Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo vnitra. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 8 119 944 466
Výdaje celkem 63 347 441 625

Příjmy

Daňové příjmy 1) 13 000 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 6 893 563 255
– pojistné na důchodové pojištění 6 119 506 269
– pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 774 056 986
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 213 381 211
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 702 137 816
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 1 243 395
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 510 000 000

Výdaje

Výdaje Policie ČR 33 907 655 640
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 8 705 148 012
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 11 374 457 497
Výdaje na sportovní reprezentaci 63 018 116
Dávky důchodového pojištění 5 253 208 000
Ostatní sociální dávky 4 043 954 360

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 27 710 930 611
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 9 349 860 674
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 547 982 011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 852 169 429
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 22 117 139 593
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 429 791 601
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. prostředků ze zahraničí 3) 568 176 000
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 68 176 000
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 500 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 500 000 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle jimi dosažených výsledků 5) 63 405 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program sociální prevence a prevence kriminality 60 000 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 17 117 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 925 079 536
– ze státního rozpočtu 222 941 720
– podíl rozpočtu Evropské unie 702 137 816
Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 1 430 860
– ze státního rozpočtu 187 465
– podíl prostředků finančních mechanismů 1 243 395
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3 439 988 675

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno