Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Civilní letectví.

2.53 CIVILNÍ LETECTVÍ

8. platová třída

1. Vedení rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.

9. platová třída

1. Vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele leteckých prací a ostatních leteckých činností.

2. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku.

10. platová třída

1. Vydávání povolení právnickým a fyzickým osobám k činnostem zajišťujícím odbavovací procesy v civilním letectví.

2. Zpracovávání odborných stanovisek k zajišťování územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

3. Sledování provozních výkonů a charakteristik letadel a určených výrobků v civilním letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a vydání potřebných opatření.

4. Celostátní koordinace při přiznávání kvalifikací a oprávnění leteckého personálu a provádění teoretických zkoušek leteckého personálu.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů.

6. Posuzování a ověřování způsobilosti k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a vydávání povolení k této činnosti.

11. platová třída

1. Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně systému řízení a zabezpečení letového provozu.

2. Koordinace a posuzování vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele leteckých prací a ostatních leteckých činností nebo povolování provozování letišť a stanovení druhu letiště včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.

3. Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

4. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování přepravních práv v letecké dopravě.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.

6. Schvalování bezpečnostních programů k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

12. platová třída

1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.

3. Mezinárodní koordinace a určování kmitočtů pro použití v civilním letectví.

4. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.

5. Mezinárodní koordinace a schvalování letových řádů a leteckých dopravců, vydávání provozních oprávnění zahraničním leteckým společnostem a udělování přepravních práv letecké dopravě včetně koncepce vydávání licencí k obchodním činnostem v letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb.

6. Celostátní ověřování provozní způsobilosti letadel, leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a zabezpečení letového provozu.

7. Mezinárodní koordinace opravňování leteckých výrobců, opravců, projekčních kanceláří a zkušeben s mezinárodní působností.

8. Výkon činnosti národního dozorového orgánu v oblasti civilního letectví (v souladu s platnými předpisy Evropské unie) včetně mezinárodní koordinace a metodické harmonizace postupů v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru.

9. Ověřování způsobilosti provozovatelů civilní letecké dopravy a leteckých činností.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje systémů řízení a zabezpečení letového provozu.

2. Mezinárodní a vnitrostátní koordinace a stanovení celostátní metodiky ověřování způsobilosti letadel, leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a bezpečnosti letového provozu.

3. Celostátní koordinace a usměrňování ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně tvorby národních bezpečnostních programů mimořádných opatření a postupů.

4. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel, letecké techniky a způsobilosti provozovatelů civilní letecké dopravy a leteckých činností ve spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.

5. Tvorba celostátní koncepce šetření událostí v civilním letectví, prevence a hlášení v návaznosti na mezinárodní systémy.

14. platová třída

1. Vedení letadla za nestandardních podmínek při zkušebních, kontrolních a zalétávacích letech a zkouškách zbraňových systémů včetně letů konečné kontroly nové letecké techniky při provádění státního ověřování jakosti výrobků letecké techniky určených k zajištění obrany státu s vydáním osvědčení o jakosti a kompletnosti a při provádění státního ověřování jakosti výrobků letecké techniky na základě mezinárodních dohod o vzájemném provádění státního ověřování jakosti s příslušnými orgány NATO, orgány členských států NATO nebo orgány jiných států.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno