Starý kontinent se sjednocuje, většina zdejších států dokonce hospodaří společně. Také Česká republika jakožto členka Evropské unie posílá příspěvky do sdíleného rozpočtu, ovšem ještě vyšší částky dostává nazpátek. Proto vymýšlíme projekty, které stojí za další veřejnou investici. Důležitou roli hraje takzvaný »referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím«.

Pravidla v soukromém a veřejném sektoru

Zaměstnanci privátních společností (s.r.o., a.s.) mají zaručené určité minimální mzdy, podle náročnosti, složitosti a odpovědnosti svojí profese. Ve veřejném sektoru (na úřadech, v příspěvkových organizacích) panují striktnější pravidla. Zaměstnanec patří do určité platové tabulky, kde najde svůj platový tarif (základní hrubý měsíční plat) podle svého platového stupně (dosaženého vzdělání a praxe) a platové třídy.

Kam se řadí referent fondů Evropské unie

Platová třída záleží na nejnáročnější práci, kterou po zaměstnanci požaduje zaměstnavatel. Detaily najdeme v oficiálním profesním Katalogu. Patříte do nejvyšší platové třídy, ve které splňujete aspoň jednu odrážku. Příklad: Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím patří minimálně do 12. platové třídy, pokud má na starosti: „Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního programu.“

10. platová třída

 1. Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz dotačních možností kraje nebo využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními subjekty.
 2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje.
 3. Zpracovávání dotačního programu kraje v souladu s programem rozvoje kraje.
 4. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory kraje v průběhu realizace.
 5. Konzultace projektových námětů a záměrů zainteresovaných stran na pomoc nebo podporu.

11. platová třída

 1. Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.
 2. Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými pravidly.
 3. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů pomoci nebo podpory v rámci projektového cyklu.
 4. Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce.
 5. Koordinace přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování.
 6. Příprava návrhů krátkodobých projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie malého rozsahu.
 7. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a příjemce prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
 8. Provádění dílčích analytických prací při výkonu auditu operačních programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
 9. Kontrola výstupů projektů Evropské unie v době udržitelnosti po ukončení realizace projektu.

12. platová třída

 1. Stanovování, standardizace a usměrňování realizace pracovních postupů zprostředkujících subjektů (operačních programů).
 2. Dohled nad realizací operačního programu, vyhodnocování realizace operačního programu a navrhování změn v operačním programu a programových dokumentech.
 3. Systematická analýza dlouhodobých dopadů pomoci realizované z prostředků Evropské unie a národních politik do regionů České republiky.
 4. Komplexní analýza operačního programu z hlediska zaměření, cílů, efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.
 5. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury a absorpčních kapacit.
 6. Koordinace zpracovávání monitorovacích indikátorů operačního programu včetně posuzování jejich vhodnosti.
 7. Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního programu.
 8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního programu.
 9. Koordinace, příprava, usměrňování a realizace projektů technické pomoci, příprava plánů, přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci operačního programu.
 10. Tvorba prováděcího dokumentu operačního programu včetně jeho aktualizace.
 11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků.
 12. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního programu.
 13. Nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému na úrovni subjektu implementace příslušného operačního programu včetně metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.
 14. Koordinace řešení následků nesrovnalostí v rámci operačního programu včetně vypracování návrhu opatření a koordinace procesní kontroly.
 15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního programu.
 16. Koordinace nebo tvorba postupů pro řízení operačního programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb, publicitu, vzdělávání, technickou pomoc nebo budování absorpční a administrativní kapacity v rámci tvorby implementačních dokumentů operačního programu.
 17. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
 18. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů.
 19. Metodické usměrňování a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
 20. Metodické usměrňování a koordinace hospodaření s prostředky fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
 21. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.

13. platová třída

 1. Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů Evropské unie za všechny operační programy.
 2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a manuálů pro všechny operační programy.
 3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního programu nebo operačních programů jako celku.
 4. Koordinace implementační struktury operačního programu.
 5. Metodické usměrňování auditů a auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a zajišťování provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie.
 6. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, řešení nesrovnalostí, technickou pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních programů jako celku.
 7. Tvorba a rozvoj operačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba vrcholných realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
 8. Koordinace kohezní politiky v regionech soudržnosti (regionální rady).
 9. Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému čerpání prostředků Českou republikou z fondů Evropské unie.
 10. Koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
 11. Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního programu po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
 12. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly.
 13. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropskými společenstvími z hlediska financování.
 14. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
 15. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s finančními útvary operačních programů.
 16. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
 17. Tvorba zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a ze zahraničí.
 18. Celostátní usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
 19. Koordinace a usměrňování hlášených nesrovnalostí s orgány na ochranu finančních zájmů Evropských společenství a v boji proti podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.
 20. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.

14. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství, případně jiných dokumentů obdobného významu).
 2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni a v regionech soudržnosti.
 3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor realizovaných z rozpočtu Evropské unie.
 4. Tvorba programů využívání zahraniční pomoci Českou republikou v mezirezortním a sektorovém průřezu.
 5. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
 6. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, případně z obdobných zdrojů.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno