567/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2006

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého  pracovního  prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí

Změna: 249/2007 Sb.

Změna: 452/2009 Sb.

Změna: 246/2012 Sb.

Změna: 210/2013 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví

a)  výši základní sazby minimální mzdy, výši další sazby minimální mzdy
při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování
minimální mzdy,

b)  nejnižší  úrovně  zaručené  mzdy  a  podmínky  pro její poskytování
zaměstnancům,  jejichž  mzda  není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro
zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,

c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,

d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

§ 2

Základní sazba minimální mzdy

Základní  sazba  minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40
hodin činí 50,60 Kč za hodinu nebo 8 500 Kč za měsíc.

§ 3

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(1)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu
40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

—————————————————————
Skupina prací              Nejnižší úroveň zaručené mzdy
—————————————
v Kč za hodinu       v Kč za měsíc
—————————————————————
1.                       50,60                 8 500
—————————————————————
2.                       55,90                 9 400
—————————————————————
3.                       61,70                10 400
—————————————————————
4.                       68,10                11 400
—————————————————————
5.                       75,20                12 600
—————————————————————
6.                       83,00                13 900
—————————————————————
7.                       91,70                15 400
—————————————————————
8.                      101,20                17 000
—————————————————————

(2)  Jde-li  o  zaměstnance,  kterým je podle zákoníku práce poskytován
plat^1)  zahrnují  skupiny  prací  podle  odstavce  1 práce zařazené do
jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem^2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3)  Jde-li  o  zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována
mzda^3),  jsou  obecné  charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a
příklady  prací  v  těchto  skupinách  stanoveny  v  příloze  k  tomuto
nařízení.

§ 4

Sazba  minimální  mzdy  a  nejnižší  úrovně  zaručené mzdy při omezeném
pracovním uplatnění zaměstnance

(1)  Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin
činí  u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč
za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

(2)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu
40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

—————————————————————
Skupina prací              Nejnižší úroveň zaručené mzdy
—————————————
v Kč za hodinu       v Kč za měsíc
—————————————————————
1.                       48,10                 8 000
—————————————————————
2.                       53,10                 8 900
—————————————————————
3.                       58,60                 9 800
—————————————————————
4.                       64,70                10 800
—————————————————————
5.                       71,50                12 000
—————————————————————
6.                       78,90                13 200
—————————————————————
7.                       87,10                14 600
—————————————————————
8.                       96,20                16 100
—————————————————————

§ 5

Sazby  minimální  mzdy  a  nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce
pracovní doby

(1)  Při  jiné délce stanovené týdenní pracovní doby^5) než 40 hodin se
hodinové  sazby  minimální  mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně
zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

(2)  Zaměstnanci,  který má sjednánu kratší pracovní dobu^6) nebo který
neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající
stanovené  týdenní  pracovní  době,  se sazba minimální mzdy a nejnižší
úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

§ 6

Ztížené pracovní prostředí

(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle
zákoníku  práce^7)  je  prostředí,  ve  kterém  je výkon práce spojen s
mimořádnými  obtížemi  vyplývajícími  z  vystavení  účinkům ztěžujícího
vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí

a)  prach,  jehož  průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší
jsou  vyšší  než  trojnásobek  hodnoty  přípustného  expozičního limitu
stanoveného zvláštním právním předpisem^8),

b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním
ovzduší  překračují  hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním
ovzduší  stanovené zvláštním právním předpisem^8) nebo, pokud pro danou
látku  není  hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší
stanovena,    překračují   trojnásobek   hodnoty   jejího   přípustného
expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem^8),

c)  směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže
součet   podílů   celosměnových   průměrných  koncentrací  jednotlivých
chemických  látek  v  ovzduší  z  jejich hodnot přípustného expozičního
limitu je vyšší než 2,

d)   pracovní   procesy  s  rizikem  chemické  karcinogenity  stanovené
zvláštním právním předpisem , ^9)

e)  ustálený  a  proměnný  hluk  nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní
hladina   akustického  tlaku  A  LAeq,8h  překračuje  hygienický  limit
stanovený  zvláštním  právním  předpisem^10)  nebo  přípustný expoziční
limit  stanovený  zvláštním právním předpisem^11) nejméně o 20 dB, nebo
impulsní  hluk,  jehož  průměrná hladina špičkového akustického tlaku C
stanovená zvláštním právním předpisem^11) překračuje 145 dB,

f)  vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální
vibrace  přenášené  na  zaměstnance,  jejichž  průměrná souhrnná vážená
hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h
překračuje  přípustný  expoziční  limit pro osmihodinovou pracovní dobu
stanovený zvláštním právním předpisem^12) nejméně o 17 dB,

g)  pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných
mikroklimatických  podmínek stanovené zvláštním právním předpisem^13) a
ani   při   používání   dostupných   použitelných  osobních  ochranných
pracovních  prostředků  a  úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození
zdraví,

h)  vědomé  zacházení  s  biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo
přenášeči,  kterými  jsou  Guanarito,  virus  horečky Lasa, virus Junin
(Argentinská    nemoc),    virus   Machupo,   Amapari,   Sabia,   virus
krymskokonžské   hemoragické  horečky,  virus  Ebola,  virus  Marburské
horečky,  všechny  typy  viru  varioly, Equine morbilli virus, Brucella
abortus,  Brucella  melitensis,  Brucella  suis,  Mycobacterium leprae,
Burkholderia   pseudomallei  (Pseudomonas  pseudomallei),  Burkholderia
mallei   (Pseudomonas   mallei),   Rickettsia   prowazekii,  Rickettsia
rickettsii,  Rickettsia  tsutsugamushi,  Rickettsia  typhi  (Rickettsia
mooseri),  Yersinia  pestis,  virus  opičích  neštovic nebo viry lidské
imunodeficience,  Avia  influenza  virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a
jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,

i)  zvýšený  tlak  nad  400  kPa,  který  u prací pod hladinou odpovídá
hloubce nejméně 40 metrů,

j)  radiační  činnosti  vykonávané  v  kontrolovaném  pásmu  pracovníky
kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu^14),

k)   pracovní   činnosti   spojené   s   vyšetřováním  a  léčením  osob
hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení
infekčních onemocnění.

§ 7

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za
každý  ztěžující  vliv  podle  §  6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby
minimální mzdy stanovené v § 2.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení  vlády  č.  513/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Nařízení  vlády  č.  514/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
333/1993  Sb.,  o  stanovení  minimálních  mzdových  tarifů  a mzdového
zvýhodnění  za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Příl.

Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy

I. Obecné charakteristiky skupin

1. skupina prací

Jednotlivé  pracovní  úkony  stejného  druhu s předměty (prvky) tvořící
jednoduchý  celek  konané  podle  přesného zadání a s přesně vymezenými
výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s
jednotlivými  předměty,  jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na
další  procesy  a  činnosti  včetně  prací  s  případným  jednostranným
zatížením  drobných  svalových  skupin,  v případném vnuceném pracovním
rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem
pracovního úrazu.

2. skupina prací

Stejnorodé  práce  s  rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s
větší  možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další
procesy  (dále  jen  „jednoduché  odborné  práce“).  Práce  s  celky  a
sestavami  několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým)
uspořádáním   s   dílčími   vazbami  na  jiné  celky  (sestavy).  Práce
předpokládající  jednoduché  pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné
zatížení  větších  svalových  skupin.  Mírně  zvýšené  psychické nároky
spojené  se  samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených
pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací

Různorodé,  rámcově  vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů,
se  stanovenými  výstupy,  postupy a vazbami na další procesy (dále jen
„odborné  práce“).  Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s
dílčími  vazbami  na  malý  okruh  dalších  systémů. Koordinace prací v
proměnlivých    skupinách.   Usměrňování   jednoduchých   rutinních   a
manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných
nestálých  organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců
spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami
a v krátké době.

Zvýšené  psychické  nároky  vyplývající  ze samostatného řešení úkolů s
různorodými  konkrétními  jevy  a procesy a s nároky na představivost a
předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná
smyslová  náročnost.  Značná  zátěž  velkých  svalových skupin ve velmi
ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací

Odborné  práce  konané  s  ucelenými  samostatnými  systémy s případným
členěním  na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování
širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem
vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších
procesů  (dále  jen  „odborné  specializované  práce“).  Usměrňování  a
koordinace  jednoduchých  odborných  prací.  Práce  v rámci komplexních
systémů  s  vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na
další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická  námaha  vyplývající  ze  samostatného řešení úkolů, kde jsou
rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého
charakteru.  Nároky  na  aplikační  schopnosti  a přizpůsobivost různým
podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost
na  identifikaci  velmi  malých  detailů,  znaků  nebo  jiných  zrakově
důležitých  informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné
zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací

Odborné   specializované  práce,  ve  kterých  je  předmětem  komplexní
samostatný  systém  složený  z  několika  dalších  sourodých celků nebo
nejsložitější  samostatné  celky.  Koordinace  a  usměrňování odborných
prací.  Zajišťování  komplexu  činností  s  obecně  vymezenými  vstupy,
rámcově  stanovenými  výstupy,  značnou  variantností  způsobu řešení a
postupů  a  specifickými  vazbami  na  široký  okruh  procesů (dále jen
„systémové  práce“).  Předmětem  práce  je  komplexní systém složený ze
samostatných  různorodých  systémů  se zásadními určujícími vnitřními a
vnějšími  vazbami.  Koordinace a usměrňování odborných specializovaných
prací.

Zvýšená  psychická  námaha  vyplývající ze samostatného řešení soustavy
úkolů,  kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na
poznávání,  chápání  a  interpretaci  jevů  a procesů. Vysoké nároky na
paměť,  flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání.
Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací

Systémové  práce,  jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností
se  širokou  působností.  Komplex  systémových  činností  s variantními
obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými
způsoby  a  postupy  se  širokými  vazbami  na  další procesy (dále jen
„systémové  specializované  práce“),  kde jsou předmětem obory činnosti
složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S  výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké
složitosti  kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení,
představivosti,  generalizace  a  z  nutnosti rozhodování podle různých
kritérií.

7. skupina prací

Systémové  specializované  práce,  jejichž předmětem činnosti je soubor
oborů  nebo  obor  s  rozsáhlou  vnitřní strukturou a vnějšími vazbami.
Komplexní  koordinace  a  usměrňování  systémových  prací.  Činnosti  s
nespecifikovanými  vstupy,  způsoby  řešení  a velmi rámcově vymezenými
výstupy  s  velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a
koncepční  činnost  a  systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové
práce“).  Předmětem  je  soubor  oborů  nebo  obor s rozsáhlým vnitřním
členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na
široké   skupiny   obyvatelstva  nebo  souhrn  jinak  náročných  oborů.
Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování  nových  postupů  a  způsobů  a  hledání  řešení netradičním
způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí.
Rozhodování  v  rámci  značně  kombinovatelných  spíše  abstraktních  a
různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká  psychická  námaha  vyplývající  z  vysokých  nároků  na  tvůrčí
myšlení.

8. skupina prací

Tvůrčí  systémové  práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně
provázaných  oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti
s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami
na  celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní
obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi  vysoká  psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí
myšlení   ve   vysoce   abstraktní  rovině  při  značné  variabilitě  a
kombinovatelnosti   procesů   a  jevů  a  na  schopnosti  nekonvenčního
systémového nazírání v nejširších souvislostech.

II. Příklady prací ve skupinách podle oborů

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti

2. skupina

1.  Zapisování,  příjem,  výdej  a  třídění  omezeného  počtu sourodých
položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.

2.  Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností
a materiálů podle obecně daných postupů.

3. skupina

1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

2.  Samostatné  práce  na  počítačích v prostředí databázových systémů,
tabulkových procesorů, textových editorů apod.

3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů
účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních
zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí
dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

4. skupina

1.  Výpočet  výše,  zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy,
nemocenského  a  dalších  plnění  poskytovaných zaměstnancům, výpočet a
provádění  srážek  ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé
činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

2.  Samostatné  účtování  pohledávek  a  závazků,  na úseku zúčtovacích
vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a
dotací,  na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků.
Sledování  a  evidování  pohybu (finančních operací) a stavu finančních
prostředků  na  bankovních  účtech  a  kontrola  bankovních  zůstatků a
hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění
oprav   v  účetních  dokladech.  Zajišťování  inventarizace  majetku  a
závazků.

3.   Provádění  dílčích  odborných  technických  agend  nebo  provádění
odborných  provozních a technických prací, například kontrola realizace
investic,  provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality,
řízení   a   usměrňování   obslužných  a  pomocných  výrob  a  provozů,
zajišťování  provozuschopnosti  a  správy  jednodušších  technických  a
technologických zařízení a staveb.

4.   Zajišťování  oprav,  údržby  a  uvádění  do  provozu  jednoduchých
strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních
zařízení   včetně   zajišťování  servisních  činností  nebo  organizace
provozu.

5. skupina

1. Zajišťování personální a mzdové agendy.

2.  Vedení  účetnictví  účetní  jednotky,  koordinace účtování o stavu,
pohybu  a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích
a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a
vedení  účetních  knih.  Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování,
agendy  finančních  zdrojů,  zúčtovacího a platebního styku, úvěrování.
Analýza pohledávek a závazků.

3.  Samostatné  zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem
daně.

4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu
trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.

5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.

6. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.

7.  Zajišťování  správné  funkce a chodu vymezených uživatelských úseků
informační  a  komunikační  infrastruktury.  Stanovování a organizování
způsobů   a   postupů   využívání  komunikačních  prostředků  výpočetní
techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
Zajišťování   správy,   funkčnosti  a  bezpečnosti  lokálního  síťového
prostředí.  Monitorování  a  diagnostika sítí, definování a přidělování
adres  uživatelům  a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti
dat.  Zajišťování  integrity  dat.  Nastavování  databází.  Zajišťování
servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování
parametrů podle požadavků uživatelů.

8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.

9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních
řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.

10.  Stanovování  technologických  postupů  podle rámcových pokynů nebo
standardních postupů.

11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí
velkých investic.

12.  Řízení  odborných  prací na vymezeném technologickém výrobním nebo
provozním úseku (mistr, dispečer).

6. skupina

1.  Tvorba  koncepce  organizačních vztahů, personalistiky a odměňování
nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

2.   Zajišťování  obchodní  činnosti  včetně  zpracovávání  programů  a
realizace  mezinárodních  obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba
návrhů cen.

3. Tvorba metodiky účetnictví.

4. Zajišťování systému financování.

5.  Koordinace  vývoje  aplikačního  programového  vybavení, návrh jeho
systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho
integrace  včetně  jejího  testování  a  vývoje testů pro ověřování pro
redukované    nebo   kombinované   projekty   vývoje   informačních   a
komunikačních  systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
které  jsou  nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají
omezené  vazby,  případně  jsou kombinované s dalším externím nákupem a
zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

6.  Zajišťování  správy  (administrování)  systému  výpočetní techniky.
Metodické  usměrňování  uživatelů,  definování jejich problémů a jejich
řešení  se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení
systémů,  řešení  přístupových  práv konkrétních uživatelů pro vstup do
aplikací  systémů  výpočetní  techniky. Zajišťování provozu při změnách
projektů   informačních   a  komunikačních  systémů  nebo  programového
vybavení,  zpracovávání  plánů,  norem a postupů změn provozu a údržby,
provozní  testování,  příprava  a  realizace  modifikací  a zajišťování
jejich   integrity  a  poskytování  podpory  uživatelům.  Navrhování  a
optimalizace  databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových
modulů  a  nových  verzí,  řešení nestandardních problémů s dodavateli,
aplikace  aktualizací  a  změn.  Výstavba,  administrace  a zajišťování
provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro
jednotlivé pracovní stanice.

7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

7. skupina

1.  Stanovování  finanční  strategie  organizace,  provádění finančních
operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných
aktivit  a  zajišťování  rovnováhy  ve zdrojích a potřebách organizace.
Tvorba cenových koncepcí.

2.  Tvorba  celkových marketingových strategií, marketingová koordinace
všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.

3.  Tvorba  koncepce  informačních  a komunikačních systémů s rozsáhlou
hierarchickou  strukturou  a  vazbami  na  jiné  informační systémy a s
rozsáhlými databázemi popřípadě.

4.  Vývoj  nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní
techniky,    například   operačních   systémů   a   jejich   nadstaveb,
programovacích  prostředků,  vývojových nástrojů programovacích jazyků,
multimediálních  systémů,  komunikačních systémů, informačních systémů,
databázových   systémů,   vědeckých,  vědeckotechnických,  technických,
inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového
uživatele,  sítí,  databází.  Navrhování  nových  nástrojů a prostředků
realizace těchto systémů.

8. skupina

1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace,
provádění   finančních   operací   na  finančním  a  kapitálovém  trhu,
koordinace  finančních  a  jiných  aktivit  a  zajišťování rovnováhy ve
zdrojích a potřebách organizace.

Cestovní ruch

2. skupina

1. Doprovod zájezdových skupin tuzemských i zahraničních s výkladem.

3. skupina

1.  Organizační  zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v
zahraničí  spojené  s  volbou  tras a s odborným výkladem. Materiální a
finanční zajišťování akce.

4. skupina

1.  Organizační  doprovod  zájezdových  skupin v tuzemsku i v zahraničí
spojený  s  tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech,
materiální  a  finanční zajišťování celé akce a jednání se zahraničními
partnery.

5. skupina

1.  Organizační  doprovod  zájezdových  skupin  v zahraničí při trasách
několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání
doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení.

Doprava

2. skupina

1. Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné
komunikace včetně manipulace s náklady.

2. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

3.  Přeprava  cestujících  na  určeném  přívozu  na  převozní  lodi bez
vlastního  strojního pohonu s dodržováním všech bezpečnostních předpisů
včetně  inkasa  a  vyúčtováním  tržeb.  Provádění  drobné údržby lodi a
přistávacích míst.

3. skupina

1.  Řízení,  údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9
místy  k  sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5
t.

2.  Provádění  středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení
chodu   motoru,   opravy   a   seřízení  vzduchových,  hydraulických  a
elektrických systémů.

3. Řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob.

4.  Montáž  a  opravy  funkčních  částí  motorových  vozidel, například
karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení
geometrie.

5.  Přeprava  cestujících  na  převozních  lodích  na vodních cestách s
dodržováním  všech  bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním
tržeb.  Provádění  údržby lodi a zajišťování provozuschopnosti a údržby
motoru.

4. skupina

1.  Kontrola  motorových  vozidel  po  opravě  nebo diagnostika závad a
testování  motorů a elektrického a elektronického příslušenství vozidel
včetně odstranění závad.

2.  Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností
při opravě živičných povrchů vozovek.

3. Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel osobních a nákladních vlaků
na vedlejších železničních tratích.

4.  Provádění  nejsložitějších  výměn  agregátů  letecké  techniky nebo
jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

5.  Samostatné řízení plavidel, řízení nakládky a vykládky zboží z a do
plavidel,  odborné  a  bezpečné  ukládání nákladů a kapitánské práce na
remorkérech.

Guma, plastika

2. skupina

1. Vulkanizace pryžových výrobků na etážovém lisu.

2. Potírání textilu kaučukovými roztoky na potíracích strojích.

3. Lisování nebo vstřikování tvarově velmi složitých výrobků z plastů.

4. Míchání směsí PVC na různých typech míchacích strojů.

5. Obsluha svařovacích linek.

3. skupina

1. Řízení tříválcové linky na pogumovávání textilu.

2.  Seřizování  a  řízení  vyfukovacího stroje s elektronickou regulací
jednotlivých  technologických  prvků vyfukování s ořezáváním přetoků na
výrobu sudů a složitých technických nádob.

3. Řízení dvou- a vícebarevné potiskovací linky plastických hmot.

4.  Obsluha  a  řízení potiskovacích válcových strojů, potisk výrobků z
plastických hmot včetně přípravy barev.

4. skupina

1. Řízení a vedení diskontinuální linky na výrobu vrstvených materiálů,
např. plátovaných desek pro výrobu plošných spojů.

Chemie, laboratorní práce

3. skupina

1.    Samostatné   provádění   speciálních   laboratorních   analýz   i
nestandardních látek.

2.  Ucelené  provádění  analýz z nestandardních vzorků instrumentálními
metodami.

4. skupina

1.  Samostatné  laboratorní  práce  ve  výzkumných  laboratořích včetně
dokumentace,  provádění  analýz nestandardních látek na nejsložitějších
přístrojích.

5. skupina

1.  Dálkové  řízení  kontinuálního  štěpení  benzinu ve výrobě monomeru
vinylchloridu na aceton a etylén a komprimování štěpného plynu.

Keramická výroba

1. skupina

1.  Příprava hmot, například odvzdušňování keramických hmot na vakuovém
lisu, převážení hmot a svoz vratného odpadu.

2. Vylévání výrobků, např. svícnů, korbelů, mís, kolen, mýdelníků apod.

3.  Glazování středně velkých výrobků stříkáním, poléváním, namáčením a
nanášením včetně ručního glazování.

2. skupina

1.  Vytvářecí  práce,  např.  obsluha lisovacích poloautomatů, odlévání
sloupků  a  podobných  výrobků  včetně  jejich  retuše,  ruční vylévání
ložních  mís,  podložek  pod  bidety  apod., vylévání dutých výrobků na
karuselech,   vylévání  a  úplné  dohotovování  ozdobného  porcelánu  a
keramiky, vytáčení plochých výrobků na talířových poloautomatech apod.

2.  Glazování  a pálení výrobků, např. glazování velkých nebo složitých
výrobků  figurální  a  užitkové  keramiky, obsluha glazovacích strojů a
zakládání výrobků na etážové vozy tunelových pecí.

3. skupina

1.  Vylévání  nejsložitějších  výrobků  z mnohadílných forem, formování
výrobků ozdobné a figurální keramiky a porcelánu se složitým reliéfem a
vytáčení nebo zatáčení a dohotovování dutých výrobků.

2.   Glazování   a   pálení  výrobků,  např.  ruční  glazování  výrobků
zdravotnické  keramiky, samostatné pálení výrobků odekorovaných drahými
kovy, samostatné pálení výrobků v plynové tunelové peci apod.

Komunální služby a drobná výroba

2. skupina

1. Manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu.

2.  Obsluha  výměníkových  stanic bez automatické regulace a redukčních
stanic dálkového vytápění.

3.  Fotografování  černobílých informativních a dokumentačních snímků s
případným vyvoláváním filmů a zhotovováním fotografií.

4. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

5.  Obsluha  teplovodního  nebo  horkovodního  kotle systému ústředního
vytápění  o  výkonu  kotle  do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o
jmenovitém výkonu do 8 t/h.

6. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

7.  Skladování  tuhých  komunálních  odpadů  na skládkách včetně inkasa
poplatků.

3. skupina

1.  Opravy  elektrických  rotačních  a  tepelných spotřebičů, například
mixérů, vysavačů, žehliček, kuchyňských robotů, kávovarů a grilů.

2.  Kominické  práce  při čištění kotlů, pecí, komínů, topenišť, kamen,
jejich opravy včetně vložkování komínů.

3. Odborné holičské a kadeřnické práce.

4.  Dozor  nad provozem sportovních a rekreačních center včetně dohledu
při aplikaci cvičebních plánů.

5.   Opravy  a  seřizování  jízdních  kol  včetně  závodních  a  jiných
speciálních kol, např. horských.

6. Celková oprava náramkových hodinek.

7. Fotografování barevných snímků včetně reportážních.

8.   Vyvolávání   negativů  pro  barevnou  fotografii  včetně  přípravy
vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

Kožedělná výroba

1. skupina

1. Jednoduché strojní šití.

2.   Slepování  celých  ploch,  natírání  lepidlem,  vlepování  tvarově
náročnějších dílců.

2. skupina

1.  Manipulování,  vysekávání  a  ruční krájení usňových dílců pro méně
technologicky náročné výrobky a dílců z ostatních materiálů.

2.  Kompletní  sesazování  jednoduchých galanterních výrobků šitím nebo
zakládáním.

3. skupina

1.  Komplexní  sesazování  výrobků  strojním šitím nebo zakládáním přes
hrany.

2.  Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel,
kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

3. Ruční mízdření kožišin na kožišnické kose.

4.  Strojní  šití na speciálních sedlářských strojích, ruční těžké šití
sedlářských výrobků (postrojů, ohlávek, pobočin apod.).

4. skupina

1.  Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel,
kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

2.   Komplexní   kožišnické  práce,  např.  třídění  před  vypouštěním,
nasazováním, příčné přesazování a následné vypouštění včetně propočtu a
rozkreslování  ploch  a  řezů,  třídění  a  sesazování pruhů při výrobě
plášťů, palet a štol z ušlechtilých materiálů.

3.  Vysekávání  a manipulování všech druhů svrškových dílců z tlačených
usňových materiálů vysekávacím strojem.

4.  Kompletní zhotovování svršků obuvi módních vzorů šitím nebo lepením
včetně krájení a manipulování dílců.

5. Činění kůží chromem a tříslovinami.

Lesní výroba

2. skupina

1.  Vyvětvování  stromů  spojené  s výstupem do korun, kácení stromů ve
ztížených podmínkách.

3. skupina

1.  Soustřeďování  dříví  mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí
soupravy)  včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po
těžbě.

2.  Těžba  dřeva  motorovými pilami včetně odvětvování s technologickou
návazností na další práce těžební výroby.

Obchodní provoz a pohostinství

1. skupina

1.  Přípravné  a  dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy
zboží a výkupu lahví.

2.  Pomocné  práce  při  výrobě  jídel,  například sběr, mytí a čištění
nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.

3.  Služby  hotelovým  hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání
klíčů od pokojů.

2. skupina

1.  Samostatný  prodej  zboží  a  teplých  jídel v kantýnách a bufetech
spojený s úpravou na talíře.

2.  Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel zhotovovaných z
polotovarů  podle  stanovených  pracovních  postupů,  výroba  polévek a
příloh k hlavním jídlům.

3.  Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s
případným inkasem.

4.   Péče   o   svěřené  pokoje,  jejich  příslušenství  a  inventář  v
mezinárodních  hotelech,  péče  o hosty. Vyřizování drobných reklamací,
vedení příručního skladu prádla a pomocného materiálu.

5.  Prodej  pohonných  hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích
stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty.

6.  Třídění  a  jakostní  kontrola  zboží v balírnách, obsluha balících
automatů nebo linek.

3. skupina

1. Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení
a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.

2. Kontrola zakoupeného zboží, inkaso peněz v hotovosti nebo na úvěrové
karty, např. v supermarketech.

3.  Výroba  a  výdej  běžných  druhů  teplých  jídel, například gulášů,
polévek, ovocných knedlíků a příloh k hlavním jídlům.

4.  Výroba  technologicky  náročných specialit teplé kuchyně, například
speciálních  rolád,  atypických  jídel  ze  zvěřiny  a  ryb,  složitých
plněných a zapékaných minutek.

5.  Samostatný  prodej  zboží  nebo služeb vyžadující speciální odborné
znalosti, samostatné vyřizování reklamací.

6.  Výroba  technologicky  náročných teplých jídel, například svíčkové,
plněných mas nebo specialit studené kuchyně.

7. Opracování a úprava jatečního masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb
pro kuchyňské zpracování včetně třídění podle druhů.

8.  Organizace  a  zajišťování  úklidových prací a doplňkových služeb v
ubytovacích provozech, vyřizování běžných reklamací hotelových hostů.

9.  Samostatné  přijímání  a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných
hotelových služeb, inkaso valut a úvěrových karet.

10.   Obsluha   zákazníků   podle  jejich  objednávek  v  restauračních
zařízeních  nebo  u  baru  včetně  míchání  nápojů, stolničení a inkasa
tržeb.

4. skupina

1.  Výroba  náročných  specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů,
výroba   specialit   studené  kuchyně  pro  bankety  a  recepce  včetně
sestavování vlastních receptur.

2.  Zajišťování  pohostinského  provozu s výrobou teplých jídel, vedení
administrativně ekonomické agendy.

3.  Nákup  a  prodej  uměleckých  a starožitných předmětů včetně jejich
oceňování nebo výkup zlata, jiných drahých kovů a kamenů.

Oděvní výroba

1. skupina

1.  Drobné  šicí  práce,  našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání
knoflíků.

2. skupina

1.  Montáž  rukávů  do  společenských a vycházkových oděvů s ohledem na
rozdílnost materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků.

2. Zhotovování a šití kalhot.

3. skupina

1. Zhotovení celého výrobku při individuální zakázce.

4. skupina

1.  Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle
individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

Polygrafie

3. skupina

1.  Vykonávání  odborných  knihařských  prací  na  knižních  vazbách  a
převazbách, zpracování neprůmyslové vazby včetně zhotovení desek ručně,
kartonážní a řezačské práce.

2.  Kartografické  zpracovávání  kresbou  nebo  rytinou  včetně  lepení
popisu, značek a provádění oprav jednoduchých vydavatelských originálů.

3.  Zpracovávání  náročných  jedno-  a  dvoubarevných  autotypií (např.
náročných  časopisů,  publikací a propagačních skládaček), jednoduchých
tří-  a  čtyřbarevných i barvotiskových reprodukcí časopisů, pohlednic,
knih  apod.,  popř.  s používáním stabilizovaného procesu a maskovacích
metod.

4.  Opravy  a  seřizování  nakládacích  a  vykládacích  aparátů  včetně
předávání na dvoubarevných a vícebarevných tiskových strojích.

4. skupina

1.   Lámání   včetně   korektur   časopisů   jedno   i  dvousloupečných
kombinovaných  s  obrázky,  vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním
netypických znaků a cizích liter.

Provozně technické práce

4. skupina

1.  Určování  technologických  postupů a technických podmínek ucelených
částí  výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený
rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.

2.  Samostatné  provádění  náročných  ucelených  technických prací nebo
zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování
technického  provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu
technických   a   technologických  zařízení.  Technické  zajišťování  a
organizace  údržby  a  oprav  technologických  zařízení, budov a jiných
rozsáhlých majetkových souborů.

5. skupina

1.   Určování  technologických  postupů  nebo  organizace  výrobních  a
provozních  systémů  s  vysokými  nároky  na  přesnost  a spolehlivost,
například  tváření  a  obrábění  kovů,  chemická úprava povrchů, opravy
dopravních prostředků.

2.  Zajišťování přípravy nebo realizace investičních akcí, zpracovávání
investičních  záměrů  podle  zadání,  způsobů  financování,  projektové
přípravy  apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů
a   technickoekonomických  požadavků.  Zpracovávání  rozpočtů  a  plánů
nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce, dozorování průběhu
realizace  investic,  výběr  a koordinace dodavatelů a jiných účastníků
stavby,  přebírání  prací,  příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
prověřování   a   zajišťování   úplnosti   investiční   dokumentace   a
zpracovávání   zápisů   a   protokolů  o  předání  staveb,  zajišťování
odstraňování  nedostatků  v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola
čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení
efektivnosti  investic  včetně  návrhů  opatření  na  změny. Posuzování
technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.

3.   Zajišťování   řádného   technického  stavu  vybraných  technických
zařízení.  Zajišťování  údržby  a  organizace provádění oprav svěřených
zařízení.  Zajišťování  náhradních  dílů,  plánů  prohlídek,  údržeb  a
běžných a středních oprav svěřených zařízení.

4.  Vypracovávání  technických, hygienických a jiných norem a normativů
včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).

5.   Samostatné   zpracovávání   nebo   posuzování   projektů   staveb,
technologických  zařízení  nebo  uspořádání  provozních  procesů včetně
zpracovávání  projektových  dokumentací  a územně plánovacích podkladů.
Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.

6.  Konstrukční  řešení složitých výrobků a zařízení. Samostatná tvůrčí
řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

6. skupina

1.   Komplexní   zajišťování  technologické  přípravy  nebo  organizace
náročných  výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových
strojů a zařízení, investičních celků.

2.  Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních
záměrů,   koordinace  finančního  zajišťování  investic  a  projektové,
technické,  provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů,
a  zpracovávání  odborných  technických  posudků, organizace vypořádání
majetkoprávních vztahů.

3.   Organizační   zajišťování   technického   provozu.  Zajišťování  a
koordinace  rozvoje  systémů  technických  a  technologických zařízení.
Zpracovávání  rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a
technologických zařízení podle potřeb organizace.

4.  Samostatné  vypracovávání  a projednávání přípravných dokumentací a
projektů   rozsáhlých,   významných  a  technicky  náročných  staveb  a
technologických  zařízení  včetně  jejich  projednávání  s  příslušnými
orgány  a  organizacemi.  Navrhování  podstatných  změn  a rekonstrukcí
provozů  a  projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a
automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných
stavbách  a  autorského  dozoru. 1. Architektonické ztvárňování, staveb
městských  i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v
oblasti   projektové  a  investiční  činnosti  z  výtvarného  hlediska.
Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí.

5. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo
výrobků  založených  na  funkčně nových principech, například prototypů
nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

7. skupina

1.  Koordinace  přípravy  úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně
složitých  staveb,  progresivních technologických celků a typizačních a
podobných  prací  této  úrovně.  Architektonická  řešení a projektování
velmi  složitých  staveb  a  technologických, územních a urbanistických
celků.  Metodické  usměrňování  zpracovávání  urbanistických  směrnic a
podmínek pro stavby a soubory staveb.

2.  Koordinace  a  tvůrčí  řešení  nejsložitějších konstrukčních úkolů,
například  koordinace  skupiny  konstruktérů  při  konstrukčním  řešení
rozsáhlých  investičních  celků,  unikátních technologických komplexů a
zařízení.

Sklářská výroba

2. skupina

1.  Ruční  zabrušování,  sámování,  jemnění  a  leštění  horních okrajů
výrobků a polotovarů na volném brusivu.

2.  Malování  jednoduchých  motivů  v  plošném provedení drahými kovy s
předškrábanou nebo předkreslenou kresbou.

3. Ruční řezání tvarovaných skel z tlustého skla.

4.   Nabírání  a  lisování  malých  výrobků  s  dezénem  (např.  misek,
popelníků).

3. skupina

1.  Hluboké  řezy  klínové  a žlábkové (rovné i obloukové), vytvářející
základní rozdělení povrchu broušeného tvaru.

2.  Plastické  dekorování  šestidílných  květů,  kopretin apod. vysokým
smaltem v kombinaci s reliéfem.

3.  Sestavování,  pájkování  a  pájení  bižuterních výrobků v kombinaci
slabých a silných drátů nebo filigránových a masivních výlisků.

4.  Vícenásobné  nabírání  skloviny, foukání a tvarování výrobků (např.
mís, váz apod.).

4. skupina

1.  Ruční  rytí  hlubokých  květinových a figurálních motivů, složitých
písmen a ornamentů do skla.

2.  Navíjení  a  foukání  obtížných  druhů  figurek  z více druhů barev
individuálního charakteru (např. postav a nejsložitějších zvířat).

3. Tvarování různých druhů uměleckých výrobků ze skla z volné ruky.

Sociální péče

2. skupina

1.   Poskytování   přímé   obslužné  péče  o  klienty,  podpora  jejich
soběstačnosti,  nácvik  jednoduchých  denních  činností  a  poskytování
pomoci  při  osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji,
pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.

2.  Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům.
Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

3. skupina

1.  Rutinní  práce  při vytváření, prohlubování a upevňování základních
hygienických  a  pracovních  návyků a při péči o klienty, spolupráce na
posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.

2.  Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s
fyzickými  a  psychickými  obtížemi,  komplexní péče o jejich domácnost
včetně  péče  o  prádlo,  donášky paliva, provádění pohybové aktivizace
klientů.

3.  Provádění  asistenční  služby  a  osobní asistence osobám zdravotně
postiženým.

4. skupina

1.  Fixace  získaných  společenských  a  pracovních  návyků u dospělých
mentálně  postižených  klientů.  Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění
odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí
pro  léčbu  prací.  Rozvíjení  individuální manuální zručnosti klientů.
Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.

2.   Vyhledávání,   organizování   a  provádění  volnočasových  aktivit
zaměřených  zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých
schopností  klientů  formou  výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné
výchovy.

3.   Poskytování   dílčí   sociální  pomoci,  zabezpečování  základních
sociálních  agend.  Zajišťování  informací  a  odborných  podkladů  pro
sociální  práci  včetně jejich zpracování, provádění dílčích sociálních
šetření.   Komplexní   zajišťování   přímé  obslužné  péče,  základních
výchovných,  aktivizačních  služeb,  sestavování  individuálních  plánů
rozvoje osobnosti klienta.

5. skupina

1.   Sociálněprávní  poradenství,  analytická  a  metodická  činnost  v
sociální péči. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského
procesu. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany,
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

2.  Řešení  sociálněprávních  a  sociálně  zdravotních problémů klientů
aplikací  odborných  metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast
na  jednání  se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.
Sociální  práce  v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy
pro matky s dětmi, noclehárny apod.).

6. skupina

1.   Poskytování   krizové   intervence.  Poskytování  sociálněprávního
poradenství  a  sociální  práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových
situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.

2.  Provádění  náročných  metodických  a  specializovaných  kontaktních
činností  se  zaměřením  na  jedince  a  skupiny  se  zvýšeným  rizikem
sociálního  vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji
a  na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé
sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.

Stavebnictví

1. skupina

1.  Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami
do  15  kg  hmotnosti  s případným využitím jednoduchých mechanizačních
prostředků.

2. skupina

1.  Ruční  manipulace  s  hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo
zbožím o hmotnosti nad 15 kg.

2.  Kopáčské  práce  při  hloubení  stavebních  rýh,  jam a průkopů bez
pažení.

3.  Přidavačské  práce,  například příprava maltovin, přesun stavebních
hmot,  obsluha  jednoduchých  stavebních  mechanizmů,  dopravních pásů,
míchaček, mechanických lopat.

4.  Opravy  dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s
případným použitím ručních stavebních strojů.

5. Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

3. skupina

1.  Vyzdívání  příček ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav
omítek zatřených na ostro.

2. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých,
světlých  a  polosvětlých  tónech, maleb vzorkovaných válečkováním nebo
jednoduchým šablonováním včetně škrábání.

3.  Vyzdívání  zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného
zdiva a jednoduchých kleneb.

4.  Provedení  a  opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi
druhy materiálů.

5.   Výroba,  opravy  a  montáž  tvarově  nejsložitějších  klempířských
výrobků,  například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného
a hliníkového plechu.

6.  Zhotovování  a  osazování  krovů  a  nosníků  sedlových a pultových
střech.

7. Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení.

8. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních
plynovodů   s   příslušenstvím,  samostatná  montáž  a  opravy  systémů
ústředního  vytápění  s  kotelnami,  montáž  a opravy potrubí domovních
vodovodů s příslušenstvím, včetně provádění zkoušek.

9. Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

10. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů.

11.  Dlaždičské  práce  při  kladení řádkových, kroužkových nebo litých
asfaltobetonových dlažeb.

12. Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.

13. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

14.   Řízení,   obsluha  a  běžná  údržba  dozerů,  skrejprů,  grejdrů,
silničních fréz a podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

4. skupina

1.  Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle
stavebních  výkresů,  vynášení  výšek,  provádění  a kontrola zdiva při
křížení a podobně.

2.  Zhotovování,  montáž  a  opravy  krytin  zvláštních  tvarů  střech,
například   jehlanových,  kuželových,  kopulí,  bání,  uměleckých  nebo
slohových nástavců a prvků podle historických předloh.

3.  Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy
rozvodů  a  zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s
kombinovaným  rozvodem  instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a
uvedením zařízení do provozu.

Strojírenství a elektrotechnika

1. skupina

1.  Montáž  přístrojů  na  desky  nebo panely, např. spínačů, vypínačů,
přepínačů   a  měřicích  přístrojů.  Propojování  přístrojů  vodiči  do
celkového počtu 50 vodičů.

2.  Rutinní  ruční  práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání
závitů a ručním ohýbání dílců, při práci s ručním elektrickým nářadím.

2. skupina

1.  Měření  a  nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav
zjištěných závad.

2. Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže.

3.  Konečné  stříkání  nebo  natírání vrchními barvami, laky a emaily s
vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.

4. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

3. skupina

1.  Strojní  i  ruční  obrábění  materiálů v dílenské toleranci IT 10 a
vyšší s funkčním požadavkem.

2. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

3. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.

4.  Svařování  elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd
10, 11, 12 ve všech polohách.

5.  Strojní  i  ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez
dalších zvláštních požadavků.

6.  Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru
RTG nebo ultrazvukem.

7.  Ruční  kování  v  rozsahu  jedné  až  dvou  kovářských prací, např.
pěchování,   prodlužování,   ohýbání,   nakrucování,  sekání  apod.,  s
požadavkem na dodržování tolerancí.

8.  Opravy  elektrických  instalací v průmyslových objektech a občanské
vybavenosti.

9. Servisní opravy rozhlasových přijímačů, hudebních věží a pod.

10.  Montáž  a  opravy  zážehových  nebo vznětových motorů nebo brzdění
motorů  na  brzdicích  stanicích různého druhu včetně seřizování jejich
chodu.

11.  Opravy  značně  deformovaných  karoserií  ručně  nebo hydraulickým
zařízením.

12.  Sestavování a seřizování narkotizačních, dýchacích a chirurgických
vyšetřovacích a kontrolních přístrojů.

13. Konečná montáž a justáž dioptrických dalekohledů.

14.  Zápustkové  kování  s předkováváním nebo předlisováváním výchozích
materiálů,    např.    s   prosazováním,   prodlužováním,   osazováním,
předkováváním v postupové zápustce.

15.  Celková  oprava  mechanických  budíků včetně nastavování přesnosti
chodu.

16. Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1150 mm.

4. skupina

1.  Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s
výkresovým  požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové
přesnosti.

2.  Frézování  ozubení  spirálově  do  šípu kuželových ozubených kol ve
stupni přesnosti 5.

3.  Hoblování  pěti  a  více  různorodých  ploch  v  přesnosti IT 6 při
používání dělicího přístroje.

4.  Soustružení  šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně
svislých  a  revolverových  v  přesnosti  IT  6  s přepínáním obrobků a
výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.

5. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.

6. Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a
signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

7.  Broušení  na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v
přesnosti IT 4 – 2.

8. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.

9. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

10.  Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových
a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.

11. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.

12.  Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více
průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.

13.  Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače
pro příjem barevného signálu.

14.  Kontrola  chodu  motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických
přístrojích.

15.  Vysoce odborné práce při strojním zpracovávání optických součástek
včetně   dokončovacích   operací,  např.  vícevrstvé  napařování,  rytí
optických křížů a leštění střechových hranolů.

5. skupina

1. Zhotovování prototypů výrobků.

2.  Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do
provozu.

3. Provádění oprav číslicových řídicích systémů.

4.  Řízení  procesu  výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských
pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu
zařízení.

Textilní výroba

2. skupina

1. Obsluha soukacích strojů.

2. Tkaní stuh a popruhů.

3. skupina

1.  Tkaní  velmi  náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem,
např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků.

2. Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích.

3.  Řízení  kontinuálních  linek  pro  přípravu  textilního materiálu k
předení.

Umělecká výroba

3. skupina

1.  Čalounění  scénických  prvků,  dekorační  práce, prospektů, koberců
apod.

2. Foukání sklářských výrobků do rotačních forem.

4. skupina

1.    Samostatné    zhotovování    a    opravy    veškerých   slohových
uměleckořemeslných  čalounických  individuálních  výrobků  a samostatné
práce  v  interiérech  s používáním materiálů náročných na zpracovávání
podle návrhů výtvarníků a architektů.

2.  Zhotovování hliněných a sádrových odlitků architektonických prvků a
článků  podle  originálu a sekání jednotlivých částí sochařských děl do
kamene podle modelů nebo odlitků.

3.  Zhotovování  dvoukřídlových  mřížových  vrat  s  nadsvětlíkem podle
výtvarných návrhů s vlastním řešením mechanických funkčních dílů.

4.  Zhotovování  vitráží  náročné  kresby a barevnosti z barevných nebo
malovaných  skel  do  profilovaných  olověných  prutů  včetně spájení a
montáže.

5. skupina

1.  Zhotovování  a  restaurování náročných ornamentálních a figurálních
intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.

2.   Vypracovávání  návrhů  a  samostatné  zhotovování  vzorů  umělecky
náročných knihařských výrobků.

3.  Rekonstrukce  historicky  cenných pasířských výrobků (např. přileb,
štítů apod.).

4.  Řezby  figurálních  předmětů lidového a užitého umění při používání
různých technik a vybíjení a vylévání kovem.

Umění a umělecká realizace

2. skupina

1.  Sestavování  a rozebírání dekorací, fundusových prvků, praktikáblů,
schodišť, oken a dveří, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu,
skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních
prvků scénické výpravy. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných
točen, tahů na provazištích a propadel.

3. skupina

1.   Sledování   textů   paralelně  s  notovým  záznamem  a  napovídání
účinkujícím při zkouškách a představeních.

2.  Organizační  zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na
jevišti,  pódiu  i  v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu
zkoušek.

3.  Pořizování  videozáznamů  pro dokumentační účely včetně stanovování
podmínek pro snímání a provádění střihu.

4.  Zajišťování  kulturně  osvětových  akcí  místního významu, činnosti
klubů,  souborů  a  jiných  zájmových uskupení se zaměřením na kulturně
výchovnou činnost.

5. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických
úprav   i   v  průběhu  představení  včetně  obsluhy  velké  a  složité
mechanizace.  Kompletní  zajišťování  technického  zázemí  a provozních
podmínek  pro  uměleckou  činnost  komorních  těles, menších operních a
symfonických souborů.

4. skupina

1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha
při představeních.

2.  Provozní  technické  práce  při záznamu zvuku elektronickou cestou,
například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou
cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových
zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.

3.  Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem
na  intenzitu  a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich
mechanických   a   elektrických   částí   nebo  obsluha  tvarovacích  i
reportážních světlometů.

4.   Samostatné   zajišťování   kulturně  výchovných  akcí  a  programů
regionálního  významu,  činnosti  klubů,  souborů  a  jiných  zájmových
uskupení.

5. skupina

1. Interpretace rolí dramatických děl.

2.     Interpretace    kolektivních    částí    náročných    baletních,
instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl.

3.   Nastudování   pěveckých   partů   nebo   baletních  čísel  hudebně
dramatických  děl  a  vokálně-symfonických  děl  nebo  baletních děl se
sólisty  a  sborem.  Hudební  doprovod nácviků nebo veřejných provádění
baletních nebo tanečních děl.

4.  Natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání.
Samostatné   tvůrčí   sestavování  krátkých  pořadů  včetně  zpracování
scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.

5.   Koncipování   organizačně   náročných   a   složitě  koncipovaných
celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí
a jiných akcí.

6. skupina

1. Režie dramatických nebo hudebně dramatických děl.

2. Nastudování lidových tanců, tanečních pásem, celovečerních tanečních
vystoupení  nebo tanečních nebo baletních součástí hudebně dramatických
a dramatických děl.

3.   Nastudování  sborových  a  vokálně-symfonických  děl  a  sborových
pěveckých částí hudebně dramatických děl.

4.   Nastudování  a  dirigování  symfonických,  komorních,  operních  a
baletních děl (hudební stránky) a muzikálů.

5.  Tvůrčí  interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl.
Interpretace   sólových   rolí   operních,   baletních,   operetních  a
muzikálových.

6.  Interpretace  kolektivních  částí  náročných  instrumentálních nebo
vokálních  děl  s  nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování
umělecké úrovně skupiny. Interpretace sólových partů hudebních děl.

7. skupina
1. Režie nejnáročnějších dramatických nebo hudebně dramatických

děl  nebo inscenační ztvárňování baletních a pantomimických děl, a to v
divadle,  které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající
k rozvoji uměleckých žánrů.

2.  Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního
orchestru  včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických
a operních děl na tuzemských i zahraničních pódiích.

Výroba potravin

2. skupina

1. Výroba všech druhů zmrzlin (např. mléčných, smetanových apod.).

2.  Zadělávání  těsta  ve  výrobě sušenek, crackerů, perníků, sucharů a
oplatek.

3. Úprava jatečního masa pro kuchyňské zpracovávání včetně jeho třídění
podle druhů.

3. skupina

1. Porážení skotu a jateční zpracování masa.

2.  Sázení,  předpékání  a  vypékání  chleba  a  pečiva  v  sázecích  a
vytahovacích pecích, příprava a obsluha pecí.

3.  Samostatné  zhotovování  všech  druhů  cukrářských výrobků širokého
sortimentu (např. mandlových piškotů, piškotů ananas – dezert, špiček s
tekutou  náplní,  dortů  apod.)  včetně  určování  vhodnosti  surovin k
používání.

Výzkum a vývoj

6. skupina

1.  Samostatné  řešení  dílčích  výzkumných  a  vývojových  úkolů  nebo
provádění  výzkumných  a  vývojových  prací  při realizaci úkolů vědy a
techniky  pod  vedením  vedoucího  týmu.  Řešení  přesně věcně i časově
stanovených   konkrétních  výzkumných  a  vývojových  úkolů,  zpravidla
dílčích  částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další
systémy pod vedením vedoucího týmu.

7. skupina

1.  Samostatné  řešení  výzkumných  a  vývojových úkolů nebo samostatné
provádění  náročných  a  obtížných  výzkumných  a  vývojových prací při
řešení  a  realizaci  úkolů  rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným
týmem.  Komplexní  řešení  výzkumných a vývojových úkolů s definovanými
vstupy  a  rámcově  určenými  výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na
příbuzné vědní obory.

8. skupina

1.  Tvůrčí  řešení  nejnáročnějších  výzkumných a vývojových úkolů nebo
provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při
tvůrčím  řešení  úkolů  celostátního  významu  pro  rozvoj odvětví nebo
vědního  oboru  a  případně vedení výzkumného týmu. Řešení principiálně
nových  vědeckovýzkumných  okruhů  s  rámcově velmi neurčitě vymezenými
vstupy  a  nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující
velmi  dlouhé  časové  horizonty (generace) s dopady na široké spektrum
dalších činností, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.

Vzdělávání a výchova

4. skupina

1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.

2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání.

5. skupina

1.  Praktický  výcvik  v  řízení,  technice  jízdy a údržbě vozidel pro
získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

2.  Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik
ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.

3.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost  směřující  k získávání vědomostí,
dovedností a návyků dětí předškolního věku.

4.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost  v  praktickém vyučování v oborech
středního  vzdělání  s  maturitní  zkouškou  nebo  v odborném výcviku v
oborech středního vzdělání s výučním listem.

5.  Komplexní  vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická
činnost   rozvíjející   zájmy,   znalosti  a  tvořivé  schopnosti  nebo
specificky  rozvíjející  osobnost  dítěte  nebo  žáka i studenta včetně
využívání  variantních  výchovných  metod a hodnocení jejich účinnosti.
Koordinace práce vychovatelů.

6.  Výchovná  a  vzdělávací  činnost  rozvíjející dříve získané návyky.
Posilování  dalšího  rozvoje  a fixace zbytkových schopností u mentálně
postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím
specifických  výchovných  a  vzdělávacích  metod  na  základě  znalostí
speciální pedagogiky.

6. skupina

1.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost  zaměřená na získávání vědomostí a
dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.

2. Provádění speciálně pedagogických prací.

7. skupina

1.  Vzdělávací  a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů
vysokých  škol,  vedení  cvičení,  seminářů,  průběžná kontrola studia,
poskytování   konzultací,  popřípadě  přednášení  a  řešení  vědeckých,
výzkumných  a  vývojových  úkolů,  provádění  tvůrčí činnosti v oblasti
umění nebo další tvůrčí činnosti.

2.   Tvorba   koncepcí   a  programů  vzdělávání  a  provádění  dalších
specializovaných   metodologických   prací   v   oblasti  pedagogiky  a
psychologie.

3.  Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba
výchovných   a   vzdělávacích   dokumentů,   evaluačních   nástrojů   a
preventivních    programů.   Preventivní,   primárně   diagnostická   a
konzultační   činnost,   koordinace  aplikace  speciálně  pedagogických
postupů, nových výchovných metod.

4.   Vytváření   koncepcí  sociální  rehabilitace  osob  se  zdravotním
postižením.  Poskytování  terapeutické  péče klientům a jejich rodinným
příslušníkům v obtížné životní situaci.

8. skupina

1.  Tvůrčí  rozvíjení  rozhodujících  trendů vývoje vědy a výzkumu nebo
umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti
ve  vzdělávání  studentů  nebo  absolventů  vysokých  škol a v přípravě
vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Zemědělská výroba

1. skupina

1. Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.

2. Balení a příprava sazenic k expedici.

2. skupina

1. Pomocné práce při ošetřování zvířat.

2.  Ruční  fyzicky  namáhavé  práce v zemědělství, obsluha jednoduchých
závěsných zařízení, manipulační práce u zemědělských strojů.

3.  Příprava  a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a
ovocných   stromů,   provádění   postřiků   a  dezinfekce  půdy,  ruční
odvětvování.

4.  Obsluha  secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů
pro výsev jetelovin.

3. skupina

1.  Pěstování  okrasných  druhů  rostlin,  jejich roubování a očkování,
ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného
setí.

2. Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům.

3. Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a
nedeformovaných kopyt.

4.  Ošetřování  a  regulace  rychleného  růstu  rostlin nebo ošetřování
tropických druhů rostlin.

5.  Provádění  výchovného  a  udržovacího  řezu dřevin podle druhů nebo
odrůd   a   klasifikace   školkařských  výpěstků.  Aplikace  chemických
prostředků a přihnojování všech zahradnických kultur.

6. Řízení a údržba kolových traktorů.

7.  Samostatné  ošetřování  zvířat  včetně  krmení,  odborná  pomoc při
veterinárních zákrocích.

4. skupina

1.  Komplexní  ošetřování  vzácných  a  ohrožených  druhů zvířat včetně
umělého odchovu jejich mláďat.

2.  Řízení,  obsluha  a  seřizování  samojízdných  strojů  a zařízení a
kombinovaných  sklízečů  pro  sklizeň  píce, slámy, technických plodin,
okopanin, zeleniny apod.

Zdravotnictví

2. skupina

1. Vykonávání povolání sanitáře.

3. skupina

1.   Vykonávání   povolání   ošetřovatele,  zubní  instrumentářky  nebo
dezinfektora.

4. skupina

1.  Vykonávání  povolání  zdravotnického  laboratorního nebo nutričního
asistenta   nebo  asistenta  zubního  technika,  ortoticko-protetického
technika  nebo  ochrany veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné
sestry,   porodní   asistentky,  nutričního  terapeuta,  zdravotnického
záchranáře,      optometristy,      ortoptisty,     ortotika-protetika,
ergoterapeuta,  fyzioterapeuta,  asistenta  ochrany  veřejného  zdraví,
zdravotního   laboranta,   biomedicínského   technika,   radiologického
asistenta,  radiologického  technika,  farmaceutického  asistenta  nebo
zubního technika pod odborným dohledem.

5. skupina

1. Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního
terapeuta,   zdravotnického   záchranáře,   optometristy,   ortoptisty,
ortotika-protetika,  ergoterapeuta,  fyzioterapeuta,  asistenta ochrany
veřejného  zdraví,  zdravotního  laboranta,  biomedicínského  technika,
radiologického   asistenta,  radiologického  technika,  farmaceutického
asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu.

6. skupina

1.   Samostatné   vykonávání   povolání  psychologa  ve  zdravotnictví,
koncepční,   metodické  a  zvlášť  náročné  specializované  činnosti  v
povolání   fyzioterapeuta,  povolání  odborného  pracovníka  v  ochraně
veřejného  zdraví,  biomedicínského  inženýra,  odborného  pracovníka v
laboratorních   metodách   a   v   přípravě   léčivých  přípravků  nebo
radiologického fyzika.

7. skupina

1.  Vykonávání  povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického
psychologa nebo klinického logopeda.

Zpracování dřeva

2. skupina

1.  Řízení  vysoušecích  procesů  při  sušení  řeziva, hranolků a vlysů
včetně obsluhy mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.

2. Obsluha jednoduchých jednoúčelových strojů včetně jejich seřizování.

3. skupina

1. Truhlářské opravy kancelářského nábytku.

2.   Hoblování   řeziva,   přířezů,   vlysů  a  plošných  materiálů  na
tloušťkovacích  tří  a  čtyřstranných  frézách (hoblovkách) a rovinných
frézách včetně jejich seřizování.

3.  Obkládání  stěn  a  stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z
prken.

4. skupina

1.  Zhotovování  slohového  nábytku,  kazetových  stěn  a stropů včetně
zhotovování šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové
umělecké výroby.

2.  Řízení,  obsluha,  údržba  a  běžné opravy víceúčelových strojů pro
těžbu dřeva.

Ostatní a společné pracovní činnosti

1. skupina

1.  Provádění  běžného  úklidu, vynášení odpadků, provádění dezinfekce,
čištění koberců elektrickým vysavačem.

2.  Značkování  a  drobné  opravy  prádla  a  oděvů  ručně  i  strojně,
sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

3. Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

4. Doručování různých druhů zásilek.

5.  Kontrola  příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a
odjezdů vozidel, výdej klíčů.

2. skupina

1.  Provádění  komplexního  těžkého  úklidu  po  malířích  s  případným
použitím  různých  mechanizačních úklidových strojů nebo úklidu velkých
ploch s použitím samohybných mechanizmů.

2. Provádění odečtů energií v podnicích i domácnostech.

3.  Provádění  terénních  úprav  svahů a příkopů u silnic a cest včetně
odstraňování křovin a větví ručně.

4. Obsluha pobočkových telefonních ústředen.

5.  Prodej  vstupenek  a  propagačního materiálu na sportovní, kulturní
nebo jiné akce včetně vyúčtování.

6.  Nabídka  a  prodej  omezeného  sortimentu  nebo  sortimentu s nižší
náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků,
mražených   výrobků,  nápojů  a  suvenýrů  ve  stáncích  i  pochůzkovým
prodejem.

7. Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb.

8.  Obsluha  teplovodního  nebo  horkovodního  kotle systému ústředního
vytápění  o  výkonu  kotle  do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o
jmenovitém výkonu do 8 t/h.

9. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

10. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

11.  Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu
do  60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu
do 35 MW.

12. Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování
a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.

13.   Provádění   obchůzek  a  obsluha  bezpečnostního  systému  včetně
kamerového,  vyhodnocování  a  sledování snímání okolí budov, archivace
nasnímaných záznamů.

14.  Samostatná  kvantitativní,  případně  kvalitativní přejímka zboží,
výrobků,   materiálů  a  surovin,  obsluha  skladovacích  mechanizmů  s
využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice.

15.  Údržbářské  práce  elektro,  strojního nebo stavebního charakteru,
truhlářské,  lakýrnické,  malířské,  instalatérské  a  údržbářské práce
včetně provedení méně náročných oprav.

16. Napínání kožešinových výrobků.

17. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

4. skupina

1.  Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových
předmětů.

2. Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a
palet.

1) § 109 odst. 3 zákoníku práce.

2)  Nařízení  vlády  č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační  předpoklady  a  kterým se mění nařízení vlády o platových
poměrech   zaměstnanců   ve  veřejných  službách  a  správě,  ve  znění
pozdějších předpisů.

3) § 109 odst. 2 zákoníku práce.

5) § 79 zákoníku práce.

6) § 80 zákoníku práce.

7) § 117 a § 128 odst. 1 zákoníku práce.

8)  §  14  odst.  4  nařízení  vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky  ochrany  zdraví  zaměstnanců  při  práci, ve znění pozdějších
předpisů.

9) § 17 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

10)  §  2  nařízení  vlády  č.  148/2006  Sb.,  o  ochraně  zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

11) § 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

12) § 12 odst. 1 a 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

13) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

14) § 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění
vyhlášky č. 499/2005 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno