Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 8 645 045 514
Výdaje celkem 156 425 862 168

Příjmy

Daňové příjmy 1) 200 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8 644 845 514
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 8 511 210 751
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 43 882 763
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 89 752 000

Výdaje

Věda a vysoké školy 41 868 282 889
– vysoké školy 21 527 076 980
– výzkum, experimentální vývoj a inovace 20 341 205 909
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 103 645 244 161
Podpora činnosti v oblasti mládeže 231 532 391
Podpora činnosti v oblasti sportu 5 644 729 263
– sportovní reprezentace 1 397 582 256
– všeobecná sportovní činnost 4 247 147 007
Výdaje spolufinancované z EU a finančních mechanismů, mimo výzkum, vývoj a inovace 3 136 601 484
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 1 899 471 980

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 872 937 724
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 294 164 719
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 15 345 231
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 107 421 165
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 659 840 394
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 20 341 205 909
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 8 875 780 063
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 5 072 524 230
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 6 392 901 616
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 2 522 661 230
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 1 165 308 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 5 841 991 363
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 1 220 238 700
Zahraniční rozvojová spolupráce 110 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality 8 132 000
Program protidrogové politiky 12 197 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 19 875 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 70 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 11 328 173 552
– ze státního rozpočtu 2 816 962 801
– podíl rozpočtu Evropské unie 8 511 210 751
Výdaje na společné projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 56 472 548
– ze státního rozpočtu 12 589 785
– podíl prostředků finančních mechanismů 43 882 763
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3 259 057 918

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno