálními změnami více kloubů, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
20-35
5cchronická tofózní dna,
závažná strukturální a funkční postižení více kloubů, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny
40-60
5dtěžké formy,
těžká strukturální postižení (deformity) a funkční postižení více kloubů, přítomnost mimokloubních projevů, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena
70
6Psoriatická artritida
Séronegativní artritida sdružená s psoriázou, formy asymetrická, oligoartikulární, symetrická, distální, mutilující, axiální.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází ze strukturálních změn dle RTG nálezu, které jsou charakteru destruktivní artritidy až s akroosteolýzou, přítomnosti periostitid, entézopatií a ankylóz, změn na páteři, funkční schopnosti aker horních i dolních končetin a dopadu zjištěných skutečností na pohybové schopnosti, celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Zároveň je nutno přihlédnout k odpovědi na léčbu.
6alehké formy,
zřídka recidivující, s lehkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0 - 0,5, bez výraznějších známek aktivit, maximálně 1 aktivní kloub
10-15
6bpomalu progredující formy,
se středně těžkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ > 0,5 a < 1,0, s počínajícími mimokloubními projevy, počet aktivních kloubů 1 - 3, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
20-35
6cstředně těžké formy,
se značnou poruchou funkce horních a/nebo dolních končetin, s podstatným snížením celkové výkonnosti, s častými recidivami, HAQ > 1 a < 1,5, 3 a více aktivních kloubů, některé denní aktivit omezeny
40-60
6dtěžké formy,
progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s výraznými destruktivními změnami až akroosteolýzou, ankylózami, polyartikulární postižení nebo finální destrukce několika kloubů, HAQ > 1,5, aktivita zpravidla vysoká, ale může být již vyhaslá, stavy s těžkou poruchou funkce horních a/nebo dolních končetin, u axiálních forem omezení rozvíjení páteře, exkurzí hrudníku, kyfóza páteře, s výraznými mimokloubními projevy, těžkým snížením celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena
70

B – Osteopatie a chondropatie

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Osteoporóza
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí opakovaně denzitometricky (T skóre) patologie na více kostech, snížení celkové kostní masy, porucha architektoniky kostí, celkový rozsah postižení a výskyt zlomenin souvisejících s osteoporózou, zejména zlomeniny distálního předloktí, kompresivní zlomeniny obratlových těl a zlomeniny proximálního femuru, nepříznivé funkční následky po zlomeninách a odpověď na léčbu. Jde-li o osteoporózu bez prodělané zlomeniny, přihlíží se i k stanovenému individuálnímu riziku pro její vznik. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad zjištěných skutečností na pohybové schopnosti, celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
1alehká forma,
osteopenie, s omezením pro dlouhé stání, chůzi a těžkou fyzickou práci, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o 10 až 25%, Tskóre 1,0 až - 2,5 SD
10
1bstředně těžká forma,
se snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o více než 25%, Tskóre horší než - 2,5 SD
20-35
1ctěžká forma,
s výskytem alespoň jedné zlomeniny na podkladě osteoporózy, s podstatným snížením celkové výkonnosti a zpravidla značným ovlivněním pohyblivosti, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o více než 25 %, Tskóre horší než - 3,5 SD
40-60
1dzvlášť těžká forma,
Tskóre horší než 3,9 SD, denní aktivity těžce omezeny
70-80
2Komplexní regionální bolestivý syndrom
Algodystrofický syndrom, Morbus Sudeck, syndrom rameno-ruka
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah, tíže a lokalizace postižení, frekvence a tíže bolestí, vazomotorická dysfunkce, dystrofické nebo atrofické změny, demineralizace kosti, trofické změny kůže, atrofie svalů, pohyblivost kloubů, přítomnost nervové leze (I. typ bez definované nervové leze, II. typ s definovanou nervovou lézí) a dopad zjištěných skutečností na schopnost vykonávat denní aktivity a na postižení pohybových schopností, chůze, stání, schopnost udržování a změny polohy těla, schopnost vykonávat koordinované činnosti při přemisťování a manipulaci s předměty, nutnost užití kompenzačních mechanismů a pomůcek. Funkční stav se hodnotí pomocí ergoterapeutického testování, svalového testu, cévního vyšetření, EMG a markerů kostního obratu.
2alehká lokální porucha10
2bstředně těžká porucha,
s omezením funkce končetiny, některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a pomůcek
20-35
2ctěžká porucha,
neschopnost běžného zatížení, některé denní aktivity omezeny
40-50
2dzvlášť těžká porucha,
neschopnost zatížení, většina denních aktivit omezena
60-70
3Chronická osteomyelitida
Exogenní typ, hematogenní typ včetně spondylodiscitid, osteomyelitidy související s poruchou prokrvení (např. diabetická gangréna).
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení plynoucí z lokalizace, rozsahu postižení, častosti atak, laboratorních známek aktivity, postižení jiných orgánů vlivem chronické infekce a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti.
3alehkého stupně,
lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou, bez poklesu celkové výkonnosti
10
3bstředního stupně,
větší rozsah procesu, mírná trvalá sekrece z píštěle, známky zánětlivé aktivity v laboratorních nálezech, značné snížení celkové výkonnosti
30-40
3ctěžkého stupně,
rozsáhlejší chronická ulcerace zasahující ke kosti, laboratorní známky dlouhodobé a značné aktivity, časté těžké ataky s horečkou, zřetelná infiltrace měkkých tkání, hnisání a vylučování sekvestrů, s alterací celkového stavu a těžkým snížením celkové výkonnosti, se známkami sekundárního postižení orgánů, např. anemie, amyloidóza
60-70
4Poruchy růstu se zaměřením na systémová onemocnění skeletu
Vrozená systémová onemocnění skeletu (achondroplazie, dysostosis cleidocranialis), metabolická onemocnění provázená změnou pevnosti kosti (Marfanův syndrom, mukopolysacharidózy, zřídka osteogenesis imperfecta), získaná systémová onemocnění skeletu (rachitis).
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda jde o prostou poruchu růstu či je-li tato spojena s deformitami, disproporcemi, poruchou ventilace, srdeční výkonnosti, pohybových schopností a snížením celkové výkonnosti.
4atělesná výška proporcionální, po ukončení růstu nepřesahující 120 cm, s ohledem na pohybové schopnosti a celkovou výkonnost35-50
4bporucha růstu spojena s funkčně významnými deformitami končetin a hrudníku, poruchou pohyblivosti, ventilace a srdeční výkonnosti, s výrazným snížením celkové výkonnosti60-70

C – Postižení měkké tkáně

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Idiopatické zánětlivé myopatie
Heterogenní skupina získaných chronických postižení dermatomyozitidy, polymyozitidy, myozitidy v rámci překryvných syndromů, myozitidy spojené s maligním onemocněním, myozitidy s inkluzními tělísky.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stupeň svalové slabosti (podle Kendalla, Jandy), přítomnost extramuskulárních projevů, aktivita postižení, přítomnost kontraktur, kožních a kloubních příznaků, postižení svalů hrtanu, postižení myokardu a dopad zjištěných skutečností na pohybové schopnosti a celkovou výkonnost.
1alehké poruchy,
lokální postižení, zachována schopnost zvládat běžné zatížení, omezení pro dlouhé stání a chůzi
10
1bstředně závažné poruchy,
s lehkým omezením pohyblivosti a celkové výkonnosti
20-30
1ctěžké poruchy,
se závažným snížením celkové výkonnosti při lehké zátěži a značnými poruchami pohyblivosti, dlouhodobě značná aktivita
40-60
Idzvlášť těžká porucha,
těžké snížení celkové výkonnosti, pohyblivosti, přítomnost mimosvalového postižení, závažné poruchy dýchací, polykací, postižení srdečního výkonu, dlouhodobě vysoká aktivita
70-80
2Epikondylitida a jiné entézopatie
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda je porucha (úponová bolest v oblasti radiálního nebo ulnárního epikondylu) jednostranná či oboustranná a dopad zjištěné poruchy na zatížitelnost končetiny prací.
2ajednostranné postižení s lehkou poruchou funkce končetiny5-10
2bjednostranné postižení se závažnější poruchou funkce končetiny, zejména dominantní15-25
2coboustranné postižení, podle rozsahu a tíže15-35
3Fibromyalgie
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí lokální nález s přítomností bolesti při palpaci alespoň 11 z 18 fibromyalgických bodů, mimokloubní příznaky - ztuhlost, chronická únava, pocit vyčerpanosti, bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad zjištěného stavu na celkovou výkonnost.
3alokální nález bez celkových příznaků, zachována schopnost zvládat běžné zatížení5-10
3blokální nález s celkovými příznaky, pokles výkonu při středním zatížení15-25
4Úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí omezení funkce končetiny, zejména pak ruky, tíže zánikových neuromuskulárních projevů s přihlédnutím k EMG nálezu a dominanci končetiny a v případě motorického deficitu výsledek ergodiagnostického vyšetření (funkční test ruky). Samotné prodloužení distální motorické latence nebo senzitivní rychlosti vedení zjištěné na EMG bez funkčního omezení nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
4apostižení jedné končetiny s lehkou poruchou funkce ruky, omezení zatížitelnosti končetiny nebo její části10
4bpostižení jedné končetiny se středně těžkou poruchou senzitivních a motorických funkcí, zejména funkce ruky15-20
4cpostižení jedné končetiny stezkou poruchou senzitivních a motorických funkcí, těžká porucha funkce ruky, s atrofiemi drobných svalů thenaru, s ohledem na dominanci20-30
4dpostižení obou končetin s lehkým narušením jemné motoriky, s lehkou poruchou funkce rukou15-20
4epostižení obou končetin se středně těžkou poruchou funkce rukou35-45
4fpostižení obou končetin s těžkou poruchou funkce rukou, zejména porušením úchopu a podstatným poklesem síly, s atrofiemi drobných svalů thenaru50-60

D – Systémová postižení pojiva

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Systémový lupus erythematodes (SLE), systémová skleróza, polyarteritis nodosa, polymyozitida, dermatomyozitida, vaskulitidy, Sjögrenův syndrom
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stav podle rozsahu a tíže postižení pojivové tkáně (artritida, myokarditida, pneumonitida, známky séropozitivity), přítomnosti cévního syndromu (s projevy na kůži, v ledvinách, centrálním nervovém systému, sítnici), projevů katabolismu (horečka, váhový úbytek) a výsledků laboratorních vyšetření (vysoká FW, leukopenie, lymfopenie, trombocytopenie, aktivita B lymfocytů s tvorbou autoprotilátek, hyperimunoglobulinemie, proteinurie a mikroskopická hematurie). Hodnotí se rovněž množství a závažnost jednotlivých orgánových postižení (např. u dermatomyozitidy postižení především kůže a příčně pruhovaného svalstva, u SLE postižení kůže, kardiovaskulárního systému, ledvin, kloubů, centrálního nervového systému a plic) a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.
1alehké formy,
zřídka recidivující, bez výraznějších známek aktivity
10-15
1bvleklé, pomalu progredující formy,
s kolísavou aktivitou, s lehkým snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení
20-35
1cstředně těžké formy,
trvale (středně) aktivní, s výraznější poruchou funkce některých orgánů a systémů, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, s častými recidivami
40-60
1dtěžké formy,
trvale vysoce aktivní, progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce některých orgánů a systémů, neschopnost jakéhokoliv zatížení
70-80

E – Dorzopatie a spondylopatie

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení páteře a z toho vyplývající omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom se vychází z rozsahu a lokalizace postižení (monosegmentální, plurisegmentální poruchy), časového průběhu funkčně významných strukturálních změn (komprese, dislokace a nestabilita, osteoporóza, degenerativní změny), funkčně významné neurologické symptomatologie (zpravidla hypo až areflexie, poruchy čití, iritační projevy, parézy, snížený tonus, poruchy trofiky v segmentu, svalové atrofie, dlouhodobá bolest v příslušném segmentu s reflexními změnami), nálezu EMG, svalové dysbalance apod. Tíži periferní parézy je nutno stanovit svalovým testem. Stejně tak je nutno objektivizovat případné poruchy funkce svěračů.
1as minimálním funkčním postižením,
postižení jednoho či více úseků páteře, občasné blokády s přechodným omezením pohyblivosti páteře, svalové dysbalance, bez projevů kořenového dráždění
5
1bs lehkým funkčním postižením,
postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blokády s omezením pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha statiky a dynamiky páteře s občasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervu, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
10-20
1cse středně těžkým funkčním postižením,
závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, insuficiencí svalového korzetu, s často recidivujícími projevy kořenového dráždění, s funkčně významným neurologickým nálezem, s poškozením nervu, popř. symptomatologie neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny
30-40
1ds těžkým funkčním postižením,
těžké postižení více úseků páteře, s trvalými projevy kořenového dráždění, trvalým funkčně významným neurologickým nálezem, s těžkým poškozením nervů, závažné parézy, svalové atrofie, poruchy hybnosti končetin, závažné poruchy funkce svěračů, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny
50-70
2Vrozené nebo získané deformity páteře
Skoliózy, spondylolýza, spondylolistéza, vadné držení těla, deformity v souvislosti s kompresivními frakturami obratlů, Klippel-Feilův syndrom (splynutí krčních obratlů), degenerativní onemocnění páteře, stenózy páteřního kanálu, kyfózy, gibus.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení, závažnost posunu podle Mayerdingovy klasifikace, úhel dle Cobba, přítomnost neurologického deficitu, plicního nebo kardiovaskulárního postižení. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu stavu na omezení funkčních schopností, zejména na celkovou výkonnost, pohyblivost, schopnost chůze, stání a schopnost zvládat denní aktivity.
2as poruchou statiky a dynamiky páteře, občasné kořenové dráždění, ztížení dlouhodobé chůze, stání, sezení, ohýbání, zachována schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi10
2bkombinace závažného postižení více úseků s nepříznivou neurologickou symptomatologií, trvalé kořenové dráždění nebo závažné výpadové jevy, závažné postižení nervů, popř. projevy neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny40-50
2cs těžkou poruchou funkce,
např. se ztuhnutím rozsáhlých oddílů páteře, extrémně vytvořená skolióza, spondylolistéza s projevy dráždění nebo komprese míchy, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny
60-70
3Ankylozující spondylitida
Forma axiální, postihující pouze páteřní struktury, forma periferní postihující i periferní klouby, forma rhizomelická postihující kořenové klouby (kyčle, ramena).
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení (klinicky i RTG), aktivita procesu, funkční porucha páteře a kloubů, postižení celkové výkonnosti, pohyblivosti, chůze, sezení, stání, schopnost manipulace s předměty, deformity, destruktivní změny. Přitom se přihlíží i k extraskeletálním orgánovým projevům (oční, kožní, slizniční, kardiovaskulární, plicní, neurologické aj.). K hodnocení funkce se používá HAQ, k hodnocení aktivity BASDAI (Bath Ankylosing Disease Activity Index); přitom se přihlíží i k odpovědi na léčbu.
3as minimálním funkčním postižením,
postižení jednoho úseku páteře s minimálním omezením pohyblivosti nebo
kombinované minimální postižení páteře a kloubů nebo postižení více než dvou kloubů s minimálním omezením pohyblivosti, HAQ 0 - 0,5, BASDAI trvale < 4,0
10
3bs lehkým funkčním postižením,
postižení více než dvou úseků páteře s lehkým omezením pohyblivosti nebo
postižení jednoho úseku páteře s lehkým omezením pohyblivosti a postižení více než dvou kloubů s minimálním až lehkým omezením pohyblivosti nebo
postižení více než dvou kloubů s lehkým omezením pohyblivosti,
lehce aktivní proces, HAQ > 0,5 < 1,0, BASDAI převážně < 4,0
15-20
3cse středně těžkým funkčním postižením,
postižení více než dvou úseků páteře se středně těžkým omezením pohyblivosti nebo
postižení jednoho úseku páteře s těžkým omezením pohyblivosti nebo ztuhlostí nebo
postižení jednoho úseku páteře se středně těžkým omezením pohyblivosti a postižením více než dvou kloubů s lehkým až středně těžkým omezením pohyblivosti kloubů nebo
postižení více než dvou kloubů se středně těžkým omezením pohyblivosti,
středně aktivní proces, HAQ > 1, 0 a > 1,5 , BASDAI > 4,0
30-40
3ds těžkým funkčním postižením,
ztuhnutí několika úseků páteře, silně aktivní proces nebo
postižení všech úseků páteře s velmi těžkým omezením pohyblivost nebo
stavy se ztuhnutím jednoho úseku páteře, omezeným rozvíjením hrudníku, fixovanou hrudní kyfózou a s funkčně významným postižením více než dvou velkých kloubů,
stavy se středně těžkým omezením hybnosti,
dlouhodobě aktivní proces, HAQ > 1,5, BASDAI >4,0
45-60
3evelmi těžkým funkčním omezením,
ztuhnutí všech úseků páteře, na rtg nález bambusové páteře, nebo
stavy se závažným postižením páteře a s funkčně závažným postižením více než dvou kloubů nebo
těžké destruktivní změny více než dvou kloubů s velmi těžkým omezením pohyblivosti až ankylózou nebo
stavy s funkčně závažnými poruchami ventilace, stavy s trvalou vysokou aktivitou procesu, těžkým omezením pohyblivosti,
HAQ > 1,5, BASDAI > 4,0 (ale může i vyhasnout)
65-75
4Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza (ankylozující hyperostóza, Forestierova choroba)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení páteře, omezení hybnosti, přítomnost entézopatií, neurologické komplikace z tlaku osifikací na okolní struktury, v pozdějších stadiích komplikace typu dysfagie, dusnosti a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a pohyblivost.
4aomezení páteře s lehkou poruchou hybnosti10
4brigidita páteře se středně těžkou poruchou hybnosti a snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení20-30
4czávažná porucha hybnosti s neurologickými komplikacemi, dysfagií, námahovou dusností40-50

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com

43 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, má diagnóza je cervikální dystonie.Rok chodím na injekce které pomůžou jen krátce.Nemoc se rychle zhoršuje a je nevyléčitelná.Mam velké bolesti,hlava se sama stačí do strany omezuje mě to v práci.Mam šanci na tuto diagnózu dostat invalidní důchod.Je mě 48let.Predem moc děkuji za případnou odpověď

 2. Dobrý den, je mi 37 a měla bych dotaz, zda mám podle vás nárok na invalidní důchod s těmito diagnózami:
  – m.Brechtěrev I.st. – dle RTG přechodně sacroileitis I.dx.,t.č. spíše SI artrosa, chron. bolesti dolních zad, sacralgie bilat. výrazněji vpravo, coxalgie I.dx.
  – Coxartrosis bilat. I.-II.-v.s. stav po vrozené luxaci kyčel. kloubu
  – gonalgie I.dx., artralgie pravého halluxu + plochonoží
  – VAS LS páteře- na MR normální nález
  – VAS C páteře – funkční blokády
  – Výrazná skoliósa Th páteře, funkční blokády Th páteře
  – Gonalgi I. dx.- v péči ortopedie – léze menisku?
  – Recidivující iridocyklitidy I.dx.
  – Hypovitaminosa D, zvýšený katabolický kostní proces, houbovitá přestavba hlavic kyčelních kostí

  Na bolesti, abych se vůbec vyspala a žila nějak v mezích beru Skudexu.
  Děkuji za případnou odpověď.

 3. Dobrý den prosím bylo mi zjištěno těžká spondyloza bederní páteře nyní marodni několik měsíců,páteř stále bolí,docházím na rhb,tejpovani apod různé techniky bolest stále..Pracuji ve skladě 12nactky jaká je šance návratu do práce?Pokud budu dlouhodobě marodit jak to bude po finanční stránce na těžkou spondylozu lze zadat důchod prosím jaké já šance na sporadany život 29lete aamozivitelky s touhle diagnózou která několik měsíců ovlivnila a ovlivňuje běžný způsob života..

 4. Dobrý den, diagnoza fibromyalgie je posuzována 10-25 % body, což na ID 1 nestačí. Mám pouze vysoký cholesterol, osteopenie se mírně zlepšila. Proč tato diagnoza je tak minimálně posuzovaná, když jsou u této nemoci celodenní bolesti? Děkuji za vysvětlení

 5. Dobry den pobiram invalidni duchod 1stupne muzu si pozadat o druhy stupen pri mych diagnozach?
  Iritacni krenovy syndrom L5 v levo,iritacne zanikovy korenovy syndrom S1 porucha statodinamiky LS patere,incipientni senzomotoricka PNP DKK.., prakticka slepota praveho oka.Dekuji za odpoved.

 6. Dobrý večer může se zeptat jestli mám nárok na invalidní důchod když mám revmatickou artritidu druhého stupně a spondyloza páteře děkuji

 7. Dobrý den, jsem po mikrodiskektomii, foraminotomii, implantaci atd. Závěr neurochirurgie zní: osteochondróza, protruze disku, stenóza foramina, spondylóza, napřímena lordóza, artróza ramene atd.

  Tří měsíce před touto operací páteře jsem byl na operaci menisku. Jelikož mám potíže a bolesti už při krátkodobé fyzické činnosti, zažádal jsem o invalidní důchod, který byl zamítnut. Nyní chci podat námitku proti rozhodnutí a zajímalo by mne, zda mám s těmito potížemi šanci na úspěch, či nikoli. Děkuji. Zdeněk

  • Dobrý den, pane Zdeňku, pokud Vaše zdravotní potíže zhoršují Vaši pozici na pracovním trhu (například nemůžete působit v profesi, pro kterou máte vzdělání nebo jinou kvalifikaci, případně svoje povolání vykonáváte jenom s obtížemi apod.), námitka proti rozhodnutí je podle mého názoru správným krokem a věřím, že byste invalidní důchod mohl získat.

 8. Dobrý den, prosím o vaše hodnocení.
  Jsem již 10 měsíců na nemocenské mám různé zdravotni potíže. Mám Graves Basedovu nemoc, v obou kolenech Backerovu Pseudocystu jsem diabetik na lécích a jednou denně inzulín a ostruhu patní kosti levé nohy která prozatím ještě tolik nezlobí pravá pata je nyní 7 let po dvou operacích. Myslíte že mám nějakou šanci alespoň na částečný invalidní důchod je me 50. Děkuji

 9. Dobrý den. Jako i zde ostatní, mám také nějaké zdravotní problémy. Pobírám ČID a mám ho přiznaný trvale. Práce se nebojím a také jsem si ji i sama našla a pracovala. Jenže do té doby, než se znovu přihlásily zdr. problémy a to nejen ty, pro které mám přinán ČID. Po úrazu ve 13 letech jsem nosila pro skoliozu korzet do 18 let. Nyní se mi ta páteř tak zhoršila, že mi bolest v práci vystřelovala přes kyčel až do celé nohy i do chodidla, že jsem sotva stála a to jsem pracovala na část. úvazek, protože na plný bych to nedala zdravotně. Týden jsem ležela v nemocnici na infuzích, nepomohlo to, zjistili mi stenózu páteře, v práci jsem dostala výpověď, jelikož jsem byla ve zkuš. době. Mám v rukách vrozenou neoperovatelnou vadu, jsem po TEP kyčle a nyní ještě ta stenóza. Mohla bych si požádat o plný inv. důchod nebo mám mít jen ČID? Je mi 50 let.

 10. Zdravím Vás.
  Je mi 56 let. Před 10ti lety jsem byl na operaci s plotýnkou. Tu odstranili a sešroubovali dva obratle k sobě. V té době mi byl přiznán ID 3 stupně. v průběhu let duchod postupně snižovali až na důchod 1 stupně. V listopadu minulého roku jsem byl nucen jít na další operaci páteře. Odstranili mi další plotýnku nad a v tuto chvíli mam k sobě sešroubované již obratle 3. Tři měsíce jsem proležel a prochodil o berlích. Požadal jsem o zvýšení důchodu a měsíc po odložení berlí mi přišlo posouzení, že jsem z 60ti procent schopen fungovat a důchod mi nezvýšili. Přitom dva měsíce po odložení berlí jsem rád, že s léky na bolest zvládám základní věci pro život. Nemyslím si že posuzování podle tabulek je objektivní k problému nemocných lidí. Děkuji moc za odpověď a Váš názor. Tony

 11. Dobrý den,
  chci se zeptat jaké je šance na získání alespoň částečného invalidního důchodu pro mého taťku. Níže zasílám diagnózy se kterými se léčí.
  E78,0 Čistá Hypercholestrerolemie
  Fi Síni primozáchyt 1/2018
  I25,9 ICHS chron., stenóza ACD – BMS stenozy dist.
  M10 Dna
  M17.9 Gonartroza NS II.
  Dále co jsem našla v lékařských zprávách tak má Bronchitis chronica fumatoria, astma bronchiale pers.
  Kombin. hyperlipidemi Hyperurikemie

  22.3.2018 podstoupil elektrickou kardioverzi,ale po dnešní kontrole bylo zjíštěno že se mu artytmie vrátila.
  Je vyučen zedníkem což jeho nynější zdravotní stav nedovoluje vykonávat.

 12. Dobrý den,je prosím můj zdravotní stav aspon na přiznání invalidního důchodu 1.stupně,VAS víceetážový,v popředí porucha statodynamiky páteře jako celku,susp SKT billat,dif dg ostearthrosis drobných ručních kloubů,gonarthrosis billat,tenisový loket,hypertenze,astma,alergie.Děkuji za odpověd.

 13. Dobrý den. Je mi 47 let, mám se svým postižením nárok na invalidní důchod?
  Lékařská zpráva: Pacientka si stěžuje na bolest Th-L páteře. Hybnost je omezena všemi směry.
  Vyšetření RTG Th páteře: Výrazná osteochondróza středního a distálního úseku, střední spondylóza a výrazná kostovertebrální artróza.
  RTG LS páteře: incipientní osteochondróza L 3/4, pokročilá spondylartróza L3 – S1.
  Za Vaši odpověď a Váš čas předem děkuji.

  • Dobrý den, Iveto, všestranně omezená hybnost jistě v některých profesích (zvláště pokud jsou požadovány fyzicky náročné výkony) znamená prudké snížení pracovní schopnosti. Takže jestli kvůli svému postižení těžko sháníte zaměstnání, nebo nedokážete vykonávat povolání, pro které máte vzdělání, požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení o invalidní důchod. Věřím, že byste v takovém případě měla nemalou šanci a přeji Vám lepší život!

 14. Dobrý den
  V červnu 2017 po pádu z 13 metrů jsem měl krom vnitřních zranění i četné fraktury . Fraktura kýčle (operativně řešeno) , 3 ks fraktury pánve (řešeno operativně) , 4 fraktury páteře , 7 fraktur žeber , 7 fraktur levého(4) a pravého (3) předloktí. Jakoby zázrakem se podařilo zrehabilitovat ty největší bubáky kýčel a pánev , jsou takřka bez omezení , ale k problému ……. obě předloktí , zápěstí a prsty levé ruky jsou omezeny v hybnosti . Levé zápěstí cca o 50% běžné hybnosti , malíček a prsteníček levé ruky jsou omezeny ve středním kloubu , prsty nelze narovnat a tyto dva prsty jsou cca pod úhlem 40-45 st , jinak hybnost prstů je zachována . Pravé zápěstí je omezeno v hybnosti cca o 50% v zápěstí .
  Po 6 měsících intenzivních rehabilitací a pokusů omezení hybnosti snížit se bohužel nepodařilo. Dle požadavku zaměstnavatele jsem si zažádal o ergometrii , která by měla určit rozsah omezení . Rád bych neschopeneku ukončil co nejdříve abych se vrátil do práce , ale mám obavy , že na původní zařazení řidič-skladník-prodejce to díky omezení hybnosti a sortimentu (koupelnová zrcadla , sanitární keramika a dalšího vybavení koupelen) nepřichází v úvahu . Kancelářskou práci snad nějakou zvládnu , ale tato nebude ohodnocena tak , jak tomu bylo na předchozí pozici . Myslíte , že bych si měl zažádat alespoň o částečný invalidní důchod a tím kompenzovat omezení hybnosti horních končetin a ztrátu části mzdy a do zaměstnání se vrátit ? Nikdy jsem nepobíral žádné dávky a tak nějak nevím , nač mám a nemám nárok .

  Děkuji za radu a s pozdravem Michal

 15. Dobrý den mohu se zeptat zda by jsem měla nárok na invalidní důchod při diagnóze Periartritis zápěstí? Moc děkuji za odpověď a přeji krásný den Hornová

 16. Dobrý den, jsem po operaci defektu síňového septa, pak mám za sebou 6 radiofrekvenčních ablací a implantovaný kardiostimulátor. Nyní navíc výhřez ploténky + brnění, vystřelující bolesti a necitlivost v levé noze. Na neurologii: nález L5/S protruze disku (do 4,1 mm), L4/5 bulging disku (2,6 mm). Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, dušnost, arytmie, bolesti páteře (druhým rokem), necitlivost levé nohy (poslední rok), doporučena operace, kolabuji. Měla bych nárok na invalidní důchod? Je mi 34 let.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Pavlíno, popravdě – já vykonávám sedavé povolání, ale vím jistě, že s Vašimi zdravotními potížemi by moje výkonnost výrazně klesla, čímž pádem bych měl daleko horší postavení na pracovním trhu. A což teprve, pokud jste třeba vyučena ve fyzicky náročnějším oboru – nevím, avšak nemusíte nic upřesňovat. Být Vámi, kdybych neměl skvělé zaměstnání a dostatečný finanční příjem, požádal bych o invalidní důchod.

   Ale rozhodne teprve posudkový lékař, přičemž podle oficiálních tabulek například „septální ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, katetrizační uzávěr defektu sinového septa samy o sobě nepodmiňují pokles pracovní schopnosti“. A podobně podle našeho státu: „Stavy po implantaci kardiostimulátoru, kde není přítomno organické srdeční postižení, nevedou k poklesu pracovní schopnosti.“ Přesto, nebo spíše právě proto Vám přeji hodně štěstí, energie a – smím-li být optimista – do budoucnosti taky zdraví,

 17. Dobrý den, můžu se svým nálezem žádat o částečný invalidní důchod? Diagnóza: na kyčelních kloubech koxatróza 1. stupně, na páteři středně těžká spondylartróza L 4/5 a L /S1, na boční projekci středně těžká diskopatie L 4/5 se středně těžkou spondylózou, spondylartróza L 4/5 a L 4/S1. Děkuji.

  • Dobrý den, Vlaďko, potvrzuji, že se svým nálezem můžete požádat o invalidní důchod. Nemějte strach, úředníci i posudkoví lékaři sice mají hodně práce a někdy bývají unavení, ale jsou správnými lidmi na svém místě a poctivě prověří, zda máte, nebo nemáte na tuto pojistnou dávku nárok. Přeji Vám, aby se Váš zdravotní stav zlepšoval, a mezitím abyste ve svém okolí vždycky našla upřímnou a účinnou podporu!

 18. Dobry den již od října 2016 jsem na nemocenské v měsíci březen až duben jsem se pokusil s pomocí zaměstnavatele začlenit do práce kdy jsem dostal pomocníka dělal lehkou práci stejně jsem odpadl.
  Mám jen vyhřezlé 4 plotýnky nad sebou cca4-6 mm poslední MR 11/2017 vybočenou bederní páteř ,silnou lordozu, výraznéartrotickké změny .Při špatném pohybu dostávám křeče do celého těla, denně mě bolí hlava z blokace krční páteře.jsem po operaci Karp.tunelu,třech kýl,stav po překonané borelioze 2 stupně. byl jsem jeden měsíc na rehabilitaciv březnu v kvetnu zažádal o ID. V říjnu jsem byl ve speciální rehabilitační klinice doporučili operaci páteře .zjistili mi spánkový syndrom a okamžitě nasadili mašinku které se prý už nezbavím .Na posudkové komisi mi dr řekl že mě dal ID.I 35 % a at okamžitě ukončím marodku a at počítám že mě zamestnavatel okamžitě vyhodí z práce když jsem dostal jen 35 %.ortoped a neurochirug mě píchali kortikosteroidy kolem páteře mám tedy min svaloviny .Mám hypertonii a rok se léčím na psychiatrii už nevím co jak dál za ID při 5 tis korun je mi 55 a mám15 letou dceru jsem rád že mohu chodit, (cupitat) neohnu se nic těžšího neunesu. Co dál? děkuji za doporučení

 19. Dobrý den, mám nárok na ivaliditu I – III st jsem – li 20 let po transplantaci ledviny , která už přestává fungovat ? dále jsem po operaci trojhlavého svalu s hybností kolena pouze 90 o ? Nejde mi o invalidní důchod – pouze o uznání invalidity .

 20. Dobrý den, moje dcera byla operována (vyhřezlá plotýnka). Prosím, může žádat o částečný invalidní důchod, když je studentkou? Pokud ano, za jak dlouho po operaci. děkuji

 21. Dobry den, chtela bych se zeptat, zda bych mohla mit narok na invalidni duchod. Je mi 25,mam dve deti, nyni jeste do listopadu budu na materske. Nic mene mam vrozenou nemoc osteogenesis imperfecta typ 1A. Mam sanci s totu nemoci ? Dekuji, K.

 22. Dobry den mam dotaz léčím se z Ankylozující spondylitida 2-3 stupně léčím se z nemoci již 5 rok tak sem podala žádost na invalidní duchod a každy rok lékař posila do lazni na dolečeni,myslite že mam nárok na invalidní duchod

 23. Dobrý den, prosím o vaše hodnocení mého zdravotního stavu pro žádost inv.důchodu.
  Seropozitivní revmatoidní artritida anti CCP+dif.dg.periferní forma spondylartropatie Hla B 27 pozit. s postižením dr.kloubu rukou a a nohou.Vertebrogení algický syndrom LS pateře a C pateře s LIS dx,diskopatie Tč,v klidu trv.omez hybnosti-přiřazena biologická léčba humira+běžné léky pro RA ..toto mám z revmatologie a z neurologie-M5490 Dorzalgie NS,mnohočetné postižení pateře …momentálně jsem v pracovní neschopnosti a už nezvládám plnou pracovní zátěž,chtěla bych požádat o inv.důchod a ráda bych znala Váš názor

 24. Dobrý večer, prosím o radu. Žádala jsem o invalidní důchod. Bylo mi přiděleno 30 %. Ani odvolání nepomohlo, přestože došlo k progresi. Přitom mám doloženo, o jaké nemoci se jedná:

  Bolestivý páteřní syndrom, klinicky chronický cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom, primární krční zúžení páteřního kanálu, hydrosyringomyelie, skolióza páteře (Th-L úseku), bolesti levého ramene, Diabetes mellitus, migréna se zrakovou aurou, dechové potíže, ataky, suspektní astma (bronchiale), úzkostný syndrom a panické ataky, porucha sluchu oboustranně, gastroezofageální reflux, patní ostruha duplexní oboustranně, artróza hlezna a nártu, degenerace disku středního stupně – toť podle papíru snad vše :-).

  Mám 37 let a jsem bezradná, jelikož na bolesti prý důchod není. Díky injekcím a kapačkám budu podle posudkové lékařky zdravá. Ale prý musím pracovat v nehlučném sterilním prostředí, kde nebudu sedět, stát, ani chodit, čili nevím, co mám hledat za práci. Děkuji moc za radu, jelikož nevím, zda mám postoupit záležitost soudu.

  S pozdravem K.J.

  • Dobrý den, paní Kateřino, invalidní důchod skutečně není na bolesti, nýbrž na „pokles pracovní schopnosti“ (pro případy, kdy člověk kvůli dlouhodobým zdravotním problémům nemůže vyvíjet ekonomickou aktivitu a vydělávat peníze, jako kdyby byl zdravý). Nicméně podle Vašich slov jste svými psychosomatickými hendikepy na pracovním trhu znevýhodněná.

   Takže pokud kvůli nemocem a bolestem nemůžete normálně žít, ale Česká správa sociálního zabezpečení Vám nepřiznala invalidní důchod ani poté, co jste se odvolala, popište svůj případ veřejné ochránkyni práv (ombudsmance). Kontakty najdete pod TÍMTO odkazem. Veřejný ochránce práv existuje právě proto, aby stál na straně občana, pokud stát (úřad apod.) jednal diskriminačně, a porušil Vaše práva.

   Přeji Vám nejlépe uzdravení, anebo „aspoň“ spravedlivou pomoc od naší společnosti.

 25. Dobrý den, zajímá mě, zdali mám nárok na částečný invalidní důchod. Léčím svoji migrénu, odmala skoliózu, nyní problémy s krční páteří, dostala jsem injekce na bolest. Jsem po operaci cysty, žlučníku a prsu. Trpím bolestmi kloubů, jsem unavená. Děkuji za vaši laskavou odpověď.

  • Dobrý den, Ireno, například kvůli těžkým poruchám páteře lze získat i plný invalidní důchod, tedy III. stupně. Sice neznám Vaši kvalifikaci a pracovní praxi, které taky hrají zásadní roli. Ale na základě Vašich slov věřím, že máte naději, takže Vám doporučuji, abyste podala žádost na nejbližší Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). A hlavně Vám přeji, abyste se měla lépe.

 26. Dobry den.Prosim jake je pracovní omezeni při prvním stupni.Je nejaky strop na vydělané peníze nebo se musí měnit pracovné zařazeni(lehčí práce) Děkuji.

 27. Dobrý den, jsem ročník 86 a od 14 let jsem léčila (neúspěšně) skoliózu svojí páteře (lázně, korzet do 20 let). Momentálně se můj stav zhoršuje. Myslíte, že má cenu žádat alespoň o částečný invalidní důchod? Nejsem schopná delší manuální práce, dělala jsem na vedoucí pozici, protože u pásu opravdu nevydržím. Momentálně jsem na mateřské. Za rok bych měla jít znovu do práce, ale záda se mi zhoršují den ode dne. Děkuji za radu.

  • Dobrý den, Veroniko, upřímně lituji Vašich zdravotních problémů. Obecně platí, že invalidní důchod kompenzuje sníženou pracovní schopnost, způsobenou dlouhodobými tělesnými nebo psychickými potížemi. Jak sama píšete, měla jste vedoucí pozici. Pokud byste právě ze zdravotních důvodů nemohla dlouhodobě pracovat jako manažerka, a musela dělat něco podřadného a hůře placeného, nebo snížit svůj úvazek, pravděpodobně byste základní podmínku pro uznání invalidity splňovala.

   Ale podle mého názoru nyní, rok před koncem Vaší mateřské (nebo možná spíše rodičovské) dovolené, ještě nelze vyvozovat podobné závěry. Co když se mezitím záda ještě zlepší (třeba, což bych Vám velmi přál, přece jenom objevíte novou účinnou léčbu)? Samozřejmě můžete žádost o invalidní důchod na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) podat. Ale mám-li zůstat upřímný, příliš nevěřím, že Vám posudkový lékař a úředníci nyní vyhoví – právě kvůli Vaší dobíhající mateřské/rodičovské dovolené, kdy vlastně není zcela možné ověřit případný pokles pracovní schopnosti.

 28. Dobrý den, prosím o zhodnocení mého zdravotního stavu.
  Dne 6.9.1989 jsem měl bouračku. Kvůli úrazu hlavy jsem dostal plný invalidní důchod, který byl po 2 letech snížený na částečný a následně zcela odebrán. Od roku 1997 však beru léky proti bolestem krční páteře a trpím také cervikobrachiálním syndromem – jsem přesvědčen, že kvůli onomu úrazu z roku 1989. Mám rovněž dnu a další zdravotní potíže. Poradíte mi, prosím, jestli mohu znovu žádat aspoň o částečný invalidní důchod? Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem František.

  • Pane Františku, o invalidní důchod určitě můžete znovu požádat. Jak sám popisujete, zdravotní stav se časem mění, neblahé důsledky dřívějších úrazů se mohou řetězit a naplno propuknout teprve až později, po mnoha letech.

   Pro invalidní důchod je přitom klíčové, nakolik Vaše choroby nebo postižení ovlivňují Vaše uplatnění na pracovním trhu. Máte kvůli bolestem a zdravotnímu omezení velký problém najít odpovídající zaměstnání? Potom jste vážným adeptem pro invalidní důchod.

   Podrobnosti však nelze laicky rozpoznat přes internetové diskusní fórum, takže Vám přeju hodně zdaru na České správě sociálního zabezpečení, respektive před posudkovým lékařem – anebo ještě lépe uzdravení!

 29. Dobrý den, prosím o vaše hodnocení mého zdravotního stavu.
  Dekompenzace chronického vertebrogenního algického syndromu s radikulárním syndromem L5,S1 iritačně-paretickým převážně vlevo. Failed back surgery syndrom – stav po (st. p.) transligamentózní dekompresi L3/L4, Socon Ti L3-L4, PDL BCP L3-L4 v r. 2004 a reoperace v r. 2010. Chronický vertebrogenní algický syndrom Cp, cervikobrachiální syndrom iritačně – zánikový C7, chronické bolesti obou loktů. Koxalgie lateris dextri.
  Astma bronchiale, hypertenze, vředová choroba, lipomatosis pankreatu, recidivující infekce močových cest, anxiozně depresivní syndrom na terapii, migréna, četné lipomy po těle, po operaci střev a žlučníku.
  Myslím, že na jeden život docela dlouhý seznam, co říkáte?
  Děkuji za vaše hodnocení.

  • Dobrý den, Hano, ano, souhlasím, že na jeden život máte zdravotních problémů příliš. Asi chápete, že Vám nemohu ani nedokážu pouze takhle přes internet napsat, zda a kolik dostanete jako invalidní důchod. Záleží na vašem předchozím sociálním pojištění, (ne)úspěšnosti na pracovním trhu a přesné míře postižení. Ale už „jenom“ těžké astma, nebo bronchiální obstrukce může postačovat na invalidní důchod nejvyššího, III. stupně. Přeji Vám tedy, abyste se v ideálním případě zcela uzdravila. Anebo abyste aspoň dostala co nejvyšší důchod.

 30. Dobrý den, jsem po druhé operaci kolene. V únoru mi končí nemocenská, ale v pořádku ještě určitě nebudu. Přitom v listopadu mi invalidní důchod zamítli, protože můj zdravotní stav údajně není dlouhodobě nepříznivý!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno