Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Informační systémy veřejné správy.

2.57 INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

6. platová třída

1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.

2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.

3. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.

7. platová třída

1. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.

2. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.

8. platová třída

1. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.

9. platová třída

1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činnosti souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.

10. platová třída

1. Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřejné správy. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání informačních systémů veřejné správy.

2. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace informačních systémů veřejné správy a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací informačních systémů veřejné správy.

3. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.

4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.

5. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.

6. Zajišťování bezpečnosti dat.

7. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.

8. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.

9. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.

10. Analýzy a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

11. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.

11. platová třída

1. Zajišťování správy (administrování) informačních systémů veřejné správy. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy informačních systémů, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.

2. Definice vazeb mezi informačními systémy veřejné správy a zajišťování modulů pro jejich propojování.

3. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy.

4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních systémů veřejné správy nebo informačních služeb.

5. Systémové činnosti spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních systémů veřejné správy nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

6. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování informačních systémů veřejné správy.

7. Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.

8. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

9. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

10. Tvorba dílčích návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.

11. Provádění dílčích auditů kybernetické bezpečnosti subjektů veřejné správy.

12. platová třída

1. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné správy.

2. Celostátní koordinace jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací a výkon kontrolní činnosti.

3. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

4. Analýza komponent připravovaných a provozovaných projektů informačních systémů veřejné správy.

5. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a zpracovávání návrhů opatření.

6. Zavádění kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních systémů veřejné správy.

7. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb.

8. Tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy.

9. Projekční řízení informačních systémů veřejné správy s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.

10. Systémové specializované činnosti spojené s vývojem projektů informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.

11. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.

12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.

13. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.

14. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídících systémů.

15. Tvorba návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.

16. Tvorba a řízení dílčích částí systému bezpečnosti informací v kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.

17. Provádění komplexních auditů kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.

18. Zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad, včetně hodnocení projektů a kontroly dodržování zásad u informačních systémů veřejné správy.

2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.

3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, podpory rozvoje elektronického obchodu, podpory rozvoje elektronického zdravotnictví, bezpečnosti informačních systémů, provozu multifunkční komunikační sítě veřejné správy.

4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb.

5. Tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.

6. Zpracovávání nebo koordinace komplexních projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení a informačních služeb.

7. Koncepční analýza řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.

8. Komplexní správa složitých víceuživatelských operačních systémů počítačů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.

9. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.

10. Tvorba koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a zejména zpracovávání směrnic k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu kontroly a při realizaci následných opatření souvisejících s touto kontrolou.

11. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí nebo certifikačních systémů s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.

12. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.

13. Tvorba komplexních návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.

14. Tvorba a komplexní řízení systému bezpečnosti informací kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.

15. Komplexní provádění auditu kybernetické bezpečnosti v rámci působnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.

16. Zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.

14. platová třída

1. Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémová koordinace procesů elektronizace veřejné správy.

2. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů České republiky.

3. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů veřejné správy, například resortu, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů nebo certifikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.

4. Tvorba celostátní koncepce systému bezpečnosti informací v oblasti kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností v návaznosti na mezinárodní spolupráci.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno