Humanitní, přírodovědné a technické předměty jsou důležité, ale samy o sobě nestačí. Mladí lidé potřebují rozvíjet i svoji osobnost, kreativitu a individuální zájmy. Proto existuje VYCHOVATEL. Pečuje o jedince, kteří prošli těžkou životní cestou, překonávají zdravotní komplikace, nebo prostě potřebují víc, než běžnou školní výuku. Detaily zjistíme, když projdeme jeho platové třídy.

Soukromé a církevní školy podléhají státnímu dohledu, ale přitom mají rozsáhlou autonomii. Svým pedagogům musejí vyplácet aspoň minimální a zaručené mzdy. Ale jinak mohou postupovat podle svých interních směrnic, nebo uzavírat individuální pracovní smlouvy a mzdové výměry.

Komplexní pravidla pro veřejný sektor

Státní, krajské a obecní školy mají předepsané podrobné platové tabulky. Vychovatel tam najde svůj platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat. Nejdříve však potřebuje znát svůj platový stupeň, který závisí na předchozí praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání – a platovou třídu, jež záleží na nejtěžší vykonávané práci.

Kompetence jsou odstupňované v oficiálním profesním Katalogu, respektive ve vládním nařízení č. 222/2010 Sb. Vychovatel primárně pomáhá dětem, aby rozvíjely svoji osobnost a kreativitu. Postupně radí také rodičům, koordinuje protidrogovou prevenci a pokud jsou postižené děti omezeny nějakými prostorovými bariérami, navrhuje architektonické úpravy. Nakonec může působit v diagnostickém ústavu, mezi pediatry a dalšími lékaři. Každopádně vždycky patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu uvedenou odrážku.

Vychovatel rozvíjí kreativitu, zájmy a osobnost

Vychovatel v 8. platové třídě

 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
 2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
 3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
 4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
 5. Individuální provádění speciálněpedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.

Vychovatel v 9. platové třídě

 1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
 2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
 6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.
 7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).
 8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými.

Vychovatel v 10. platové třídě

 1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
 3. Koordinace činnosti vychovatelů ve školách a školských zařízeních.
 4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.
 5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.
 6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

Vychovatel v 11. platové třídě

 1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
 2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálněpedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
 3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
 4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.

Vychovatel ve 12. platové třídě

 1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

Autorka úvodní fotografie: Julia M Cameron

6 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, prosím o informaci, podle jakých tabulek je finančně hodnocen noční vychovatel ve škole v přírodě, který jede s 50 žáky prvního stupně základní školy? Děkuji za odpověď.

  • Pane Palečku, všechny platové tabulky najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Vychovatel tam dlouhodobě patří do tarifní stupnice, která je určená obecně pedagogickým pracovníkům.

 2. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to se zařazením do platových tříd v případě nočního vychovatele na internátě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Děkuji za odpověď.

  • Paní Masařová, přemýšlím, co přesně asi dělá noční vychovatel – předpokládám, že například pomůžete chlapci nebo dívce, kteří trpí poruchami spánku apod. Bohužel ve vyšší než 8. platové třídě nemohu najít nic podobného. Doporučuji Vám pročíst klasifikaci výše ve článku, aktualizovanou od začátku roku 2018.

 3. Dobrý den, pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD.(na SPgŠ mám vystudovaný obor vychovatelství) Na VŠ pedagogické jsem absolvovala bakalářské studium (Bc). Do jaké platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji Čadilová

  • Dobrý den, paní Čadilová, platová třída nesouvisí s dosaženým vzděláním, ale s nejtěžší vykonávaným úkonem. Doporučuji Vám pročíst si možné náplně práce, jak jsou vypsané na této stránce. Vaše platová třída je ta nejvyšší, ve které najdete alespoň něco, co sama v zaměstnání děláte. Třeba „odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami“ zajišťuje minimálně 9. platovou třídu.
   Příliš nízké vzdělání by znamenalo odpočet předchozích let praxe, respektive snížení platového stupně. Bakalářské vzdělání je adekvátní do 10. platové třídy, více ZDE.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno