Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Elektronické komunikace.

2.56 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

8. platová třída

1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy elektronických komunikací, souvisejících správních agend a vykonávání kontroly v rámci ochrany spotřebitele.

2. Zajišťování odborných specializovaných agend v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování výkonu odborných systémových činností v oblasti státní správy elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

2. Samostatné vykonávání systémových činností v rámci státní správy a kontroly elektronických komunikací zejména v oblasti dodržování podmínek stanovených v opatřeních obecné povahy a ve všeobecném oprávnění v oblasti elektronických komunikací.

10. platová třída

1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty.

2. Výkon komplexních systémových činností včetně výkonu odborných a specializovaných činností v oblasti kontroly elektronických komunikací.

3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.

4. Samostatný výkon dozoru nebo kontroly v oblasti ochrany spotřebitele v elektronických komunikacích.

11. platová třída

1. Zajišťování regulace v oboru elektronických komunikací a zajišťování agendy vydávání opatření obecné povahy v elektronických komunikacích.

2. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.

3. Koordinace a zajišťování výkonu dozoru nebo kontroly v elektronických komunikacích. Koordinace a sjednocování postupů orgánů kontroly elektronických komunikací při výkonu kontroly elektronických komunikací na celostátní úrovni.

4. Zajišťování standardizace a normalizace v elektronických komunikacích. Tvorba a vydávání síťových plánů pro sítě elektronických komunikací.

5. Tvorba systému přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty, koordinace přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.

6. Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a adres včetně koordinace číslovacích plánů se zahraničními správami elektronických komunikací.

7. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.

8. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9. Posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení.

10. Posuzování, vypracovávání stanovisek a rozborová činnost v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů v rámci elektronických komunikací.

11. Komplexní zajišťování ochrany spotřebitele v oboru elektronických komunikací.

12. platová třída

1. Koordinace státní správy a regulace v elektronických komunikacích pro potřeby bezpečnosti a obrany státu v návaznosti na další vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.

2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními organizacemi.

3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.

4. Koordinace a usměrňování výkonu dozoru nebo kontroly elektronických komunikací v celostátním měřítku.

5. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb elektronických komunikací, včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů a limitů, rozhodování ve sporech.

6. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, jmen a adres v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.

7. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nebo kontroly v oblasti elektronických komunikací při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.

9. Provádění přezkumu všeobecné dostupnosti univerzální služby v elektronických komunikacích.

13. platová třída

1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikacích.

2. Stanovování zásad státní politiky a regulace včetně ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování elektronických komunikací včetně ochrany zájmů spotřebitele v oblasti elektronických komunikací.

14. platová třída

1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik elektronických komunikací včetně tvorby jejich hlavních zásad.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno