Soudce nebo státní zástupce potřebuje někoho, kdo vede jeho kancelář, připravuje a kontroluje formality, ale taky řeší konfliktní situace. Proto existuje takzvaný justiční pracovník. Prostudujme jeho úkoly a platové třídy, abychom následně zjistili základní hrubý měsíční tarif.

Potřebnou klasifikaci najdeme v oficiálním pracovním Katalogu, pod pořadovým číslem 2.02.01. Tam jsou justiční pracovníci rozděleni podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti svých úkolů. Například na 8. platovou třídu stačí: „Organizování chodu kanceláře státního zastupitelství.“ Ale možná jste kariérně dál a dosáhnete ještě výš.

Jaké problémy řeší justiční pracovník

7. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.
 2. Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce nebo státního zástupce.
 3. Zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání nebo jednání státního zastupitelství, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání nebo z jednání státního zastupitelství.

8. platová třída

 1. Organizování chodu kanceláře státního zastupitelství.
 2. Samostatné posuzování textu soudních rozhodnutí a provádění jeho úprav pro účely jejich veřejné publikace za účelem zajištění důsledné ochrany osobních údajů účastníků řízení a dalších zúčastněných osob a vyloučení jakéhokoliv dalšího možného přímého, případně zprostředkovaného ohrožení zákonem chráněných zájmů fyzických a právnických osob soudními rozhodnutími.
 3. Samostatné organizování rozhodovací činnosti soudu v rámci pracovního týmu nebo soudního oddělení spadajícího podle rozvrhu práce do jejich působnosti.
 4. Samostatné centrální vedení jednotných soudních rejstříků a dalších pomůcek podle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy.

9. platová třída

 1. Samostatné přidělování věcí v souladu s rozvrhem práce soudu na základě právního posuzování obsahu návrhů a žalob s osobní odpovědností za důsledné respektování ústavního principu zákonného soudce nebo dohled nad realizací systému přidělování věcí státním zástupcům a komplexní zajišťování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně metodického řízení soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství s osobní odpovědností za dodržování zákonů a vnitřních předpisů upravujících chod soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně zajišťování kompletnosti a evidence soudních spisů nebo spisů státního zastupitelství v průběhu soudního řízení a odborné vzdělávání zaměstnanců soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství.
 2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.
 3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
 4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.
 5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.
 6. Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
 7. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.
 8. Samostatné zajišťování protokolace soudního řízení podle předpisů upravujících trestní řízení a občanské soudní řízení spojené s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace a určování její struktury a rozsahu s ohledem na povahu soudního řízení.
 9. Zajišťování komplexní konzultační a poradenské činnosti v oblasti rozhodovací činnosti soudů včetně právních jednání a dalších úkonů účastníků řízení podle procesních předpisů.

10. platová třída

 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dozor nad činností soudních oddělení nebo oddělení státních zastupitelství při aplikaci procesních předpisů
 2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k alternativním trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství a vedení spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti trestné činnosti.
 3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.
 4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.
 5. Zajišťování agendy Úřadu evropského veřejného žalobce.

11. platová třída

 1. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti.
 2. Zajišťování dohledu nad výkonem odborných agend pro Úřad evropského veřejného žalobce. Zpracovávání výstupů z analytické činnosti pro Úřad evropského veřejného žalobce.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.
 2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.
 3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.
 4. Provádění nejnáročnějších činností souvisejících s výkonem kompetencí Úřadu evropského veřejného žalobce, vyžadujících s ohledem na rozsah, složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení všestranné odborně analytické schopnosti.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.
 2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.
 3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.

Justiční pracovník ve 14. platové třídě

 1. Vykonávání nejnáročnější rozhodovací činnosti soudu podle zvláštního zákona po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené nebo nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.
 2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 3. Komplexní koordinace státní správy a správy personální, organizační, hospodářské a finanční soudů vyššího stupně, včetně metodické činnosti na úseku soudního výkonu s výjimkou soudcovské činnosti v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem.

Pokračujme k platovým a mzdovým tarifům

Pokud vás zajímá práce a výdělek ve veřejném sektoru (v soudních kancelářích, příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) naleznete TADY.

Zdroj úvodní fotografie, na které telefonuje justiční pracovník: pixabay.com

18 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, pracuji u soudu na pozici vymáhající úřednice již řadu let. Nikde jsem se nedočetla, do jaké platové třídy bych měla být zařazena (kromě toho, kam mně zařadil zaměstnavatel). V mé kompetenci je mimo jiné nařizování daňových exekucí. Předem děkuji za odpověď.

 2. Dobrý den, v souvislosti s novelou katalogu prací bych se ráda zeptala, zda je správná následující argumentace správy soudu:

  „Pro výkon práce ve 13. platové třídě je ve smyslu ustanovení § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. kvalifikačním předpokladem vzdělání v magisterském studijním programu. Vyššího soudního úředníka, který tuto podmínku nesplňuje, tedy lze do uvedené třídy zařadit jen výjimečně.“

  Pozici vyššího soudního úředníka může vykonávat osoba, která vystudovala Justiční akademii (bez titulu), nebo dosáhla právnického vzdělání. Nicméně náplň práce je stále stejná. Zda se jedná o vyššího soudního úředníka s magisterským titulem, nebo bez titulu, jeho pravomoci jsou stále stejné. Myslím si, že argumentace správy soudu správná není.

  Je evidentní, že paradoxně bude problém dosáhnout zařazení do adekvátní platové třídy právě u soudů.

  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Hano, mně tento přístup od veřejné instituce připadá nekolegiální. Přísně vzato, citovaná argumentace má skutečně oporu v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Tam v § 2 stojí: „Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání“) jsou (…) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu“.

   Jenomže v § 3 potom stojí, že zaměstnavatel může zařadit zaměstnance výš, než kam formálně sahají jeho kvalifikační předpoklady, například pokud nenašel vhodnějšího náhradníka a dotyčný člověk předchozí praxí prokázal, že svoji funkci zvládá. A takhle běžně postupují mnohé veřejné instituce – protože praxe je často cennější, než diplom. Ačkoli musím podotknout, že v takových příkladech dochází k odečtu započitatelných let praxe, čímž může klesnout platový stupeň.

   Mám však pocit, že tady „šéfové“ neberou svoje podřízené jako svoje kolegy – členy stejné posádky. A buďto chtějí šetřit (třeba aby měli rozpočet na zahraniční konference, pracovní večírky a rauty apod.), anebo jsou hodně opatrní (aby náhodou neupadli do podezření, že nadřazují člověka nad paragraf). Řešením by mohlo být kolektivní vyjednávání, tedy společný postup podceňovaných zaměstnanců formou odborové organizace. Anebo využít § 110 zákoníku práce: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“

  • Pořád stejná písnička. Já magisterské vzdělání mám, ale zase namítají, že nepracuji ve všech oblastech práva… Prostě když to dát nechtějí, nějaký argument si vymyslí.

   • Myslím si, že slova „ve všech oblastech práva“ nemůže nikdo vykládat tak, že by jeden vyšší soudní úředník (VSÚ) pracoval např. na všech odděleních soudu. Ani soudci při své práci nepracují ve všech oblastech práva. Pouze jsou tím myšleny jednotlivé úseky – nejsou konkretizovány jako u 13. platové třídy. U některých soudů jsou VSÚ zařazováni „alespoň“ do 12. platových. I to mi však přijde úsměvné. Kdyby řekli soudcům, že jim budou platit „alespoň“ dvojnásobek platové základny, jestli by to takto nechali.

    Každý ředitel správy má na problematiku vlastní názor, vesměs se však všichni shodují, že nejsou finance. Několik let nám dokola opakují, abychom vyčkali, že ministerstvo upravuje katalog prací. A ejhle – katalog máme, ale chybí peníze.

    Kdyby jeden den stávkovaly zapisovatelky, poznalo by se to. Účastníci by jeli zbytečně k jednání, práce by stála. U nás se v případě jednodenní stávky nic nestane, protože za nás tu práci nikdo jiný neudělá a to, že chybí VSÚ, by se projevilo až mnohem později. Tohoto jsou si všichni vědomi a podle toho jednají. Někteří kolegové stále čekají na oficiální vyjádření správy svých soudů, někteří se chystají podávat podněty k Státnímu úřadu inspekce práce.

    • Pokud nemáte k dispozici, posílám toto:

     „Dobrý den,
     V souvislosti s připravovaným jednáním na Ministerstvu spravedlnosti potřebujeme informace z jednotlivých soudů, jakým způsobem bylo vyřešeno zvýšení tříd u VSU.
     Děkujeme za informace.

     Kontaktní adresa:
     odboryjustice@seznam.cz

     Jiří Zahradník
     Sekretariát VOS Justice“

     • A další perlička – od 1.4.2018 nový rozvrh práce. Všem vyšším soudním úřednicím, které mají titul před jménem, přibyl zástup na jiných odděleních soudu za VSÚ, které titul nemají. Co dostanou na oplátku, zatím nevíme, ale dnes se rozvrh práce objevil na našem intranetu. Tak nevím, co na to říci?

     • U nás od 1.4.2018 zastupuje každý VSÚ každého. Bez ohledu na tituly. Logicky z toho měla vyplynout 13. platová třída pro všechny. Ovšem vyplynula z toho 12. platová třída pro všechny.

     • Jak se dalo čekat, krok, který vedení soudu učinilo, měl logický důsledek. VSÚ s titulem získali zástup na jiných odděleních, tím se dostali do 12. platové třídy. Když jsem se dotázala, zda od 1.4. 2018 převezmou za mou osobu ty nejnáročnější činnosti, spadající do 13. platové třídy, a já budu vykonávat pouze úkony, které lze zahrnout do 11. platové třídy, dostalo se mi odpovědi: Takto skutečně nikoliv, zástup bude fungovat jenom tehdy, když bychom my (myšleno s největší pravděpodobností ti netitulovaní) byli dlouhodobě nepřítomni a současně by byl dlouhodobě nepřítomný ten, kdo nás dle rozvrhu práce zastupuje na prvním místě. I takto se dá obcházet zákon…

     • Che che, u nás byla změna vyřešena tak, že se zkrátka mlčí. Nikdo nic nedostal a vedení se vyjádřilo v tom smyslu, že když stejnou práci vykonávají dva lidé, jeden s titulem a druhý bez, tak titulovaný kolega musí brát víc, protože vystudoval, a to bez ohledu na kvalitu vykonané práce. Co dodat.
      (Podotýkám, že se jedná o krajský soud.)

     • A co jste proti tomu podnikli? Dokud se hromadně neozvete, nečekejte, že Vám někdo pomůže.

     • U nás proběhla porada: vedení s VSÚ. Sice jsme byli přeřazeni – od 1.5.2018 do 12. platové třídy, ale máme o tom mlčet. Do 13. nás nepřeřadí, protože tam není ani ředitel správy a máme, respektive musíme uznat, že tohle by nebylo férové.

     • A od kdy ředitel správy vydává rozhodnutí svým jménem a na vlastní zodpovědnost? Nikde jsem takové usnesení nečetla / neviděla. To by potom ředitel byl vyšším soudním úředníkem, ne ředitelem správy. Taková hloupost.

 3. Dobrý den, od roku 2007 pracuji v justici, na pozici vyšší soudní úředník. Kromě jiného, samostatného rozhodování namísto zákonného soudce, je jednou z mých základních činností: nařízení výkonu všech možných trestů včetně ochranného léčení, což je uvedeno v katalogu prací, doplněného od 1.1.2018, jako činnost spadající do 13. platové třídy pod bodem 2.

  Ačkoli tato funkce existuje pouze u soudů a není mi známo, že by nařízení trestu nebo ochranného léčení vykonávala ještě jiná instituce, argumentují předsedové soudů, že na platovou třídu nemáme nárok, nařízení je údajně špatně nastaveno a nic přidáno nedostaneme.

  Zajímal by mě proto Váš názor, případně rada, jak můžeme v předmětné věci postupovat. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Věro, podle mého názoru Váš zaměstnavatel v tomto případě chybuje. O nařízení vlády samozřejmě nelze říci, že je „špatně nastaveno“ apod. Jde o právní předpis, jejž prostě musejí dodržovat všichni lidé a taky instituce, kterých se týká. A souhlasím, že Vašemu popisu odpovídá 2. bod 13. platové třídy:

   „Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce podle zvláštního zákona v odborně nejnáročnějších věcech na základě rozvrhu práce, například rozhodování o nařizování výkonu trestu a ochranného léčení, o zastavení exekuce, o zajištění majetku nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu.“

   Takže zkrátka máte právo na 13. platovou třídu. Pokud zaměstnavatel odmítá Vaši oprávněnou výtku, doporučuji Vám, abyste poslala stížnost Státnímu úřadu inspekce práce (více pod TÍMTO odkazem), který dohlíží na dodržování předpisů a v krajním případě dává zaměstnavatelům pokuty. Přeji Vám úspěch a díky za Vaši práci.

   • Dobrý den, velice mě zajímá diskuze, kterou zde vedete s mojí neznámou kolegyní, paní Věrou. Pracuji, stejně jako ona, na pracovní pozici vyšší soudní úřednice, a to již od roku 2002. Tento týden jsme se stejně jako naši kolegové u mnohých soudů začali zajímat o přeřazení do vyšší platové třídy, protože jak víme, mnozí toho již dosáhli. Na naši písemnou žádost jsme dostali tuto strhující reakci se závěrem, že nedostaneme nic. Můžete mi, prosím, říci, co si o tom myslíte? Nenabádá nás vlastně také zaměstnavatel, abychom si o zvýšení našich platů zažádali nakonec 3 roky zpětně, jak se to vždy úspěšně podařilo soudcům? 🙂 Nyní už stanovisko našeho vedení:

    Stanovisko ohledně požadavku VSÚ na zařazení do vyšší platové třídy

    Skutkové premisy:
    1. VSÚ vykonávají stejný okruh pracovních činností od 1. 1. 2018 jako do 31. 12. 2017
    2. VSÚ byly do 31. 12. 2017 zařazeni do jedenácté platové třídy

    Právní rozbor: Do 31. 12. 2017 platilo nařízení vlády č. 222/2010 Sb. bez jakýchkoliv změn od počátku účinnosti, přičemž v části 2.02.01 Justiční pracovník byla definována jedenáctá, dvanáctá a třináctá platová třída následujícím způsobem:

    11. platová třída

    1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku okresního soudu včetně odborného a metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích soudního výkonu a státní správy soudu, s výjimkou soudcovské činnosti.

    2. Provádění úkonů vyhrazených samosoudci nebo státnímu zástupci v rozsahu vymezeném právními předpisy do složení zkoušky podmiňující jmenování do funkce soudce nebo státního zástupce.

    3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví a kompetencí státních zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.

    4. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti.

    12. platová třída

    1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.

    2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.

    3. Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce ve všech oborech práva podle zvláštního zákona.

    13. platová třída

    1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.

    Nařízením vlády č. 399/2017 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2018 doplněn druhý odstavec do třinácté platové třídy ve znění:

    2. Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce podle zvláštního zákona v odborně nejnáročnějších věcech na základě rozvrhu práce, například rozhodování o nařizování výkonu trestu a ochranného léčení, o zastavení exekuce, o zajištění majetku nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu.

    Z dikce odstavce třetího jedenácté platové třídy je zřejmé, že toto ustanovení dopadá na pracovní náplň VSÚ, neboť jde o provádění samostatné rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví v rozsahu vymezené zákonem, typickém zákonném o VSÚ. Byť dvanáctá platová třída, odstavec třetí umožňovala zařazení v případě, že zaměstnanec vykonával samostatnou rozhodovací činnosti na místo zákonného soudce ve všech oborech práva podle zvláštního zákona, v minulosti nebyli u soudu VSÚ (toto ustanovení v nezměněné podobě platí od roku 2010 do současné doby) zařazeni do dvanácté platové třídy s tím, že nevykonávají samostatnou rozhodovací činnosti ve všech oborech práva. Je otázkou, jak tedy vykládat nově formulovaný odstavec druhý třinácté platové třídy, kdy na první pohled by se zdálo, že demonstrativní výčet tam uvedených pracovních činnosti vede k závěru, že při výkonu takové činnosti je vždy naplněn pojmově znak, že se jedná o odborně nejnáročnější věci. Vzhledem k tomu, že katalog prací je vybudován hierarchicky, tedy od nejjednodušších prací po nejnáročnější práce, je zřejmé, že každá vyšší platová třída v sobě pojmově obsahuje pracovní činnosti zařazené do nižší platové třídy. Proto je třeba podle mého názoru demonstrativní výčet pracovních činností, konkrétně jednotlivých typů rozhodování vykládat v tomto kontextu a při vydávání těchto typů rozhodnutí nelze bez dalšího mechanicky uzavřít, že se jedná (bez dalšího) o rozhodovací činnosti na místo zákonného soudce v odborně nejnáročnějších věcech. Proto se domnívám, že není možné uvažovat o zařazení VSÚ do vyšší platové třídy než do jedenácté platové třídy. Koneckonců sami VSÚ akceptovali v minulosti své zařazení do 11. platové třídy a nikoli do 12. platové třídy.

    • Dobrý den, Michaelo, citovanému stanovisku rozumím tak, že podle autora je Vaše pracovní náplň dostatečně popsaná v 11. platové třídě, kam tedy údajně patříte: „Provádění samostatné rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví a kompetencí státních zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.“ Používá však podivuhodný argument: „Koneckonců sami VSÚ akceptovali v minulosti své zařazení do 11. platové třídy a nikoli do 12. platové třídy.“

     Pokud bych tuto „logiku“ dovedl do důsledků, tak zaměstnavatel může zaměstnanci platit jenom 1 Kč za hodinu, pokud tuto sazbu pracovník „akceptuje“. A koneckonců, takový šéf je vlastně dobrodinec, protože svého podřízeného nezavraždil, a tak splnil přikázání „Nezabiješ“.

     Zkrátka, s citovaným stanoviskem nesouhlasím. I kdyby Vaše pracovní náplň byla opakovaně popsaná v 11., 12., i 13. platové třídě, Vy máte právo na nejvyšší možné ohodnocení, tedy doposud na dvanáctku, nově na třináctku. A pokud jste dříve – třeba z pochopitelné neznalosti – „akceptovala“ omezení svých zákonných práv, tyto Vaše spravedlivé nároky proto ještě nezanikly.

     Takže ano, být Vámi, klidně se obrátím třeba na Státní úřad inspekce práce a případně požaduji dorovnání výdělků ještě zpětně. Nedejte se! 🙂

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno