Nedoslýchavost, ušní šelest nebo breptavost má někdy takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Hluchota, poruchy řeči a hluchoslepota proto zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů. Například hluchota může být oboustranná praktická nebo úplná. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, jaké důsledky má špatná rovnováha, balbuties (koktavost), rinolálie (huhňavost), dysartrie (neschopnost tvořit artikulovanou řeč) nebo akustická agnozie (neschopnost rozumět slovům).

Kapitola VIII. – Postižení ucha a sluchu (hluchota, poruchy řeči, hluchoslepota)

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah omezení smyslové funkce sluchu vztahující se k vnímání přítomnosti zvuků, rozlišování a lateralizace zvuků, určení výšky, hloubky a kvality zvuků, rozeznávání řeči a schopnost mluvení/řeči. Prokázání hluchoty nebo poruchy sluchu se musí opírat o anamnézu, otoskopické vyšetření, audiologické vyšetření tónovou a slovní audiometrií, tympanometrií, měření reflexů středoušních svalů, evokované kmenové potenciály (BERA), vyšetření otoakaustických emisí, zkoušku rozumění řeči se sluchadlem. Hranicí mezi nedoslýchavostí a hluchotou je, že sluchově postižený vybavený sluchadlem, v tiché místnosti, ve které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez odezírání vyslovení jednoduchých vět alespoň 90 procenty. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti jsou nejvýznamnější ztráty sluchu na řečových frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz vzdušného vedení na lépe slyšícím uchu. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy sluchu se vždy hodnotí s optimální korekcí sluchadlem/implantátem.

A – Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu (hluchota, nedoslýchavost)

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Oboustranná praktická hluchota
ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85-90%,
sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí mu jen minimálně (z 10-15%)
40
2Oboustranná úplná hluchota
neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem
50-60
3Oboustranná úplná nebo praktická hluchota,
se závažným postižením intelektu nebo zraku na úrovni těžké slabozrakosti obou očí
70-80
4Hluchota s poruchami komunikace po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy (kmenový implantát)
4aschopnost rozumění řeči bez odezírání, telefonování, komunikace na úrovni lehké nedoslýchavosti15
4bschopnost bez odezírání rozumět běžným frázím a frekventovaným slovním spojením, identifikovat obecné zvuky, komunikace na úrovni středně těžké až těžké nedoslýchavosti, podle rozsahu poruchy20-35
4cdiferenciace jen obecných zvuků, detekce zvuku, minimální rozumění řeči, komunikace na úrovni praktické hluchoty nebo neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči, komunikace na úrovni úplné hluchoty, podle rozsahu poruchy40-60
5Oboustranná těžká nedoslýchavost
ztráta sluchu v rozsahu 56-69 dB, ztráta slyšení 65-84%
5apři používání sluchadel s dobrými komunikačními schopnostmi25
5bpři používání sluchadel s omezenými komunikačními schopnostmi, bez odezírání rozumění pouze běžným frázím a frekventovaným slovním spojením, schopnost identifikovat obecné zvuky35
6Oboustranná středně těžká nedoslýchavost
ztráta sluchu v rozsahu 41-55 dB, ztráta slyšení 40-64%
20
7Oboustranná lehká nedoslýchavost
ztráta sluchu v rozsahu 20-40 dB, ztráta slyšení 10-39%
10
8Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárního ústrojí)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit příčinu, typ závratě, provokační faktory, průběh a trvání ataky, vztah nebo závislost k poloze těla a pohybu, přítomnost doprovodných příznaků, tj. nystagmus, pády (Romberg), úchylky horních končetin (Hautant), vegetativní projevy. Funkční porucha musí být prokázána audiologickým vyšetřením (tónový a slovní audiogram, nadprahovou audiometrií, impedanční audiometrií, vyšetřením stapediálního reflexu, objektivní audiometrií), vyšetřením píštělového příznaku a otoneurologickým vyšetřením (elektronystagmometrie, kalorizace, videookulografie, kraniokorporografie, posturografie).
8alehké poruchy,
lehká nejistota, lehčí závratě při celodenním zatížení, silnější nejistota s projevy závratí při vyšších duševních a tělesných zatíženích (vyšších než obvyklých, středních), řídký výskyt záchvatů, s kratším trváním, záchvat neinterferuje s pracovní činností
10
8bstředně těžké poruchy,
výrazná nejistota a projevy závratí při celodenním zatížení, opakované prudké závratě s vegetativními projevy, zvracením při obvyklém (středním) duševním a tělesném zatížení, častější výskyt záchvatů delšího trvání, záchvat ovlivňuje pracovní činnost
20-35
8ctěžké poruchy,
prudké závratě několikrát měsíčně, značná nejistota a těžkosti při chůzi, stání, s ohledem na skutečnost, zda k vegetativním projevům dochází při obvyklé (střední) nebo nízké zátěži nebo i v klidu
50-70
9Postižení středního ucha a bradavkového výběžku
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit zejména dlouhodobost, častost nebo trvalost výtoku z ucha, zda je přítomen převodní nebo kombinovaný typ nedoslýchavosti a jak těžký, případné celkové projevy chronického zánětu, s přihlédnutím k výsledku případného operačního řešení.
Pokud je dominantní porucha sluchu, funkční porucha a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle poruchy sluchu, v případě perilymfatických pištěli srovnatelně s poruchami rovnováhy podle položky 8, oddíl A, kapitola VIII.
9avleklé záněty s často recidivujícím výtokem vzdorujícím léčbě10
9bstavy po operacích s otevřenou trepanační dutinou s trvalým výtokem vzdorujícím léčbě, podle rozsahu komplikací25-40
10Komplikace provázející ušní postižení, ušní šelesty, tinnitus
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba podrobným audiometrickým vyšetřením objektivizovat lokalizaci, hlasitost, výšku a trvání tinnitu, zda jde šelest maskovat tónem nebo šumem frekvenčně blízkým tinnitu, stav funkce vnitřního ucha, aktivity a reaktivity rovnovážného ústrojí, případně stanovit, zda jde o sdružený výskyt symptomů. Současně je třeba u úporných tinnitu zhodnotit, zda jsou narušeny i psychické funkce, funkce kvality spánku, udržení pozornosti, bolesti a přihlédnout k tomu, zda je možná chirurgická léčba.
10astabilizované formy,
lehká symptomatologie neinterferující s pracovní činností
10
10bfunkčně závažné formy, zejména s narušením pozornosti, spánku, s poruchami sluchu, poruchou rovnováhy25-35
11Maligní tumory v oblasti hlavy a krku (hrtanu, mandlí, slinných žláz, jazyka, hltanu, rtu)
Posudkové hledisko:
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky, zejména poruchy příjmu potravy, polykací potíže, neurologické poruchy s postižením hlavových nervů, bolesti, trismus, porucha hybnosti jazyka, záněty dýchacích cest a omezení ventilace, dopad na smrkání a čich, poruchy hlasu a mluvení, kanylonosičství, trvalá ztráta hlasu, narušení synchronizace polykání, poruchy funkce břišního lisu, mutilující a estetické (hyzdící) následky, ovlivnění smyslových funkcí sluchu, zraku, hybnosti krku a končetin. Přitom je nezbytné přihlédnout i k typu a rozsahu operačního zákroku.

B – Poruchy řeči

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah omezení funkce řeči a schopnosti mluvení na komunikaci.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Tracheotomie, kanylonosičství jiné než nádorové etiologie
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle úrovně komunikačních schopností, stavu dýchacích cest a ventilace.
35-50
2Obrna vratného nervu, nervů
2akompenzovaná s dobrým hlasem5
2bs částečným obnovením hlasových funkcí15-30
2coboustranné poruchy s afonií, se stenózou dýchacích cest, s klidovou nebo námahovou dusností, s narušením synchronizace polykání50
3Poruchy artikulace, balbuties, breptavost, dysartrie, akustická agnozie řeči, rinolálie
Posudkové hledisko:
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže poruch výslovnosti a schopnosti komunikace.
5-30

C – Hluchoslepota

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah omezení smyslové funkce zraku a sluchu a dopad na schopnost orientace a komunikace.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Hluchoslepota
1alehčí forma,
v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti (ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 procent) a oboustranné silné slabozrakosti (vizus 6/60-3/60) nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena
35-45
1btěžká forma,
v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty a oboustranné těžké slabozrakosti
60-70
1chluchoslepota s postižením intelektu (podle tíže postižení)70-90
1dpraktická nebo úplná hluchota s praktickou nebo úplnou nevidomostí90

Hluchota v jiných kontextech:

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com

11 KOMENTÁŘE

 1. dobry den mam poruchu rovnovahy ,skoro uplnou hluchotu na leve a pocinajici na prave ucho , tinitus nemuzu poradne spat a jiz 2x jsem marne zadala o inv duchod k tomu jeste artrozu 2 stupen ted jsem podala zadost znovu muzete me poradit kam se muzu odvolat kdyz me to zase zamitnou? Minule jsem se odvolala a bez uspechu dekuju

 2. Dobrý den.
  Měl bych dotaz ohledne uší. Od malicka trpim zanětama u obou uší. Ted asi posledni tri roky mam pravidelne kazdy druhý třeti mesic zanet jak v pravem i levem uchu. Mam casté výtoky.
  Postupne ztracim sluch. Ted momentalne mam na levem uchu ztratu 55 procent. A na pravem uchu 67 procent, Stale me boli hlava. Na magneticke rezonanci mi vyslo neuralgie trojklanneho nervu. Cely život da se rict jsem pracoval v hlucnem prostredi. Jsem kardiak. Mam dvojity bypass. Chtel bych se zeptat zda li bych mel narok na invalidni duchod. Jelikoz uz me nikde nechteji zamestnat. Je mi 54 let. A s mym chorobopisem me uz nikam nechtěji.

  Diky za odpoved
  S pozdravem Josef Děcký

 3. Dobrý den, kvůli častějším zánětům středního ucha ve věku 6 let, a propícháváním došlo k oboustrannému poškození nervů a teď ve věku 45 let mám aktuálně ztrátu 99,2 ℅ na obě uši. Jaké jsou moje šance na invalidní důchod? Mám i dioptrie + 8, 5, obezita. Děkuji.

  • Vladimíre, směrodatné je, nakolik kvůli dlouhodobým zdravotním problémům klesla Vaše pracovní schopnost, což kompetentně zhodnotí pouze posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení. (Například já bych s Vašimi potížemi mohl dál vykonávat svoji profesi jako doposud, takže bych invalidní důchod nedostal.)

 4. Dobrý den, už třetí rok neslyším na levé ucho. Trpím silnými závratěmi, hlasitým šuměním, bolestmi a tlakem – v uchu, dutinách a celé hlavě. Nyní mi byla zjištěna Ménièrova choroba. Mám nárok na invalidní důchod?

  • Dobrý den, paní Davidová, ve standardizované tabulce nemocí a poruch sice Ménièrovu chorobu nevidím, ale některé Vaše potíže jsou tam popsány obecně: ztráta rovnováhy (závratě) nebo tinnitus (šelest). Takže na invalidní důchod byste mohla získat nárok, pokud Vám tyto problémy silně komplikují výdělečnou činnost – záleží na poklesu pracovní schopnosti (například kdybyste právě ze zdravotních důvodů částečně, nebo vůbec nezvládala svoji profesi, pro kterou máte kvalifikaci apod.).

 5. Dobrý den,chtěla bych se zeptat můj syn je mu 16let loni prodělal operaci ucha prave mu zachránili sluch na 90%, Ale na levé slyší jen na10% tak lékař řekl že bude mít naslouchadlo.porad mu z toho něco teče . Chtěla bych se zeptat zda má nárok na nějaký duchod

 6. Dobrý den, ve 2 letech jsem prodělal zánět středouší levého ucha. Proběhly dvě operace, ani jedna mi sluch nezachránila. Nyní je mi 37 let. Trpím hluchotou na levé ucho, bolestmi hlavy, malátností. Někdy mám problémy udržet rovnováhu. Cítím, jako kdyby někdo mačkal mokrou hubu v mojí hlavě, která se přitom motá. A poté mně, jak říkám, „praskne ucho“ – a vyleze výtok s krví. Poznám a psychicky se připravuji, když problémy přicházejí. Někdy musím partnerce říct, aby převzala řízení auta. K doktorovi jsem přestal chodit, protože prováděl jenom čištění, ale lékařské záznamy existují.

  Mám nárok na částečný invalidní důchod? Normálně chodím do práce, ale trpím tam. Navíc musím brát několik prášků denně na bolesti bederní páteře. Ortoped mně kdysi řekl, že mám o jeden obratel navíc, který tlačí na míchu. Tyto stavy taky těžko snáším, pálí mě třísla a silně brní nohy, takže nedokážu ani stát. Občas zajdu i na injekci, aby bolest povolila. Už nevím, kam se obrátit, aby mi někdo pomohl. Můj obvodní doktor myslí, že si vymýšlím, proto raději se zády nemarodím a beru prášky proti bolesti. Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den, Mirku, kvůli výtokům z ucha lze získat invalidní důchod I. stupně, kvůli těžkým poruchám rovnováhy vyplácí stát i pojistné dávky nejvyššího III. stupně. Obvykle teprve poté, co člověk již nedokáže vykonávat svoje dosavadní povolání. Podle Vaše popisu však k poklesu pracovní schopnosti možná dochází, proto, prosím, podejte žádost o invalidní důchod na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Rozhodující bude názor takzvaného posudkového lékaře, tedy nikoli Vaše obvodního lékaře, který bude třeba nakonec překvapen, že Vaše problémy podcenil. Přeji hodně zdaru.

 7. Dobrý den, trpím poruchou vestibulárního ústrojí, to jsou nekontrolované závratě. Bez ohledu, jestli v leže nebo v jakémkoli jiném stavu. Na tetraxu 100procentní rizikovost pádu. Mám nárok na plnou invaliditu? Nejsem schopna ničeho, neboť i malá zátěž se projeví rozmazaným a dvojitým viděním. Mimo to mám mapovité výpadky zorného pole, díky kterému mi zakázali řídit. Děkuji za informaci.

  • Renato, kvůli poruchám rovnováhy (vestibulárního ústrojí) lze za určitých podmínek přiznat invalidní důchod I., II., nebo III. stupně. Vizte tabulku výše. Rozhodne Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a její posudkový lékař.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno