Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Zeměměřictví a katastr nemovitostí.

2.62 ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR NEMOVITOSTÍ

7. platová třída

1. Odborné činnosti při přípravě, výběru a vyhodnocování údajů o vzniku, zániku nebo změně práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení nemovitostí s využitím rozsáhlé podkladové dokumentace pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.

8. platová třída

1. Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru nemovitostí, přípravných činností při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu.

2. Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.

9. platová třída

1. Provádění odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu, například zápisů v řízeních o vkladech a záznamech na základě složitých změn věcných práv, zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly průběhu zpracování změn a úplnosti jejich provedení nebo činnosti spojené s potvrzováním geometrických plánů.

2. Samostatné provádění odborných specializovaných činností při zeměměřických činnostech ve veřejném zájmu, například zpracování rozhodnutí o zřízení, přemístění nebo rušení bodů bodových polí.

3. Samostatné provádění kontrolních činností při vedení katastru nemovitostí vyplývajících z právních předpisů, například kontrola správnosti dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.

10. platová třída

1. Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému katastru nemovitostí, odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy katastrálního operátu a dalších obdobných systémových činností při vedení a obnově katastrálního operátu.

2. Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při správě celostátních databází geografických dat a provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.

3. Posuzování a osvědčování technické, právní a správní způsobilosti rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení v katastru nemovitostí.

4. Samostatné provádění speciálních kontrol výkonu správy katastru nemovitostí a výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.

11. platová třída

1. Systémové činnosti při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v katastru, o změnách hranic katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu, o přebírání výsledků zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.

2. Provádění systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu, například usměrňování a zpracovávání obecných metod a postupů provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, posuzování způsobilosti a kvality přebírání dat z jiných informačních systémů k aktualizaci celostátně spravovaných informačních systémů zeměměřictví.

3. Komplexní zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolních činnosti v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.

12. platová třída

1. Koordinace vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhlašování platnosti nového katastrálního operátu a provádění obdobných systémových specializovaných činností při vedení a obnově katastrálního operátu, například navrhování systémových řešení nejsložitějších návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí nebo koordinace rozvojových projektů katastru nemovitostí.

2. Koordinace zeměměřických činností ve veřejném zájmu a provádění obdobných systémových specializovaných činností, například celostátní koordinace a metodické usměrňování řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, koordinace koncepcí a projektů zeměměřických činností celostátního případně mezinárodního rozsahu a významu.

3. Koordinace procesu rozhodování o odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování zeměměřictví a katastru nemovitostí, tvorba střednědobých koncepcí vedení a obnovy katastru, zpracovávání koncepce a koordinace kontrolní činnosti na úseku zeměměřictví a katastru.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany věcných práv k nemovitým věcem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno