Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Finance.

2.1 FINANCE

6. platová třída

 1. Provádění kontrol dotací nebo vyhledávací činnost podle přesně stanovených postupů.

7. platová třída

 1. Provádění kontrol dotací podle rámcových pokynů.

8. platová třída

 1. Provádění vyhledávací činnosti.

9. platová třída

 1. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
 2. Rozpis ukazatelů státního rozpočtu, sledování čerpání rozpočtu, plnění závazných ukazatelů a dodržování mzdové regulace, rozborová činnost a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.
 3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
 4. Zajišťování agendy správy ve věcech veřejných sbírek včetně dozoru.
 5. Rozpis ukazatelů a sledování čerpání fondů Evropské unie, rozborová činnost a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.
 6. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatelstva.
 7. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.
 8. Zajišťování agendy zpracovávání controllingových šetření, sběr a zpracovávání dat. Zpracovávání standardních controllingových analýz.

10. platová třída

 1. Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních samosprávných celků v průběhu rozpočtového roku.
 2. Koordinace kontrolní působnosti ministerstva financí ve vztahu k územním rozpočtům, kontrola stanovených podmínek u poskytovaných dotací, zpracovávání návrhů rozhodnutí k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále z důvodu zamezení tvrdosti zákona.
 3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.
 4. Koordinace územní správy jednotlivých druhů dotací nebo účelově vázaných rozpočtových prostředků.
 5. Hodnocení vývoje finančního hospodaření a využití prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a vypracovávání podkladů pro výroční zprávu pro Evropskou komisi.
 6. Oceňování majetku podle oceňovacích předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.
 7. Posuzování cenově regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních právních předpisů.
 8. Komplexní zabezpečování odborných metodických činností v oblasti správy účetnictví.

11. platová třída

 1. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na to provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
 2. Realizace a vyhodnocování vnitřních rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky státu.
 3. Zajišťování rozpisů schválených ukazatelů na jednotlivé organizační složky kapitoly ministerstva. Zpracovávání prováděcích předpisů pro jednotlivé organizační složky a příspěvkové organizace kapitoly ministerstva k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření kapitoly ministerstva s prostředky státního rozpočtu.
 4. Zabezpečování rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly pro resortní organizace a další příjemce prostředků.
 5. Zpracovávání přehledů a bilancí o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu se zaměřením na vyhodnocování denních odchylek pro potřeby řízení ministerstva.
 6. Zpracovávání přehledů příjmů z daní a poplatků v členění podle komitentů-plátců příjmů na účty státního rozpočtu resorty, finančními úřady a celními úřady. Zpracovávání časových řad hlavních příjmových a výdajových položek státního rozpočtu včetně evidence finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu do územních rozpočtů.
 7. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol se státním rozpočtem.
 8. Vytváření územní finanční politiky v jednom nebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu k zajištění chodu spravovaného území s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
 9. Koncepční a rozvojová činnost na vymezených úsecích finančních vztahů k územním rozpočtům včetně poskytování účelových systémových dotací nebo individuálních dotací ze státního rozpočtu.
 10. Analytické činnosti v oblasti dotační politiky státu ve vztahu k územním rozpočtům a v oblasti vývoje jejich finančního hospodaření.
 11. Posuzování návrhů dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.
 12. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu, nestátních neziskových organizací, sociální péče apod.
 13. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.
 14. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
 15. Stanovování zásad financování z prostředků státních fondů.
 16. Koordinace postupů realizace správy dotací, návratných finančních výpomocí, půjček, státní podpory hypotečního úvěrování a dalších účelově vázaných výdajů ze státního rozpočtu včetně realizace správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím) poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu.
 17. Realizace a vyhodnocování programových dodatků na zprostředkující subjekty a konečné příjemce prostředků z fondů Evropské unie.
 18. Příprava návrhů na úpravy cenové regulace a změny cenových předpisů, kontrolních programů a koncepcí cenových prověrek na základě poznatků získaných v průběhu odvolacího řízení.
 19. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
 20. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.
 21. Koordinace metodické činnosti v oblasti správy účetnictví pro jednotlivé oblasti.
 22. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.

12. platová třída

 1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtů resortu.
 2. Metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu v podřízených organizačních složkách.
 3. Zpracovávání metodiky přípravy návrhů rozpočtu územních samosprávných celků.
 4. Zpracování analýz a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní a poplatků.
 5. Analýzy vývoje jednotlivých příjmů uplatňované pro sestavení rozpočtových objemů pro příslušný rozpočtový rok.
 6. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitol státního rozpočtu.
 7. Zpracovávání analýz pokladního plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů podle druhů a podrobného plnění příjmů a výdajů kapitol včetně časových řad a rozborové činnosti.
 8. Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.
 9. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet včetně sledování a hodnocení vývoje zadluženosti územních samosprávných celků.
 10. Příprava a realizace smlouvy mezi ministerstvem a příslušným subjektem při schválené záruce za bankovní či jiné úvěry nebo při poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo při zajišťování jiných zákonných povinností v oboru financí, posuzování požadavků a návrhu rozpočtu státních fondů, zajišťování finanční analýzy státních fondů.
 11. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropské unie.
 12. Koordinace a kontrola finančně plánovací a finančně právní činnosti resortu.
 13. Vypracovávání návrhů finančních částí operačních programů a programových dokumentů Evropské unie.
 14. Metodické usměrňování a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie.
 15. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s prostředky fondů Evropské unie podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
 16. Celostátní koordinace cenových opatření a nových daňových a finančních předpisů.
 17. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen, životních nákladů a výdajů domácností.
 18. Zpracovávání matematických modelů pro prognózy vývoje cen a pro zpracovávání návrhů na stanovení regulovaných cen a jejich dopadů na vývoj inflace a životních nákladů.
 19. Zpracovávání nákladových analýz a návrhů forem regulace v jednotlivých odvětvích. Zpracovávání koncepčních návrhů a stanovisek k odvětvovým právním předpisům za oblast cenové regulace.
 20. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.
 21. Metodické usměrňování kontrolní činnosti, určování zásad a zpracovávání pokynů pro výkon cenové kontroly s celorepublikovou působností.
 22. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen a provádění cenových kontrol těchto případů.
 23. Příprava intervenčních zásahů při regulaci trhu v zemědělství a výrobě potravin.
 24. Analytické a metodické činnosti v oboru účetnictví. Součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky.
 25. Celoresortní metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů.
 26. Analytické a metodické činnosti spojené s tvorbou metodiky controllingových postupů ve veřejné správě, zpracovávání nových analýz a jejich interpretace.
 27. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.

13. platová třída

 1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení, modelování a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
 2. Tvorba koncepce financování resortu nebo mimorozpočtového financování v působnosti ministerstva.
 3. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření.
 4. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby nebo plnění státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví.
 5. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
 6. Usměrňování finančních vztahů podnikatelských subjektů, spolků, církví, příspěvkových organizací a ústředních orgánů při zúčtování se státním rozpočtem za financované kapitoly.
 7. Stanovování metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů. Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.
 8. Metodické usměrňování a správa státních finančních aktiv a státních finančních pasiv.
 9. Metodické usměrňování a správa státní pokladny a správa státního dluhu.
 10. Stanovování hlavních směrů rozvoje a metodiky financování příslušného odvětví.
 11. Navrhování zásadních obecných postupů vedoucích ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.
 12. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky resortu (kapitoly) včetně její koordinace.
 13. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
 14. Hodnocení vývoje účasti centrálních zdrojů na financování programů při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů.
 15. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.
 16. Zpracovávání strategie účasti státu na financování rozvoje energetických, dopravních, poštovních a telekomunikačních sítí nebo dalších systémů.
 17. Koordinace přípravy a realizace smluv o podmínkách převzetí státních záruk za bankovní úvěry poskytované určeným subjektům.
 18. Příprava a podpora realizace programů spolupráce České republiky s Evropskou unií z hlediska financování v působnosti Ministerstva financí.
 19. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracování analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
 20. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s platebními jednotkami operačních programů a programových dokumentů.
 21. Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
 22. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
 23. Tvorba celostátní koncepce cenové kontroly.
 24. Metodické usměrňování a celostátní koordinace cenově regulačních opatření.
 25. Posuzování koncepčních materiálů a právních předpisů se zřetelem na oblast cen a poplatků a úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu, ochranu spotřebitele a bydlení.
 26. Provádění komplexu systémových srovnávacích a metodických činností spojených s požadavky mezinárodních účetních standardů a předpisy Evropského unie.
 27. Vytváření českých účetních standardů.
 28. Tvorba koncepce a strategie controllingových postupů ve veřejné správě a zpracovávání nových analýz a jejich interpretace.
 29. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování resortu.

14. platová třída

 1. Prognózování a modelování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.
 2. Utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu v celorepublikovém měřítku.
 3. Stanovování zásad a principů tvorby státního rozpočtu včetně vyhodnocování realizace přijatých principů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
 4. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu. Tvorba rozpočtových výhledů.
 5. Zpracovávání souhrnu státního závěrečného účtu za Českou republiku. Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.
 6. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.
 7. Stanovování rozvojových směrů řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.
 8. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů správy finančních aktiv a pasiv.
 9. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.
 10. Tvorba koncepce financování resortu.
 11. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.
 12. Tvorba koncepcí dlouhodobého vývoje jednotlivých odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu.
 13. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie případně z obdobných zdrojů.
 14. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení finanční části operačních programů a programových dokumentů.
 15. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.
 16. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví České republiky i s ohledem na mezinárodní předpisy v oblasti účetnictví.
 17. Tvorba celostátní koncepce a strategie controllingových postupů ve veřejné správě, včetně controllingu územně samosprávných celků.
 18. Tvorba celostátní koncepce a strategie rozvoje státní pokladny včetně transformace jejích postupů do finančního řízení a kontroly veřejných financí.
 19. Tvorba celostátní politiky oceňování majetku s ohledem na mezinárodní předpisy v oblasti oceňování.

15. platová třída

 1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno