107/2005 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2005

o školním stravování

Změna: 107/2008 Sb.

Změna: 463/2011 Sb.

Ministerstvo  školství,  mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst.
2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský
zákon),  a  v  dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2
školského zákona:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)  Školním  stravováním  se  rozumí stravovací služby pro děti, žáky,
studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného
zabezpečení,^1)  plného přímého zaopatření,^2) nebo v rámci preventivně
výchovné  péče  formou  celodenních  služeb nebo internátních služeb^3)
(dále jen „strávníci“).

(2)  Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze
č.  1  k  této  vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin
stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Organizace školního stravování

(1) Školní stravování zabezpečuje

a) zařízení školního stravování^4) a

b) jiná osoba poskytující stravovací služby,^5) (dále jen „provozovatel
stravovacích služeb“).

(2)   Školní  stravování  je  zabezpečováno  jinou  osobou  poskytující
stravovací  služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není
možné zajistit v zařízeních školního stravování.

(3)  Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
zajistí   pro  své  strávníky  podle  místních  podmínek  ekonomicky  a
organizačně  nejvhodnější  způsob  školního  stravování a podmínky jeho
poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.^6)

(4) Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných
služeb  výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen „finanční
normativ“)  podle  §  5  odst.  2 a další podmínky poskytování školního
stravování,  zejména  podmínky  přihlašování  a odhlašování strávníků a
jídel,  organizaci  výdeje  jídel  a  způsob  hrazení  úplaty za školní
stravování.

(5)  V  ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou
vykonávající  činnost  školy  nebo  školského zařízení a provozovatelem
stravovacích  služeb  je  podle  povahy  zajišťovaných  služeb obsaženo
zejména

a) vymezení rozsahu poskytovaných služeb podle § 4,

b) výše finančních normativů podle § 5 odst. 2,

c) organizace rozvozu nebo přepravy jídel,^7)

d) způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky.

(6)  Poskytuje-li  provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na
výběr, musí být zachováno plnění výživových norem.

(7)  Jídla  podávaná  v rámci školního stravování konzumují strávníci v
provozovnách  školního stravování (dále jen „provozovna“) uvedených v §
3  odst.  2,  nebo  v  provozovnách  jiné  osoby poskytující stravovací
služby,  s  výjimkou případu uvedeného v § 4 odst. 9. Zařízení školního
stravování  může  ve  výjimečných  případech,  při  splnění požadavků v
oblasti   ochrany  veřejného  zdraví  stanovených  zvláštními  právními
předpisy,  zabezpečovat  školní  stravování mimo prostory uvedené v § 3
odst. 2.

(8)   Provozovatelé  stravovacích  služeb  uchovávají  údaje  o  plnění
výživových norem nejméně po dobu jednoho kalendářního roku.

§ 3

Zařízení školního stravování a jejich provoz

(1) Typy zařízení školního stravování jsou

a) školní jídelna,

b) školní jídelna – vývařovna (dále jen „vývařovna“),

c) školní jídelna – výdejna (dále jen „výdejna“).

(2)  Zařízení  školního stravování provádí svou činnost v provozovnách.
Provozovnou  se  rozumí  každý samostatný soubor místností a prostor, v
němž  jsou  uskutečňovány stravovací služby podle odstavce 3, 4 nebo 5,
během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel.

(3) Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama
připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna.

(4)  Vývařovna  v  rámci  školního  stravování  připravuje jídla, která
vydává výdejna.

(5)  Výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje
jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu
zařízení  školního  stravování připravuje jídla vždy jeden provozovatel
stravovacích  služeb.  Na  základě dohody s provozovatelem stravovacích
služeb,   který   jídla  připravuje,  může  výdejna  v  rámci  školního
stravování připravovat doplňková jídla podle § 4 odst. 1.

(6) Stravovací služby nad rámec § 4 (dále jen „jiné stravovací služby“)
poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný
sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

(7) Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání
stejných  jídel zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost
škol   a   školských   zařízení,   může  zařízení  školního  stravování
uskutečňovat   pouze  časově,  nebo  prostorově  odděleně  od  školního
stravování.

§ 4

Rozsah služeb školního stravování

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) hlavními jídly oběd a večeře,

b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,

c)  obědem  polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk
(salát, dezert, ovoce),

d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

(2)  Každé  z  jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše
jednou denně.

(3) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat

a)  oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li
vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,

b)  oběd  a  jedno  předcházející  doplňkové  jídlo,  nebo oběd a jedno
navazující  doplňkové  jídlo,  je-li  vzděláváno  ve třídě s polodenním
provozem,

c)  hlavní  a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře,
je-li vzděláváno ve třídě s internátním provozem,

včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

(4)  Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má
právo denně odebrat oběd.

(5)  Zletilému  žákovi  střední  školy, konzervatoře a studentovi vyšší
odborné  školy  lze  poskytovat  školní stravování v rozsahu uvedeném v
odstavci 4.

(6)   Nezletilý  žák  ubytovaný  ve  školském  výchovném  a  ubytovacím
zařízení,  osoba  v  plném  přímém  zaopatření,  nebo  osoba,  které je
poskytována   preventivně   výchovná   péče   formou  celodenních  nebo
internátních služeb, má právo denně odebrat

a) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhých večeří,
jde-li o nezletilého žáka nebo osobu mladší 15 let, nebo

b) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li o nezletilého žáka
nebo osobu od dovršení 15 let.

(7)  Zletilému  žákovi  a studentovi vyšší odborné školy ubytovanému ve
školském   výchovném   a  ubytovacím  zařízení  lze  poskytovat  školní
stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 6 písm. b).

(8)  Souhlasí-li  nadpoloviční  většina zletilých strávníků a zákonných
zástupců  nezletilých  strávníků,  mohou strávníci uvedení v odstavci 6
nebo  7  denně  odebrat  pouze  snídani  a hlavní jídla, a to v hodnotě
nákladů  na  potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro
všechna jim náležející jídla podle odstavce 6 nebo 7.

(9)  První  den  neplánované  nepřítomnosti  strávníka  ve  škole  nebo
školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole
nebo školském zařízení.

§ 5

Úplata  za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených
státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

(1) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

(2) Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů
stanovených  v  příloze č. 2 k této vyhlášce podle cen potravin v místě
obvyklých.

(3)  Při  významných  osobních  příležitostech  strávníka,  kterému  je
poskytováno  stravování  v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci
preventivně  výchovné  péče formou celodenních služeb nebo internátních
služeb,  se  náklady  na  nákup  potravin v kalendářním roce zvyšují na
jednoho strávníka celkově o 300 Kč.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška   Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  České
republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.

2.  Vyhláška  Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy č. 276/1993
Sb.,  kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.

3.  Vyhláška  Ministerstva  školství,  mládeže a tělovýchovy č. 20/1995
Sb.,   kterou   se  mění  vyhláška  Ministerstva  školství,  mládeže  a
tělovýchovy  České  republiky  č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů.

4.  Vyhláška  Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy č. 313/1997
Sb.,   kterou   se  mění  vyhláška  Ministerstva  školství,  mládeže  a
tělovýchovy  České  republiky  č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů.

5.  Vyhláška  č. 69/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o
školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Příloha 1

Výživové normy pro školní stravování

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v
gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“.
————————————————————————————————————–
Věková skupina         Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
strávníků, hlavní      —————————————————————————————
a doplňková jídla      Maso  Ryby  Mléko    Mléčné   Tuky     Cukr     Zelenina   Ovoce    Brambory Luštěniny
tekuté   výr.     volné    volný    celkem   celkem
————————————————————————————————————–
3 – 6 r. přesnídávka,
oběd, svačina           55    10   300       31       17       20      110   110       90       10
————————————————————————————————————–
7 – 10 r. oběd          64    10    55       19       12       13       85    65      140       10
————————————————————————————————————–
11 – 14 r. oběd         70    10    70       17       15       16       90    80      160       10
————————————————————————————————————–
15 – 18 r. oběd         75    10   100        9       17       16      100    90      170       10
————————————————————————————————————–
celodenní stravování
————————————————————————————————————–
3 – 6 r.               114    20   450       60       25       40      190   180      150       15
————————————————————————————————————–
7 – 10 r.              149    30   250       70       35       55      215   170      300       30
————————————————————————————————————–
11 – 14 r.             159    30   300       85       36       65      215         210      350       30
————————————————————————————————————–
15 – 18 r.             163    20   300       85       35       50      250   240      300       20
————————————————————————————————————–

Druh  a  množství  vybraných  druhů potravin v g na strávníka a den pro
laktoovovegetariánskou výživu
————————————————————————————————————–
Vejce    Mléko    Mléčné   Tuky     Cukr     ZeleninaOvoce    Brambory    Luštěniny
tekuté   výr.     volné    volný    celkemcelkem
————————————————————————————————————–
3 – 6 r. přesnídávka,
oběd, svačina           15      350       75       12       20      130115       90          20
————————————————————————————————————–
7 – 10 r. oběd          15      250       45       12       12       92 70      140          15
————————————————————————————————————–
11 – 14 r. oběd         15      250       45       12       15      104 80      160          15
————————————————————————————————————–
15 – 18 r. oběd         15      250       45       12       13      114 90      160          15
————————————————————————————————————–
15 – 18 r. celodenní
stravování              25      400      210       35       40      370290      250          30
————————————————————————————————————–

1.  Průměrná  spotřeba  potravin  je vypočtena ze základního sortimentu
potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem.
Je  uvedena  v  hodnotách  „jak  nakoupeno“  a je do ní proto zahrnut i
přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Z celkové denní výživové
dávky  se započítá v průměru 18 % na snídani, 15 % na přesnídávku, 35 %
na oběd, 10 % na odpolední svačinu a 22 % na večeři.

2.  Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí
+/-  25  % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného
cukru  představuje  horní  hranici,  kterou  lze snížit. Poměr spotřeby
rostlinných  a  živočišných  tuků  činí  přibližně  1:1  s  důrazem  na
zvyšování podílu tuků rostlinného původu.

3.  Množství  zeleniny,  ovoce  a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici
tolerance.  Při  propočtu  průměrné  spotřeby se hmotnost sterilované a
mražené  zeleniny  násobí  koeficientem  1,42.  U  sušené  zeleniny  se
hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).

4.  Součástí jídel je vždy nápoj a k dosažení žádoucích hodnot vitamínu
C  je nutno zařazovat do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty
s přídavkem vitamínu C.

5.  Laktoovovegetariánskou  výživu  lze  uplatnit  v  případě, že s tím
souhlasí  všichni  zákonní  zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí
strávníci,  nebo  u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze uplatnit
podávání  jídel  na  výběr.  Průměrnou  spotřebu  potravin  lze doplnit
drůbežím a rybím masem.

7.  Souhlasí-li  zákonný  zástupce strávníka nebo zletilý strávník, lze
strávníkům  ze  tříd  se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím
sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru
tanec zvýšit celkovou denní výživovou dávku s přihlédnutím k charakteru
tělesné  činnosti až o 30 %. Další zvýšení je možné pouze na doporučení
lékaře.

Příloha 2

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,            Finanční limity
hlavní a doplňková jídla             Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let

snídaně                             7,00 až 13,00
přesnídávka                         6,00 až  9,00
oběd                                       14,00 až 25,00
svačina                             6,00 až  9,00
večeře                             12,00 až 19,00
Celkem (celodenní)                 45,00 až 75,00
na nápoje                           3,00 až  5,00

2. Strávníci 7 – 10 let

snídaně                             9,00 až 15,00
přesnídávka                         7,00 až 12,00
oběd                               16,00 až 32,00
svačina                             6,00 až 10,00
večeře                             14,00 až 25,00
Celkem (celodenní)                 52,00 až 94,00

3. Strávníci 11 – 14 let

snídaně                           10,00 až  16,00
přesnídávka                        7,00 až  12,00
oběd                              19,00 až  34,00
svačina                            7,00 až  11,00
večeře                            15,00 až  27,00
Celkem (celodenní)                58,00 až 100,00

4. Strávníci 15 a více let

snídaně                           11,00 až  17,00
přesnídávka                        7,00 až  12,00
oběd                              20,00 až  37,00
svačina                            7,00 až  11,00
večeře                            17,00 až  34,00
Celkem (celodenní)                60,00 až 111,00
II. večeře                         9,00 až  16,00

Strávníkům  ze  tříd  se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím
sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru
tanec  lze  úměrně  se  zvýšením výživových dávek zvýšit horní limit na
nákup  potravin,  nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na
padesátihaléře nahoru.

Do  věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve
kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

1) § 122 školského zákona.

2)  §  2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy  ve  školských  zařízeních  a  o  preventivně  výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

§ 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
zákona č. 242/1997 Sb.

3) § 16 zákona č. 109/2002 Sb.

4) § 119 školského zákona.

5) § 122 odst. 4 školského zákona.

§  23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

6) § 30 školského zákona.

7)  Například  zákon  č.  258/2000  Sb.,  ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška  č.  137/2004  Sb.,  o  hygienických požadavcích na stravovací
služby   a   o  zásadách  osobní  a  provozní  hygieny  při  činnostech
epidemiologicky závažných.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno