Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 5 637 529 192
Výdaje celkem 38 348 684 259

Příjmy

Daňové příjmy 1) 91 528 909
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 546 000 283
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 4 923 000 283
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 623 000 000

Výdaje

Podpora podnikání 7 732 615 000
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 2 092 428 909
Výdaje spojené s další činností resortu 2 865 840 350
Dotace na obnovitelné zdroje energie 25 130 000 000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů 527 800 000
– výdaje kryté převodem z jaderného účtu 523 100 000
– ostatní výdaje 4 700 000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 955 832 768
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 323 272 942
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 17 940 258
Platy zaměstnanců v pracovním poměru bez zaměstnanců na služeb. místech 128 707 996
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 768 304 930
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace vč. prostředků ze zahraničí 3) 2 502 063 000
v tom: 1 481 927 000
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 431 675 000
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 1 050 252 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 1 020 136 000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 1 050 252 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle dosažených výsledků 5) 244 651 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program sociální prevence a prevence kriminality 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 5 243 821 512
– ze státního rozpočtu 320 821 229
– podíl rozpočtu Evropské unie 4 923 000 283
Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 989 092 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno