Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, pokud chce provozovat oceňování majetku jako samostatnou výdělečnou činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může provádět oceňování majetku

Předmět podnikání: Oceňování majetku pro * věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod
Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo
 • b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu ** v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
 • c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu ** v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku, nebo
 • d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku, nebo
 • e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe, nebo
 • f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oceňování majetku;

Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obchodního závodu:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru se zaměřeném na oceňování majetku, nebo
 • b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu ** v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
 • c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu ** v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

 • * ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti: „Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností.“
 • ** § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Tam mj. stojí: „V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem. (…) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno