Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny.

2.63 OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ, VÝBUŠNINY

9. platová třída

1. Kontrola hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem v předem vymezeném dílčím rozsahu.

10. platová třída

1. Výkon státní báňské správy nad ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

2. Výkon státní báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, spojené s vysokou mírou odpovědnosti za vznik neodstranitelných škod, obecného ohrožení majetku, zdraví a života osob v případě vydání chybného příkazu nebo rozhodnutí.

3. Výkon specializovaných činností při zajišťování úkolů a koordinaci činností při vybírání, správě a přerozdělování finančních prostředků z úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených vyhrazených nerostů včetně kontroly správnosti výpočtu, včasnosti plateb, stanovení pokut a penále a zajišťování rozdělení přijatých úhrad oprávněným příjemcům (obce, stát).

4. Výkon specializovaných činností při schvalování návrhu zákonem stanovené povinnosti organizace na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a rozhodování o čerpání těchto prostředků; pravidelná kontrola vytváření této rezervy.

5. Komplexní vykonávání inspekce nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování inspekční činnosti báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a dohledu nad důslednou likvidací následků těžební činnosti na zemský povrch a na životní prostředí.

12. platová třída

1. Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekčních činností v oborech báňské správy včetně poradenství organizacím podléhajícím dozoru státní báňské správy.

2. Vytváření koncepce a systému kontroly nad tvorbou finančních rezerv, které jsou organizace povinny vytvářet na vypořádání důlních škod, sanace a rekultivace území dotčeného těžbou a sjednocování podmínek rozhodování orgánů státní báňské správy pro čerpání z těchto rezerv.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a nad pracovními podmínkami v organizacích vykonávajících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

2. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu, používáním, odpalováním, ničením a zneškodňováním výbušnin.

3. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, podmínek provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

2. Tvorba koncepce nakládání s výbušninami a její legislativní zajištění.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno