Kýla, inkontinence nebo hepatitida má někdy takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Nemoci trávicí soustavy proto zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů, od úst po tlusté střevo. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, co zapříčiňuje achalazie (znehybňuje jícen), Crohnova nemoc, hepatitida, kolitida (záněty), porfyrie (metabolická porucha) nebo divertikl (výchlipka dutého orgánu). Na řadu přijde také dyspeptický a malasimilační syndrom (trávicí poruchy), hiátová hernie (brániční kýla), Wilsonova choroba (zasahuje játra), postižená slinivka břišní (pankreas), tlusté střevo (kolorektum), hemeroidy (hemoroidy) atd.

Kapitola XI. – Postižení trávicí soustavy (hepatitida, kýla, hemeroidy, inkontinence…)

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u organických a funkčních postižení gastrointestinálního traktu je rozhodující rozsah a tíže orgánových poruch, jejich dopad na celkový stav, výživu a celkovou výkonnost. Při úbytku hmotnosti a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu BMI (body-mass index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu karence potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují pokles pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a celkovou výkonnost.

A – Postižení dutiny ústní a jícnu

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Stavy po operacích rozštěpu rtů, čelisti a patra
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí přetrvávající poruchy polykání, příjmu potravy, řeči a případný kosmetický defekt.
15-25
2Porucha funkce jazyka, defekt čelisti, poruchy artikulace, žvýkání a mimiky s event. nutností přijímat tekutou stravu
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah funkčních důsledků a dopad na celkovou výkonnost.
Funkční postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 1, oddíl A, kapitola X.
3Achalazie
3abez výrazné poruchy příjmu potravy, dysfagie10
3bs výraznou poruchou příjmu potravy (regurgitace nestrávené potravy, zvracení, tlak za hrudní kostí) a snížením celkové výkonnosti, podle rozsahu omezení20-40
4Refluxní choroba jícnu, refluxní ezofagitida
4ase slizničními erozemi20-30
4bse splývavými cirkulárními erozemi až vředy na sliznici, významným poklesem hmotnosti a celkové výkonnosti35-50
5Hiátová hernie
5as dyspeptickými potížemi10-20
5bs poruchami pasáže, erozemi, ulceracemi, ztrátovou anemií, značným snížením celkové výkonnosti35-50
6Divertikly jícnu
6as tlakovými bolestmi, dysfagií, regurgitací10-20
6bs omezením příjmu potravy, závažnou poruchou výživy, anemií, významným poklesem hmotnosti (není-li možná chirurgická léčba) a celkové výkonnosti35-50
7Benigní stenóza jícnu
7abez výrazné překážky příjmu potravy10
7bs funkčně významnou překážkou, dysfagií, odynofagií, s prodloužením doby jídla, omezením formy stravy, podle dopadu na celkovou výkonnost25-40
7cs těžkou překážkou příjmu potravy, zvracením, aspirací, malnutricí, významným poklesem hmotnosti, s těžkým snížením celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny50-70

B – Postižení žaludku a dvanáctníku

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Vředová choroba žaludku a dvanáctníku
způsobená Helicobacterem pylori (HP), HP negativní vřed způsobený nesteroidními antirevmatiky, stresový vřed
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit pozitivní endoskopické vyšetření s biopsií, průkaz HP a HP gastritidy, HP-negativní vřed v souvislosti s léčbou steroidy a dopad stavu na celkovou výkonnost.
1asezónní opakované recidivy klinicky prokázané, konzervativně léčené, s kolísáním hmotnosti5-10
1bčasto recidivující postižení, v mezidobí s erozivní gastritidou, opakovanými dyspeptickými potížemi, smírným poklesem hmotnosti15-20
1cstavy s komplikacemi, závažnou poruchou výživy a významným poklesem hmotnosti a celkové výkonnosti30-50
2Stavy po operacích žaludku
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit, zda jde o poruchu funkční či organickou, např. stázu v přívodné kličce a regurgitaci žluče, reflux z přívodné kličky, karenční syndrom a dopad stavu na celkovou výkonnost.
2alehké funkční poruchy10-15
2bstředně těžké funkční poruchy20-40
2corganická porucha provázená karenčním syndromem s významnou ztrátou hmotnosti, anemií, metabolickou osteopatií, s těžkým snížením celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny50-70
3Funkční dyspeptický syndrom (žaludeční, střevní)5-15

C – Postižení tenkého střeva a kolorekta (hemeroidy apod.)

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Malasimilační syndrom
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení, které je příčinou malasimilace.
2Céliakie, malabsorpční stavy (zejména z důvodu deficitu enzymů enterocytů)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit hladiny sérových autoprotilátek, výsledek biopsie sliznice tenkého střeva, stav výživy, úbytek hmotnosti a dopad na celkovou výkonnost.
2astavy stabilizované, bez podstatných následných projevů při dodržování bezlepkové diety10
2bse značným snížením celkové výkonnosti a stavu výživy přes dodržování dietetických zásad30-40
2cs komplikacemi - pokročilou malnutricí, metabolickou osteopatií, polyneuropatií, ataxií, depresí, ulcerózní jejunoileitidou a těžkým snížením celkové výkonnosti50-70
3Jiná postižení tenkého střeva
Syndrom kontaminovaného tenkého střeva (syndrom slepé kličky), intestinální lipodystrofie (Whippleova choroba).
3alehké formy,
s průjmy a steatoreou
10-20
3bstředně těžké formy,
s průjmy a steatoreou, anemií, se značným snížením celkové výkonnosti
30-40
3ctěžké formy,
s průjmy, artritidami, postižením lymfatických uzlin, seróz, septické stavy, s těžkým snížením celkové výkonnosti
60-70
4Idiopatické střevní záněty
Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida.
4astavy uspokojivě stabilizované,
občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná aktivita
10-20
4bstředně těžké formy,
časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti
30-40
4ctěžké formy,
s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti
60-70
5Kolitidy se známým etiologickým agens
Radiační enteritida, ischemická kolitida, jiné kolitidy.
5alehké formy s nauseou, lehkými průjmy10-20
5bstředně těžké formy,
s bolestmi břicha, střídání průjmů se zácpou, úbytek hmotnosti, se značným snížením celkové výkonnosti
30-40
5ctěžké formy,
s komplikacemi jako např. stenózou střeva, adhezemi, abscesy, píštělemi, s těžkým snížením celkové výkonnosti
60-70
6Divertikulární postižení tračníku, syndrom dráždivého střeva, jiné funkční střevní poruchy
6as lehkými potížemi - nadýmáním, nepravidelnou stolicí5-10
6bse silnějšími trvalými symptomy,
s průjmy, spasmy několikrát denně, se snížením stavu výživy, anemií, snížením celkové výkonnosti
25-35
6cse značnými trvalými symptomy,
se snížením stavu výživy, poruchami pasáže, anemií, krvácením, opakovanými záněty nebo zúžením střeva, se značným snížením celkové výkonnosti
40-60
7Perianální píštěle
7as občasnou sekrecí10
7bsilně secernující, místní projevy chronického zánětu40-50
7ctrvale silně secernující, celkové projevy chronického zánětu, s podstatným vlivem na celkový stav a výkonnost60-70
8Inkontinence stolice70
9Srůsty pobřišnice
9abez podstatného vlivu na střevní pasáž10
9bs opakovanými poruchami pasáže20-30
10Umělé vyústění trávicího traktu na povrchu těla (nenádorové etiologie), podle funkce35-45
11Jiná postižení řiti a konečníku, hemoroidy
podle dopadu na vyprazdňování a celkovou výkonnost
10-20

D – Kýly

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Tříselná, stehenní, pupeční nebo kýla v bílé linii (podle velikosti a reponovatelnosti), brániční kýla působící refluxní ezofagitidu10-15
2Břišní kýla v jizvě
2as poruchou funkce břišních orgánů (při poruchách pasáže)10-15
2bs větší eventerací útrob před břišní stěnu, mechanicky omezující výkonnost, bez možnosti operačního řešení35-50
2cs rozsáhlou eventerací útrob před břišní stěnu, s podstatným omezením celkové výkonnosti, bez možnosti operačního řešení60-70

E – Postižení pankreatu, žlučníku a žlučových cest

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Chronické postižení slinivky břišní
Alkoholická, tropická, hereditární, hyperkalcemická, autoimunní, idiopatická pankreatitida, stavy po chirurgických výkonech na pankreatu.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit klinický obraz, výsledky vyšetření exokrinního (cholecystokinin, sekretinový test) a výsledky vyšetření endokrinního (C peptid, stanovení inzulínu v séru), morfologická vyšetření (abdominální ultrasonografie, CT břicha, ERCP, MRCP a endoskopická ultrasonografie) a dopad postižení na celkovou výkonnost.
1aprůjmy jen při dietních chybách, bez výraznějších odchylek v biochemickém a morfologickém vyšetření5-10
1bdyspeptické potíže, průjmy a bolesti při dietních chybách, lehké snížení stavu výživy a celkové výkonnosti, lehké odchylky v biochemickém a morfologickém vyšetření15-25
1cprůjmy s výraznou steatoreou, snížením stavu výživy, některé příznaky malasimilačního syndromu, významný pokles hmotnosti, závažné odchylky v biochemickém a morfologickém vyšetření, neschopnost zvládat běžné zatížení35-50
1dmalasimilační syndrom,
závažné snížení stavu výživy a celkové výkonnosti provázené komplikacemi, např. pankreatickou pseudocystou, obstrukcí žlučových cest, ascitem, pleurálním výpotkem, trombózou lienální žíly, denní aktivity podstatně omezeny
60-70
2Chronická onemocnění žlučníku a žlučových cest
Litiáza, chronické recidivující záněty, stavy po výkonech na žlučových cestách, postcholecystektomický syndrom.
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit častost kolik nebo zánětů, přítomnost komplikací ve smyslu akutní biliární pankreatitidy, akutní cholangoitidy, biliárního ileu, gangrény žlučníku a dopad stavu na celkovou výkonnost.
2as kolikami v odstupech měsíců, s ojedinělými záněty, bez komplikací5
2bs častějšími kolikami (jedenkrát měsíčně), s častějšími záněty bez komplikací, postcholecystektomický syndrom10-20
2cstavy po opakovaných výkonech na papile, žlučových cestách, s komplikacemi, stavy se závažnými funkčními poruchami, s poruchami výživy, značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení40-50

F – Postižení jater

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Autoimunitní hepatitida, hepatopatie jiné než virové etiologie, nealkoholická steatohepatitida, primární biliární cirhóza, primární sklerotizující cholangoitida, alkoholické postižení jater, jaterní steatóza, jaterní steatofibróza, jaterní cirhóza, toxické poškození jater, poškození chemickými látkami
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit funkční kapacitu jater (podle biochemické a histologické aktivity zánětlivé a fibrotické), pokročilost a aktivitu procesu, rychlost progrese, poruchy metabolismu, případné mimojaterní projevy, stav výživy, únavu, toleranci zátěže, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Pro hodnocení jaterní cirhózy se využívá Child Pughova klasifikace, pro alkoholickou hepatitidu DF diskriminační funkce nebo Glasgow Alcoholic Hepatitis score.
1alehké poruchy,
bez komplikací, bez mimojaterních projevů, s lehce sníženou výkonností, s únavou
15-20
1bstředně těžké poruchy,
se sníženou funkční kapacitou jater, kompenzovaná jaterní cirhóza, lehčí mimojaterní projevy, významná dlouhodobá únava, se značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny, podle rozsahu poruch a omezení
30-45
1ctěžké poruchy,
těžká porucha kapacity jater, metabolismu, výživy, rozvoj jaterní cirhózy - klasifikace Child-Pugh A, funkčně významné mimojaterní projevy, podstatné omezení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, neschopnost vykonávat některé denní aktivity
60
1dzvlášť těžké poruchy,
dekompenzováná jaterní cirhóza - klasifikace Child-Pugh B, C, těžké mimojaterními projevy nebo konečná stadia, jaterní insuficience, terminální fáze jaterního selhání
70-80
2Wilsonova choroba
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit, zda jde o formu neurologicko-psychiatrickou, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví podle kapitoly V. nebo VI., nebo formu jaterní, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.
3Hereditární hemochromatóza
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit formy manifestace. U formy jaterní se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI, u formy s manifestací diabetů podle položky 2, kapitola IV, u formy s převažujícími příznaky kardiomyopatie podle kapitoly IX.
4Porfyrie
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit pokročilost a tíži jaterního poškození. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.
5Transplantace jater
5ado stabilizace zdravotního stavu a jaterních funkcí70
5bpo dosažení stabilizace zdravotního stavu, při stabilizaci jaterních funkcí, podle omezení celkové výkonnosti, rozsahu a stupně případných komplikací40-60
5cselhávání transplantovaného orgánu70-80

Profesor Jiří Hoch upozorňuje, že hemeroidy dokážou bezbolestně vyléčit chirurgové. Při akutní bolesti ležte v klidu na břiše, uleví vám teplé obklady nebo lázeň.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno