Podvýživa, obezita nebo diabetes může mít takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Poruchy výživy, stejně jako poruchy přeměny látek a poruchy endokrinní (žláz s vnitřní sekrecí) jsou proto kategorizovány ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci, od štítné žlázy po nádory. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod. Prostudujme, jaké důsledky má diabetes (cukrovka), nanismus, nebo gigantismus (projevující se malým, respektive velký vzrůstem).

Kapitola IV. – Poruchy výživy, přeměny látek a endokrinní

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při endokrinních poruchách, poruchách výživy a přeměny látek jsou rozhodující funkční důsledky těchto poruch, tj. rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, dopad na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Asymptomatické odchylky od normy laboratorních hodnot nepodmiňují pokles pracovní schopnosti. Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u poruch endokrinních, výživy a přeměny látek by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Poruchy štítné žlázy
Hypotyreóza, hypertyreóza, struma, záněty štítné žlázy.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost poruchy funkce štítné žlázy, a to jak ve smyslu hyperfůnkce, tak ve smyslu hypofůnkce, případně jiné projevy poruchy štítné žlázy, jako je mechanický syndrom při zvětšené štítné žláze, endokrinní orbitopatie nebo paréza vratných nervů, pokud při chirurgickém zákroku došlo k jejich poškození, a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.
Míra poklesu pracovní schopnosti u kretenismu se hodnotí dle poklesu mentálních funkcí dle položky 8, kapitola V.
1aminimální funkční postižení,
subklinické formy bez ohledu na etiologii, změna funkce je rozpoznána pouze laboratorními testy, zvýšené riziko přechodu do klinicky manifestní formy
5
1blehké funkční postižení,
poruchy funkce štítné žlázy bez ohledu na etiologii, uspokojivě kompenzované při zavedené léčbě
15
1cstředně těžké funkční postižení,
postižení štítné žlázy bez ohledu na etiologii, dlouhodobě přetrvávající projevy poruchy funkce i při zavedené léčbě, značná porucha celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
30-40
1dtěžké funkční postižení,
s komplikacemi srdečními, očními, psychickými a jinými, závažné omezení celkové výkonnosti a některých denních aktivit
50-60
2Diabetes mellitus
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit dlouhodobý obraz metabolické kompenzace diabetů, metabolický profil, dodržování režimových opatření, přítomnost závažných
chronických cévních a orgánových diabetických komplikací a přidružených postižení a jejich dopad na celkovou výkonnost.
2aminimální funkční postižení,
dobrá kompenzace diabetů, bez diabetických komplikací
10
2blehké funkční postižení,
uspokojivá kompenzace nebo občasné metabolické kolísání, případně incipientní diabetické komplikace
15-25
2cstředně těžké funkční postižení,
s několika diabetickými komplikacemi lehčího až středního stupně (cévní, oční, neurologické), zachována schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, podle rozsahu postižení
30-45
2dtěžké funkční postižení,
opakované metabolické dekompenzace (zpravidla více než 2x ročně), progrese chronických komplikací diabetů do úrovně těžkých poruch s omezením zraku, snížením pohyblivosti, poruchami prokrvení, pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny
50-60
2ezvlášť těžké funkční postižení,
těžké dlouhodobé komplikace diabetů s postižením několika systémů (ztráta zraku, selhání ledvin s nutností chronického dialyzačního léčení, těžká forma diabetické polyneuropatie s těžkými poruchami pohyblivosti, syndrom diabetické nohy, gangrény), některé denní aktivity těžce omezeny
70-80
3Hypoparatyreóza
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle druhu, projevů a četnosti záchvatů a dopadu na celkovou výkonnost.
3alehké funkční postižení (prchavé parestezie, lehké orgánové spasmy)5
3bstředně těžké funkční postižení (křeče, těžší nebo častější orgánové spasmy, zvláště laryngospasmus a bronchiální spasmy), kde se dlouhodobě nedaří korigovat laboratorní nález nebo v případech, kde je hypoparatyreóza součástí polyglandulárních hormonálních deficitů, snížená adaptabilita v zátěžových situacích15-20
4Hyperparatyreóza
Primární, sekundární hyperparatyreóza.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u primární hyperparatyreózy je třeba zhodnotit rozsah funkční poruchy, přítomnost orgánových postižení, zejména kostně - renální syndrom a dopad zjištěných poruch na celkovou výkonnost. Míra poklesu pracovní schopnosti v případě orgánové komplikace - osteoporózy se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl B, kapitola XIII.
Míra poklesu pracovní schopnosti se v případě sekundární hyperparatyreózy stanoví podle základního postižení, které podmiňuje hyperparatyreózu (zejména renální nedostatečnost, malabsorpční syndrom) srovnatelně podle kapitoly XIV nebo XI.
4aasymptomatická forma5
5Hypopituitarismus dospělých
(insuficience předního laloku hypofýzy)
5alehké funkční postižení,
lehké snížení adaptačních schopností na stresové situace a fyzické zatížení při zavedené substituční léčbě
10
5bstředně těžké funkční postižení,
středně těžké snížení adaptačních schopností na stresové situace a fyzické zatížení při zavedené substituční léčbě, značné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
25-35
5ctěžké funkční postižení,
těžké snížení adaptačních schopností na stresové situace a fyzické zatížení při zavedené substituční léčbě, snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity omezeny
50-60
5dzvlášť těžké postižení,
snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, se závažnými funkčními komplikacemi, těžké poruchy zrakových nervů a dalších mozkových struktur, poruchy okohybných nervů, postižení psychiky, diencefalických struktur s dalšími projevy jako např. bulimií, hypodipsií, adipsií
70-80
6Hypofyzární nanismus
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži zdravotního postižení z hlediska celkové výkonnosti a schopnosti zvládat denní aktivity. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle poruch růstu - podle položky 4, oddíl B, kapitola XIII.
7Akromegalie a gigantismus
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit aktivitu postižení a přítomnost orgánových komplikací (kardiopatie, myopatie, artropatie, arteriální hypertenze, sekundární diabetes mellitus a jiné) a z toho vyplývající funkční poruchy - srdeční nedostatečnost, adynamie a dopad stavu na celkovou výkonnost.
7alehké funkční postižení,
lehké orgánové komplikace s lehkým snížením celkové výkonnosti
10-15
7bstředně těžké funkční postižení,
středně těžké orgánové komplikace, značný pokles výkonnosti při běžném zatížení, podle rozsahu postižení
30-50
7ctěžké funkční postižení,
závažné komplikace (postižení srdce, skeletu, adynamie), přetrvávající aktivita i při léčbě, snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení
60-80
8Diabetes insipidus
8alehké funkční postižení,
uspokojivá kompenzace substituční léčbou
10-15
8bstředně těžké funkční postižení,
dlouhodobě nedostatečná kompenzace i přes zavedenou substituční léčbu, s komplikacemi např. hypodipsií, adipsií, s poškozením hypotalamických center, recidivujícími rozvraty vodního a minerálního hospodářství, podle stupně poruch
30-40
9Hypotalamické syndromy s endokrinní manifestací
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a typ postižení hypotalamu (nedostatečnost liberinů, gfukokortikoidů, pohlavních hormonů, vasopresinu apod.) a sním související poruchy a přítomné komplikace a to jak endokrinologické, tak i neendokrinologické včetně hydrocefalu (poruchy příjmu potravy, tekutin, porucha regulace vegetativního nervového systému, porucha termoregulace, spánku, paměti, koncentrace, změny osobnosti, epilepsie a další) a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.
9alehké funkční postižení,
uspokojivá kompenzace poruchy, snížení adaptačních schopností na zátěž
10-15
9bstředně těžké funkční postižení,
nedostatečná kompenzace s počínajícími komplikacemi, se svalovou slabostí, se závažnými poruchami elektrolytového a vodního hospodářství, hypoglykémiemi, s přetrvávajícím nepříznivým vlivem na krvetvorný systém nebo centrální nervovou soustavu, značný pokles výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny
30-40
9ctěžké funkční postižení,
rozvinuté komplikace s podstatným snížením celkové výkonnosti, se závažnými poruchami psychiky a paměti, adynamie, významné hubnutí při dlouhodobé žaludeční a střevní symptomatologii, snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny
60-70
10Chronická insufícience kůry nadledvin
10alehké funkční postižení,
uspokojivá kompenzace při substituční léčbě, předčasná unavitelnost, ortostatické poruchy
10-20
10bstředně těžké funkční postižení,
podstatné snížení celkové výkonnosti, nedostatečná reakce na zátěž i při substituční léčbě, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo lehce omezeny
30-40
10ctěžké funkční postižení,
adynamie, poruchy elektrolytového a vodního hospodářství, poruchy sacharidového metabolismu, hubnutí, těžké poruchy žaludeční a střevní, substituční léčba málo účinná, některé denní aktivity značně omezeny
60-70
11Hyperfunkce kůry nadledvin
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční poruchy - hypertenzi, srdeční nedostatečnost, cukrovku, osteoporózu, svalovou slabost. Iatrogenní Cushingův syndrom se pro účely stanovení míry poklesu pracovní schopnosti hodnotí v rámci původního postižení.
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažující orgánové komplikace srovnatelně podle příslušného zdravotního postižení a jím podmíněných funkčních poruch.
12Hyperfunkce dřeně nadledvin
12astabilizace zdravotního stavu,
minimální zbytkové symptomy
10
12bstředně těžké postižení,
funkčně významné reziduální zbytkové symptomy
25-35
12ctěžké funkční postižení,
závažné projevy, přetrvávající nadprodukce katecholaminů, projevy paroxysmální nebo trvalé hypertenze, poruchy srdečního rytmu, psychické změny, hubnutí, případy, kdy chirurgická léčba není možná a farmakologická léčba není účinná, celková výkonnost a denní aktivity značně omezeny, podle rozsahu omezení
50-70
13Poruchy výživy, podvýživa a jiné poruchy metabolismu
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit stav výživy a jeho dopad na celkovou výkonnost. Samotná porucha metabolismu některé látky, která nevede k funkčně závažné poruše výživy, nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
13alehké funkční postižení,
zvýšená unavitelnost, trvalý lehký pokles celkové výkonnosti
10-15
13bstředně těžké funkční postižení,
trvalý závažný pokles hmotnosti a proteinoenergetické nutrice, podstatný pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení i přes léčbu na specializovaném pracovišti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny
30-40
13ctěžké funkční postižení,
těžký stupeň proteinoenergetické malnutrice, trvalý těžký pokles celkové výkonnosti i přes léčbu na specializovaném pracovišti, některé denní aktivity těžce omezeny
60-70
14Obezita
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit somatické a metabolické komplikace obezity, zejména přítomnost, rozsah a tíži srdečně-cévního postižení a kardiorespirační výkonnost, metabolické postižení, gastrointestinální postižení, kožní komplikace, kloubní postižení a pohyblivost, případný depresivní syndrom. Ke klasifikaci obezity se používá indexu tělesné hmotnosti (BMI). K objektivizaci funkčního postižení je potřebné obezitologické vyšetření.
14aobezita I. stupně, BMI 30-34,910
14bobezita II. stupně, BMI 35-39,9,
vzdorující léčbě na odborném pracovišti, s poklesem celkové výkonnosti
20-30
14cobezita III. stupně, BMI více jak 40,
vzdorující léčbě na odborném pracovišti, s podstatným poklesem kardiorespirační výkonnosti a snížením hybnosti, podle rozsahu funkčního postižení
40-60
14dobezita s BMI nad 45, s projevy srdeční nedostatečnosti nebo těžce omezenou pohyblivostí70-80
15Fenylketonurie
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tíže psychomotorické retardace srovnatelně podle položky 8, kapitola V. Fenylketonurie při dodržování diety a normálním psychomotorickém vývoji nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
16Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinu
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení kloubů (zejména při chronické tyfózní dně s chronickou synovitidou, destruktivní artropatií, sekundární osteoartrózou, deformitami kloubů), případně podle postižení ledvin, projevů ischemické choroby srdeční a dopadu funkčních poruch na celkovou výkonnost podle převažujícího typu symptomatologie podle kapitoly XIII, XIV nebo IX.
17Cystická fibróza (mukoviscidóza) s pulmonálními, pankreatickými a jaterními komplikacemi
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži postižení funkce plic, pankreatu a jater a dopad zjištěných poruch na celkovou výkonnost.
17alehké funkční postižení,
bronchitidy, lehká porucha plicní ventilace, pankreatických a jaterních funkcí, stav výživy uspokojivý
10-15
17bstředně těžké funkční postižení,
peribronchiální infiltrace, počínající bronchiektázie, počínající emfyzém, středně těžká ventilační porucha, alterace pankreatických a jaterních funkcí, snížený stav výživy, s poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
30-45
17ctěžké funkční postižení,
těžká bronchitida, bronchiektázie, emfyzém, porucha ventilace těžkého stupně, těžká porucha funkce pankreatu a jater, malabsorpce, biliární cirhóza, některé denní aktivity značně omezeny
60-70
17dzvlášť těžké funkční postižení, chronické respirační selhání80
18Nádory štítné žlázy, hypofýzy, hypotalamo-hypofyzární oblasti, nadledvin
Posudkové hledisko:
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky po onkologické léčbě.

Poruchy výživy v jiných kontextech:

Autor úvodní ilustrační fotografie: Andres Ayrton

1 komentář

  1. mam zvysenou funkci stitne zlazy beru letrox dlouhodobe ted mam navic poruchy s koleny dnu a navic zada jde mi doleve strany dela mi to potize dlouhodobe stat ci vykonavat delsi praci pri stani na jednom miste trpim depresemi a stale jsem unavena nevydrzim dlouho pracovat hcci se poptat zda mam narok na invalidni duhcod ci na nejake omezeni vuci zamestnavateli

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno