Jak závažné musejí být žaludeční vředy, kýla, inkontinence, žlučníkové nebo jaterní postižení, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Postižení trávicí  soustavy  jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotní poruchy procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi poruchy dýchací soustavy patří také hemeroidy (správně hemoroidy), céliakie, porfyrie, Crohnova nebo Wilsonova choroba. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XI. – POSTIŽENÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY (hemeroidy, inkontinence…)

Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u organických a funkčních postižení gastrointestinálního traktu je rozhodující rozsah a tíže orgánových poruch, jejich dopad na celkový stav, výživu a celkovou výkonnost. Při úbytku hmotnosti a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu BMI (body-mass index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu karence potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují pokles pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a celkovou výkonnost.

A – Postižení dutiny ústní a jícnu

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Stavy po operacích rozštěpu rtů, čelisti a patra
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí přetrvávající poruchy polykání, příjmu potravy, řeči a případný kosmetický defekt.
15-25
2 Porucha funkce jazyka, defekt čelisti, poruchy artikulace, žvýkání a mimiky s event. nutností přijímat tekutou stravu
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah funkčních důsledků a dopad na celkovou výkonnost.Funkční postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 1, oddíl A, kapitola X.
3 Achalazie
3a bez výrazné poruchy příjmu potravy, dysfagie 10
3b s výraznou poruchou příjmu potravy (regurgitace nestrávené potravy, zvracení, tlak za hrudní kostí) a snížením celkové výkonnosti, podle rozsahu omezení 20-40
4 Refluxní choroba jícnu, refluxní ezofagitida
4a se slizničními erozemi 20-30
4b se splývavými cirkulárními erozemi až vředy na sliznici, významným poklesem hmotnosti a celkové výkonnosti 35-50
5 Hiátová hernie
5a s dyspeptickými potížemi 10-20
5b s poruchami pasáže, erozemi, ulceracemi, ztrátovou anemií, značným snížením celkové výkonnosti 35-50
6 Divertikly jícnu
6a s tlakovými bolestmi, dysfagií, regurgitací 10-20
6b s omezením příjmu potravy, závažnou poruchou výživy, anemií, významným poklesem hmotnosti (není-li možná chirurgická léčba) a celkové výkonnosti 35-50
7 Benigní stenóza jícnu
7a bez výrazné překážky příjmu potravy 10
7b s funkčně významnou překážkou, dysfagií, odynofagií, s prodloužením doby jídla, omezením formy stravy, podle dopadu na celkovou výkonnost 25-40
7c s těžkou překážkou příjmu potravy, zvracením, aspirací, malnutricí, významným poklesem hmotnosti, s těžkým snížením celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-70

B – Postižení žaludku a dvanáctníku

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTO
1 Vředová choroba žaludku a dvanáctníku způsobená Helicobacterem pylori (HP), HP negativní vřed způsobený nesteroidními antirevmatiky, stresový vřed
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit pozitivní endoskopické vyšetření s biopsií, průkaz HP a HP gastritidy, HP-negativní vřed v souvislosti s léčbou steroidy a dopad stavu na celkovou výkonnost.
1a sezónní opakované recidivy klinicky prokázané, konzervativně léčené, s kolísáním hmotnosti 5-10
1b často recidivující postižení, v mezidobí s erozivní gastritidou, opakovanými dyspeptickými potížemi, smírným poklesem hmotnosti 15-20
1c stavy s komplikacemi, závažnou poruchou výživy a významným poklesem hmotnosti a celkové výkonnosti 30-50
2 Stavy po operacích žaludku
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit, zda jde o poruchu funkční či organickou, např. stázu v přívodné kličce a regurgitaci žluče, reflux z přívodné kličky, karenční syndrom a dopad stavu na celkovou výkonnost.
2a lehké funkční poruchy 10-15
2b středně těžké funkční poruchy 20-40
2c organická porucha provázená karenčním syndromem s významnou ztrátou hmotnosti, anemií, metabolickou osteopatií, s těžkým snížením celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny 50-70
3 Funkční dyspeptický syndrom (žaludeční, střevní) 5-15

C – Postižení tenkého střeva a kolorekta (hemeroidy apod.)

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Malasimilační syndrom
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení, které je příčinou malasimilace.
2 Céliakie, malabsorpční stavy (zejména z důvodu deficitu enzymů enterocytů)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit hladiny sérových autoprotilátek, výsledek biopsie sliznice tenkého střeva, stav výživy, úbytek hmotnosti a dopad na celkovou výkonnost.
2a stavy stabilizované, bez podstatných následných projevů při dodržování bezlepkové diety 10
2b se značným snížením celkové výkonnosti a stavu výživy přes dodržování dietetických zásad 30-40
2c s komplikacemi – pokročilou malnutricí, metabolickou osteopatií, polyneuropatií, ataxií, depresí, ulcerózní jejunoileitidou a těžkým snížením celkové výkonnosti 50-70
3 Jiná postižení tenkého střeva
Syndrom kontaminovaného tenkého střeva (syndrom slepé kličky), intestinální lipodystrofie (Whippleova choroba).
3a lehké formy, s průjmy a steatoreou 10-20
3b středně těžké formy,s průjmy a steatoreou, anemií, se značným snížením celkové výkonnosti 30-40
3c těžké formy, s průjmy, artritidami, postižením lymfatických uzlin, seróz, septické stavy, s těžkým snížením celkové výkonnosti 60-70
4 Idiopatické střevní záněty
Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida.
4a stavy uspokojivě stabilizované,občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná aktivita 10-20
4b středně těžké formy, časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti 30-40
4c těžké formy, s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti 60-70
5 Kolitidy se známým etiologickým agens
Radiační enteritida, ischemická kolitida, jiné kolitidy.
5a lehké formy s nauseou, lehkými průjmy 10-20
5b středně těžké formy, s bolestmi břicha, střídání průjmů se zácpou, úbytek hmotnosti, se značným snížením celkové výkonnosti 30-40
5c těžké formy, s komplikacemi jako např. stenózou střeva, adhezemi, abscesy, píštělemi, s těžkým snížením celkové výkonnosti 60-70
6 Divertikulární postižení tračníku, syndrom dráždivého střeva, jiné funkční střevní poruchy
6a s lehkými potížemi – nadýmáním, nepravidelnou stolicí 5-10
6b se silnějšími trvalými symptomy, s průjmy, spasmy několikrát denně, se snížením stavu výživy, anemií, snížením celkové výkonnosti 25-35
6c se značnými trvalými symptomy, se snížením stavu výživy, poruchami pasáže, anemií, krvácením, opakovanými záněty nebo zúžením střeva, se značným snížením celkové výkonnosti 40-60
7 Perianální píštěle
7a s občasnou sekrecí 10
7b silně secernující, místní projevy chronického zánětu 40-50
7c trvale silně secernující, celkové projevy chronického zánětu, s podstatným vlivem na celkový stav a výkonnost 60-70
8 Inkontinence stolice 70
9 Srůsty pobřišnice
9a bez podstatného vlivu na střevní pasáž 10
9b s opakovanými poruchami pasáže 20-30
10 Umělé vyústění trávicího traktu na povrchu těla (nenádorové etiologie), podle funkce 35-45
11 Jiná postižení řiti a konečníku, hemeroidy podle dopadu na vyprazdňování a celkovou výkonnost 10-20

D – Kýly

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Tříselná, stehenní, pupeční nebo kýla v bílé linii (podle velikosti a reponovatelnosti), brániční kýla působící refluxní ezofagitidu 10-15
2 Břišní kýla v jizvě
2a s poruchou funkce břišních orgánů (při poruchách pasáže) 10-15
2b s větší eventerací útrob před břišní stěnu, mechanicky omezující výkonnost, bez možnosti operačního řešení 35-50
2c s rozsáhlou eventerací útrob před břišní stěnu, s podstatným omezením celkové výkonnosti, bez možnosti operačního řešení 60-70

E – Postižení pankreatu, žlučníku a žlučových cest

POLOŽKA DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Chronické postižení slinivky břišní
Alkoholická, tropická, hereditární, hyperkalcemická, autoimunní, idiopatická pankreatitida, stavy po chirurgických výkonech na pankreatu.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit klinický obraz, výsledky vyšetření exokrinního (cholecystokinin, sekretinový test) a výsledky vyšetření endokrinního (C peptid, stanovení inzulínu v séru), morfologická vyšetření (abdominální ultrasonografie, CT břicha, ERCP, MRCP a endoskopická ultrasonografie) a dopad postižení na celkovou výkonnost.
1a průjmy jen při dietních chybách, bez výraznějších odchylek v biochemickém a morfologickém vyšetření 5-10
1b dyspeptické potíže, průjmy a bolesti při dietních chybách, lehké snížení stavu výživy a celkové výkonnosti, lehké odchylky v biochemickém a morfologickém vyšetření 15-25
1c průjmy s výraznou steatoreou, snížením stavu výživy, některé příznaky malasimilačního syndromu, významný pokles hmotnosti, závažné odchylky v biochemickém a morfologickém vyšetření, neschopnost zvládat běžné zatížení 35-50
1d malasimilační syndrom, závažné snížení stavu výživy a celkové výkonnosti provázené komplikacemi, např. pankreatickou pseudocystou, obstrukcí žlučových cest, ascitem, pleurálním výpotkem, trombózou lienální žíly, denní aktivity podstatně omezeny 60-70
2 Chronická onemocnění žlučníku a žlučových cest
Litiáza, chronické recidivující záněty, stavy po výkonech na žlučových cestách, postcholecystektomický syndrom.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit častost kolik nebo zánětů, přítomnost komplikací ve smyslu akutní biliární pankreatitidy, akutní cholangoitidy, biliárního ileu, gangrény žlučníku a dopad stavu na celkovou výkonnost.
2a s kolikami v odstupech měsíců, s ojedinělými záněty, bez komplikací 5
2b s častějšími kolikami (jedenkrát měsíčně), s častějšími záněty bez komplikací, postcholecystektomický syndrom 10-20
2c stavy po opakovaných výkonech na papile, žlučových cestách, s komplikacemi, stavy se závažnými funkčními poruchami, s poruchami výživy, značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50

F – Postižení jater

POLOŽKA DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Autoimunitní hepatitida, hepatopatie jiné než virové etiologie, nealkoholická steatohepatitida, primární biliární cirhóza, primární sklerotizující cholangoitida, alkoholické postižení jater, jaterní steatóza, jaterní steatofibróza, jaterní cirhóza, toxické poškození jater, poškození chemickými látkami
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit funkční kapacitu jater (podle biochemické a histologické aktivity zánětlivé a fibrotické), pokročilost a aktivitu procesu, rychlost progrese, poruchy metabolismu, případné mimojaterní projevy, stav výživy, únavu, toleranci zátěže, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Pro hodnocení jaterní cirhózy se využívá Child Pughova klasifikace, pro alkoholickou hepatitidu DF diskriminační funkce nebo Glasgow Alcoholic Hepatitis score.
1a lehké poruchy, bez komplikací, bez mimojaterních projevů, s lehce sníženou výkonností, s únavou 15-20
1b středně těžké poruchy, se sníženou funkční kapacitou jater, kompenzovaná jaterní cirhóza, lehčí mimojaterní projevy, významná dlouhodobá únava, se značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny, podle rozsahu poruch a omezení 30-45
1c těžké poruchy, těžká porucha kapacity jater, metabolismu, výživy, rozvoj jaterní cirhózy – klasifikace Child-Pugh A, funkčně významné mimojaterní projevy, podstatné omezení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, neschopnost vykonávat některé denní aktivity 60
1d zvlášť těžké poruchy, dekompenzováná jaterní cirhóza – klasifikace Child-Pugh B, C, těžké mimojaterními projevy nebo konečná stadia, jaterní insuficience, terminální fáze jaterního selhání 70-80
2 Wilsonova choroba
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit, zda jde o formu neurologicko-psychiatrickou, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví podle kapitoly V. nebo VI., nebo formu jaterní, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.
3 Hereditární hemochromatóza
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit formy manifestace. U formy jaterní se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI, u formy s manifestací diabetů podle položky 2, kapitola IV, u formy s převažujícími příznaky kardiomyopatie podle kapitoly IX.
4 Porfyrie
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit pokročilost a tíži jaterního poškození. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.
5 Transplantace jater
5a do stabilizace zdravotního stavu a jaterních funkcí 70
5b po dosažení stabilizace zdravotního stavu, při stabilizaci jaterních funkcí, podle omezení celkové výkonnosti, rozsahu a stupně případných komplikací 40-60
5c selhávání transplantovaného orgánu 70-80

K tématu: Dědek bylinkář doporučuje na hemeroidy zeměžlučovou, borůvkovou nebo mátovou směs.

1 komentář

  1. Dobrý den. Už 17 let se léčím kvůli ulcerózní kolitidě tlustého střeva. Problémy se stále stupňovaly. Nyní již druhým rokem procházím biologickou léčbou, stav kolísá. Zřejmě taky požádám o invalidní důchod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno