Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce vykonávat geologické práce jako samostatnou činnost za účelem zisku. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Požadovaná odborná způsobilost pro geologické práce

  • Předmět podnikání: Geologické práce *)
  • Požadovaná odborná způsobilost: osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního prostředí **)

Poznámky a související právní předpisy

  • *) s výjimkou geologických prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.
  • **) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona  č. 3/2005 Sb.
  • § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb. jmenuje hornickou činnost (například „vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů“, „báňská záchranná služba“, „důlně měřická činnost“ apod.) a činnost prováděnou hornickým způsobem (například „jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí“ apod.).
  • § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. říká: O odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací rozhoduje ministerstvo. Rozhodnutí, kterým se vydává osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací, se vydává na dobu neurčitou. Ministerstvo může rozhodnutí o odborné způsobilosti zrušit tomu, kdo závažným způsobem nebo opakovaně porušil ustanovení tohoto zákona nebo předpisy vydané na jeho základě. Postup při uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se řídí zvláštním právním předpisem.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno