Jak slabý musí být obranný mechanismus lidského organismu, aby postižený občan dostával od státu pravidelnou pojistnou dávku? Poruchy imunity a koagulace, anemie a krvácivé stavy zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme klasifikaci zdravotních problémů. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod. Prostudujme, co zapříčiňují imunodeficity, poruchy koagulace (srážení krve), anemie (chudokrevnost) nebo krvácivé stavy.

Kapitola III. – Poruchy imunity a koagulace, anemie, krvácení

A – Poruchy imunity

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného laboratorního imunologického vyšetření, klinických orgánových komplikací, funkčního postižení orgánu nebo systémů, celkové odolnosti – obranyschopnosti a dopadu zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. V případě hyperimunních stavů – systémových onemocnění pojivové tkáně – je pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti rozhodující rozsah a aktivita procesu a rozsah funkčního postižení jednotlivých orgánů a systémů. Asymptomatické odchylky – laboratorní defekt sám o sobě nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Imunodeficity
1aporuchy imunity lehkého stupně,
deficity protilátkové imunity s častým výskytem mikrobiálních infekcí (sinusitidy, pneumonie, adnexitidy aj.),
deficity protilátkové imunity s lymfopenií, neutropenií a recidivujícími febrimími infekty plísňovými, parazitárními, s lehkým snížením celkové výkonnosti
15-25
1bporuchy imunity středně těžké,
deficity buněčné imunity provázené výskytem recidivujících plísňových, parazitárních či oportunních infekcí s podstatným snížením celkové odolnosti a snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení
35-45
1cporuchy imunity těžké,
deficity fagocytárního systému s recidivujícími kožními infekcemi, pyogenními abscesy, flegmonózními záněty a septickými stavy, s těžkým snížením celkové výkonnosti
50-60
1dporuchy imunity velmi těžké,
těžké imunodeficity s rozsáhlými a opakovanými nebo trvale aktivními infekčními komplikacemi vzdorujícími léčbě, neschopnost jakékoliv zátěže
70-80
2Hyperimunní stavy - systémová postižení pojivové tkáně
Posudkové hledisko:
Funkční postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle oddílu D, kapitola XIII.

B – Anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy (krvácení)

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu pracovní schopnosti pro nemoci krve a krvetvorných orgánů se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně anemie, cytopenie či poruchy koagulace, hepatosplenomegalie, poruch imunity, adaptace na postižení, celkové výkonnosti a schopnosti vykonávat denní aktivity. Pokud je anemie, cytopenie, poruchy koagulace nebo poruchy imunity součástí symptomatologie jiného zdravotního postižení nebo je v příčinné souvislosti s léčením jiného zdravotního postižení než uvedeného v kapitole III, oddíl A, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle takového zdravotního postižení.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Ztráta sleziny
1aztráta sleziny s lehkou poruchou imunity10
1bztráta sleziny se závažnější poruchou imunity20
2Splenomegalie
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení, které je příčinou splenomegalie.
3Anemie
3aminimální funkční poruchy,
hemoglobin pod 110g/l, hypochromní erytrocyty, snížená hladina železa v séru, snížená koncentrace ferritinu, zvýšená unavitelnost při běžném zatížení
5-10
3bse středně těžkými projevy,
hemoglobin pod 100g/l, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení
15-25
3cse závažnými projevy,
hemoglobin pod 90g/l, stavy s podstatným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
30-45
3dtěžké postižení,
se závažnými projevy, hemoglobin pod 80g/l, jiné orgánové komplikace, opakovaná potřeba transfuzí, imunosuprese, podstatné snížení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit značně omezen
50-70
4Poruchy hemostázy a hemokoagulace
Vrozené i získané poruchy krevního srážení (hemofilie, von Willebrandova choroba, hypofibrinogenemie, afíbrinogenemie, jiné deficity jednotlivých koagulačních faktorů, trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický syndrom, idiopatická trompocytopenická purpura, trombofilní stavy a jiné vzácnější poruchy).
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit druh zdravotního postižení, rozsah a četnost krvácivých a trombotických komplikací, druh léčby a její efekt (imunosupresivní léčba, substituční léčba), poškození kloubů při opakovaných krvácivých atakách a funkční výsledek provedených operačních výkonů.
4aobčasné ataky krvácení či funkčně lehké trombotické komplikace s nutností intermitentní léčby, s lehkým omezením celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi10-20
4bse závažnými projevy, substituční terapie, imunosuprese či terapie cytostatiky, značné snížení celkové výkonnosti případně i pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny30-50
4ctěžké progredující či recidivující formy nereagující na léčbu, s těžkým omezením celkové výkonnosti a pohyblivosti, výkon denních aktivit značně omezen60-70
5Cytopenie, jiné nemoci krve
5alehké projevy,
lehké omezení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit s obtížemi
10-20
5bzávažné funkční poruchy,
značné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny
30-45
5ctěžké postižení,
s těžkými projevy, jiné orgánové komplikace, podstatné snížení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit značně omezen
50-70

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno