Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Veterinární péče.

2.45 VETERINÁRNÍ PÉČE

8. platová třída

1. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.

9. platová třída

1. Provádění kontroly a státního zdravotního dozoru včetně laboratorní analýzy nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními přípravky nebo veterinárními technickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.

2. Provádění činností spojených s posuzováním registrací běžných veterinárních léčiv.

3. Provádění veterinárně-hygienického dozoru a šetření v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. Provádění odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a masa.

10. platová třída

1. Komplexní výkon kontroly a státního zdravotního dozoru nad léčivy, léčivými přípravky, veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky včetně odběru vzorků a laboratorní analýzy.

2. Koordinace a provádění posuzování registrací běžných léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.

3. Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

11. platová třída

1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí veterinární správy a veterinárních léčiv.

2. Vytváření celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.

3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků.

4. Komplexní provádění registrace léčiv včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů, stanovování závěrů.

5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné distribuční praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji prodeji a používání léčiv a při jejich zkoušení obecně a při výdeji a používání veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekurzory a látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, nebo návykové látky, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků.

6. Preventivní a diagnostická práce veterinárního lékaře v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví pod vedením veterinárního lékaře se specializací II. stupně.

7. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání státní politiky veterinární péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.

2. Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy, odborné usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních léčiv.

3. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.

4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oborech veterinární péče a identifikace a registrace hospodářských zvířat.

5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení a farmakovigilance, inspekčních činností a dozoru nad veterinárními léčivými přípravky, veterinárními prostředky a veterinárními technickými prostředky.

6. Celostátní koordinace inspekcí správné výrobní praxe, správné distribuční praxe a správné laboratorní praxe a zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v ochraně zdraví zvířat.

7. Odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy.

8. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky nebo v oblasti kontroly potravin. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.

13. platová třída

1. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku veterinární péče.

2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.

3. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých přípravků a registračního procesu.

4. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, inspekční činnosti a dozoru nad veterinárními léčivými přípravky, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.

5. Specializované odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní atestace I. stupně.

6. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality potravin a kontroly potravin pomocí zvláště citlivých speciálních analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s mezinárodní působností.

7. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru analýzy potravin v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv nebo potravin do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a tvorba koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.

14. platová třída

1. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.

2. Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv a lékové politiky a koordinace plnění závazků vyplývajících z požadavků Evropské unie a mezinárodních smluv.

3. Vykonávání složitých a náročných odborných činností preventivních a diagnostických v ochraně zdraví zvířat a veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializační atestace II. stupně. Stanovování léčebných postupů a ozdravných programů.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno