Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky.

2.70 FINANCOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

8. platová třída

 1. Zajišťování odborných ucelených správních činností pro orgány určené přímo závaznými právními předpisy Evropské unie na úseku Společné zemědělské politiky, zejména Řídící orgán, monitorovací výbor a Evropský účetní dvůr.
 2. Zajišťování agendy evidence finančního majetku pořízeného z Technické pomoci programu rozvoje venkova, včetně sledování čerpání dílčího rozpočtu Technické pomoci programu rozvoje venkova.

9. platová třída

 1. Provádění konzultační činnosti související s přípravou, podáváním a posuzováním žádosti o dotaci a o vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 2. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 3. Zajišťování odborných specializovaných správních činností pro orgány Evropské unie s důrazem na Společnou zemědělskou politiku včetně zabezpečování přípravy zahraničních cest do orgánů Evropské unie v této oblasti.
 4. Sledování a vyhodnocování průběhu čerpání prostředků Evropské unie za projekty v rámci Technické pomoci programu rozvoje venkova na mzdové výdaje.

10. platová třída

 1. Provádění administrace dotačních titulů a vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 2. Provádění komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Analýza výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 3. Stanovování zásad a postupů v oblasti vykazování ekonomických ukazatelů v dílčí oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie s celostátní působností.

11. platová třída

 1. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace dotačních titulů v rámci jednotlivých programovacích období Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 2. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce.
 3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických informací zjišťovaných v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 4. Provádění celostátní administrace a realizace dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně poradenské a konzultační činnosti při předkládání žádostí v rámci dotačních titulů.
 5. Provádění komplexní kontrolní a inspekční činnosti v celém rozsahu působnosti ústředního správního úřadu s celostátní působností v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně analýzy výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření s celostátní působností.

12. platová třída

 1. Stanovování a standardizace pracovních postupů u dotačních programů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 2. Dohled nad realizací dotačního titulu, vyhodnocování realizace dotačního titulu a navrhování změn v dotačním titulu a programových dokumentech v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 3. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie a absorpčních kapacit, včetně navrhování změn v dotačních titulech.
 4. Tvorba plánu přípravy a implementačních plánů dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 5. Tvorba postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně jejich aktualizace.
 6. Koordinace a realizace dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, zejména přímých plateb, společných organizací trhů a programu rozvoje venkova, včetně nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému, metodického nastavení kontrolní činnosti.
 7. Koordinace realizace jednotlivých dotačních titulů v celém životním cyklu žádosti v daném dotačním titulu.
 8. Vyhodnocování čerpání prostředků z dotačního titulu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 9. Tvorba metodik pro získávání statistických informací v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie v souladu s požadavky Evropské unie, a to na celostátní úrovni se zajištěním koordinace dalších rezortních orgánů.
 10. Stanovení metodických a technických postupů pro výkon státní správy v oblasti integrovaného administrativního kontrolního systému.

13. platová třída

 1. Vyhodnocování čerpání prostředků a správnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, a to především ve vztahu k akreditaci platební agentury a každoroční certifikaci účtů platební agentury.
 2. Koordinace implementační struktury dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 3. Zpracovávání návrhů a tvorba závazných celostátních pravidel, nařízení vlády aj. v oblasti využívání prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
 4. Tvorba celostátní koncepce podpory kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce a strategické řízení programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce na evropské a národní úrovni.
 5. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů platební agentury Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně normotvorné činnosti v oboru financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky Evropské unie, integrovaném administrativním a kontrolním systému, zemědělských registrů nebo predikcí a analýz v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce a strategie řízení Společné zemědělské politiky Evropské unie na národní úrovni.
 2. Stanovování rozvojových oblastí a cílů implementace Společné zemědělské politiky Evropské unie realizované z prostředků Evropské unie.
 3. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie, tvorba soustavy dotačních programů a titulů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

15. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce jednotné zemědělské politiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno