Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Vodní hospodářství.

2.43 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání státní politiky vodního hospodářství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.

2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy ve vodním hospodářství.

3. Posuzování politik územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací z hlediska vodního hospodářství s krajskou působností.

4. Výkon vrchního vodoprávního dozoru.

5. Výkon ústředního vodoprávního úřadu.

6. Tvorba koncepce celostátní regulace oboru vodovodů a kanalizací a ochrany spotřebitelů v tomto oboru.

7. Stanovování jednotných postupů státní regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování vodního hospodářství nebo koordinace vrchního vodoprávního dozoru.

2. Zajišťování zpracování, aktualizace a schvalování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.

3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství.

4. Tvorba zásad státní regulace dozoru a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

5. Tvorba koncepce dozoru v oboru vodovodů a kanalizací.

6. Tvorba koncepce financování vodního hospodářství.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce vodního hospodářství.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno