Cysta, píštěl anebo inkontinence má někdy takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Poruchy močové a pohlavní soustavy proto zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů, od ledvin po vaječník. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, jaké důsledky má cysta (dutina vyplněná tekutinou), hydronefróza (ledvinová pánvička a kalichy se rozšiřují, protože špatně odtéká moč), striktura a stenóza (zúžení) močové trubice (uretry), případně megaureter (rozšířený močovod). Na řadu přijdou také píštěle (nepřirozená kanálkovitá propojení), urolitiáza (ledvinové kameny), glomerulopatie a renální insuficience (nemocné ledviny). V ministerské vyhlášce dále figuruje nefrotický syndrom (bílkoviny v moči), inkontinence (pomočování) a endometrióza (růst děložní sliznice mimo dělohu)…

Kapitola XIV. – Postižení močové a pohlavní soustavy (inkontinence apod.)

A – Postižení močové soustavy

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně aktivity procesu, poruch funkce uropoetického systému, které je nutno zjistit speciálními funkčními zkouškami (např. určením kreatininu a močoviny, vyšetřením glomerulární filtrace a koncentrační schopnosti, izotopovým vyšetřením, urografií, urodynamickým vyšetřením, endoskopií, sonografií). Přitom je nutné vzít v úvahu i případné postižení jiných orgánů. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad poruchy funkce na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u poruch močové soustavy by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Vrozené vady močové soustavy, jiné vady
Cysta ledviny, vícečetné cysty ledvin, polycystóza ledvin, hydronefróza, solitární ledvina, vady močových cest, striktura ureteru, megaureter, stavy po rekonstrukčních operacích ledvin nebo močového měchýře a jiné.
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, poruchy funkce uropoetického systému, rozsahu zánětlivých komplikací a postižení odtoku moče.
V případě, kdy vrozená vada vyústí v chronické selhání ledvin nebo inkontinenci, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle příslušných položek kapitoly XIV.
1avady dobře funkčně kompenzované nebo
s minimálním nebo lehkým dopadem na funkci ledvin nebo odtok moče, lehčí zánětlivé komplikace
5-15
1blehké poruchy,
stavy s poruchami funkce ledvin a močových cest, snížení funkce o více než třetinu, poruchy odtoku moče s recidivujícími zánětlivými komplikacemi
25-35
1cstředně těžké poruchy,
snížení funkce ledvin o více než polovinu, ureterostomie, cystostomie
45-50
2Zánětlivá postižení močové soustavy
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a druh postižení (recidivující chronická cystitida, intersticiální cystitida, chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefntida), laboratorní nálezy (významná bakteriurie, pyurie, proteinurie, leukocytóza, další celkové známky zánětu), poruchu funkce a případné komplikace.
V případě, kdy zánětlivé postižení vyústí v chronické selhání ledvin, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.
2.1chronický či recidivující bakteriální zánět dolních močových cest, minimální nebo lehký nález ve funkčních zkouškách10
2.2intersticiální cystitida,
snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
20-40
2.3chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida,
snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
20-40
3Urolitiáza
Posudkové hledisko:
Samotná urolitiáza bez funkční poruchy nebo provedená operace (odstranění konkrementu) s dobrým funkčním výsledkem, nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti.
V případě, že je postižení komplikováno intersticiální nefritidou, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu komplikací srovnatelně podle položky 2 nebo 6, kapitola XIV.
4Glomerulopatie (primární, sekundární) a jiná postižení ledvin bez ohledu na etiologii
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a závažnost změn, stupeň aktivity, poruchu renální funkce na základě laboratorního souboru vyšetření, markerů zánětu, proteinurie, koagulace, imunologického vyšetření, ultrasonografie případně i biopsie ledvin. Přitom je nutné vzít v úvahu i případné komplikace renálního postižení (anemie, poruchy koagulace, porucha kalciofosfátového metabolismu, hypertenze, hyperlipidemie a další) a nežádoucí účinky léčby.
4aminimální funkční postižení,
dosažení remise, pokles aktivity, pokles nebo vymizení proteinurie, normalizace či zlepšení renální funkce a močového nálezu, pokles nebo vymizení titru protilátek, nepřítomnost funkčního postižení ledvin, bez komplikací, případně jen lehké komplikace, zvýšená unavitelnost
10-15
4blehké funkční postižení,
snížení renální funkce (středně těžké snížení glomerulární filtrace), chronické formy s postižením tubulointersticia, přítomnost funkčně významnějších chronických komplikací, zpomalení progrese funkčního a morfologického postižení, zajišťovací dlouhodobá renoprotektivní a imunosupresivní léčba, podle rozsahu funkčního omezení
20-30
4cstředně těžké postižení,
snížení renálních funkcí na III. až IV. stupeň dle KDOQI, glomerulární filtrace pod 30 ml/min/l,73 m2, současně přítomné jiné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního omezení
40-50
4dtěžké funkční postižení,
významně snížená renální funkce V. stupně dle KDOQI, chronické komplikace se závažným funkčním postižením jiných orgánů a systémů, velká nefrotická proteinurie, plně rozvinutý, perzistující nefrotický syndrom, pokročilá chronická renální insuficience, některé denní aktivity těžce omezeny
70-80
5Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD)
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle závažnosti chronické renální insuficience a přidružených komplikací (porucha fosfokalciového metabolismu, krvácení, infekce) a extrarenálních projevů (postižení jater) srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.
6Chronické selhání ledvin/chronická renální insuficience
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rychlost progrese, stadium selhání, komplikace spojené s renální insuficiencí, zejména kardiovaskulární komplikace, infekční komplikace, poškození centrálního nervového systému, anemii, krvácivé stavy, renální osteopatii/kostní nemoc, efekt transplantace nebo komplikace s ní spojené a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.
6alehké funkční postižení,
stadium I. nebo II., některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
20-30
6bstředně těžké funkční postižení,
stadium III. až IV., funkčně závažné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny
40-50
6ctěžké funkční postižení,
stadium chronického selhání ledvin, nezvratné selhání ledvin, stadium V., glomerulární filtrace je snížena na méně než jednu osminu fyziologické hodnoty, tedy pod 0,16 ml/s, bez nebo suremickými symptomy (neuropatie, encefalopatie, pleuritida, perikarditida, malnutrice, hemoragická diatéza) nebo s mnohočetnými komplikacemi, denní aktivity těžce omezeny
60-80
6dchronické selhání ledvin léčené dialýzou s mnohočetnými těžkými komplikacemi60-80
6echronické selhání ledvin léčené dialýzou bez nebo s lehčími komplikacemi, podle rozsahu omezení50-60
7Transplantace ledviny
Posudkové hledisko:
Pokud dojde ke zhoršení funkce štěpu a funkce transplantované ledviny, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkčního postižení podle položky 6a až 6e, oddíl A, kapitola XIV.
7astav po transplantaci do dosažení stabilizace renální funkce70
7bstav po transplantaci ledviny při dobré stabilizaci renálních funkcí a bez výskytu komplikací10-20
7cstav po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu při stabilizaci renálních a pankreatických funkcí a bez výskytu komplikací35-50
8Inkontinence moče u žen
8anahodilý a ojedinělý únik moče při zatížení do několika ml (potřeba malé vložky), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi5-10
8bztráty moče při stresových manévrech jsou menší než 30 ml (únik moče při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání těžkých předmětů, používání kompenzačních pomůcek nepravidelné), některé denní aktivity omezeny20-30
8cstřední stresová inkontinence,
ztráty moče při stresových manévrech jsou mezi 30-80 ml, únik moče nastává při změně polohy, běhu, chůzi, lehčí fyzické práci, používání pomůcek je zpravidla trvalé, některé denní aktivity podstatně omezeny
40-50
8dtěžká inkontinence moče, úplná inkontinence
ztráty moče při stresových manévrech jsou větší než 80 ml, únik moče nastává již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, moč uniká trvale, používání pomůcek pro inkontinenci je trvalou nutností
70
9Inkontinence moče u mužů po prostatektomii
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkční poruchy podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
10Neurogenní močový měchýř
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí klinický nález včetně základních reflexů anogenitální oblasti, mikční karty, vyšetření moče, ultrasonografie ledvin a močového měchýře, uroflowmetrie event. komplexního urodynamického vyšetření.
10astavy s frekventní mikcí (polakisurie), urgentní mikce, nykturie, podle rozsahu postižení25-40
10búplná inkontinence
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV nebo podle příčiny postižení.
11Chronické píštěle močového a pohlavního ústrojí, veziko-vaginální, uretero-vaginální
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotní klinický nález, poruchy močení, rozsah úniku moče, aktivita infekčního procesu, případná porucha renálních funkcí, vulvitidy, kolpitidy, dekubity a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.
11achronické píštěle s trvalou mírnou sekrecí, místní zánět, frekventní nebo urgentní močení, některé denní aktivity omezeny30-50
11bchronické píštěle s vydatnou sekrecí, s celkovou odezvou, extrauretrální inkontinence moče totální, permanentní, některé denní aktivity podstatně omezeny70
12Striktura, stenóza uretry
12as uspokojivým vyprazdňováním10
12bporadiační, provázená poradiační cystitidou a proktitidou, algickým syndromem35-50
13Maligní nádory ledviny, močového měchýře, močových cest
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
14Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při dobré funkci druhé ledviny10
15Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při zhoršené funkci druhé ledviny
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 4 nebo 6, kapitola XIV.
16Nefrotický syndrom
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit velikost proteinurie, hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hyperlipidemie a přidružené komplikace, zejména infekce, tromboembolické komplikace, poruchu metabolismu lipidů a proteinovou malnutrici a dopad stavu na celkovou výkonnost.
16alehký stupeň,
proteinurie 3-4g/24hodin, mírná hypoproteinemie, mírná hypoalbuminemie, mírná hypercholesterolemie, řídce infekční komplikace, nejsou známky proteinové malnutrice, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, podle rozsahu omezení
20-40
16bstřední stupeň,
proteinurie cca 5g/24hodin, značná hypoproteinemie a hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, občasné infekční komplikace, zpravidla nejsou známky proteinové malnutrice, podstatné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny
50
16ctěžký stupeň,
proteinurie nad 6g/24hodin, těžká hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, trvalé nebo často recidivující otoky, infekční a tromboembolické komplikace, známky malnutrice, některé denní aktivity těžce omezeny
60-70

B – Postižení pohlavní soustavy

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení a funkčních poruch a komplikací z něj vyplývajících (celkové, místní, močové, střevní a jiné) a dopadu zjištěných poruch na celkový stav a výkonnost.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Maligní nádory
Karcinom prostaty, penisu, tumor varlete
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky zejména inkontinence, poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, psychické problémy a jiné.
2Chronický zánětlivý proces adnex, parametria nebo dělohy
chronické zánětlivé stavy, často recidivující
10
3Postižení po odstranění dělohy pro benigní proces
Posudkové hledisko:
Hysterektomie - operační odstranění dělohy pro benigní proces nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti. Pokles pracovní schopnosti mohou působit jen pozdní komplikace, zejména poranění uropoetického a gastroinstestinálního traktu a pooperační píštěle.
Míra poklesu pracovní schopnosti se v takových případech stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.
4Endometrióza těžkého stupně
4afunkční poruchy související s bolestivou symptomatologií, poruchy mikce (urgence, nykturie, polakisurie)10
4bvelmi pokročilé formy endometriózy,
funkční orgánové komplikace, zejména stenóza ureteru, vznik hydronefrózy, poškození ledvin nebo
funkční poruchy následkem operační léčby, zejména uropoetického a gastroinstestinálního traktu, pooperační píštěle, hypotonie močového měchýře, retence moče.
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.
20-35
5Menopauzální a perimenopauzální poruchy, klimakterický syndrom10
6Pokles stěny vaginy, prolaps vaginy nebo dělohy
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit závažnost klinického stagingu sestupu, funkční poruchy (místní, močové, střevní) a dopad zjištěných funkčních poruch na celkovou výkonnost.
6alehké funkční postižení,
bez inkontinence nebo s nepatrnou stresovou inkontinencí, lehké místní a střevní symptomy nebo
stav po operaci s uspokojivým funkčním výsledkem
15
6btěžké funkční postižení,
závažný sestup až výhřez doprovázený těžkou močovou inkontinencí, stadium III. a IV., stav, který není možno řešit chirurgicky
60-70
7Inkontinence při postižení ženských pohlavních orgánů
Posudkové hledisko:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost inkontinence.
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
8Maligní nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla (endometria), vejcovodu, vaječníku, gestační choriokarcinom
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky, zejména poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, případné uretrální leze, píštěle vesico či rectovaginální, poruchy střevní pasáže, algický syndrom, psychické problémy a jiné.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Engin Akyurt

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno