Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Pozemní komunikace.

2.55 POZEMNÍ KOMUNIKACE

10. platová třída

1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.

2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.

3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.

4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.

11. platová třída

1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních komunikací.

2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.

3. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.

4. Výkon dopravně-inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních komunikacích s celostátní působností.

12. platová třída

1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.

2. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.

3. Příprava a tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování investičních záměrů a hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací.

4. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.

5. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

2. Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních komunikací včetně silničních správních úřadů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno