Astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo sarkoidóza má někdy takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Nemoci dýchací soustavy proto zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů, od nosu po plíce. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, jaké důsledky má stenóza (zúžení) dýchacích cest, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), bronchiektázie (rozšířené průdušky), astma, tuberkulóza (TBC) nebo sarkoidóza (komplexní choroba, jejíž příčinu neznáme).

Kapitola X. – Postižení dýchací soustavy (astma, CHOPN, TBC, tracheální stenóza, sarkoidóza…)

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace, rozsahu a tíže postižení, četnosti recidiv, resp. chronicity, účinnosti léčby, komplikací (zejména záněty, septické stavy), případné komorbidity (kardiovaskulární), stupně omezení plicních funkcí dle spirometrie, příp. dle tělové pietysmografie, vyšetření saturace hemoglobinu kyslíkem (SaO2), event. krevních plynů, alterace celkového stavu a dopadu zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok, v případě chronické obstruktivní plicní nemoci a astmatu zpravidla dva roky.

A – Horní cesty dýchací (alergická rýma, ztráta čichu nebo chuti apod.)

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Funkční následky po operacích rtů, čelisti, patra, jazyka
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit intenzitu a rozsah postižení, tj. poruchu artikulace, žvýkání, mimiky, poruchu funkce jazyka, defekt čelistí, dosažení tvarové a funkční nápravy a dopad na celkový stav a výkonnost.
1alehké funkční postižení,
s uspokojivou tvarovou a funkční úpravou, rinolálie
10-15
1bstředně těžké funkční postižení,
omezení funkce orgánů v postižené oblasti, ovlivnění mastikačních, polykacích, dechových, hlasových a řečových funkcí, recidivující záněty, poruchy inervace, cévního a lymfatického zásobení postiženého regionu, podle rozsahu poruch
30-50
1ctěžké funkční postižení,
neschopnost zpracování potravy (mastikace, transport), těžké poruchy polykání, náhradní příjem potravy, závažné poruchy dýchání, hlasu a řeči znemožňující adekvátní komunikaci, devastující postižení
70
2Zúžení nosních průchodů
s chronickými záněty, deformací nosní přepážky, polypóza nosní
5
3Alergická nebo vazomotorická rýma
perzistentní nebo intermitentní, se snížením nosní průdušnosti, s omezením čichových funkcí, bez alergických nebo nealergických komorbidit dýchacích cest
5
4Chronický zánět vedlejších nosních dutin
chronické rinosinusitidy infekční, dentální, alergické, kombinované, sinorinopatie
4aminimální funkční postižení,
lokální a celkové příznaky
5
4bstředně těžké funkční postižení,
s komplikacemi nitrolebními, očními, podle rozsahu funkčního postižení
35-50
5Ztráta čichu, chuti5
6Tracheální stenóza
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit těsnost stenózy; za funkčně významné se považují stenózy na polovinu a méně než polovinu normálního průsvitu. U proximálně uložených stenóz dochází k omezení inspiračních funkcí, u kaudálně uložených ke kombinované dusnosti.
6alehké funkční postižení,
stenóza menší než polovina normálního průsvitu, bez dopadu na spirometrický nález
10-15
6bstředně těžké funkční postižení,
s dobrým nebo lehce sníženým spirometrickým nálezem, snížení výkonnosti při středním/obvyklém zatížení
25-35
6ctěžké funkční postižení,
značně zhoršený spirometrický nález, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
40-50

B – Dolní cesty dýchací (CHOPN, astma, sarkoidóza atd.)

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit jak plicní složku postižení (bronchiální obstrukci, zánětlivou složku), tak mimoplicní. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň postižení plicní funkce, posouzení progrese (poklesu plicních funkcí), přičemž za nejvhodnější se považuje tříleté, minimálně však dvouleté sledování ventilace, event. respirace ve stabilním období, exacerbace, nutnost ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, úroveň nezbytné léčby. Klinický obraz je pomocným kritériem (dusnost, kašel, expektorace). Bronchiální obstrukce se prokazuje spirometrickým vyšetřením po bronchodilatačním testu, tj. FEV1/FVC je menší než 0,7 a zařazení do stadia (I-IV) určuje FEV1 vyjádřená v procentech náležitých hodnot. V případě, že sledované období trvá pouze jeden rok, je nutno ve stabilním období provést alespoň dvě spirometrická vyšetření.
1alehké funkční postižení, stadium I
FEV1/FVC < 0,70,
FEV1 ≥ 80% náležitých hodnot,
stavy bez nutnosti hospitalizace,
stavy, kdy není respektováno doporučení přestat kouřit
5-10
1bstředně těžké funkční postižení, stadium II
FEV1/FVC < 0,70,
50% ≤ FEV1 < 80% náležitých hodnot,
dvě a více exacerbací ročně, stavy bez nutnosti hospitalizace
15-30
1ctěžké funkční postižení, stadium III
FEV1/FVC < 0,70,
30% ≤ FEV1 < 50% náležitých hodnot,
dvě a více exacerbací ročně, stavy s občasnou nutností hospitalizace
40-60
1dzvlášť těžké funkční postižení, stadium IV
FEV1/FVC < 0,70,
FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 < 50% náležitých hodnot
+ chronické respirační selhání
70-80
2Bronchiektázie
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit anatomický rozsah (lokalizované, generalizované bronchiektázie), příznaky (suché, vlhké - s nebo bez chronické infekce dýchacích cest, event. hemoptýzu, komplikace - záněty plic, sepsi či septické stavy, zhoršení plicních funkcí (porucha obstrukčního typu) event. respirační insuficienci.
2alehká forma,
lokalizované bronchiektázie, příznaky zpravidla do 3 měsíců v roce, plicní ventilace mimo příznakové období normální
10-20
2bstředně těžká forma,
generalizované bronchiektázie s příznaky zpravidla 4-6 měsíců v roce, plicní ventilace omezena mírně až středně, bez poruchy krevních plynů
25-40
2ctěžká forma,
generalizované bronchiektázie, opakované exacerbace, komplikace záněty plic, chronická bakteriální pozitivita, plicní funkce pod 50% náležitých hodnot bez nebo s poruchou krevních plynů
60-80
3Astma
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit úroveň kontroly nad astmatem (zvládání), přičemž se kontrola týká denních příznaků, omezení denních aktivit, nočních příznaků, plicních funkcí (PEF, FEV1), exacerbací, event. hospitalizací. Přitom je třeba přihlédnout i ke komplikujícím faktorům, vedlejším účinkům léčby, syndromu spánkové apnoe, respiračním infekcím, depresím. Spirometrie je nutná pro posouzení příznakového i bezpříznakového období astmatu; přitom se bere v úvahu i současná léčba. Spirometrii je třeba provést v průběhu jednoho roku nejméně 2x u astmatu pod kontrolou; v případě částečné nebo nedostatečné kontroly lx za tři měsíce. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad stavu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
3aastma pod kontrolou,
žádné omezení denních aktivit, funkce PEF, FEV1 normální, denní příznaky nejvýše 2x týdně, zpravidla žádné noční příznaky, potřeba úlevových léků nejvýše 2x týdně, zpravidla žádné exacerbace, příp. jedna až dvě za rok
5-10
3bastma pod částečnou kontrolou,
omezení denních aktivit jen při výskytu příznaků a exacerbaci, PEF, FEV1 < 80% náležitých hodnot nebo osobních nejlepších hodnot, denní příznaky více než 2x týdně, noční příznaky, potřeba úlevových léků více než 2x týdně, tři nebo více exacerbaci za rok
20-40
3castma pod nedostatečnou kontrolou,
tři nebo více znaků částečné kontroly v týdnu, jedna exacerbace v kterémkoliv týdnu, FEV1 zpravidla v rozmezí 60-70 % náležitých hodnot
50-60
3dobtížně léčitelné astma (OLA),
přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší diagnostická kritéria, FEV1 < 50% náležitých hodnot, nutnost ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu
70-80
4Zaprášení plic (pneumokoniózy)
Silikóza, pneumokonióza uhlokopů, azbestóza
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba vzít v úvahu, že pneumokoniózy kolagenní (silikóza, uhlokopská pneumokonióza, azbestóza) zpravidla progredují i po ukončení expozice fibrogennímu prachu. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující prokázání rozsahu a tíže postižení (dle rtg obrazu a klasifikace, výjimečně dle vysokorozlišující tomografie - HRCT), dynamika vývoje postižení, zjištění plicních funkcí a transfer faktoru (TLCO), vyšetření krevních plynů a krevního obrazu, přítomnost chronického zánětu dýchacích cest.
Benigní pneumokoniózy nekolagenní nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
Míra poklesu pracovní schopnosti u silikózy s infekcí Mycobacterium tuberculosis (M. tbc) se stanoví podle poruchy plicních funkcí srovnatelně podle položky 1, oddílu B, kapitoly X.
4asilikóza prostá, pneumokonióza prostá, azbestóza v počátečním stadiu (s2), stavy bez podstatného omezení plicních funkcí10-15
4bsilikóza komplikovaná, pneumokonióza komplikovaná, pokročilejší stadium azbestózy (s3, t2 -výše), stavy bez podstatného omezení plicních funkcí nebo
silikóza prostá s lehkou poruchou plicních funkcí
20-25
4csilikóza, azbestóza se středně těžkou poruchou plicních funkcí35-50
4dsilikóza, azbestóza s těžkou poruchou plicních funkcí60-70
4estředně těžká nebo těžká porucha plicních funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi, s plicní hypertenzí, cor pulmonale75
5Jiná postižení plic, pohrudnice
Vrozené vady, stavy po plicní embolii, intersticiální fibróza, postižení plic při systémových postiženích, jizevnaté srůsty pohrudnice, stavy po operacích plic.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit zejména rtg plic, HRCT, funkční vyšetření plic - ventilaci, transfer faktor, plicní poddajnost, krevní plyny v klidu a po tělesné zátěži a jiné. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující porucha ventilace a respirace.
5alehké funkční postižení,
restrikční, obstrukční nebo smíšená porucha ventilace beze změn saturace arteriální krve kyslíkem (SaO2), snížení hodnot plicních funkcí o 10-34% náležitých hodnot
10
5bstředně těžké funkční postižení,
snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých hodnot, v klidu SaO2 92 a vyšší, normální hodnota krevních plynů, snížení SaO2 nebo PaO2 po tělesné zátěži (např. 6 minutový test chůze), podle stupně snížení plicních funkcí
30-50
5ctěžké funkční postižení,
plicní funkce snížené pod 35% náležitých hodnot nebo pod 50% náležitých hodnot v případě zhoršení krevních plynů již v klidu
70-80
6Tuberkulóza (TBC)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující přítomnost rozsáhlých zbytkových lézí na plicích a pokles plicních funkcí a nepříznivý dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Míra poklesu pracovní schopnosti u plicních forem TBC s poruchou plicních funkcí se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl B, kapitoly X.
Plicní formy TBC, v případě, že jde o M. tbc citlivé na léky (antituberkulotika), obvykle nevedou k poklesu pracovní schopnosti, neboť neinfekčnosti a obnovení funkčního stavu je dosaženo během několika týdnů (popř. měsíců).
Míra poklesu pracovní schopnosti se u mimoplicní TBC stanoví podle reziduálního poškození funkce postiženého orgánu srovnatelně podle příslušného zdravotního postižení.
6aplicní forma TBC
s lehkými zbytkovými rentgenovými změnami, bez poruchy plicních funkcí
5
6bTBC na léčbu rezistentní, MDR, XDR, pokud léčba má trvat nebo trvá déle než jeden rok70
7Sarkoidóza
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit lokalizaci, rozsah a tíži postižení, zda jsou postiženy nitrohrudní uzliny, plíce a jiné orgány - centrální nervový systém, uvea, myokard, ledviny, drobné klouby a slinné žlázy.
7azvětšení hilových uzlin, bez omezení plicních funkcí, stavy v remisi5
7bs lehkou poruchou plicních funkcí (restrikční)10
7cpostižení ve stadiu II.,
postižení uzlin i plicního parenchymu,
se středně těžkou poruchou plicních funkcí, snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých hodnot, podle stupně poruchy
30-50
7dpostižení ve stadiu III.,
rozsáhlé postižení plicního parenchymu s rozsáhlými fibrózními změnami, s těžkou poruchou plicních funkcí nebo s cor pulmonale
60-70
8Transplantace plic
8ado stabilizace zdravotního stavu70
8bpo stabilizaci stavu,
podle stupně omezení plicních funkcí a celkové výkonnosti
40-60
8cselhávání transplantovaného orgánu70-80

Nemoci dýchací soustavy v dalších souvislostech:

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Liza Summer

3 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, sčítají se procenta různých diagnóz? A uznávají se potíže zpětně, případně do kolika předešlých let?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno