Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Silniční a městská doprava.

2.52 SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ DOPRAVA

11. platová třída

1. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

2. Koordinace a posuzování vydávání licencí v mezinárodní osobní dopravě a schvalování jízdních řádů v mezinárodní osobní dopravě.

3. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.

4. Posuzování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků Ministerstvem dopravy.

5. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.

6. Výkon dohledu nad zvláštním školením řidičů přepravujících nebezpečné věci a jejich přezkušováním dle dohody ADR a zabezpečení zkoušek bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě.

7. Koordinace vydávání povolení k provádění silniční přepravy nebezpečných věcí za podmínek odchylných od dohody ADR, vstupních povolení pro zahraniční dopravce a přidělování zahraničních vstupních povolení českým dopravcům.

12. platová třída

1. Tvorba celostátních metodických postupů pro potřeby územních samosprávných celků a koordinace konzultační a lektorské činnosti v silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.

2. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

3. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

4. Navrhování celostátních opatření a programů ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jejich koordinace na regionální úrovni včetně vyhodnocování účinnosti postupů preventivního působení.

5. Tvorba koncepce regulace tarifů v silniční a městské dopravě.

6. Usměrňování odborného dohledu nad způsobilostí právnických osob pověřených posuzováním shody a certifikací výrobků, stanovování metodiky pro pověřené homologační zkušebny a pověřené automobilové a ostatní zkušebny působící v oblasti technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

7. Posuzování technického stavu a úrovně vozidel v provozu České republiky, realizace nápravných opatření a předávání povinných informací orgánům Evropské unie.

8. Tvorba vzdělávacích programů pro technické vzdělávání specialistů v oblasti technického stavu silničních vozidel v provozu.

9. Stanovování celostátní postupů pro provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku a pro zkušební komisaře.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.

2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.

3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.

4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.

5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce (strategie) bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.

6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a meziresortní koordinaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno