Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 1.01.13. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují profesi podle odpovědnosti a záslužnosti konkrétních pozicí. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Referent fondů evropské unie popsaný platovými třídami

PŘÍKLAD: Pokud referent fondů Evropské unie zajišťuje „přípravu a realizaci projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce,“ patří minimálně do 11. platové třídy.

10. platová třída

 1. Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz dotačních možností kraje nebo využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními subjekty.
 2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje.
 3. Zpracovávání dotačního programu kraje v souladu s programem rozvoje kraje.
 4. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory kraje v průběhu realizace.
 5. Konzultace projektových námětů a záměrů zainteresovaných stran na pomoc nebo podporu.

11. platová třída

 1. Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.
 2. Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými pravidly.
 3. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů pomoci nebo podpory v rámci projektového cyklu.
 4. Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce.
 5. Koordinace přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování.
 6. Příprava návrhů krátkodobých projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie malého rozsahu.
 7. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a příjemce prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
 8. Provádění dílčích analytických prací při výkonu auditu operačních programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

12. platová třída

 1. Stanovování, standardizace a usměrňování realizace pracovních postupů zprostředkujících subjektů (operačních programů).
 2. Dohled nad realizací operačního programu, vyhodnocování realizace operačního programu a navrhování změn v operačním programu a programových dokumentech.
 3. Systematická analýza dlouhodobých dopadů pomoci realizované z prostředků Evropské unie a národních politik do regionů České republiky.
 4. Komplexní analýza operačního programu z hlediska zaměření, cílů, efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.
 5. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury a absorpčních kapacit.
 6. Koordinace zpracovávání monitorovacích indikátorů operačního programu včetně posuzování jejich vhodnosti.
 7. Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního programu.
 8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního programu.
 9. Koordinace, příprava, usměrňování a realizace projektů technické pomoci, příprava plánů, přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci operačního programu.
 10. Tvorba prováděcího dokumentu operačního programu včetně jeho aktualizace.
 11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků.
 12. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního programu.
 13. Nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému na úrovni subjektu implementace příslušného operačního programu včetně metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.
 14. Koordinace řešení následků nesrovnalostí v rámci operačního programu včetně vypracování návrhu opatření a koordinace procesní kontroly.
 15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního programu.
 16. Koordinace nebo tvorba postupů pro řízení operačního programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb, publicitu, vzdělávání, technickou pomoc nebo budování absorpční a administrativní kapacity v rámci tvorby implementačních dokumentů operačního programu.
 17. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
 18. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů.
 19. Metodické usměrňování a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
 20. Metodické usměrňování a koordinace hospodaření s prostředky fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
 21. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.

13. platová třída

 1. Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů Evropské unie za všechny operační programy.
 2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a manuálů pro všechny operační programy.
 3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního programu nebo operačních programů jako celku.
 4. Koordinace implementační struktury operačního programu.
 5. Metodické usměrňování auditů a auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a zajišťování provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie.
 6. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, řešení nesrovnalostí, technickou pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních programů jako celku.
 7. Tvorba a rozvoj operačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba vrcholných realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
 8. Koordinace kohezní politiky v regionech soudržnosti (regionální rady).
 9. Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému čerpání prostředků Českou republikou z fondů Evropské unie.
 10. Koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
 11. Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního programu po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
 12. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly.
 13. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropskými společenstvími z hlediska financování.
 14. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
 15. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s finančními útvary operačních programů.
 16. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
 17. Tvorba zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a ze zahraničí.
 18. Celostátní usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
 19. Koordinace a usměrňování hlášených nesrovnalostí s orgány na ochranu finančních zájmů Evropských společenství a v boji proti podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.
 20. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.

14. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství, případně jiných dokumentů obdobného významu).
 2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni a v regionech soudržnosti.
 3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor realizovaných z rozpočtu Evropské unie.
 4. Tvorba programů využívání zahraniční pomoci Českou republikou v mezirezortním a sektorovém průřezu.
 5. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
 6. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, případně z obdobných zdrojů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno