Všichni spolužáci naslouchají, kladou otázky a odpovídají svému společnému učiteli, který stačí premiantům a průměrným členům školního kolektivu. Pomalejší děti však potřebují ještě jednoho, individuálního pomocníka. Proto hlavnímu učiteli sekunduje ASISTENT PEDAGOGA, který se naplno věnuje menší skupince nebo jediné ratolesti. Detaily zjistíme, když projdeme jeho platové třídy.

Soukromé a církevní školy podléhají státnímu dohledu, ale přitom mají rozsáhlou autonomii. Svým pedagogům musejí vyplácet aspoň minimální a zaručené mzdy. Ale jinak mohou postupovat podle svých interních směrnic, nebo uzavírat individuální pracovní smlouvy a mzdové výměry.

Výplaty v příspěvkových organizacích

Státní, krajské a obecní školy mají předepsané podrobné platové tabulky. Asistent pedagoga tam najde svůj platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat. Nejdříve však potřebuje znát svůj platový stupeň, který závisí na předchozí praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání – a platovou třídu, jež záleží na nejtěžší vykonávané práci.

Kompetence jsou odstupňované v oficiálním profesním Katalogu, respektive ve vládním nařízení č. 222/2010 Sb. Asistent pedagoga nejdříve pomáhá svým svěřencům, aby zvládli základní hygienu, uměli komunikovat a získali pracovní návyky. Následně vysvětluje učební látku, zaměřuje se na specifické potřeby konkrétního dítěte a dostane individuální vzdělávací plán. Každopádně vždycky patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu uvedenou odrážku.

Asistent pedagoga zkvalitňuje výuku

4. platová třída

 1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
 2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.

5. platová třída

 1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

 1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
 2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

 1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

Asistent pedagoga v 9. platové třídě

 1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
 2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Andrea Piacquadio

35 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Mému synovi (zatím) škola nedokázala sehnat asistenta pedagoga. Mohla bych tuto práci dělat já, případně za jakých podmínek? Podotýkám, že nemám maturitu. Děkuji. Jitka

  • Dobrý den, paní Janečková, podmínky pro asistenty pedagoga stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Jsou tam jmenovány 2 základní možnosti: A/ Asistent pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami musí mít aspoň maturitu + pedagogické vzdělání. B/ Před působením v běžné škole musí absolvovat aspoň „studium pro asistenty pedagoga“, které inzeruje Ministerstvo školství ZDE – jako podmínku tam většinou vidím „dokončené středoškolské vzdělání“; jinak kurz trvá obvykle 1 školní rok, výuka probíhá zpravidla 1 den v týdnu.

   Zkrátka musela byste investovat poměrně hodně času a úsilí, abyste podmínkám vyhověla. Co kdybyste raději našla synovi lepší školu, kde asistenta pedagoga dostane?

 2. Dobrý den, v září mám nastoupit jako asistentka pedagoga k dítěti (4. stupeň) na plný úvazek (40 hod./týden). Mám maturitu + akreditovaný kurz asistent pedagoga, teď jsem byla na mateřské dovolené. Mohu dělat po dohodě s ředitelkou i chůvu? A na jakou platovou třídu mám nárok? Mockrát děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lucie, podmínky pro pedagogická povolání stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. Tam profese jménem chůva uvedena není, na rozdíl od učitele nebo vychovatele, kterému stačí například maturita + specializovaný kurz zaměřený na vychovatelství. Plat vyplývá především z nejtěžší vykonávané práce. Asistent pedagoga může být ve třídách 4 až 9 (vizte výše), vychovatel ve třídách 8 až 12 (vizte podrobnosti ZDE).

 3. Dobrý den, do jaké platové třídy patřím?

  Mám vystudované magisterské studium Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (státní závěrečná zkouška ze Speciální pedagogiky, Psychopedie, Výchovného poradenství). Navíc Specializační studium pro školní metodiky prevence a doplňkové pedagogické studium.

  Odborná praxe 2 516 dnů jako učitelka a vychovatelka, na základní škole se specifickými poruchami učení a chování. 2 krát mateřská 4,8 roku. Po mateřské jsem nastoupila jako Asistent pedagoga do 6. třídy ZŠ, k žákovi, který má zprávu ze Školského poradenského zařízení (ŠPZ), kde stojí napsáno:

  „Atypický autismus a Hyperkinetická porucha pozornosti a aktivity, specifická porucha ve psaní (dysgrafie).
  Metody výuky – využívat individuální přístup za pomoci asistenta pedagoga (rozvržení vyučovací hodiny tak, aby lépe odpovídala speciálním vzdělávacím potřebám žáka). Umožnit žákovi pohybové uvolnění, relaxační přestávky. Místo pro samostatnou práci. Úpravy obsahu vydělávání – Úprava vzdělávacích nároků na žáka s využitím individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Personální podpora – asistent pedagoga stupeň 3. Zdroj financování NFN.“

  Mohl byste mi, prosím, tedy napsat, do jaké platové třídy patřím a co znamená citovaný „zdroj financování“? Moc děkuji.

  • Dobrý den, Petro, podle Vašeho popisu máte nárok na 8. platovou třídu: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“ NFN je zřejmě zkratka takzvané normované finanční náročnosti, podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Náš však může zajímat „pouze“ aktuální platová tabulka.

  • Dobrý den, Kláro, zákoník práce říká: „Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.“ A dále: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.“

 4. Článek na této stránce byl počátkem roku 2018 aktualizovaný, podle novelizace katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.).

 5. Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga. Mám úvazek 30 hodin týdně: 27 hodin přímá a 3 hodiny nepřímá pedagogická činnost. Pracovní dobu mám od 8 hodin, ale na pracovišti musím být půl hodiny před začátkem, tedy v 7:30. Započítává se tato půlhodina do pracovní doby? A od kdy do kdy tedy musím být v práci? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Dano, v zákoníku práce, § 78, odstavci 1 a), je pracovní doba definovaná jako doba, „v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“.

   Této citaci rozumím následovně: Pokud „podle pokynů zaměstnavatele“ jste na pracovišti od 7:30 a od tohoto času jste „připravena k výkonu práce“, potom od 7:30 už běží Vaše pracovní doba. A jak píšete, máte úvazek 30 hodin týdně, které byste neměla přesáhnout (anebo musejí být zaplaceny i přesčasy).

 6. Dobrý večer, ve spolupráci s pracovním úřadem chci zaměstnat paní, která má základní vzdělání, jako chůvu. Momentálně je účastnicí kurzu a koncem měsíce 10/2018 by měla skládat zkoušku. Jenomže pro tuhle profesi v podstatě neexistuje „tabulka“ (nebo jsem ji nedokázala dohledat). Podle mne náročností nejblíže odpovídá popisu asistenta (2.16.05 – třída 4/2) – měla by dětičky učit základní sebeobsluze atd. (Plánuji, že bude pracovat s dvouletými – tříletými dětmi, pro starší mám paní učitelku se standardním SŠPg vzděláním.) Můžete mi, prosím, poradit?

  • Dobrý den, paní Coubalová, ano, myslím, že jste v katalogu prací, ve 4. platové třídě asistenta pedagoga našla činnosti, které – chápu-li správně – má Vaše nová zaměstnankyně vykonávat. Leda kdyby totéž dělala samostatně, byla by možná adekvátní 6. platová třída.

   Poznámka pod čarou: Napadlo mě, zda profesní cíl není uvedený v nabídce onoho kurzu, který Vaše potenciální nová kolegyně absolvuje. Některé studijní obory bývají vzdělávacími institucemi představovány tak, aby člověk znal i praktický účel, ve smyslu: Absolvent se na pracovním trhu bude moci uplatnit takhle a takhle. V zákoně č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) ostatně v § 20 stojí, jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga a pro pomocnou výchovnou činnost získává kvalifikaci například „základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga“.

 7. Pěkný večer. Pracuji půl roku v mateřské škole jako asistentka pedagoga u konkrétního čtyřletého dítěte, které má doporučení ze SPC. Pracovní smlouvu mám na dobu určitou, než dítě odejde ze školky. Tedy maximálně na 3 roky. Můžu potom dál pracovat ve školce u jiného dítěte jako asistentka? Měla bych potom smlouvu na neurčito, či zas na dobu určitou k jinému dítěti? Mohla bych tam na základě 1. smlouvy vydržet až do důchodového věku?

  Letos mi bude 58 let. Po odchodu dítěte mi bude asi 60 let. Co podniknout, abych tam mohla být zaměstnaná až do 64,5 roku? Mám obavy, že mi smlouva skončí a nepůjde prodloužit. V mém věku by se mi pak asi těžko hledalo zaměstnání jinde. Myslíte, že mám naději a na základě současného úvazku zůstanu do důchodu, nebo po uplynutí sjednané doby dostanu smlouvu na neurčito? Dělám si obavy. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Marto, myslím, že záleží na dvou věcech: 1/ zda bude asistentka v této mateřské škole nadále potřebná (zda tam mezitím nastoupí jiné dítě, které bude vyžadovat speciální pomoc) a 2/ zda zaměstnavatel bude mít dostatečně velký rozpočet, aby Vám mohl nadále vyplácet plat.

   Doporučuji Vám, abyste potřeby této školky a svoje vyhlídky probrala přímo se svou nadřízenou/nadřízeným. Věřím, že pokud panuje oboustranná spokojenost, uplatnění a peníze se pro asistentku najdou, a Vaše smlouva v takovém případě bude prodloužena, ideálně na dobu neurčitou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno