Jak slabý musí být obranný mechanismus organismu, aby nás státní správa uznala zdravotně postiženými? Poruchy imunity, stejně jako poruchy koagulace blíže popisuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního postižení procentuálně. Ve stejné kapitole je zařazená anemie, znamenající obvykle nízkou hladinu hemoglobinu. Probereme také krvácení, respektive krvácivé stavy.

Kapitola III. – PORUCHY IMUNITY a KOAGULACE, ANEMIE, KRVÁCENÍ

A – Poruchy imunity

Obecné posudkové zásady pro poruchy imunity:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného laboratorního imunologického vyšetření, klinických orgánových komplikací, funkčního postižení orgánu nebo systémů, celkové odolnosti – obranyschopnosti a dopadu zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. V případě hyperimunních stavů – systémových onemocnění pojivové tkáně – je pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti rozhodující rozsah a aktivita procesu a rozsah funkčního postižení jednotlivých orgánů a systémů. Asymptomatické odchylky – laboratorní defekt sám o sobě nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Imunodeficity
1a poruchy imunity lehkého stupně, deficity protilátkové imunity s častým výskytem mikrobiálních infekcí (sinusitidy, pneumonie, adnexitidy aj.), deficity protilátkové imunity s lymfopenií, neutropenií a recidivujícími febrimími infekty plísňovými, parazitárními, s lehkým snížením celkové výkonnosti 15-25
1b poruchy imunity středně těžké, deficity buněčné imunity provázené výskytem recidivujících plísňových, parazitárních či oportunních infekcí s podstatným snížením celkové odolnosti a snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení 35-45
1c poruchy imunity těžké, deficity fagocytárního systému s recidivujícími kožními infekcemi, pyogenními abscesy, flegmonózními záněty a septickými stavy, s těžkým snížením celkové výkonnosti 50-60
1d poruchy imunity velmi těžké ,těžké imunodeficity s rozsáhlými a opakovanými nebo trvale aktivními infekčními komplikacemi vzdorujícími léčbě, neschopnost jakékoliv zátěže 70-80
2 Hyperimunní stavy – systémová postižení pojivové tkáně
Posudkové hledisko: Funkční postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle oddílu D, kapitola XIII.

B – Anémie, poruchy koagulace, krvácivé stavy (krvácení)

Obecné posudkové zásady pro anemie, poruchy koagulace a krvácivé stavy (krvácení):
Míra poklesu pracovní schopnosti pro nemoci krve a krvetvorných orgánů se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně anemie, cytopenie či poruchy koagulace, hepatosplenomegalie, poruch imunity, adaptace na postižení, celkové výkonnosti a schopnosti vykonávat denní aktivity. Pokud je anemie, cytopenie, poruchy koagulace nebo poruchy imunity součástí symptomatologie jiného zdravotního postižení nebo je v příčinné souvislosti s léčením jiného zdravotního postižení než uvedeného v kapitole III., oddíl A, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle takového zdravotního postižení.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Ztráta sleziny
1a ztráta sleziny s lehkou poruchou imunity 10
1b ztráta sleziny se závažnější poruchou imunity 20
2 Splenomegalie
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení, které je příčinou splenomegalie.
3 Anemie
3a minimální funkční poruchy, hemoglobin pod 110g/l, hypochromní erytrocyty, snížená hladina železa v séru, snížená koncentrace ferritinu, zvýšená unavitelnost při běžném zatížení 5-10
3b se středně těžkými projevy, hemoglobin pod 100g/l, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení 15-25
3c se závažnými projevy, hemoglobin pod 90g/l, stavy s podstatným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 30-45
3d těžké postižení, se závažnými projevy, hemoglobin pod 80g/l, jiné orgánové komplikace, opakovaná potřeba transfuzí, imunosuprese, podstatné snížení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit značně omezen 50-70
4 Poruchy hemostázy a hemokoagulace
Vrozené i získané poruchy krevního srážení (hemofilie, von Willebrandova choroba, hypofibrinogenemie, afíbrinogenemie, jiné deficity jednotlivých koagulačních faktorů, trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický syndrom, idiopatická trompocytopenická purpura, trombofilní stavy a jiné vzácnější poruchy).
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit druh zdravotního postižení, rozsah a četnost krvácivých a trombotických komplikací, druh léčby a její efekt (imunosupresivní léčba, substituční léčba), poškození kloubů při opakovaných krvácivých atakách a funkční výsledek provedených operačních výkonů.
4a občasné ataky krvácení či funkčně lehké trombotické komplikace s nutností intermitentní léčby, s lehkým omezením celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10-20
4b se závažnými projevy, substituční terapie, imunosuprese či terapie cytostatiky, značné snížení celkové výkonnosti případně i pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 30-50
4c těžké progredující či recidivující formy nereagující na léčbu, s těžkým omezením celkové výkonnosti a pohyblivosti, výkon denních aktivit značně omezen 60-70
5 Cytopenie, jiné nemoci krve
5a lehké projevy, lehké omezení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit s obtížemi 10-20
5b závažné funkční poruchy, značné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny 30-45
5c těžké postižení, s těžkými projevy, jiné orgánové komplikace, podstatné snížení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit značně omezen 50-70

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno