Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Sociální věci.

2.20 SOCIÁLNÍ VĚCI

6. platová třída

 1. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v sociálním zabezpečení. Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů důležitých pro řízení související s dávkami důchodového, nemocenského pojištění nebo s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.
 2. Provádění dílčích šetření národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy, samosprávy a jinými orgány.

7. platová třída

 1. Zajišťování a provádění odborných agend ve vymezené oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provádění odborných činností v řízení o dávkách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

8. platová třída

 1. Zajišťování výplaty a vyúčtování nepojistných sociálních dávek.
 2. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 3. Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.

9. platová třída

 1. Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.
 2. Zajišťování specializovaných agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 3. Zajišťování agendy státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

10. platová třída

 1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.
 2. Koordinace a usměrňování poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek včetně poradenské činnosti.
 3. Konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
 4. Komplexní kontrola poskytování státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
 5. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
 6. Analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky o zdravotním stavu žadatelů o dávky nepojistných systémů sociálního zabezpečení.
 7. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
 8. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
 9. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
 10. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
 11. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky a obecní policií a orgány veřejné správy apod.
 12. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
 13. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociálních prací s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
 14. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

 1. Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek ve vymezené územní působnosti krajské pobočky Úřadu práce.
 2. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 3. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 4. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb nebo inspekce sociálně právní ochrany.
 5. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.
 6. Rozhodování o výsledku posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti posuzovaných občanů v rozsahu působnosti ústředního správního orgánu.
 7. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
 8. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.
 9. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.
 10. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
 11. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.

12. platová třída

 1. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků z informačních systémů státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných sociálních dávek, sociálně-právní ochrany dětí.
 2. Provádění systémových činností při tvorbě koncepce a strategie rozvoje státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných sociálních dávek.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 4. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin obyvatel.
 5. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.
 6. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
 7. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.
 8. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních řízeních.
 9. Zpracování celostátních analýz z oblasti rodinné politiky, posuzování odborné způsobilosti v rámci profesních kvalifikací v oblasti služeb péče o děti, zpracování a vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v rámci dětské skupiny.
 10. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.
 11. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 12. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
 13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti nepojistných sociálních dávek včetně výkonu odvolací agendy a komplexní kontrolní činnosti u správního orgánu prvního stupně.
 14. Zpracovávání celostátních analýz a koordinace a metodické usměrňování sociální práce.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
 2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
 3. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
 4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí.
 5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.
 6. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen a mužů.
 7. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.
 8. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
 9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
 10. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.
 11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.
 12. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.
 13. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.
 14. Tvorba koncepce výkonu správy státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
 15. Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům koncepce státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
 16. Celostátní koordinace a metodické usměrňování náhradní rodinné péče včetně zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť složitých případech.
 17. Lékařská posudková a revizní činnost.
 18. Tvorba koncepce a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.
 19. Celostátní koordinace rodinné politiky a stanovování hlavních směrů rozvoje jednotlivých oblastí rodinné politiky včetně oblasti služeb péče o děti.
 20. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sociální práce včetně stanovování hlavních směrů vývoje v souladu se standardy Evropské unie.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů v oblasti státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek a koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
 2. Tvorba celostátních koncepcí systému státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
 3. Tvorba celostátní koncepce sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a ochrany práv dítěte.
 4. Tvorba koncepce mezinárodněprávní ochrany dětí proti jejich protiprávnímu přemisťování, při mezinárodním osvojování dětí a mezinárodním vymáháním výživného včetně zastupování zájmů státu v mezinárodních soudních řízeních a obdobných jednáních.
 5. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.
 6. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo úrazového pojištění.
 7. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a řízení sociálních služeb.
 8. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů oblasti sociální práce včetně implementace a koordinace v rámci Evropské unie.
 9. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích, námitkových nebo přezkumných řízení.
 10. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.
 11. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky včetně principů a základních přístupů k ochraně před hmotnou nouzí.

15. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a koordinace této koncepce s politikami Evropské unie.

2 KOMENTÁŘE

 1. Pane Woffe, do kdy mají být státní zaměstnanci zařazeni do těchto platových tříd, na základě nejnáročnější práce, prosím? Sám se můžete přesvědčit, že MPSV nenabírá nové zaměstnance podle výše uvedeného systému, jak vyplývá z vyhlášených výběrových řízení. Nevíte, prosím, kdy začne takto činit?

  • Petro, na této stránce jsou vypsány aktuálně účinné platové třídy v „Sociálních věcech“, podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb. (o katalogu správních činností), v návaznosti na zákon č. 234/2014 Sb. (o státní službě), kde se mimo jiného hovoří o „zařazení podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do jednotlivých platových tříd“. Pokud státní zaměstnanec není odměňovaný v souladu se Sbírkou zákonů, měl by svoji situaci popsat Státnímu úřadu inspekce práce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno