Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Technická ochrana životního prostředí.

2.60 TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10. platová třída

1. Provádění specializovaných odborných činností na úseku technické ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby.

2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce technické ochrany životního prostředí v daném území.

11. platová třída

1. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek technické ochrany životního prostředí z celostátního hlediska.

2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce technické ochrany životního prostředí.

3. Koordinace a metodické usměrňování inspekce technické ochrany životního prostředí v daném území.

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku technické ochrany životního prostředí.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce technické ochrany životního prostředí.

3. Tvorba koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí v daném území.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence a integrovaného registru znečišťování.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování odpadového hospodářství.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany vod.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování environmentálních rizik a ekologických škod.

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany klimatu.

6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů.

7. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence a integrovaného registru znečišťování.

2. Tvorba celostátní koncepce odpadového hospodářství.

3. Tvorba celostátní koncepce ochrany vod.

4. Tvorba celostátní koncepce environmentálních rizik a ekologických škod.

5. Tvorba celostátní koncepce ochrany klimatu.

6. Tvorba celostátní koncepce ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů.

15. platová třída

1. Tvorba státní politiky životního prostředí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno